1. Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – акад. Гуревич Р.С.) й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (директор – проф. Биков В.Ю.).

Основні завдання діяльності лабораторії: інтеграція науково-дослідних робіт з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що виконуються у ВДПУ, Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, інших ЗВО України та установах Національної академії педагогічних наук України; безпосереднє виконання НДР відповідно до основних напрямів наукової діяльності та плану виконання НДР у ВДПУ; підготовка і видання науково-методичних праць за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії; участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • теоретично обґрунтовано та розроблено модель ІОС навчання учнів ЗППТО із використанням технологій електронних соціальних мереж;
 • визначено особливості педагогічного проектування ІОС навчання учнів ЗППТО на основі технологій електронних соціальних мереж;
 • теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови та розроблено модель підготовки учнів ЗППТО у інформаційно-освітньому середовищі (ІОС) на основі технологій електронних соціальних мереж для формування ІОС навчання учнів ЗППТО;
 • розроблено методику використання моделі підготовки учнів ЗППТО у інформаційно-освітньому середовищі (ІОС) на основі технологій електронних соціальних мереж; здійснено кількісно-якісний аналіз результатів дослідження; проведено коригування теоретико-методичних аспектів одержаних результатів; впроваджено проміжні результати наукового дослідження; узагальнено та оформлено результати дослідження.

Соціальний результат передбачено у підвищенні якості загальноосвітньої підготовки учнів ЗППТО на основі створення сучасного інформаційно-освітнього середовища. Очікуваним є підвищення ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій учнями ЗППТО для створення індивідуального освітнього простору. Учні отримають можливість застосовувати електронні соціальні мережі навчання. Зросте кількість практичних навчальних завдань, що сприятимуть розвитку ІКТ компетентності учнів. Викладачі одержать додаткові можливості вдосконалення навичок володіння ІКТ, що позитивно впливатимуть на підвищення ефективності викладання загальноосвітніх дисциплін. Соціальний ефект дослідження полягає у підвищенні ефективності використання ІКТ учнями ПТНЗ для створення індивідуального освітнього простору, зокрема з використанням технологій електронних соціальних мереж.

Упродовж року опубліковано низку статей за темою дослідження. Науковці лабораторії організували чергову Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід проблеми».


2. Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем створення електронних освітніх ресурсів і їх упровадження в процес підготовки кваліфікованих робітників у ЗППТО Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – акад. Гуревич Р.С.) й Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (директор – проф. Радкевич В.О.).

Основні завдання діяльності лабораторії: створення електронних освітніх ресурсів і їх упровадження в процес підготовки кваліфікованих робітників у ЗППТО; теоретичне обґрунтування структури ЕОР, організаційно-педагогічних умов підготовки кваліфікованих робітників у ЗППТО з використанням ЕОР, розробка рекомендації щодо використання ЕОР у навчально-виховному процесі ЗППТО. У процесі виконання дослідження передбачається розроблення електронного ресурсу для учнів електро-радіотехнічного профілю. Кінцева продукція – електронний ресурс для учнів електро-радіотехнічного профілю, монографія для управлінців, фахівців системи освіти й інших фахівців, що займаються питаннями інформатизації освіти, розробкою і впровадженням електронних освітніх ресурсів у ЗППТО.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • проведено огляд та систематизацію світового й вітчизняного досвіду, а також тенденцій розвитку у галузі створення та застосування ЕОР у ЗППТО;
 • теоретично обґрунтовано структуру ЕОР для підготовки кваліфікованих робітників у ЗППТО;
 • обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників у ЗППТО з використанням ЕОР;
 • розроблено рекомендації щодо використання ЕОР навчально-виховному процесі ЗППТО;
 • розроблено методику дослідження ефективності використання ЕОР для забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у ЗППТО.

3. Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем створення інформаційного освітнього порталу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – акад. Гуревич Р.С.) й Інституту педагогічної освіти й освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (директор – проф. Лук’янова Л.Б.).

