Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є підготовка науково-педагогічних кадрів. У звітному році дещо поліпшилась ситуація із захистом дисертацій викладачами університету.


Захист дисертацій викладачами ВДПУ у 2013-2017 рр.

Упродовж 2017 року викладачами ВДПУ захищено загалом 17 дисертацій, з них 5 докторських – Сакалова Г.С. (кафедра хімії і методики навчання хімії), Фрицюк В.А. (кафедра педагогіки і професійної світи), Бойчук В.М. (кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті), Максимчук Б.А. (кафедра фізичного виховання), Сільвейстр А.М. (кафедра фізики та методики навчання фізики, астрономії), а також 12 кандидатських дисертацій: Кронівець Т.М. (кафедра правових наук і філософії), Брезденюк О.Ю. та Сулима А.С. (кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації), Баюрко Н.В. (кафедра біології), Щепотіна Н.Ю. (кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту), Петров О.О. (кафедра германської та слов’янської філології і зарубіжної літератури), Поліщук А.С. (факультет історії, етнології і права), Чорганюк М.М. (кафедра англійської філології), Атаман Л.В. (кафедра географії), Опушко Н.Р. (кафедра педагогіки і професійної освіти), Хіля А.В. (кафедра дошкільної та початкової освіти), Крикливий Р.Д. (кафедра хімії і методики навчання хімії).

У розрізі структурних підрозділів ситуація виглядає наступним чином :

  • навчально науковий інститут педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації – 2 докторські та 1 кандидатська;
  • факультет фізичного виховання і спорту – 1 докторська та 3 кандидатські;
  • природничо-географічний факультет – 1 докторська та 3 кандидатські;
  • факультет математики, фізики і технологій – 1 докторська;
  • факультет історії, етнології і права – 2 кандидатські;
  • факультет іноземних мов – 2 кандидатські;
  • факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв – 1 кандидатська.
  • факультет філології й журналістики – жодної дисертації.

Особливо відзначаємо зусилля наших провідних науковців щодо підготовки докторів і кандидатів наук з числа викладачів нашого університету. Так, за звітний період під їхнім керівництвом було захищено 9 з 17 дисертацій, зокрема під керівництвом академіка Гуревича Р.С. та професора Фурмана Ю.М. – по 2 дисертації; професорів Мельничука О.А., Акімової О.В., Костюкевича В.М. і доцентів Фрицюк В.А. та Деркач О.О. – по 1 дисертації.

Також під керівництвом академіка Гуревича Р.С. (докторська), професорів Денисика Г.І., Акімової О.В., Матяш О.І., Кадемії М.Ю., доцента Шевченко Л.С. та інших викладачів захистили дисертації випускники докторантури, аспірантури та офіційні здобувачі ВПДУ, які є співробітниками інших навчальних закладів України.

Загалом ситуація з якістю кадрового забезпечення є доволі динамічною. Так, упродовж шести років, частка викладачів з науковими ступенями та званнями зросла на дванадцять відсотків з 69,3% – у 2012 році до 81,0% – у 2017 році.


Частка викладачів з науковими ступенями та званнями

Значною мірою таким результатам сприяє діяльність спеціалізованої вченої ради Д05.053.01 (голова - акад. Гуревич Р.С.), якій надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Упродовж 2017 року в спеціалізованій вченій раді захищено 18 дисертацій (4 докторські та 14 кандидатських). Серед здобувачів наукових ступенів четверо – викладачі університету (Фрицюк В.А., Бойчук В.М., Хіля А.В., Баюрко Н.В.).

У звітному році звання професора університету було присуджено викладачам Галузяку В.М., Коломійцю Д.І., Воловику В.М., Матяш О.І., Ковтонюк М.М.

Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність аспірантури, яка функціонує з 9 спеціальностей. Станом на грудень 2017 року в аспірантурі на всіх формах навчаються 102 аспіранти, з них за рахунок бюджетного фінансування 16 аспірантів (усі з відривом від виробництва) та на комерційних засадах 86 аспірантів (29 – з відривом від виробництва і 57 – без відриву від виробництва). Здійснюється підготовка 2-х докторантів, з них за рахунок бюджетного фінансування 1 докторант і 1 – поза державним замовленням. В докторантурах інших навчальних закладах за рахунок державного замовлення університету навчаються ще 6 докторантів-співробітників ВДПУ. Також за кафедрами закріплені 6 офіційних здобувачів ступеня доктора наук та 32 здобувачі ступеня кандидата наук.

У 2017 році загальна кількість аспірантів є найбільшою за останні 6 років.


Кількість аспірантів і докторантів в 2012-2017 рр.

Важливим напрямом у вирішенні проблем розвитку потенціалу педуніверситету є стажування науково-педагогічних працівників. Упродовж звітного року, згідно із затвердженим планом, 89 науково-педагогічних та педагогічних працівників університету підвищили свою кваліфікацію на базі провідних вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

В свою чергу, викладачі вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з різних куточків України проходять стажування на базі Вінницького педуніверситету. У звітному році 39 наших колег з інших закладів підвищили кваліфікацію у ВДПУ, 12 з яких – на платній основі.

Окремого схвалення заслуговують 57 наших колег, які загалом пройшли 61 стажування на базі закордонних наукових установ та навчальних закладів, зокрема: Пан-Європейського Університету (м. Братислава, Словаччина); Південносхідного університету штату Міссурі (м. Кейп-Жирардо, США); Університету Данубіус, (м. Сладковічево, Словаччина); Карконоської вищої школи (м. Єленя Гура, Польща); Брестського державного університету імені Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь); Гете-Інституту (м. Гамбург-Берлін, Німеччина); навчального центру «Офрі» (м. Єрусалим, Ізраїль); Університету кардинала Вишинського (м. Варшава, Польща); Міжнародного інституту інновацій, науки, освіти та розвитку (м. Варшава, Польща); Вищої економічної школи м. Бидгощ (Польща); підприємства «SAS Opti-Nutri» (м. Сергі, Ля-Шовінієр, Франція); Ягелонського Колегіуму Торунської вищої школи (м. Торунь, Польща); Старопольської вищої школи (м. Кельце, Польща); Католицького університету імені Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща); Західно-Фінляндського коледжу (м. Хюіттінен, Фінляндія); Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Польща), Технічного університету м. Дармштадт (Німеччина), Інституту підвищення кваліфікації Карлового університету (м. Прага, Чехія), Північноамериканського наукового товариства (м. Оттава, Канада) та інших.