Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають публікації у періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection (із переліком цих публікацій)

У 2016-2017 н.р. викладачами університету опубліковано ряд вагомих наукових і навчально-методичних праць. Побачили світ 1942 одиниці друкованої наукової та навчально-методичної продукції загальним обсягом 2387,6 ум. друк. арк., в тому числі 48 монографій, 126 підручників та навчально-методичних посібників (в тому числі – 5 рекомендованих МОН України), 1362 статті (175 з яких у виданнях, що індексуються світовими наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, Copernicus), 2 патенти на корисні моделі, 1 авторське свідоцтво.Кількість та обсяги публікацій за останні навчальні роки

Найвагоміший внесок зробили: навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації; факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв, природничо-географічний факультет, факультет філології й журналістики, факультет математики, фізики і технологій.


Кількість та обсяги публікацій в розрізі структурних підрозділів

Традиційно серед авторів найбільш ґрунтовних публікацій (монографій, підручників й посібників з грифом МОН України) – академік Гуревич Р.С.; професори Тарасенко Г.С., Куцевол О.М., Завальнюк А.Ф., Акімова О.В., Коляструк О.А., Романюк І.М., Денисик Г.І., Кур’ята В.Г., Гальчак С.Д., Фурман Ю.М., Костюкевич В.М., Кадемія М.Ю.; доценти Лазаренко Н.І., Гусєв С.О., Зінько Ю.А., Кароєва Т.Р., Кравчук О.М., Несторович Б.І., Лапшина І.М., Голюк О.А., Пахальчук Н.О., Грошовенко О.П., Імбер В.І., Верещагіна-Білявська О.Є., Галузяк В.М., Войнаровський А.В., Кононенко В.В., Ткачук О.О., Рогач В.В., Левчук Н.В., Каленич В.М., Максимчук Б.А., Вознюк Т.В., Дмітренко Н.Є., Мозговий О.В., Сільвестр А.М., Фрицюк В.А., Каплінський В.В., Коношевський Л.Л.; викладачі Голунова Л.А., Поливаний С.В., Нікітченко Л.О., Іскра С.І., Терещенко Л.Я., Петрова А.І., й інші.

Побачили світ чергові номери фахових видань: «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету» у серіях «Педагогіка і психологія», «Філологія», «Історія», «Географія» і збірники наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» і «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Варто зазначити, що «Наукові записки серії: Історія» єдині серед університетських наукових видань були внесені до списку журналів, що індексуються в міжнародній наукометричній базі даних «Copernicus». Наукові праці викладачів і студентів опубліковані і в інших виданнях, зокрема, щорічних інститутських і факультетських збірниках наукових праць: збірники «Початкове навчання», «Літературознавчі студії», «Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вузі та школі», «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування», «Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук», «Вісник студентського наукового товариства», «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук» та інших.

Швидкими темпами розширюється коло викладачів, які публікують результати своїх наукових досліджень у виданнях, що індексуються провідними світовими наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. Станом на початок липня 2017 року праці 39 наших співробітників доступні для перегляду та цитування у вище зазначених базах (загальна кількість статей складає 63). Найбільшу кількість публікацій мають професори Фурман Ю.М., Коломієць А.М., Кур’ята В.Г., Костюкевич В.М., доценти Дмітренко Н.Є., Мозговий О.В., Бак С.М., Рогач В.В.

У звітному році викладачами кафедр біології були отримані два патенти на корисні моделі, а саме: «Спосіб підвищення урожайності і виходу олії з рослин маку олійного» (автори – проф. Кур’ята В.Г., асист. Поливаний С.В.) та «Спосіб підвищення урожайності культури томатів» (проф. Кур’ята В.Г., доц. Рогач В.В., Рогач Т.І.), викладачами кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації було отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму для визначення і оцінки аеробної продуктивності організму, а також діапазону величини бігових навантажень «Health Calculation» (автори – проф. Фурман Ю.М., асист. Брезденюк О.Ю.).

Значний внесок у наукові досягнення здійснили працівники бібліотеки під керівництвом Білоус Валентини Степанівни. Науковий вектор діяльності університетської бібліотеки в звітному році було спрямовано на формування електронних ресурсів, популяризацію ідей відкритого доступу, побудову загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення вебометричного рейтингу університету. Станом на кінець 2016 р. інформаційно-бібліотечний ресурс становить понад 500 тис. одиниць зберігання, в тому числі наукової літератури – біля 230 тис. примірників. Унікальним джерелом інформації є електронний ресурс, який наразі налічує понад 300 тис. записів.