Основні завдання діяльності лабораторії: здійснення безпосередньої наукової взаємодії між ВДПУ та ІПООД НАПН, спрямованої на об’єднання науково-практичного, організаційного потенціалів для проведення експериментальних досліджень та втілення в практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, технологій відкритого навчального середовища та дистанційної освіти; мережних технологій і баз даних; відкритих освітньо-наукових інформаційних систем; координація науково-дослідних робіт (НДР) із проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та психолого-педагогічного обґрунтування розробки цих технологій для забезпечення функціонування та розвитку освітніх систем, що виконуються у ВДПУ, ІПООД НАПН, інших ВНЗ України та установах Національної академії педагогічних наук України; безпосереднє виконання НДР відповідно до основних напрямів наукової діяльності та плану виконання НДР у ВДПУ; надання консультацій працівниками ІПООД НАПН співробітникам лабораторії, експертиза і рецензування НДР; підготовка і видання науково-методичних праць за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії; стажування викладачів кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті на базі відділу змісту та організації педагогічної освіти ІПООД НАПН; участь в організації та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • У межах роботи над науковою темою й у рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти отримано грант на реалізацію проекту «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування».
 • У межах реалізації науково-дослідної теми аспіранти, пошукувачі й здобувачі вищої освіти, роботою котрих керують викладачі лабораторії здійснюють дослідження на відповідні теми.
 • Основні практичні результати роботи щодо створення й використання інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті відображено на порталі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті: матеріали навчально-методичного, наукового й апробаційного характеру.
 • Викладачі кафедри брали участь у спільних із НАПН України подіях, за результатами яких було опубліковано понад 30 статей.

4. Спільна наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – проф. Каплінський В.В.) й Інституту педагогічної освіти й освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (директор – проф. Лук’янова Л.Б.).

Основні завдання діяльності лабораторії: поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з проблем педагогічної майстерності викладача вищої школи та впровадження їх у практику; моделювання та апробація індивідуальних творчих дидактичних та виховних проектів; проведення щорічних конкурсів педагогічної майстерності; публікація монографічних досліджень, наукових статей та створення навчально-методичних посібників з проблем удосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • щорічно проводяться конкурси педагогічної майстерності, завдання яких охоплюють базові педагогічні компетентності, що відображають головні аспекти професійної діяльності: майстерність організації навчального процесу, майстерність виховного впливу, майстерність володіння усним словом, майстерність розв’язання проблемної педагогічної ситуації, майстерність володіння собою;
 • в рамках діяльності лабораторії відзнято і змонтовано чотири відеофільми, які активно використовуються на лекціях, практичних, лабораторних заняттях з основ педагогічної майстерності. Результати роботи лабораторії висвітлено в окремому розділі колективної монографії, підготовленої науковцями зі всієї України;
 • результати діяльності лабораторії знаходять широке відображення у наукових статтях у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, навчальних та навчально-методичних посібниках з проблем удосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи; монографічних дослідженнях, зокрема, в окремому розділі колективної наукової монографії «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» присвячений авторській моделі педагогічної майстерності;
 • лабораторія успішно здійснює освітню діяльність серед студентів – членами лабораторії систематично проводяться відкриті заняття із застосуванням авторських методик навчання. В рамках діяльності лабораторії студенти активно залучаються до спільних з викладачами наукових досліджень з проблеми розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи. Результатами такої співпраці є спільні зі студентами магістратури публікації. Проблеми формування професійної майстерності знаходять своє широке відображення і у тематиці дипломних та курсових робіт, науковими керівниками яких є члени лабораторії.
 • результати роботи лабораторії популяризуються шляхом виступів на наукових конференціях; розміщення інформації на сайті ВДПУ, зокрема, відео-фрагментів конкурсу педагогічної майстерності, індивідуальних спільних творчих проектів учасників конкурсів та викладачів, рекламної продукції учасників конкурсу тощо.

Наразі активізується робота з популяризації діяльності лабораторії в зарубіжних виданнях.


5. Спільна наукова лабораторія з вивчення сучасної української мови та методики викладання рідної мови і літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – доц. Прокопчук Л.В.). й Інституту української мови НАН України.

