Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи працює над створенням умов для розвитку здобувачів вищої освіти Педуніверситету як всебічно-розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, сповненої національної гідності, високої духовності, здатної до самовдосконалення, самореалізації та задоволення потреб студентської молоді в інтелектуальному, культурному та професійному зростанні.

Завдання відділу молодіжної політики та соціальної роботи:

 • моніторинг актуальних проблем студентського середовища, підготовка матеріалів та заходів щодо їх вирішення;
 • розробка рекомендацій до планування роботи зі студентською молоддю в університеті, поточний та підсумковий контроль за виконанням планів;
 • координація роботи зі студентською молоддю університету в інституті, на факультетах;
 • формування ключових морально-етичних засад сучасної молодої людини: національно-патріотичної свідомості, розуміння громадянського обов’язку, поваги до Конституції України, державної символіки, рідної мови;
 • активної участі у житті громади міста Вінниці;
 • підтримка позитивного іміджу, корпоративної культури університету, дотримання та розвиток традицій університетської родини;
 • творча реалізація особистості, формування сценічної культури, втілення студентських культурно-мистецьких ініціатив;
 • пропаганда збереження навколишнього середовища, залучення до активної екологічної та природоохоронної агітації, розвиток екологічної культури;
 • координація роботи щодо відповідального ставлення до власного здоров’я, формування навичок і утвердження здорового способу життя;
 • забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу при впровадженні особистісно-орієнтованих технологій в роботі зі здобувачами вищої освіти соціальних категорій;
 • індивідуальне консультування з питань соціального захисту студентської молоді (згідно чинного законодавства);
 • створення соціально-культурних та психолого-педагогічних умов роботи у студентському гуртожитку;
 • запровадження інновацій у функціонуванні інституту наставників академічних груп;
 • організація та проведення тематичних, культурно-мистецьких заходів університету;
 • залучення здобувачів вищої освіти до волонтерських та благодійних акцій;
 • створення умов для активної участі кожного здобувача вищої освіти в художньо-естетичній діяльності через урізноманітнення роботи добровільних студентських об’єднань;
 • розвиток і співпраця з міжнародними, вітчизняними творчими колективами та об’єднаннями, професійна підготовка здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських фестивалях та конкурсах.

Функції відділу молодіжної політики та соціальної роботи:

 • організаційна (планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами університету, взаємодія з державними, міськими громадськими організаціями);
 • координаційна (здійснення соціально-гуманітарної взаємодії структур освітнього процесу університету, координація їх діяльності);
 • соціальна (забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій);
 • інформаційно-комунікативна (інформування студентської молоді про їх права та соціальні гарантії у межах освітнього процесу);
 • прогностична (моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді);
 • спортивно-оздоровча (пропаганда здорового способу життя).

З метою досягнення більшої ефективності освітнього процесу підрозділи Педуніверситету дотримуються принципів єдності національного і загальнолюдського, науковості і професіоналізму, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, пріоритету проблемно-розвивальної освіти, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм роботи з молоддю, гармонізації родинного і суспільного розвитку тощо.

У відділі молодіжної політики та соціальної роботи працюють:

1. Начальник відділу молодіжної політики та соціальної роботи;

Людмила Сергіївна Задворняк


2. Провідний фахівець відділу молодіжної політики та соціальної роботи;


3. Фахівець І категорії відділу молодіжної політики та соціальної роботи;


4. Практичний психолог І категорії соціально-психологічної служби.