Керівник наукової школи Назва наукової школи Дата затвердження школи на Вченій раді ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Наукова школа з теоретично-методичних основ технологій електронного навчання в закладах професійної освіти Протокол № 10 від 28.05.2008 р.
Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор Наукова школа з розвитку творчого мислення майбутнього вчителя Протокол № 8 від 29.12.2015 р.
Кур’ята Володимир Григорович, доктор біологічних наук, професор Наукова школа з фізіології росту і розвитку рослин Протокол № 4 від 19.12.2007 р.
Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор Наукова школа з антропогенного ландшафтознавства Протокол № 6 від 26.12.2012 р.
Костюкевич Віктор Митрофанович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Наукова школа з програмування та моделювання тренувального процесу спортсменів Протокол № 8 від 29.12.2015 р.
Заболотний Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор Наукова школа з теорії і методики навчання фізики у вищих і середніх навчальних закладах Протокол № 6 від 24.12.2014 р.
Іваницька Ніна Лаврентіївна, доктор філологічних наук, професор Наукова школа із забезпечення шкільного курсу української мови в різних типах навчальних закладів Протокол № 4 від 19.12.2007 р.
Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор Наукова школа з розроблення соціально-психологічного супроводу різних груп населення Протокол № 8від 29.12.2015 р.
Матяш Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Наукова школа з підвищення ефективності підготовки вчителів математики в умовах розвитку вищої освіти Протокол № 8від 29.12.2015 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського створено різні структурні підрозділи, які ефективно здійснюють наукову діяльність.

Починаючи з 2011 року працює спільна науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (директор – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України В.Ю. Биков), основними завданнями якої є інтеграція науково-дослідних робіт з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що виконуються у ВДПУ, Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, інших ВНЗ України та установах Національної академії педагогічних наук України; безпосереднє виконання НДР відповідно до основних напрямів наукової діяльності та плану виконання НДР у ВДПУ; підготовка і видання науково-методичних праць за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії; участь в організації та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін. За 2014 рік опубліковано 28 і подано до друку 14 статей за темою дослідження. Викладачі кафедри взяли участь у звітній науковій конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, де виступили з доповідями та взяли активну участь у їх обговоренні. Для проведення апробації наукових досліджень створено експериментальний педагогічний майданчик Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».

У 2001 році спільно з Інститутом української мови НАН України було засновано Науковий граматичний центр (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Іваницька Н.Л.). У центрі працюють 4 доктори і 11 кандидатів наук. Функціонує докторантура й аспірантура. Метою центру є глибоке і всебічне вивчення граматичного ладу української мови, її загальнонаціональних і регіональних проблем. Основні напрямки діяльності: фундаментальні розробки в галузі вивчення категорійної системи української мови; дослідження повнозначних слів української мови у їхній проекції на денотат; автосемантизм / синсемантизм повнозначного слова; формально-синтаксична структура простого речення. Серед напрямків наукової діяльності центру можна також виділити розробку актуальних проблем української граматики; виявлення і введення в науковий обіг місцевих матеріалів і джерел, перспективних досліджень; надання наукової допомоги з питань граматики органам освіти області, міста, державним адміністраціям; популяризація ідей і наукових здобутків учених у засобах масової інформації, мережі Інтернет. За час роботи граматичного центру виконано 4 держбюджетні фундаментальні науково-дослідні роботи, було захищено 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій, опубліковано 8 монографії, 40 навчальних посібників, близько 700 наукових статей, 4 словники й інші праці науково-методичного характеру (в тому числі з грифом МОН України).

У 1993 р. було створено спеціалізований кабінет українського народознавства, який незабаром набув статусу Народознавчого центру. У 2005 р. він був реорганізований у Навчально-наукову лабораторію з етнології Поділля інституту історії, етнології і права університету. Із січня 2006 р. її очолює член Національної спілки майстрів народного мистецтва та Національної спілки журналістів України Пірус Т.П. Завданням лабораторії є залучення майбутнього вчителя до збереження та розбудови культурно-історичної спадщини українського народу. Основними напрямками діяльності лабораторії є навчально-методична, науково-дослідна та виховна робота. Співробітники працюють над науково-дослідною темою «Традиційна культура Поділля в контексті національного виховання», постійно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, фестивалях. Станом на 31 грудня 2014 року фондова колекція Центру нараховує понад 4 000 одиниць зберігання, у рукописному фонді знаходиться близько 2,5 тисяч робіт. Лабораторія співпрацює з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, Обласним центром народної творчості, музейними установами Вінницької області, Інститутом історії та культурної антропології Варшавського університету (Польща). Упродовж 2013 року майже 1000 студентів і співробітників університету взяли активну участь у майстер-класах з традиційних подільських ремесел. Етнографічний музей, що діє при лабораторії, відвідали понад 200 колективних екскурсій з Вінниці й області, України, близького та далекого зарубіжжя.