Основні завдання діяльності лабораторії: глибоке й всебічне вивчення граматичного ладу української мови, її загальнонаціональних і регіональних проблем. Основні напрями діяльності: фундаментальні розробки в галузі вивчення категорійної системи української мови; дослідження повнозначних слів української мови у їхній проекції на денотат; автосемантизм / синсемантизм повнозначного слова; формально-синтаксична структура простого речення. Основні напрями наукової діяльності лабораторії: розробка актуальних проблем української граматики; виявлення і введення в науковий обіг місцевих матеріалів і джерел, перспективних досліджень; надання наукової допомоги з питань граматики органам освіти області, міста, державним адміністраціям; популяризація ідей і наукових здобутків учених у засобах масової інформації, мережі Інтернет.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • розроблення теоретичних положень з категорійної та функційної граматики сучасної української мови, української діалектології та методики викладання рідної мови і літератури;
 • створення наукової, навчальної, навчально-методичної та методичної літератури з граматики української мови, української діалектології та методики викладання рідної мови і літератури;
 • укладення регіонального фонофонду діалектного мовлення та регіонального онімного фонду (гідронімікон, ойконімікон, антропонімікон);
 • укладення текстотеки з наступним опублікуванням хрестоматії автентичних діалектних текстів Центрального Поділля;
 • вивчення мовних особливостей говірок населених пунктів Вінниччини;
 • розроблення концепції впровадження в процес навчання філологічних дисциплін інноваційних технологій;
 • опрацювання моделі інноваційної педагогічно-методичної діяльності та окремих інноваційних проектів; вивчення моделі педагогічних інновацій.

6. Науково-дослідна лабораторія з проблем фізичного виховання і спорту (керівник – проф. В. М. Костюкевич В.М.).

Основні завдання діяльності лабораторії: забезпечення досліджень за 3 напрямами, а саме:

 • історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту;
 • методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів.
 • теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та спорту для всіх.
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • підготовка та видання чергових випусків фахового збірника наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (усього видано 22 випуски збірника);
 • виконання наукової теми Зведеного плану НДР МОН України «Теоретико-методичні основи програмування і моделювання спортсменів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0116U005299);
 • виконання наукової теми «Формування моделей здорового способу життя студентської молоді»;
 • опубліковано монографії, навчально-методичних посібники, статті у фахових виданнях, в тому числі тих, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

7. Спільна науково-дослідна лабораторія (експериментальний майданчик) з використання сучасних інноваційних технологій виховання й розвитку дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й ГО «Вінниця ДАУН СИНДРОМ».

Основні завдання діяльності лабораторії: проведення фокус-груп щодо впровадження інклюзивної освіти та організації роботи зі студентами; проведення занять на базі громадської організації по роботі з дітьми з синдромом Дауна, зокрема, арт-терапевтичні, з математичної грамотності, розвитку мовлення, а також психологічні практики протягом дії договору, окремі заняття на волонтерських засадах студенти відвідують та проводять у вільний від навчання час, зокрема заняття з математичної грамотності за методикою Нумікон.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • організація двох регіональних науково-практичних семінарів «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Перша та Друга школи технологій інклюзивної освіти);
 • впровадження методичного комплекту «Статеве виховання дітей із інтелектуальною недостатністю» (в апробації проекту програми на базах спеціалізованих шкіл та ГО беруть участь п`ять міст України – Херсон, Вінниця, Дніпро, Київ, Луцьк);
 • участь у тренінгах за програмою «Просвітницький лекторій» на тему «Навчання спеціалістів специфіці роботи з дітьми з особливими потребами (синдром Дауна) у ДНЗ»;
 • участь в Інтеграційному Форумі волонтерів «Побачити цінність кожного»;
 • проведення експерименту при підготовці студентської конкурсної роботи на тему: «Підходи та практики статевого виховання дітей з інвалідністю в сучасній Україні».

8. Науково-дослідна лабораторія «Центр авторських методик і модерних практик» (керівник – проф. Крутій К.Л.).

Основні завдання діяльності лабораторії: створення цілісного освітнього майданчика для різноманітних груп дітей і дорослих із різними стартовими позиціями і потребами та особливостями в навчанні; розвиток, закріплення наявних навичок і компетентностей у дітей (комп’ютерні, медіа та мовні/мовленнєві навички, комунікабельність і здатність до навчання, особистісні й соціальні навички тощо); подолання у студентів професійних і особистісних ситуацій (глобалізація, інтернаціоналізація та міграція, культурне розмаїття, демографічні зміни, комп’ютеризація та інформатизація, гнучкість майбутньої професії й мінливість умов праці, реформа системи освіти, індивідуалізація тощо).

