Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

З 2016-2017 навчального року в університеті функціонує Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації до якого входить підструктурний відділ аспірантури і докторантури. Відділ аспірантури і докторантури в своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. за № 261, і Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року за № 309 (чинне до 01 січня 2019 року для аспірантів і докторантів, зарахованих до 2016 року).

Відповідно до наказів МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» № 655 від 10.06.2016 р. та № 707 від 23.06.2016 р. при університеті функціонує аспірантура з 9 ліцензованих спеціальностей: 011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 053 Психологія, 091 Біологія, 103 Науки про Землю та докторантура з 5-ти спеціальностей: 011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 032 Історія та археологія, 035 Філологія.

Проекти річних планів прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляють кафедри університету до грудня поточного року.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначає вчена рада з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії університету, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

У 2016 році прийом до аспірантури і докторантури здійснювався на конкурсній основі за новим Переліком спеціальностей відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. за № 261), Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОНУ, та Правил прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вступники замість трьох іспитів (іноземна мова, філософія, спеціальність) складали два (з іноземної мови та спеціальності). Також проводилась співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції з її оцінюванням.

З 01.09.2016 р. зараховано до аспірантури за рахунок бюджетного фінансування на денну форму навчання згідно з рейтингом, що визначав на основі конкурсного балу 6 здобувачів вищої освіти з таких спеціальностей:

На денну форму навчання:До докторантури за рахунок бюджетного фінансуванняна денну форму навчання зараховано з 01.09.2016 р. 1 здобувача вищої освіти зі спеціальності:Зараховано до аспірантури з 01.09.2016 р. поза державним замовленням 37 здобувачів вищої освіти з таких спеціальностей:

На денну форму навчання:На заочну форму навчання:До докторантури на комерційних засадах на денну форму навчання зараховано з 01.09.2016 р. 1 здобувача вищої освіти зі спеціальності:Станом на червень 2017 року в аспірантурі на всіх формах навчаються 95 аспірантів, з них за рахунок бюджетного фінансування 13 аспірантів (12 – з відривом від виробництва і 1 – без відриву від виробництва) і поза державним замовленням 82 аспіранти (33 – з відривом від виробництва і 49 – без відриву від виробництва). Здійснюється підготовка 5-ти докторантів, з них за рахунок бюджетного фінансування 4 докторанти і 1 – поза державним замовленням. Протягом звітного періоду загальна кількість аспірантів дещо збільшилася.Докторантура і аспірантура ВДПУ.

Зауважимо, що підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми університету за певною спеціальністю та власного наукового дослідження. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових. В освітньо-науковій програмі аспірантури та науковій програмі докторантури обов'язковими є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти і докторанти виконують наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, у якому визначено зміст, вказано обсяг наукових робіт, а також терміни їх виконання та захисту дисертації.

Індивідуальний план наукової роботи здобувач вищої освіти погоджує з науковим керівником (консультантом). Вчена рада університету затверджується цей план упродовж двох місяців з дня зарахування здобувача.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим для виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення термінів виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвали вченої ради про відрахування аспіранта або докторанта.

Упродовж терміну навчання аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також виконати власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та успішно захистити дисертацію.

Тепер аспіранти, як і студенти, мають залікові книжки. Усі аспіранти, незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і скласти всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету (кандидатських іспитів не передбачено).

Відповідно до п. 24 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. за № 261, науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою вищого навчального закладу за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Підготовка наукових кадрів у Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського здійснюється як через докторантуру і аспірантуру, так і шляхом прикріплення здобувачів до відповідних кафедр для підготовки кандидатських дисертацій та складання кандидатських іспитів. Упродовж 2012 – 2014н.р. прикріпилося 44 здобувачів, з них 42 для написання кандидатської дисертації, і1 – з метою написання докторської дисертації. Упродовж 2015 – 2016 н.р. прикріпилося 23 здобувачі, з них 22для написання кандидатської дисертації, і1 – з метою написання докторської дисертації; 2016 – 2017 н.р. прикріпилося 9 здобувачів, з них 6 для написання кандидатської дисертації, і 3 – з метою написання докторської дисертації.

Станом на червень 2017 року в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського нараховується 39 здобувачів. Всього за 5 років захистили кандидатські дисертації 27 здобувачів.

Працівники університету, та інших вищих навчальних закладів і організацій мають змогу отримати консультацію стосовно роботи над науковим дослідженням, скласти кандидатські іспити та захистити дисертаційну роботу у спеціалізованих радах університету.

Ректорат надає посильну фінансову та організаційну підтримку аспірантам і докторантам. За звітний період значна їх частина за рахунок коштів університету брала участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, виконувала планові наукові дослідження у вищих навчальних закладах і наукових установах України.

У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень, університет, інститути сприяють активному використанню аспірантами, докторантами і здобувачами матеріально-технічної бази, бібліотечного фонду та комп’ютерно-інформаційного ресурсу університету для проведення наукової роботи, виконання дисертаційних досліджень.

