Facebook Youtube

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають публікації у періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection (із переліком цих публікацій)

Найбільш творчою і цікавою в плані самореалізації науковця є видавнича діяльність викладачів, яка в нас традиційно досить інтенсивна. Загалом упродовж 2017 року опубліковано 2064 одиниці наукової і навчально-методичної продукції загальним обсягом 2584 ум. др. арк. Зокрема, наші науковці долучились до написання 41 монографії (в тому числі кількох колективних), 204 підручників і посібників, 4 з яких рекомендовані МОН України (доц. Лапшина І.М. «Позакласне читання. 2 клас», доц. Лапшина І.М. «Позакласне читання. 3 клас», доц. Лапшина І.М., доц. Мельник Т.М. «Літературне читання. 4 клас», проф. Зінько Ю.А., доц. Кравчук О.М. «Нариси історії Чехії»).

Опублікувано понад 1000 статей, серед яких 14 у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS, 13 – Web of Science, 179 – Copernicus, 138 статей у закордонних фахових виданнях, 540 – у вітчизняних фахових виданнях. Також презентовано понад 800 тез доповідей на вітчизняних та закордонних наукових конференціях. Зауважимо, що кількість публікацій у виданнях, які індексуються базою Copernicus, у порівнянні із попереднім роком зросла у кілька разів (57 ? 179).

У порівнянні з минулим роком як кількість, так і обсяг публікацій дещо збільшились. При цьому на одного викладача в середньому припадає наукової і навчально-методичної продукції обсягом 6,87 ум. др. арк.


Видавнича діяльність викладачів ВДПУ у 2013-2017 рр.

Традиційно серед авторів найбільш ґрунтовних публікацій (монографій, підручників і посібників з грифом МОН України) – академік Гуревич Р.С., професори Тарасенко Г.С., Костюкевич В.М., Заболотний В.Ф., Кур’ята В.Г., Денисик Г.І., Акімова О.В., Коляструк О.А., Куцевол О.М., Гальчак С.Д., Шахов В.І., Фурман Ю.М., Зінько Ю.А., Романюк І.М., Кадемія М.Ю., Іваницька Н.Л., Завальнюк І.Я., Крутій К.Л.; доценти Лазаренко Н.І., Лапшина І.М., Мельник Т.М., Кононенко В.В., Кравчук О.М., Гордійчук Г.Б., Бойчук В.М., Сільвейстр А.М., Фрицюк В.А., Мисліцька Н.А., Зузяк Т.П., Голюк О.А., Сакалова Г.В., Грошовенко О.П., Імбер В.І., Завальнюк А.Ф., Белінська Т.В., Кравцова Н.Є., Дмитренко Н.Є., Яцишин О.М., Гандзюк В.О., Василінич Т.М., Рогач В.В., Попроцька І.В., Матвійчук О.А., Левчук Н.В., Коношевський Л.Л., Нестерович Б.І.; викладачі Подзигун О.А., Доля І.В., Бардашевська Ю.О., Зарічна О.В., Чехместрук І.В., Пахальчук Н.О., Черкашина О.В., Онофрійчук Л.М., Сидорова І.С., Дяченко М.В., Голунова Л.А., Ходаніцька О.О., Баюрко Н.В., Нікітченко Л.О., Кравець О.О. та ін.

Окрім того, професори Зінько Ю.А. та Коляструк О.А. підготували спільні публікації із польськими вченими до збірника «Україна-Польща: історичне сусідство». Доцент Матвійчук А. видав монографію «Птахи Вінниччини» у співавторстві зі вченими Корнуельського університету (м. Нью-Йорк, США).

У рамках співпраці з Вищою школою управління та адміністрації в Ополє (Польща) проф. Завальнюк І. Я., доц. Гандзюк В.О. та доц. Лешко У.О. взяли участь у написанні колективної монографії «Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects».

У поточному році доценти Галузяк В.М. і Холковська І.Л. взяли участь у підготовці колективної монографії «Educationalists versus politicians – who should integrate Europe for wellbeing of all inhabitants», яку видали науковці Університету соціальних наук у Лодзі (Польща).

Викладачі кафедри психології та соціальної роботи (Гончарук Ю.В., Паламарчук О.М., Перегончук Н. М., Сидоренко Ж.В., Коломієць Л.І., Шульга Г.Б. та ін.) виступають співавторами колективних міжнародних монографій, зокрема - Technologies of Shaping and Enhancing Health of Human and Society; Opole, Республіка Польща.