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • упровадження та практичну реалізацію авторських методик і модерних
 • (новітніх) практик в освітній процес вишу та інших освітніх закладів Вінницького регіону та України;
 • удосконалення науково-методичної та функціональної підготовки майбутніх педагогів, яка дозволяє гнучко орієнтуватися в рухомій структурі дошкільної, початкової та інклюзивної освіти;
 • аналіз сучасних тенденцій розвитку дошкільної, початкової та інклюзивної освіти, узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду з досліджуваної проблеми, поширення одержаної інформації;
 • вивчення культурно-освітніх потреб різних категорій дитячого і дорослого населення для подальшої розробки відповідного навчально-методичного забезпечення дошкільної, початкової та інклюзивної освіти;
 • упровадження авторських методик і модерних практик, спрямованих на підвищення якості та ефективності дошкільної, початкової та інклюзивної освіти;
 • висвітлення результатів наукових досліджень шляхом участі в науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах;
 • використання результатів наукових досліджень для організації дошкільної, початкової та інклюзивної освіти різних категорій дитячого і дорослого населення.

9. Спільна науково-дослідна лабораторія «Тренінговий центр психологічного консультування та психотерапії» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – доц. Комар Т.О.) й Вінницького обласного товариства психологів та психотерапевтів.

Основні завдання діяльності лабораторії: втілення компетентнісного підходу в організації навчального процесу для формування професійних компетенцій майбутніх практичних психологів; психологічне консультування та психотерапія, формування особистості психолога, надання допомоги в кризових ситуаціях, психологічна допомога людям з інвалідністю.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • здійснення психологічного супроводу студентів на основі реалізації особистісно-орієнтованого підходу;
 • корекція соціально-психологічного профілю особистості (за запитом);
 • забезпечення умов для проведення практичних занять та лабораторних робіт з навчальних дисциплін та спецкурсів навчального процесу напрямів підготовки «Соціальна робота » та «Психологія»;
 • надання можливості студентам оволодіти навичками дослідницької роботи з психологічного консультування та психокорекції, та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових психологічних дисциплін, у ході підготовки курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт, у наукових дослідженнях;
 • допомога в проведенні науково-практичних семінарів, круглих столів, обговорення результатів дослідницьких проектів з проблем практичної психології;
 • організація та проведення фестивалів практичної психології з залученням провідних спеціалістів міста;
 • налагодження міжнародних зв’язків з проблем розвитку практичної психології;
 • організація зв'язку із засобами масової інформації.

10. Спільна лабораторія з вивчення інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – доц. Яременко О.І.) й Науково-дослідного інституту інформатики та права Національної академії правових наук України

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • проведення наукових досліджень з інформаційного права, права інтелектуальної власності, інформаційного і правового забезпечення науково-педагогічної діяльності, інтеграції науки і освіти та інноваційного розвитку;
 • підготовка, видання та сприяння впровадженню у навчальний процес підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та інших видань з питань профілю діяльності Лабораторії;
 • забезпечення відбору і реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, сприяння впровадженню інновацій у практичну діяльність та здійснення правового захисту авторських прав відповідно до законодавства, здійснення наукової і правової експертизи за договорами з органами, закладами, установами, підприємствами та організаціями, а також надання інших платних послуг відповідно до законодавства; участь у розробці законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань інформаційної сфери, освіти і науки та інноваційного розвитку;
 • формування і поширення електронних баз даних з питань освіти і науки, участь у розробці та правовому забезпеченні застосування інформаційних технологій; продуктів, ресурсів і послуг;
 • організація і проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, експертних зустрічей та інших заходів, у тому числі міжнародних, участь у науково-педагогічній діяльності, підготовці кадрів вищої кваліфікації, проведення стажування працівників, забезпечення публікації результатів досліджень у фахових наукових виданнях.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • організація та участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» (спільно з Національним університетом «Острозька академія», Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, Національною академією Служби безпеки України);
 • організація та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку» (спільно з науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України та факультетом соціології і права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»);
 • організація та участь ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференціі «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження» (спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку, Науково-дослідним інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, факультетом соціології і права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»;
 • організація та проведення Всеукраїнського круглого столу «Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону» (спільно з науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Міжрегіональним управлінням Національної державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях).