Спільна науково-дослідна лабораторія (кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії та Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) працює в рамках виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 561 від 13 квітня 2011 р. «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року». Основними напрямками роботи лабораторії є навчально-методична та науково-дослідна робота. Співробітники працюють над науково-дослідною темою «Теоретичні аспекти розробки та методика застосування цифрових освітніх ресурсів під час вивчення фізико-математичних дисциплін у середній та вищій школах», постійно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Опубліковано низку статей з теми дослідження, розроблено навчально-методичний посібник з питань використання цифрової лабораторії Nova-5000 в навчально-виховному процесі з фізики.

Упродовж багатьох років у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського успішно функціонують наукові школи, які розглядаються як важливий компонент наукової діяльності й одне з основних джерел поповнення професорсько-викладацького складу новими докторами та кандидатами наук.

У науковій школі «Застосування сучасних технологій навчання в закладах професійної освіти» (керівник – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Гуревич Р.С.) працюють 2 доктори і 12 кандидатів наук. Галузь науки: педагогічна теорія і методика професійної освіти; фундаментальні розробки з використання сучасних інфор-маційних технологій та інноваційних методик навчання в підготовці фахівців у ПТНЗ і ВНЗ І-IV рівнів акредитації. За час роботи школи підготовлено 4 доктори та понад 60 кандидатів наук з педагогічних спеціальностей. Функціонує докторантура і аспірантура. У школі опубліковано понад 1000 наукових праць, з них близько 150 у зарубіжних виданнях. На роботи Р.С. Гуревича та інших представників школи посилаються в переважній більшості дисертацій з проблеми професійної освіти. Основні результати наукової продукції ідентичні зразкам світового рівня. Організовано роботу експериментального педагогічного майданчика МОН України і НАПН України на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» з проблем застосування комп\'ютерних інформаційних технологій (1994–2014 pp.). Роботу майданчика розглянуто і схвалено Президією НАПН України, отримано низку нагород на виставках. Протягом трьох останніх років видано 10 монографій, 36 підручників і посібників, проведено дві міжнародні, дві регіональні, одна Всеукраїнська та одна міжвузівська науково-практичні конференції з проблем розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в підготовку фахівців у ПТНЗ і ВНЗ.

У 1980-х роках на кафедрі фізики засновано наукову школу, яка успішно працює у галузі теорії і методики навчання фізики у вищих і середніх навчальних закладах. (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Заболотний В.Ф.). Творчий колектив школи у складі 2 докторів наук, 6 кандидатів наук, аспірантів і магістрантів спрямовує свою діяльність на розвиток теорії і методики навчання фізики у вищій і середній школі, компетентнісну підготовку майбутніх учителів фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Протягом останніх років видано 1 монографію «Формування методичної компетентності майбутнього учителя фізики засобами мультимедіа», 5 навчальних посібників, серед них «Коливання і хвилі» та мультимедійний засіб «Фізика-7». Колектив школи двічі виборював гранд облдержадміністрації, проводить дослідження за держбюджетною тематикою. Упродовж останніх 5 років підготовлено 1 доктора і 5 кандидатів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика, інформатика, астрономія). Колективом школи опубліковано понад 420 наукових праць у фахових виданнях. Наукові здобутки представників школи добре відомі на теренах України, близького зарубіжжя, Німеччини, Ізраїлю, Чехії. У звітному році студенти магістратури у співавторстві з науковими керівниками опублікували низку статей у зарубіжних виданнях. У 2014 році був отриманий грант облдержадміністрації Вінницької області на суму 20000 гривень за виборене ІІ місце в рамках реалізації обласної програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області. Науковою школою підготовлені матеріали з фізики для учнів 7-9 класів загальноосвітніх шкіл за новими програмами, які мають бути впроваджені у 2015-2016 навчальному році. Серед розробок – зошит для лабораторних робіт, збірник задач з фізики, завдання для поточного та заключного контролю навчальних досягнень учнів тощо.

У науковій школі «Підвищення ефективності підготовки вчителів математики в умовах розвитку вищої освіти в Україні» працюють 1 доктор і 8 кандидатів наук. Галузь науки: теорія і методика навчання математики і методика професійної освіти. Керівник школи – Матяш О.І., доктор педагогічних наук, доцент. За час роботи школи підготовлено 6 кандидатів педагогічних наук. У школі опубліковано понад 300 наукових праць, з них близько 20 у зарубіжних виданнях. На роботи доц. Матяш О.І. та інших представників школи посилаються у багатьох дисертаційних роботах. Керівником та представниками школи постійно розробляються навчальні програми нових курсів та лекційні курси цих дисциплін, зокрема, за останні 4 роки розроблено навчальні програми курсів «Вибрані питання методики навчання геометрії» та «Наукові засади поглибленого навчання математики», розроблено новий курс лекцій з навчальної дисципліни «Вибрані питання методики навчання геометрії». За останні три роки керівником та представниками школи розроблені навчально-методичні матеріали, що активно використовуються викладачами кафедри за усіма напрямами методичної підготовки вчителя математики. Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики». Створено оригінальний за структурою і призначенням збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії. Сфера застосування розробок – в усіх університетах, які готують вчителів математики. У звітному році доц. Матяш О.І. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання (математика) на тему «Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики».

