Facebook Youtube Instagram

Тимчасове положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та писудження ступеня доктора філософії у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

З 2016 року в університеті функціонує Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації до якого входить як підструктурний підрозділ відділ аспірантури і докторантури. Відділ аспірантури і докторантури в своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. за № 261, і Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року за № 309 (чинне до 01 січня 2019 року для аспірантів і докторантів, зарахованих до 2016 року).

Відповідно до наказів МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» № 655 від 10.06.2016 р. та № 707 від 23.06.2016 р. в університеті функціонує аспірантура з 9 ліцензованих спеціальностей: 011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 053 Психологія, 091 Біологія, 103 Науки про Землю та докторантура з 3-х спеціальностей: 011 Науки про освіту, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 103 Науки про Землю.

Пропозицій до річних планів прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляють кафедри університету до грудня поточного року.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначає вчена рада з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії університету, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

З 2016 року прийом до аспірантури і докторантури здійснювався на конкурсній основі за новим Переліком спеціальностей відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. за № 261), Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОНУ країни, та Правил прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вступники замість трьох іспитів (іноземна мова, філософія, спеціальність) складали два (з іноземної мови та спеціальності). Також проводилась співбесіда на основі представленої дослідницької пропозиції з її оцінюванням.

Важливим напрямом кадрової політики університету є підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі. Така підготовка здійснювалася у 2017-2018 навчальному році в Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації та на 5 факультетах (природничо-географічний; філології і журналістики; дошкільної, початкової освіти та мистецтв; історії, етнології і права; фізичного вихованні і спорту), 12 кафедрах (педагогіки і професійної освіти; психології та соціальної роботи; інноваційних та інформаційних технологій в освіті; медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації; теорії і методики фізичного виховання та спорту; теоретико-методичних основ фізичного виховання; історії та культури України; всесвітньої історії; дошкільної та початкової освіти; української мови; біології; географії) за 9 спеціальностями за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та 10 спеціальностями за Переліком наукових спеціальностей; у докторантурі за 1 спеціальністю за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (таблиця 1-2).

Керівництво аспірантами та докторантами здійснювали 24 доктори наук і 31 кандидат наук, які є штатними працівниками університету, та 2 доктори наук з інших закладів вищої освіти та наукових установ України.

У 2018 р. університет виконав державне замовлення щодо прийому до аспірантури: за рахунок державного бюджету денної форми навчання зараховано 2 особи.

До аспірантури університету у 2018 році за рахунок коштів фізичних осіб з відривом від виробництва зараховано 15 осіб, без відриву від виробництва – 19 осіб.

В аспірантурі університету на 01.09.2018 р. навчалося 128 аспірантів (57 аспірантів ? на денній формі навчання та 71 – на заочній).

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних
кадрів в аспірантурі університету та кількість аспірантів

31.10.2018 року в зв’язку із завершенням терміну навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відраховані 17 аспірантів, з них за рахунок бюджетного фінансування 3 аспіранти і поза державним замовленням 14 аспірантів (8-денної форми навчання і 6 – заочної форми навчання).

Зауважимо, що підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми за певною спеціальністю та власного наукового дослідження. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових. В освітньо-науковій програмі аспірантури та науковій програмі докторантури обов'язковими є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти і докторанти виконують наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначено зміст, вказано обсяг наукових робіт, а також терміни їх виконання та захисту дисертації.

Індивідуальний план наукової роботи здобувач вищої освіти погоджує з науковим керівником (консультантом). Вчена рада університету затверджує цей план упродовж двох місяців з дня зарахування здобувача.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим для виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення термінів виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвали вченої ради про відрахування аспіранта або докторанта.

Упродовж терміну навчання аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також виконати власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та успішно захистити дисертацію.

Нині аспіранти, як і студенти, мають залікові книжки. Всі аспіранти, незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і скласти всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою, кандидатських іспитів не передбачено.

Ураховуючи потребу університету у фахівцях вищої кваліфікації в аспірантурі провідних закладів вищої освіти України навчаються 7 науково-педагогічних працівників університету (3 – за денною формою навчання).

В докторантурі інших закладів вищої освіти України перебувають 4 науково-педагогічних працівників університету.

Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті сприяє робота спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 ? теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання.

За 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д 05.053.01 захищено 18 дисертацій (4 – докторські; 14 – кандидатські), 3 докторські за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 1 за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання; 10 кандидатських за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 4 за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. З них 4 здобувачі – викладачі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (Баюрко Н.В., Фрицюк В.А., Бойчук В.М., Хіля А.В.).

За 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 05.053.01 захищено 24 дисертацій (4 – докторські; 20 – кандидатські), 3 докторські за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 1 докторська за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика професійної освіти; 15 кандидатських за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 5 за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. З них 3 здобувачі викладачі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (Клочко О.В., Столяренко О.В., Волохата К.М.).