11. Спільна науково-дослідна лабораторія кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (СНДЛ) працює в рамках виконання Постанови Кабінету Міністрів України №561 від 13 травня 2011 р. «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року». (керівник проф. В. Ф. Заболотний). Основними завданнями СНДЛ є розв’язання наукових і освітніх проблем з таких напрямів:

 • створення методичних рекомендацій використання сучасних електронних освітніх ресурсів і засобів навчання з дисциплін фізико-математичного спрямування в навчально-виховному процесі;
 • розроблення методики педагогічної апробації сучасних електронних освітніх ресурсів і засобів навчання з дисциплін фізико-математичного спрямування в навчально-виховному процесі вищої та середньої загальноосвітньої школи;
 • вироблення пропозицій щодо створення і запровадження в Україні системи розробки і виробництва сучасних електронних освітніх ресурсів і засобів навчання з дисциплін фізико-математичного спрямування;
 • проведення спільних заходів, науково-практичних конференцій, семінарів з проблем створення і запровадження в Україні системи розробки і виробництва сучасних електронних освітніх ресурсів і засобів навчання;
 • здійснення спільної видавничої діяльності, зокрема в заснуванні періодичних видань, виданні науково-технічної і навчально-методичної літератури з питань розробки, виробництва і методичного забезпечення сучасних електронних освітніх ресурсів і засобів навчання;
 • залучення науковців СНДЛ до підвищення кваліфікації вчителів та навчання фахівців, які братимуть участь у проведенні педагогічного експерименту з апробації сучасних електронних освітніх ресурсів і засобів навчання з дисциплін фізико-математичного спрямування в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

12. Науково-дослідна лабораторія «Структурна релаксація у твердих тілах» (керівник доц. О. В.Мозговий).

Дослідження проводяться з широкого кола актуальних питань, що стосуються фізики твердого тіла, фізики напівпровідників, полімерів, наноматеріалів. Проводяться експериментальні і теоретичні дослідження структурної релаксації і атомного впорядкування в металах, справах, напівпровідниках, а також релаксаційних ефектів у композиційних, полімерних, діелектричних і наноматеріалах.

Основні напрями досліджень у лабораторії:

 • релаксаційні явища у металах і сплавах;
 • релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери, наноструктурні й аморфні матеріали;
 • структурна релаксація у напівпровідниках і діелектриках;
 • розсіювання енергії конструкційними матеріалами.

У лабораторії передбачено проведення спільних досліджень з навчальними та науковими закладами України і зарубіжних країн, підготовка дипломних робіт магістрами і спеціалістами, підготовка фахівців вищої кваліфікації.


13. Спільна науково-навчальна лабораторія з історії та етнології Східного Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (керівник – проф. Коляструк О.А.) й Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • формування та розвиток наукової школи дослідження соціокультурної історії Східного Поділля, в тому числі археології, етнології, історії повсякденності, краєзнавства, урбаністики тощо, а також забезпечення оволодіння студентами сучасними знаннями, формування та розвиток їх практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, виховання у майбутніх фахівців потреби систематичного оновлення набутих знань та їх застосування у своїй практичній діяльності;
 • розробка теоретичних і практичних основ трансформування науки, освіти, педагогіки та культури в світлі завдань та перспектив розвитку України як суверенної, демократичної, конституційно-правової держави;
 • наукове забезпечення розробки концептуальної парадигми, змісту й методики гуманітарної освітньої діяльності в Україні на засадах європейських цивілізаційних цінностей з урахуванням історичного досвіду українського народу;
 • науково-аналітичне сприяння розвитку та удосконаленню засад як загальної гуманітарної політики держави, так і роботи з молоддю, в тому числі у сфері політики історичної та культурної пам’яті;
 • розробка та реалізація наукових програм дослідження історії та культури Східного Поділля у співпраці з науковими установами України та спеціалізованими науково-дослідними організаціями.