Вагомими є здобутки наукової школи з дослідження категорійної граматики української мови, в якій наразі працюють 2 доктори й 9 кандидатів наук. У центрі наукових інтересів школи — фундаментальні напрацювання в галузі вивчення категорійної системи української мови. Керівник школи – проф. Н.Л. Іваницька – широко знаний учений-мовознавець, один із провідних синтаксистів України, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, головний редактор збірника наукових праць «Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство)», член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, член ученої ради університету, член ученої ради Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. За час роботи школи підготовлено 1 доктора філологічних наук та 8 кандидатів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Опубліковано понад 400 наукових праць, з них – понад 80 у зарубіжних виданнях. Протягом трьох останніх років видано 3 монографії, 10 підручників і посібників, проведено Всеукраїнську конференцію «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму». Визнанням наукових здобутків, досягнутих успіхів творчого наукового колективу граматичної школи проф. Іваницької Н.Л. є результати конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень на 2012-2014 рр., проведеного Міністерством освіти і науки України. Її науковий проект «Повнозначні слова української та англійської мов: семантика, функції» оцінено високим балом і включено до держбюджетної тематики фундаментальних досліджень (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1241 від 28.10.2011р.).

З 1985 року на кафедрі біології працює наукова школа з фізіології росту і розвитку рослин (керівник – доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.), яка займається вивченням впливу синтетичних регуляторів росту рослин на морфогенез, донорно-акцепторні відносини і продукційні процеси сільськогосподарських культур. У школі працює 1 доктор і 8 кандидатів наук. Школа зареєстрована у Міністерстві освіти і науки України, а тематику досліджень скоординовано з Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України. Науковці школи працюють з 2000 р. в рамках держбюджетних тем з даної проблематики, які фінансуються МОН України. Загалом в межах тематики, яка розробляється науковою школою, опубліковано більше 200 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Серед них – три колективні монографії і п’ятнадцять державних патентів на винаходи і корисні моделі. Молоді вчені систематично доповідають матеріали власних досліджень на вітчизняних і міжнародних конференціях, наукових семінарах провідних наукових центрів країни. За час роботи школи підготовлено 1 доктора і 10 кандидатів наук з спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин, з якої відкрита аспірантура. Протягом багатьох років дослідження школи фінансуються МОН України. Тематика роботи відноситься до фундаментальних досліджень, виконується в межах державної програми з розвитку біотехнологій. На роботи проф. В.Г. Кур’яти посилаються у переважній кількості наукових праць з екзогенної регуляції росту рослин за допомогою ретардантів. Розроблено технології застосування ретардантів на широкому спектрі сільськогосподарських культур, рекомендації впроваджені у навчальний процес і сільськогосподарське виробництво. Основні результати наукової продукції відповідають світовому рівню. Матеріали власних досліджень школи широко використовуються у науковій студентській роботі, при викладанні фундаментальних курсів «Фізіологія рослин», «Анатомія рослин», «Вибрані глави екології», підготовці навчальних посібників тощо.

Проблема, над якою працюють представники школи з антропогенного ландшафтознавства (керівник – географічних наук, професор Денисик Г.І.), – регіональні ландшафти: суть, структура та раціональне використання. Склад виконавців: 3 доктори і 13 кандидатів наук. Галузь науки: географія (спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів); фундаментальні розробки з класифікації та раціонального використання антропогенних ландшафтів Поділля та України загалом. За час роботи школи підготовлено 2 доктора та 22 кандидатів географічних наук. Функціонує аспірантура. У школі опубліковано більше 450 праць, з них понад 40 монографій, понад 25 навчальних посібників, понад 50 праць у зарубіжних виданнях. На праці проф. Денисика Г.І., проф. Гудзевича А.В., доц. Воловика В.М. є посилання у більшості дисертацій з проблем антропогенного ландшафтознавства, конструктивної та фізичної географії. За кількістю опублікованих праць з проблем впливу людини на довкілля вінницька школа антропогенного ландшафтознавства у 2014 році школа зайняла перше місце в Україні. Основні наукові розробки представників школи ідентичні зразкам світового рівня. Організовано роботу наукових польових ландшафтознавчих досліджень антропогенних ландшафтів, раз у два роки постійно проводяться Міжнародні наукові конференції з антропогенного ландшафтознавства.