Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

  • bootstrap slider
  • bootstrap slider
  • Студентська сторінка

Студентське самоврядування


Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства. Вищим органом студентського самоврядування педуніверситету є конференція студентів, яка ухвалює Положення про студентське самоврядування, обирає виконавчий орган (раду студентського самоврядування), визначає його структуру і термін повноважень, заслуховує звіт.

Голова ради педуніверситету (інституту, факультету) організовує роботу органів студентського самоврядування, в межах своєї компетенції, взаємодіє з питань студентського життя з державними установами, громадськими та молодіжними організаціями, культурно-освітніми закладами, зарубіжними представництвами, адміністративними органами та засобами масової інформації.

При раді студентського самоврядування педуніверситету (інституту, факультету) діють сектори за різними напрямками роботи: навчально-науковий, культурно-просвітницький, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, міжнародних зв’язків, прес-центр тощо. Голова ради студентського самоврядування є членом вченої ради педуніверситету, а голови рад студентського самоврядування інститутів (факультетів) відповідно входять до складу вчених рад інститутів (факультетів). Всього в педуніверситеті серед делегатів конференції трудового колективу і членів вченої ради університету 10% складають студенти.

Голова ради студентського самоврядування педуніверситету та її заступник є членами ради з виховної роботи університету. Органи студентського самоврядування тісно співпрацюють з профспілковими органами у справі правового та соціального захисту студентів, проведенні розважально-виховних заходів для студентів тощо. Органи студентського самоврядування беруть участь в організації та проведенні загальноуніверситетських заходів і в організації роботи добровільних студентських об’єднань (в педуніверситеті діє понад 100 таких об’єднань, їх роботою охоплено понад 2000 студентів).

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються та реалізуються творчі здібності студентів і формуються Їх кращі моральні якості.

Плата за навчання
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ


Оплату за навчання здійснювати у Приват Банку, Укрсиббанку (комісія - 0,4%) за реквізитами:

Код 02125094

Розрахунковий рахунок 31258237107854

Банк отримувача ГУДКСУ у Вінницькій обл.

МФО 820172

Отримувач ВДПУ ім. М. Коцюбинського

Додаткові реквізити: за навчання/курси/стажування, інститут/факультет, курс __, форма навчання денна/заочна, П.І.Б. (студента!)
Оплату за проживання у гуртожитку здійснювати за реквізитами:

Код: 02125094

Розрахунковий рахунок: 31255237207854

Банк отримувача: ГУДКУ у Вінницькій обл.

МФО 820172

Отримувач: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.

Додаткові реквізити: За проживання у гуртожитку № __ ,

(обов'язково вказати № - (1, 2, 3, 4А, 4Б), кім. № __ , ПІБ повністю)

Якщо за студента здійснюють оплату інши особи, вказуйте, будь ласка, за кого саме були сплачені кошти.
Vk VSPU

Публічна сторінка ради студентського самоврядування
ВДПУ у соціальних марежах