Результати діяльності лабораторії у звітному році:

 • проведення програмних (архівно-археологічна та науково-дослідна практика студентів І курсу та актуальних («Пам'ять про війну: Друга світова, радянсько-афганська і російсько-українська (як люди пам’ятають)» науково-дослідних проектів історико-краєзнавчого, археологічного та етнографічного характеру;
 • проведення спільних (узгоджених) етнографічних, археологічних (з Інститутом археології НАН України, Музеєм археології (Варшава), польових практик та експедицій (з німецькими археологами);
 • збір, накопичення, опрацювання візуальної та аудіо-документалістики з історії та культури Східного Поділля; в тому числі з історії радянського минулого та його трансформації в сучасному суспільстві;
 • збір, накопичення, опрацювання усно-історичної, візуальної та аудіо-документалістики з новітньої історії України, в тому з історії Голодомору, Голокосту, та новітніх революційних подій (революції на граніті, Помаранчевої, Гідності (Майдану), участі подолян в АТО та у війні проти російської агресії;
 • збір, накопичення, опрацювання усно-історичної документалістики з історії адаптації, життя і діяльності внутрішньо-переміщених осіб з тимчасово окупованих територій сходу України та анексованого Криму;
 • проведення навчальних циклів лекцій, бесід та спеціалізованих тематичних шкіл для школярів і молоді Східного Поділля;
 • підготовка комплексних наукових праць і навчально-методичних посібників;
 • організація спільних конференцій, семінарів, виставок і круглих столів;
 • розробка туристичних маршрутів та екскурсійних програм.

14. Науково-навчальна лабораторія «Центр дослідження повсякдення» (керівник – проф. Коляструк О.А.)

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • поглиблення теоретичних і практичних знань з історії повсякденності, вивчення зарубіжного досвіду, переосмислення вітчизняного наукового спадку з соціальної історії;
 • розробка теоретичних і методичних рекомендацій щодо вивчення повсякденності в Україні (спільно з Інститутом історії України НАН України, Інститутом соціології НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, Інститутом українознавства, НаУКМА, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, НПУ ім. М.П.Драгоманова);
 • вироблення теоретичної концепції «Радянське повсякдення: хронотоп»;
 • відвідування та участь в організації майстер-класів, літніх шкіл, інтенсивівтренінгів з історії радянської повсякденності соціальної історії;
 • розширення наукових з центрами дослідження повсякденності (Білорусь, Польща, Болгарія);
 • робота за тематикою повсякденності під час підготовки дипломних і курсових робіт.
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • представлення результатів п’ятирічної діяльності Вінницького центру дослідження повсякденності на міжнародному науковому семінарі «Радянське Я і радянське М: історіографія, джерела, дослідницькі підходи» у НаУКМА;
 • проведення стартової прес-конференції щодо реалізації проекту «Візуальна спадщина радянськості в культурному ландшафті Вінниччини» для студентів-істориків І-ІІ курсів;
 • збір і опрацювання візуальних матеріалів (фотографій) радянського минулого в населених пунктах Вінниччини;
 • проведення V Всеукраїнський науково-теоретичного семінару на тему «Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки» з циклу «Повсякдення: візії та смисли», за участі понад 70 учасників (науковців, вчителів, студентів). Опрацювання таких ключових теоретичних проблем: а) Повсякдення в візуальній антропології: науково-теоретичні засади, методологія дослідження, науково-практичний досвід. б) Візуальне (де)конструювання радянського: механізми, засоби, результати, проблеми; в) Образ(и) людини радянської: ракурс подання і оптика бачення, текст і контекст прочитання; г) Міська радянська повсякденність: видиме і невидиме; д) Еtno і sovetico в українському селі;
 • видання колективної монографії «Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки» (Повсякдення: візії та смисли);
 • розробка концепції і науково-теоретичних і методологічних вимог до «Словника з історії повсякденності», її початкова методологічна апробація в Інституті історії України НАН України;
 • проведення літньої школи для молоді «Друга світова війна: переосмислення»;
 • участь у всеукраїнському тренінгу для вчителів «Радянське минуле: (пере)осмислення історії»;
 • підготовка і презентація фотоальбому «Сімейний альбом: «довгі» 90-ті…» зі студентами ІІ курсу магістратури спеціальності 014.03 СО (Історія).

