ПЕРСОНАЛЬНІ СТОРІНКИ

Гуревич Роман Семенович

Учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Доктор педагогічних наук, професор, Дійсний член НАПН України, академік АНВО України

Роман Семенович створив наукову школу – підготував чотирьох докторів наук (М. М. Козяр, В. А. Петрук, А. М. Коломієць, О. М. Гомонюк) і 56 кандидатів наук, серед яких директори навчальних закладів, викладачі та вчителі, представники силових структур тощо.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та її історія і 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Член докторської спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Р. С. Гуревич – член колегії управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації, член ученої ради Вінницького державного педагогічного університету, голова ученої ради Інституту магістратури, аспірантури і докторантури.

Упродовж 20 років керував експериментальним педагогічним майданчиком з проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес у Вінницькому ВПУ № 4, спільною науково-дослідною лабораторією з інформаційних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України і Вінницького державного педагогічного університету. Нині є керівником науково-дослідної лабораторії з проблеми використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Google Scholar

Коломієць Алла Миколаївна

З 1992 року працює викладачем математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1997 році захистила дисертацію „Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а в 2008 р – дисертацію „Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих (м. Київ).

З 2004 року є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ВДПУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Під керівництвом А. М. Коломієць захистились 12 кандидатів педагогічних наук.

З 2011 р. по 2016 р. – завідувач кафедри математики та методики навчання математики (математики та інформатики) ВДПУ.

Автор понад 180 публікацій з проблем природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителя, інформатизації навчання, інформаційної культури особистості.

Нагороджена знаком „Відмінник освіти” (2004), медаллю К. Д. Ушинського (2012).

Google Scholar

Ковтонюк Мар'яна Михайлівна

Посада: завідувач кафедри математики та інформатики.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук

Основні напрямки наукових досліджень: Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях, проблеми фахової підготовки вчителя математики та формування загальнопрофесійних компетентностей майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Асимптотичні формули для розв’язків нескінченних систем лінійних диференціальних рівнянь», докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього учителя математики».

Основні публікації:Опублікувала понад 130 наукових праць, з них одна монографія, два навчально-методичних посібники, два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 8 навчальних посібників, понад 8 робочих зошитів студента, більше 35 публікацій у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя. Взяла участь у роботі понад 32 конференцій різного рівня. Керує науково-дослідною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт, а також дисертаційними дослідженнями двох аспірантів за спеціальністю – 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Під її керівництвом захищено дві кандидатських дисертації. Ковтонюк М.М. є керівником проблемної групи, студенти якої беруть участь у Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Двоє студентів (Комарівський В’ячеслав і Войтовик Святослав) під керівництвом Ковтонюк М.М. стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» (дипломи другого ступеня, 2011 рік).

Викладає: математичний аналіз, функціональний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння.

Шевченко Людмила Станіславівна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, професор

Основні публікації: Систематично здійснює науково-дослідну роботу, має 123 опублікованих праці, з них 46 – у фахових виданнях, 24 – у закордонних виданнях, 5 монографій, 2 статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами WoS.

Викладає: інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях, методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях, методика викладання інформатики та інформаційних технологій, комп'ютерне документознавство, педагогічні технології в освітньому процесі.

Персональна сторінка