Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність розвитку науки як джерела економічного росту і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян. Значна увага науковій діяльності приділяється у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Нині університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом. У його складі – 1 навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації та 7 факультетів (природничо-географічний; філології й журналістики; дошкільної, початкової освіти та мистецтв; математики, фізики і технологій; історії, етнології і права; іноземних мов; фізичного виховання і спорту). Підготовка вчительських кадрів здійснюється з 27 спеціальностей. Навчально-виховний процес забезпечують 28 кафедр. Контингент студентів на грудень 2016 року становив 4 775 осіб, з яких 3 558 навчається за денною формою, а 1 217 – за заочною формами навчання.

Науково-дослідна робота в університеті проводиться з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, серед яких основними є такі: дослідження з проблем нового змісту освіти та інноваційних педагогічних технологій і методик навчання й виховання; фундаментальні дослідження в галузі природничих, технічних, математичних, суспільних і гуманітарних наук; розробка новітніх технологій і ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань; вивчення проблем демографічної політики, розвитку людського потенціалу і формування громадянського суспільства.

На кафедрах університету працюють 416 викладачів, у тому числі 32 доктори наук і професори, 294 кандидати наук, доценти (79,8% викладачів з науковими ступенями і званнями). Серед викладачів – 1 дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, 1 член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, 1 член-кореспондент Академії історичних наук України, 4 академіки Академії наук вищої освіти України, 3 Заслужені працівники освіти України, 1 Заслужений вчитель України, 2 Народних артисти України, 4 Заслужені артисти України, 2 Заслужених працівників культури України, 2 Заслужені тренери України, 1 Заслужений діяч науки і техніки України.


Скачати презентацию ...