15. Науково-навчальна лабораторія «Центр усно-історичнихстудій» (керівник – доц. Жмуд Н.В.)

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • оволодіння студентами сучасними знаннями щодоусно-історичних досліджень в польових умовах з урахуванням актуальності і мотивації вивчення, специфіки постановки проблеми в контексті соціального запиту, врахування особливостей особистості реципієнта,
 • формування вмінь аналізу та інтерпретації документів з усно-історичних студій, здатності їх зіставляти з іншими видами і типами документів;
 • накопичення бази інтерв’ю за спеціальними темами (в електронному і паперовому варіантах);
 • співпраця з Українською асоціацією усної історії (УАУІ), Центром усно-історичних студій при Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, з ГО міста і області.
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • зі студентами 1 курсу зібрані інтерв’ю з ВПО, зокрема з кримськими татарами, що оселились у с. Нова Гребля Калинівського р-ну (24 реціпієнта);
 • опрацювання матеріалів, виконання студентських есе на підставі рефлексій дослідженого;
 • спільно з ГО «Ветан» за підтримки Українського культурного фонду підготовка сценарію, постановка вистави (режисер-консультант Галина Джикаєва) «Кримські татари: коли ми повернемось…» за зібраними інтерв’ю, її презентація у молодіжному центрі «Квадрат» та за участю студентів.

16. Науково-навчальна лабораторія «Центр Віннецезнавства» (керівник – проф. Кароєва Т.Р.)

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • збирання відомостей з історії Вінниці, поглиблення знань про її минуле, популяризації історії та культури міста серед молоді, городян, гостей міста;
 • оперативне реагування на запити громадськості міста і влади міста стосовно історії та культури Вінниці;
 • співпраця з департаментом освіти міста, Держархівом Вінницької області, ВОКМ, ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, КП «Центр історії Вінниці», Громадською Спілкою «Мережа організацій громадянського суспільства «Місто змістів»,департаментом маркетингу міста та туризму міської ради, ГО «Вінницьке історичне товариство», «Стара Вінниця» та ін.;
 • участь в реалізації міської культурно-історичної програми «Вінниця-2022»;
 • подолання старих історичних підходів у тлумаченні історії Вінниці, розвінчування псевдоісторичних легенд і міфів, усунення упереджень і стереотипів щодо сучасного і майбутнього міста.
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • залучення студентів, аспірантів, магістрантів до реалізації науково-дослідної роботи «Національно-визвольні змагання на Вінниччині (1917–1921)»;
 • виявлення регіональної специфіки перебігу революційних подій 1917–1921 рр. на Східному Поділлі, формування у студентів/зацікавлених осіб цілісного уявлення про цю специфіку;
 • підготовка навчально-методичних матеріалів, публікації статей в збірниках наукових праць;
 • організація та проведення конференцій, круглих столів, науково-практичних семінарів про Українську революцію;
 • проведення літнього інтенсивну «Школа Вінницького гіда» та майстер-класів та тренінгів для учасників проекту;
 • студійна розвідка «Вінницькі катакомби»;
 • участь в роботі консультативно-дорадчої комісії з питань топоніміки, історичної та культурної спадщини (довідки, експертні оцінки, вироблення рекомендацій, документів – упродовж року).

17. Навчально-методична лабораторія «Inspiration club» (керівник – доц. Мельничук Т.А.)