У березні 2016 р. на засіданні вченої ради університету було піднято питання актуалізації оприлюднення результатів науково-дослідної роботи викладачів ВДПУ. На виконання цієї ухвали працівниками бібліотеки спільно зі студентським науковим товариством (керівник - Вешелені О.М.) для усіх факультетів університету було проведено міні семінари-тренінги з базових питань бібліометрії. Провідні фахівці бібліотеки за допомогою презентацій розповідали про правила опису та створення бібліографічних списків літератури, про таблиці бібліотечно-бібліографічної класифікації (УДК, ББК). Також розповіли, що таке науковий рейтинг, наукометричні показники, наукометричні бази даних, індекс цитування, імпакт-фактор та практично показали, як можна зареєструватися у некомерційних наукометричних базах даних.

Фахівці бібліотеки надавали консультації та практично допомагали зареєструватися у наукометричних базах даних (Google Scholar), міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus», створити профіль вченого, профіль установи та наукового фахового видання у «Бібліометриці української науки», надсилали списки щодо активізації авторських профілів та їх коригування тощо.

У вересні 2016 року було створено бібліометричний профіль ВДПУ у наукометричній базі Google Scholar і з’ясовано, що наш індекс цитувань на той час становив 19. За 4 місяці завдяки зусиллям бібліотеки і найбільш продуктивних науковців ВДПУ індекс Гірша університету зріс до 26, що дозволяє нам зайняти наразі 43 місце серед зареєстрованих наукових установ. На перших сторінках профілю ВДПУ відображено, праці яких викладачів викликають найбільший інтерес в інших науковців, найбільш цитовані, а тому й впливають на індекс Гірша ВДПУ в цілому.


На кінець 2016 року майже всі викладачі створили власний бібліометричний профіль у наукометричній базі Google Scholar. Наразі маємо рейтингову картину викладачів ВДПУ за величиною індексу Гірша в Google Scholar із зазначенням індексу цитувань у базі Scopus. На екрані ви бачите перших 20 найкращих результатів. З іншими результатами науковців ВДПУ та інших ВНЗ України можна ознайомитись, зайшовши за адресою сайту «Бібліометрика української науки».


Індивідуальний профіль кожного науковця дає змогу відстежувати цитування своїх праць; отримати список публікацій, упорядкований за кількістю цитувань; дізнатися, хто посилається на наші праці; побачити діаграму цитувань; порівняти свої показники з результатами колег ВДПУ та інших ВНЗ України.
За кількістю зареєстрованих профілів науковців ми попали в Топ 20 установ і знаходимось на 12 місці.


У рейтингу міст за кількістю наукових профілів Вінниця знаходиться на 7 місці.


Наразі в педуніверситеті продовжується робота зі створення наукових профілів фахових видань і кафедр. Нині маємо такі результати:


Інші кафедри знаходяться в процесі створення профілів.

Якщо зайти на профіль кафедри, то видно індекси цитувань за останні 5 років і загальний, що може вказувати на активність кафедри.

Вперше з жовтня розпочато роботу із визначення індексів цитувань наших фахових видань. Із 6 фахових видань ВДПУ в Google Academia зареєстровано 5, але і в них поки що результати дуже занижені, оскільки робота лише розпочата. Головні редактори фахових видань контролюють цей процес, а тому є сподівання, що в наступному році наші фахові видання будуть презентовані в Google Academia потужніше, оскільки маємо значний потенціал.Наголошуємо, що бібліометричні профілі наших викладачів, кафедр і фахових видань відображають наукову продуктивність педуніверситету в цілому і дають досить об’єктивну рейтингову картину, оскільки рейтинг визначається комп’ютерною програмою. Тому надалі вважаємо за доцільне розширити нинішню систему показників наукової діяльності викладачів і структурних підрозділів ВДПУ саме показниками з Google Academia.

Сьогодні для порівняння наукової діяльності структурних підрозділів ми використали ту багатофункціональну і широкомасштабну систему рейтингового оцінювання, яка була створена в 2012 році, додатково врахувавши лише середнє значення індекса Гірша по кафедрі.