Професор Шахов В.І. є членом редакційної колегії наукових видань закладу суспільної педагогіки та освіти Міжнародного інституту освітніх наук в м. Щецин, Шльонського Університету в м. Катовіце (Польща), секції «Педагогіки» Наукового бюлетеня університету м. Хелм (Польща). Професор Шахов В.І. щорічно проводить лекції в інституті педагогіки Старопольскої вищої школи та на кафедрі психології Університету Яна Кохановського в м. Кельце (Польща).

Проф. Тарасенко Г.С. працювала в редколегіях зарубіжних часописів. Зокрема, як член редколегії польського щорічника «Науки про освіту» Куявсько-Поморської вищої школи в Бидгощі. У звітному році була запрошена до редколегій ще двох зарубіжних часописів – у Польщі та Румунії («Педагогічний часопис» Поморської Академії в Слупську, Польща і «Психопедагогіка дитини» в Румунії). У 2017 році включена до списку рецензентів часопису Університету Миколая Коперника в Торуні «Щоденне виховання» («Wychowanie na co Dzien»). У звітному році включена до редколегії електронного часопису Ягелонського колегіуму – Торунської вищої школи «Pedagogika XX1 Wieku». Окрім цього, професор Тарасенко Г.С. на офіційне запрошення ректорату Ягелонського колегіуму – Торунської вищої школи (Польща) у березні та листопаді 2017 року прочитала курс лекцій з проблеми «Сучасні концепції дошкільної та початкової освіти» для студентів магістратури.


Кількість публікацій у Scopus та Web of Science за останні 5 років

Маємо значні якісні та кількісні зрушення в сфері публікаційної активності викладачів університету: значно збільшилась, як видно з діаграм, кількість праць у виданнях, що індексуються найпрестижнішими базами Scopus і WoS, за 2017р. всього 27 праць; з них: 13 у WoS; 14 ? Scopus.


Кількість публікацій у Scopus та Web of Science за всі роки

За всі роки у цих базах разом вже маємо близько 100 публікацій. І це дуже важливо, оскільки цього року вперше МОН України затребувало статистику, від якої залежала кількість бюджетних місць у магістратурі, а саме: скільки у ВДПУ є викладачів, які мають не менше 5 праць у базах Scopus і WoS.

Викладачі, які мають найбільше публікацій у Scopus та Web of Science

Літом 2017 р. таких викладачів у нас було 5 і це дало змогу одержати окремим спеціальностям бюджетні місця. Станом на грудень маємо 7 таких науковців: Кур’ята В.Г. – 17 праць, Фурман Ю.М. - 12, Дмітренко Н.Є. - 9, Коломієць А.М. - 6, Костюкевич В.М. - 6, Мозговий О.В. - 6, Богуславська В.Ю. - 5.

Маємо ще багато викладачів, у яких по 4, 3, 2 і 1 праці в цих базах. Дякуємо всім цим викладачам за їх активність і закликаємо усіх інших викладачів скерувати свої публікаційні зусилля в цьому напрямі хоча б тому, що від таких показників нині залежить не лише набір у магістратуру, а й рейтингові показники університету загалом.


Профіль ВДПУ в базі Web of Science

Завдячуючи наявності певної кількості праць у WoS, за сприяння працівників бібліотеки, наш університет мав змогу літом взяти участь у конкурсі на отримання доступу до цієї бази. Ми успішно пройшли конкурсні вимоги і з жовтня вже маємо можливість бачити профіль ВДПУ, кількість посилань і h-індекс у WoS, що дорівнює 13.


Динаміка кількості цитувань в базі Web of Science за всі роки

З початком нового тисячоліття у цій базі спостерігається підвищення інтересу науковців до праць наших викладачів, на що вказує зростання кількості цитувань. Наразі шукаємо шляхи співпраці з політехнічним університетом, щоб мати змогу аналогічного доступу до Scopus.


Динаміка кількості цитувань у Google Scholar

За 2017 рік значно зросли числові показники університету, що відображені в наукометричній базі Google Scholar. З діаграми видно, як за час нашої реєстрації в базі зростає кількість щорічних цитувань ( у 2017 р. вже маємо 1482 цит.) і ця кількість значно більша, ніж та що була станом на грудень 2016р., а буде ще зростати.