Відділ аспірантури і докторантури за завданням дирекції ННІПППФВК організовує співробітництво університету з вищими навчальними закладами та науковими установами Міністерства освіти і науки України, науково-дослідними та іншими установами і організаціями шляхом співпраці на договірній основі у науковій, навчальній, культурно-спортивній та інших сферах. Аналізує наукову діяльність кафедр, науковий рівень викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками. Бере участь у підведенні підсумків результатів наукової діяльності в університеті за рік, готує звітні та аналітичні матеріали для Міністерства освіти і науки України та Головного управління статистики у Вінницькій області.

Надзвичайно важливим питанням залишається ефективність і результативність роботи аспірантури і докторантури, адже одним з основних критеріїв ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є кількість вчасно захищених (або принаймні поданих до захист) дисертацій.

Керівниками дисертацій докторів філософії та докторів наук виступають, як правило кращі наші професори та доценти. Серед них: Акімова О.В. – доктор педагогічних наук, професор, Гуревич Р.С. –доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Денисик Г.І. – доктор географічних наук, професор, Заболотний В.Ф. – доктор педагогічних наук, Іваницька Н.Л. – доктор філологічних наук, професор, Кур’ята В.Г. – доктор біологічних наук, професор, Куцевол О.М. – доктор педагогічних наук, професор, Мельничук О.А. – доктор історичних наук, професор, Романюк І.М. – доктор історичних наук, професор, Тарасенко Г.С. – доктор педагогічних наук, професор, професор, Шахов В.І. – доктор педагогічних наук, професор, та інші. Всі вони через аспірантуру, докторантуру готують кандидатів і докторів наук, які захищають дисертації в різних містах, у тому числі і в нашому університеті, де функціонує спеціалізована вчена рада з двох спеціальностей – теорія і методика професійної освіти, теорія і методика виховання.

Як наслідок – результативність роботи аспірантури перебуває на належному рівні. Так, за 5 останніх років аспірантами та випускниками аспірантури захищено загалом 68 кандидатських дисертацій.
Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначає науковий керівник зауважимо, що висновок установи, де було виконано дисертацію, у новому Порядку не передбачено.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Щодо здобуття ступеня доктора наук, то з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для особа має право вступити до докторантури вищого навчального закладу (наукової установи).

Надзвичайно важливим напрямом є поповнення професорсько-викладацького складу ВДПУ новими докторами наук, в тому числі – через докторантуру педуніверситету. Детально проаналізувавши стан виконання дисертацій випускниками докторантури бачимо таке: 2012-2013 н.р. – 2, 2013-2014 н.р. – 2, 2014-2015 н.р. – 2, 2015-2016 н.р. – 1. Станом на червень 2017 р. захищено 3 докторські дисертації.

Станом на червень 2017р. здійснюється підготовка 4 докторантів з них 2 докторанти працівники ВДПУ: – доценти Шевченко Л.С.., Зузяк Т.П., (докторантура ВДПУ). Крім того, за цільовим направленням у докторантурі ВДПУ здійснюється підготовка докторанта для Вінницького національного політехнічного університету Герасимова Т.Ю. та на комерційних засадах Самохвал О.О.

Водночас, перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного захисту для здобуття ступеня доктора наук.

У разі відсутності відповідної спеціальності в докторантурі чи аспірантурі ВДПУ викладачі навчального закладу направляються до інших ВНЗ України. Так, у 2017 р. Вінницький державний педагогічний університет направив заявку в аспірантуру інших ВНЗ чотирьох осіб і в докторантуру 2 особи.

Аспірантура (інші ВНЗ)
Докторантура (інші ВНЗ)
Проводиться робота щодо надання платних послуг за складання кандидатських іспитів під час весняної та осінньої сесії. При цьому, враховуючи кількість осіб, які складають кандидатські екзамени, загальна сума надходжень становить 286,4 тис. грн. протягом 2012 – 2017 навчальних років.

Започатковано стажування аспірантів та докторантів за кордоном (Давідчук А.О., Кравець О. О., Кирилюк К. С., Матіюк Д. В., Киналь А. Ю., Самохвал О.О. – Польща, Франція, Канада, Німеччина).

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється на освітньо-науковому рівні «доктор філософії» (PhD) та науковому рівні доктор наук через навчання в аспірантурі або шляхом прикріплення здобувачів до університету для підготовки та написання дисертації.

Аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського створена наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 1991 року, здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації з 1992 року. Докторантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації з 2002 року. Підготовка осіб в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Прикріплення здобувачів для підготовки та написання дисертації здійснюється за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.


Форми навчання:

  • з відривом від виробництва – 4 роки;
  • без відриву від виробництва – 4 роки;
  • здобувачі наукового ступеня – до 5 років;
  • підготовка в докторантурі – 2 роки.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Науки про освіту

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

035 Філологія

053 Психологія

091 Біологія

103 Науки про Землю


Підготовка в докторантурі здійснюється за науковими спеціальностями:

011 Науки про освіту

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

032 Історія та археологія

035 Філологія