Відповідно до п. 24 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. за № 261, науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою вищого навчального закладу за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Підготовка наукових кадрів у Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського здійснюється як через докторантуру і аспірантуру, так і шляхом прикріплення здобувачів до відповідних кафедр для підготовки кандидатських дисертацій та складання кандидатських іспитів. Упродовж 2017-2018 н.р. прикріпилося 16 здобувачів, з них 11 для написання кандидатської дисертації, і 5 – з метою написання докторської дисертації.

Станом на вересень 2018 року в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського нараховується 35 здобувачів. Всього за 5 років захистили кандидатські дисертації 36 здобувачів.

Керівниками дисертацій докторів філософії та докторів наук виступають, як правило кращі наші професори та доценти. Серед них: Акімова О.В. – доктор педагогічних наук, професор, Гуревич Р.С. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Денисик Г.І. – доктор географічних наук, професор, Заболотний В.Ф. – доктор педагогічних наук, Іваницька Н.Л. – доктор філологічних наук, професор, Кур’ята В.Г. – доктор біологічних наук, професор, Куцевол О.М. – доктор педагогічних наук, професор, Мельничук О.А. – доктор історичних наук, професор, Романюк І.М. – доктор історичних наук, професор, Шахов В.І. – доктор педагогічних наук, професор, та інші. Всі вони через аспірантуру, докторантуру готують кандидатів і докторів наук, які захищають дисертації в різних містах, у тому числі і в нашому університеті, де спеціалізована вчена рада приймає до захисту дисертації з двох спеціальностей – теорія і методика професійної освіти, теорія і методика виховання.

Працівники університету та інших закладів вищої освіти і організацій мають змогу одержати консультацію стосовно роботи над науковим дослідженням, скласти кандидатські іспити та захистити дисертаційну роботу в спеціалізованій раді університету та інших ЗВО.

Ректорат надає посильну фінансову та організаційну підтримку аспірантам і докторантам. За звітний період значна їх частина за рахунок коштів педуніверситету брала участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, виконувала планові наукові дослідження у вищих навчальних закладах і наукових установах України.

У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень, університет, інститут і факультети сприяють активному використанню аспірантами, докторантами і здобувачами матеріально-технічної бази, бібліотечного фонду та комп’ютерно-інформаційного ресурсу університету для проведення наукової роботи, виконання дисертаційних досліджень.

Відділ аспірантури і докторантури за завданням ректорату та дирекції ННІПППФВК організовує співробітництво нашого університету з закладами вищої освіти та науковими установами Міністерства освіти і науки України, науково-дослідними інститутами та іншими установами і організаціями шляхом співпраці на договірній основі у науковій, навчальній, культурно-спортивній та інших сферах. Аналізує наукову діяльність кафедр, науковий рівень викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками. Бере участь у підведенні підсумків результатів наукової діяльності в університеті за рік, готує звітні та аналітичні матеріали для Міністерства освіти і науки України та Головного управління статистики у Вінницькій області.

Як наслідок – результативність роботи аспірантури перебуває на належному рівні. Так, за 5 останніх років аспірантами та випускниками аспірантури захищено загалом 72 кандидатські дисертації.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначає науковий керівник зауважимо, що висновок установи, де було виконано дисертацію, у новому Порядку не передбачено.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Щодо здобуття ступеня доктора наук, то з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для особа має право вступити до докторантури вищого навчального закладу (наукової установи).

Надзвичайно важливим напрямом є поповнення професорсько-викладацького складу ВДПУ новими докторами наук, в тому числі – через докторантуру педуніверситету. Детально проаналізувавши стан виконання дисертацій випускниками докторантури бачимо таке: 2012-2013 н.р. – 2, 2013-2014 н.р. – 2, 2014-2015 н.р. – 2, 2015-2016 н.р. – 1, 2017 н.р. – 4. Упродовж 2018 р. – 2.

Водночас, перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного захисту для здобуття ступеня доктора наук.

Проводиться робота щодо надання платних послуг за складання кандидатських іспитів під час весняної та осінньої сесії. При цьому, враховуючи кількість осіб, які складають кандидатські екзамени, загальна сума надходжень становить 528,4 тис. грн. протягом 2012 – 2018 навчальних років.

Упродовж звітного періоду поза увагою ректорату та структурних підрозділів не залишалися й питання вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників університету шляхом проходження стажування або навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Започатковано стажування аспірантів та докторантів за кордоном (Давідчук А. О., Зубко В.С., Кирилюк К. С., Матіюк Д. В., Киналь А. Ю.,– Польща, Канада, Німеччина).

В умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. за №261, потребують особливої уваги такі завдання:

  • забезпечення належного рівня організації освітнього процесу за відповідними освітньо-науковими програмами та навчальними планами;
  • затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи аспірантів та забезпечення належного контролю за своєчасним їх виконанням;
  • проведення моніторингу результативності наукового керівництва та консультування аспірантами, докторантами;
  • доброчесність в оприлюдненні результатів наукових досліджень, підготовці та захисті дисертації.

Пріоритетними завданнями кадрової політики ректорату є сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримка талановитої молоді, забезпечення оптимальних вікових пропорцій між досвідченими і молодими викладачами та науковцями, розширення спектра наукових спеціальностей аспірантури та докторантури, розширення мережі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.