Посилання на праці викладачів ВДПУ у Google Scholar

У грудні 2016р. індекс Гірша ВДПУ був h=26, нині маємо h=35. На значення цього показника впливають праці, на які є більше 35 посилань. Це праці науковців: Р.С. Гуревича, В.М. Галузяка, В.І. Шахова, М.Ю. Кадемії, Г.І. Денисика, В.М. Костюкевича, Ю.М.Фурмана та інших.


Викладачі ВДПУ із найбільшим значенням h-індексу

Упродовж року зростали й індивідуальні значення h-індексу у більшості викладачів. Рейтинговий список індивідуальних індексів Гірша в Google Scholar бачимо з даних бази «Бібліометрика української науки». Найвищі показники має: академік Гуревич Р.С. (h=17); професори: Костюкевич В.М.(h=16), Денисик Г.І. (h=11), Кадемія М.Ю. (h=11), Кур’ята В.Г. (h=10), Тарасенко Г.С. (h=10) та інші.

Викладачі із найбільшим приростом цитувань за 2017 рік

Найбільший приріст індексу цитувань за 2017 рік спостерігаємо в: Нікітченко Л.О. (на 7), Костюкевича В.М. (на 7), Кур’яти В.Г. (на 7), Попроцької І.В. (на 6), Ткачук О.О. (на 6), Ходаніцької О.О. (на 5), Рогача В.В. (на 5), Гуревича Р.С., Щепотіної Н.Ю., Матвійчука О.А. (на 4) та інших.


Динаміка середнього значення h-індексу викладачів ВДПУ

За 2017 рік на сотню (з 200 до 100) зменшилась кількість викладачів, у яких індекс цитувань був h = 0. Ці кількісні зміни сприяли поступовому зростанню середнього значення h упродовж року на 1 позицію з 1,1 до 2,1. Майже таке саме середнє значення має кожна з кафедр.

Окремо звертаємо увагу на індекси цитувань кафедр і фахових видань.

Індекси цитувань кафедр ВДПУ

Найбільша інтенсивність цитувань спостерігається в: кафедри математики та інформатики; кафедри інформаційних та інноваційних технологій в освіті; кафедри теорії і методики спорту; кафедри географії; кафедри дошкільної та початкової освіти.

Індекси цитувань фахових видань ВДПУ

Побачили світ чергові номери 6 фахових видань ВДПУ: «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету» у серіях «Педагогіка і психологія», «Філологія», «Історія», «Географія»; збірники наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» і «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Нагадаємо, що Наукові записки серії «Історія» є першим, але вже не єдиним серед університетських наукових видань, яке індексується в міжнародній наукометричній базі даних «Копернікус».


Профіль фахового видання в базі INDEX COPERNICUS

У 2017 році збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» також проіндексовано в базі COPERNICUS.

Дещо низькі показники цитувань наших фахових видань і наших статей у інших виданнях. На поліпшення ситуації має вплинути наповнення репозитарію. Тому вже видано розпорядження проректора про призначення відповідальних осіб на кожній кафедрі, які розпочнуть цю роботу, починаючи з січня нового року.


Фахові видання в системі Open Journal Systems

Ще більш дієвим засобом стане створення сайтів фахових видань у відкритій журнальній системі OJS – Open Journal Systems, яка являє собою програмне забезпечення з відкритим вхідним кодом для ведення рецензованих журналів для сприяння розвитку рецензованих публікацій з відкритим доступом, надання технічної інфраструктури не лише для презентації в Інтернет журнальних статей, а й для усього процесу редакційного керування.


Профіль фахового видання в системі Open Journal Systems

Цю роботу нещодавно розпочато. Ось так виглядає сайт одного з наших фахових видань, на якому розміщуються статті та анотації до них трьома мовами. Це одразу ж робить наші фахові видання доступними для широкого загалу світової наукової спільноти.


Статистика відвідування фахових видань в системі Open Journal Systems

Лише за тиждень роботи сайту в тестовому режимі, маючи завантаженими лише кілька статей з трьох журналів, ми спостерігаємо відвідування науковцями з п’яти країн (Україна, Польща, Румунія, Німеччина і навіть США).


Статистика відвідування фахових видань в системі Open Journal Systems

Статистика відвідувань сайту, окрім Вінниці, охоплює міста Київ, Запоріжжя, Черкаси, Берегове, а також Франкфурт, Торунь, Будапешт, Сіетл. Це означає, що створення сайтів фахових видань відкриває величезні перспективи визнання наших наукових досягнень на вітчизняному та міжнародному рівнях.