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • ознайомити студентів на практиці з сучасними підходами діяльнісної педагогіки, організацією інтерактивної взаємодії учителя і учнів у процесі навчання;
 • надати можливість апробації власних сеймових проектів з розрахунку на досягнення навчально-виховної мети, формування компетентностей;
 • розвивати креативне мислення студентів при підготовці до фахової діяльності.
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • дообладнання навчальної аудиторію ігрового простору (умеблювання; наповнення новими засобами організації ігрової навчальної діяльності);
 • підготовлено і апробовано протягом року понад півтора десятки ігор («Подільський експрес» для різних вікових категорій; «Геліос» для старшокласників», «Імена в історії» (за основними історичними періодами історії України);
 • інтерактивну гру «Подільський експрес» для студентів та школярів, апробовано студентами всіх курсів ФІЕП, учнями понад 20 шкіл міста і області.
 • підготовлено інтерактивну гру «Україна – на 200» з історії української культури для підготовки ЗНО старшокласників; апробовано у17 школах м. Вінниці;
 • зустріч-тренінг викладачів та студентів ВДПУ з директором Департаменту міжнародної співпраці Фольк-університету Алі Рашиді;
 • проведення зі студентами показових ігрових методик для вивчення історії 7 класу для учителів області;
 • участь у тренінгу професійного зростання з теорії і методики тренінгової роботи «Школа інтерактивного навчання освітян області» та тренінгу «Освітній десант».

18. Навчально-методична лабораторія «Центр краєзнавчих студій» (керівник – доц. Войнаровський А.В.)

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • розробка питань, пов’язаних з маловідомими сторінками історії краю;
 • створення краєзнавчих осередків зусиллями студенті (практикантів та випускників) та координація їх діяльності;
 • організація науково-дослідної діяльності студентів з історії краєзнавства;
 • підготовка методичних матеріалів для студентів, вчителів, учнів (посібники, хрестоматії, фільми, дидактичні матеріали);
 • проведення краєзнавчих конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, тренінгів, конкурсів з краєзнавчої тематики;
 • співпраця з департаментами Вінницької ОДА (освіти і науки, соціальної і молодіжної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, культури і мистецтв), Держархівом Вінницької області, ВОКМ, ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, КП «Центр історії Вінниці».
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • участь у підготовці документальних навчальних фільмів з історії Української революції 1917-1921 рр. на Поділлі.(для учнів та учителів ЗОШ);
 • участь у підготовці документального навчального фільму з історії Другої світової війни «1939 рік в історії Східного Поділля» з супровідним методичним посібником;
 • проведено лекційно-презентаційний цикл «Українські митці за вільну Україну» (10 шкіл міста, 4 школи Хмельницького і Липовецького районів);
 • співпраця з методичним об’єднанням вчителів історії м. Вінниці, взяли (участь у роботі чотирьох семінарів, в т.ч. з проблем краєзнавства, викладання історії, народної культури;
 • проведення V обласного учнівського конкурсу історико-краєзнавчих робіт у форматі захисту презентацій (за участі 102 учнів області);
 • проведення навчально-просвітницького циклу з міжетнічних стосунків на Поділлі;
 • проведення історичного семінару, приуроченого 100-річчю Першого Зимового походу армії УНР та круглого столу до дня українського козацтва.

19. Науково-навчальна лабораторія «Центр етнографічних студій» (керівник – доц. Гребеньова В.О.).

Основні завдання діяльності лабораторії:

 • збір та опис нових надходжень до рукописного фондулабораторії та експонатів до музейної колекції університету;
 • поглиблення українознавчих знань студентів, методичне і дидактичне забезпечення навчання студентів та аспірантів з дисциплінетнологічного та українознавчого циклів;
 • впровадження інноваційних групових та індивідуальних форм роботи зі студентами та аспірантами з використанням сучасних навчальних технологій,
 • забезпечення оволодіння студентами сучасними знаннями здійснення польових досліджень.
 • Результати діяльності лабораторії у звітному році:
 • впорядковано нові надходження до рукописного фонду навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля;
 • додатково зібрано свідчення про Голодомор 1932-1933 рр. та Голод 1946-1947 рр. на Поділлі (за угодою з Музеєм-Меморіалом Голодомору в рамках реалізації договору про співпрацю);
 • проведено 2 етнографічних та 2 фотовиставки в Музейно-просвітницькому центрі ВДПУ;
 • проведено майстер-класи гончарства, витинанки, вишивки, лозоплетіння;
 • під час польової практики студентами І курсу зібрано свідчення про трансформацію селянського життя в другій половині ХХ ст. в умовах радянської модернізації;
 • опрацьовано в ДАВіО Фонд А.Присяжнюк з культури народного харчування у Погребищенському районі, підготовлено і надруковано методичний посібник.