Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Захист докторських і кандидатських дисертацій

Упродовж 2016-2017 н.р. викладачами університету захищено 4 докторських та 8 кандидатських дисертацій. Для порівняння – в минулому навчальному році було захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій.Захист кандидатських та докторських дисертації

Докторські дисертації захистили:

 1. Бойчук В.М., доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий консультант – акад. Ничкало Н.Г.;
 2. Максимчук Б.А., доцент кафедри фізичного виховання, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий консультант – акад. Гуревич Р.С.;
 3. Сакалова Г.В., доцент кафедри хімії та методики навчання хімії, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки), науковий консультант – проф. Мальований М.С.;
 4. Фрицюк В.А., доцент кафедри педагогіки і професійної освіти, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий консультант – акад. Гуревич Р.С.;

Кандидатські дисертації захистили:

 1. Чорна Наталя Борисівна, асистент кафедри художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник – доц. Семко М.І.;
 2. Щепотіна Н.Ю., асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту, спеціальність 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, науковий керівник – проф. Костюкевич В.М.;
 3. Брезденюк О.Ю., асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник – проф. Фурман Ю.М.;
 4. Сулима А.С., асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, науковий керівник – проф. Фурман Ю.М.;
 5. Михайленко Т.Ю., асистент кафедри географії, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, науковий керівник – проф. Денисик Г.І.;
 6. Забужанська І.Д., асистент кафедри англійської філології, спеціальність 10.02.04 – германські мови, науковий керівник – проф. Валігура О.Р.;
 7. Кронівець Т.М., асистент кафедри правових наук та філософії, спеціальність 12.00.07– адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, науковий керівник – проф. Корж І.Ф.;
 8. Антонюк О.О., асистент кафедри географії, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, науковий керівник – проф. Денисик Г.І.

В розрізі структурних підрозділів (рис. 2) ситуація щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій виглядає таким чином:

 • навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – 2 докторські дисертації;
 • факультет фізичного виховання і спорту – 1 докторська та 3 кандидатські;
 • природничо-географічний факультет – 1 докторська та 2 кандидатські;
 • факультет історії, етнології і права – 1 кандидатська;
 • факультет іноземних мов – 1 кандидатська;
 • факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв – 1 кандидатська;
 • факультет філології й журналістики та факультет математики, фізики і технологій – жодного захисту.


Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій у
2016-2017 н.р. у розрізі структурних підрозділів

Особливо слід відзначити зусилля наших науковців щодо підготовки кандидатів наук з числа викладачів педуніверситету. Так, за звітний період під їхнім керівництвом виконано і захищено 8 з 12 дисертацій, зокрема, під керівництвом академіка Гуревича Р.С., професорів Фурмана Ю.М., Денисика Г.І., Костюкевича В.М. та доцента Семко М.І.


Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є підготовка науково-педагогічних кадрів. Маємо визнати, що в звітному році дещо погіршилась ситуація із захистом дисертацій викладачами університету.Захист дисертацій викладачами ВДПУ у 2012-2016 рр.

Упродовж 2016 року викладачами ВДПУ захищено загалом 12 дисертацій, з них 1 докторська – Кароєва Тетяна Робертівна (кафедра історії та культури України), а також 11 кандидатських дисертацій: Забужанська І.Д. (кафедра англійської філології), Поселецька К.А. (кафедра германської та слов’янської філології та зарубіжної літератури), Антонюк О.О. та Михайленко Т.Ю. (кафедра географії), Поливаний С.В. (кафедри біології), Соя О.М. (кафедра математики та інформатики), Кузьмінський О.В. (кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії), Король В.П. (кафедра технологічної освіти, економіки та безпеки життєдіяльності), Сімашова А.І. та Чорнодон М.І. (кафедра журналістики, реклами й зв’язків з громадськістю), Чорна Н.Б. (кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти).

У розрізі структурних підрозділів ситуація виглядає наступним чином:

 • факультет історії, етнології і права – 1 докторська;
 • факультет математики, фізики і технологій – 3 кандидатські;
 • природничо-географічний факультет – 3 кандидатські;
 • факультет іноземних мов – 2 кандидатські;
 • факультет філології й журналістики – 2 кандидатські;
 • факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв – 1 кандидатська.

Особливо слід відзначити зусилля наших провідних науковців щодо підготовки докторів і кандидатів наук з числа викладачів університету. Так, за звітний період під їхнім керівництвом було захищено 7 з 12 дисертацій, зокрема під керівництвом професора Денисика Г.І. – 2 дисертації; професорів Гуревича Р.С., Кур’яти В.Г., Коляструк О.А., Ковтонюк М.М. та доцента Семко М.І. – по 1 дисертації.

Також зауважмо, що під керівництвом акад.Гуревича Р.С., професорів Павликівської Н.М., Фурмана Ю.М., Тарасенко Г.С., Коломієць А.М., Акімової О.В., доцентів Гордійчук Г.Б., Хамської Н.Б. та Каплінського В.В. захистили дисертації випускники докторантури, аспірантури та офіційні здобувачі ВПДУ, які є співробітниками інших навчальних закладів України.

Загалом ситуація з кадровим забезпеченням є доволі динамічною. Так, упродовж п’яти років, частка викладачів з науковими ступенями та званнями зросла на десять відсотків з 69,3% – у 2012 році до 79,8% – у 2016 році.Частка викладачів з науковими ступенями та званнями.

Значною мірою таким результатам сприяє діяльність спеціалізованої вченої ради Д05.053.01 (голова - акад. Гуревич Р.С.), якій надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Упродовж 2016 року в спеціалізованій вченій раді захищено 18 дисертацій (4 докторські та 14 кандидатських). Серед здобувачів наукових ступенів четверо – викладачі університету (Король В.П., Поселецька К.А., Соя О.М., Чорна Н.Б).

До найвагоміших здобутків нашого університету щодо поліпшення кадрового потенціалу в звітному році відносимо такі:

 • професора Гуревича Р.С. було обрано дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук України;
 • професора Тарасенко Г.С. було обрано дійсним членом Академії наук вищої освіти України та нагороджено медаллю «Академік М.Д. Ярмаченко»;
 • професору Денисику Г.І. було присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України, а також вручено медаль «Ярослава Мудрого»;
 • вчене звання професора присвоєно завідувачу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії М.Ю.;
 • проф. Куцевол О.М. стала лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського.

Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність аспірантури, яка функціонує з 9 спеціальностей. У 2016 році в аспірантурі ВДПУ навчалися 96 аспірантів (44 – на денній формі, 52 – на заочній), з яких 84 особи – на комерційних засадах, що складає 85% від загальної кількості.

В університеті функціонує також докторантура з 4 спеціальностей. Наразі в докторантурі ВДПУ навчаються 5 докторантів; в докторантурах інших навчальних закладах за рахунок державного замовлення університету навчаються ще 5 докторантів-співробітників ВДПУ. У 2016 році загальна кількість аспірантів є найбільшою за останні 5 років.Кількість аспірантів і докторантів в 2012-2016 рр