Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Розпочинається підготовка шкільного вчителя нового поколінняУ вересні 2016 року починається пілотування нової програми з методики навчання англійської мови в 11 педагогічних вишах України. Про особливості програми розповідає Вікторія Іваніщева, менеджер проектів Британської Ради, керівник спільного з Міністерством освіти проекту «Шкільний вчитель нового покоління».

«Якщо не намагатись осучаснювати процес викладання відповідними методиками компетентнісного навчання, тоді справжніх змін не відбудеться».

Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України

Після проведення допроектного дослідження в університетах-учасниках проекту «Шкільний вчитель нового покоління» ми були шоковані результатами. Тільки 4 відсотки із загальної кількості годин підготовки бакалавра з правом викладати англійську мову відводилося на методичну підготовку. Випускнику з таким рівнем ми дозволяли навчати дітей у школі. Тож ми чітко побачили необхідність реформувати систему професійної підготовки педагогів, яка передбачає оновлення змісту навчання, зміщення акценту з теоретичної на практичну підготовку та формування компетентностей вчителя англійської мови.

Методика для вчителя ХХІ століття

Перед початком роботи над програмою з методики навчання англійської мови ми визначили, що вона повинна бути призначена передусім для учня ХХІ століття. Перед сучасною школою стоїть завдання сформувати в дітях основні життєві компетентності. Тому ми заклали їх як базові в програму з методики викладання іноземної мови, оскільки тільки вчитель ХХІ століття може підготувати учня ХХІ століття. Тепер змістовні модулі програми підготовки вчителя передбачають формування предметних і життєвих компетентностей у самих студентах, щоб вони прийшли до школи й змогли передати це своїм учням. Зокрема, уміння критично мислити, спілкуватися англійською мовою і здатність вчитися.

Програма, що відповідає вимогам часу

Нова програма, за якою навчатимуться майбутні вчителі англійської, складається з 21 модуля, які відповідають європейським стандартам освіти. Деякі з них є абсолютно інноваційними для української вищої школи. Оскільки основна мета нової програми полягає у формуванні комунікативної компетентності, вся програма відтепер викладатиметься іноземною мовою. Життя людини ХХІ століття неможливе без користування інформаційно-комунікаційними технологіями. Тому компонент використання ІТ у процесі навчання іноземної мови представлений в кожному змістовному модулі програми. Окрім того, вона передбачає напрацювання таких компетентностей, як навчання впродовж життя, загальна культурна компетентність, планування професійного розвитку та життя у громадянському суспільстві. Введено абсолютно новий модуль – навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами.

Новизна курсу «Методика навчання іноземних мов»

Типова програма курсу «Методика навчання іноземних мов» є абсолютно інноваційною. Досі цей курс викладався по-різному в залежності від навчального закладу: то один, то два семестри. Ми змінили тривалість курсу: він буде розпочинатися з другого року навчання, після фундаментального курсу підготовки, і буде викладатися 3 роки – аж до підсумкової атестації. Щодо кількості годин, відведених на методику, ми пропонуємо змінити цю жалюгідну цифру 4%, яка в академічних годинах становила від 54 до 108. Тепер ми відводимо 660 годин на підготовку вчителя іноземної мови, які будуть присвячені виключно методиці. Допроектне дослідження показало, що у більшості університетів мовою викладання цього курсу була переважно українська. Нова програма передбачає викладання тільки англійською мовою, завдяки чому ми розвиватимемо першу компетентність – спілкування іноземною мовою. «Методика навчання іноземних мов» більше не буде виключно теоретичною дисципліною. Відтепер вона зосереджена на розвитку вмінь для навчання англійської мови, а шкільна практика стає повністю інтегрованою у курс із методики.

Зміни в педагогічній практиці

Педагогічна практика дотепер проводилася тільки у восьмому семестрі й тривала шість тижнів. Ми вважаємо, що перед початком викладання випускники педагогічних вишів уже повинні мати практичний досвід роботи у школі. Тому ми вводимо практику в програму з третього до восьмого семестру навчання, і вона набуває зовсім іншої форми. Перший вид практики – це кероване спостереження. У третьому та четвертому семестрі студенти будуть спостерігати за роботою вчителя в класі один раз на два тижні. Вони будуть зіставляти ці спостереження зі своїми матеріалами з методики навчання іноземних мов. П’ятий – сьомий семестри спрямовані на роботу студента як асистента вчителя, тобто на мікронавчання, яке відбуватиметься один раз на тиждень. З восьмого семестру студент у ролі практиканта самостійно буде проводити заняття у школі.

Інші інновації програми

Серед інших нововведень ми пропонуємо інтерактивні форми навчання, а традиційні лекції та семінари будемо використовувати все менше. Також ми відходимо від вчителецентризму і йдемо до студентоцентризму, адже сьогоднішній студент – це основний агент майбутніх змін у середній школі. Ми очікуємо, що результатами нашого навчання буде не перевірка теоретичних знань, а перевірка вмінь. Серед інноваційних модулів програми варто виділити розвиток автономії учнів, у результаті чого майбутні вчителі зможуть підготувати дітей, здатних навчатися самостійно. Студенти вивчатимуть організацію уроку, завдяки чому вони розумітимуть роль учителя й учнів у класі, знатимуть, як ефективно організувати роботу учнів відповідно до їхніх стилів учіння та здібностей, як аналізувати помилки та інше. Досі ми не вміли вчитися на помилках, зараз ми робимо помилки інструментом навчання. Однією із основних інновацій є те, що кваліфікаційна робота майбутнього вчителя іноземної мови буде базуватися не на теоретичній темі, а на роботі в школі під час практики.

Профіль майбутнього вчителя англійської мови

Кожен модуль нової програми має дуже чіткі результати учіння. Вони відображають як предметні компетентності, так і загально ціннісні життєві компетентності. На основі цих компетентностей, що протягом чотирьох років формуються у студентів, ми склали профіль учителя іноземної мови. Він містить такі складові: «Розуміння учнів», «Планування уроків та навчальних курсів», «Організація уроку», «Оцінювання навчальних досягнень учнів», «Знання предмета «Англійська мова», «Знання предмета «Методика навчання іноземної мови», «Керування власним професійним розвитком». Найголовніше, що у профілі немає імперативу – «вчитель повинен». Наш профіль вчителя базується на рефлексії – «я можу», «я знаю», «я вмію». «Я знаю своїх учнів», «Я знаю, вмію й можу планувати уроки та навчальні курси», «Я знаю і я ефективно організовую роботу у класу», «Я знаю і вмію оцінювати навчальні досягнення учнів», «Я володію англійською мовою та методикою викладання англійської мови», «Я знаю шляхи професійного розвитку». Ці дескриптори закладені у профіль майбутнього вчителя англійської мови нового покоління.

Важливо, що змістовні модулі цієї програми можуть бути використані для підготовки фахівців із викладання будь-якої мови, адже нова програма передає загальні цінності вчителя іноземної мови ХХІ століття.


Матеріал взято з сайту http://www.britishcouncil.org.ua/

переглядів: 1