Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

24.03.2016 р.


Голова комісії Вченої ради університету проф. Коляструк оголосила результати роботи комісії у складі проф. Коляструк О.А., доц. Василевської-Скупої Л.П., директора бібліотеки Білоус В.С. та представила аналіз публікацій випускових кафедр інститут філології й журналістики та природничо-географічного факультету.

Наукові та навчально-методичні публікації випускових кафедр Інституту філології й журналістики (української мови – завідувач д.ф.н., проф. Павликівська Н.М.; української літератури – завідувач к.ф.н., доц. Поляруш Н.С.; методики філологічних дисциплін і стилістики української мови – завідувач д.п.н., проф. Куцевол О.М.; журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю – завідувач к. н. з с.к., доц. Гандзюк В.І.) та природничо-географічного факультету (географії – завідувач д.г.н., проф. Денисик Г.І; біології – завідувач д.б.н., проф. Кур’ята В.Г.; хімії – завідувач к.п.н., доц. Блажко О.А.) за 2013-2016 рр. відповідають нормативним стандартам щодо видавничої продукції вищого навчального закладу як за кількістю одиниць публікацій, обсягом у друкованих аркушах, так і за середнім рівнем на кожного працівника кафедри. Якісний рівень публікацій випускових кафедр потребує поглибленого вивчення відповідно до сучасних наукометричних стандартів з урахуванням імпакт-фактору видань та індексу цитувань науковця.

Випускові кафедри ІФЖ та ПГФ визначаються своїми науковими здобутками та кваліфікованим науково-педагогічним потенціалом. Ефективно працюють наукові школи проф. Денисика Г.І., проф. Іваницької Н.Л., проф. Кур’яти В.Г., щорічно захищаються докторські і кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові статті, зареєстровані і виходять фахові збірники наукових праць. З ініціативи і за активної організації проф. Куцевол О.М, проф. Павликівської Н.М., проф.Руснак І.Є., доц. Блажка О.А., доц. Гандзюка В.О. щорічно на базі університету проводяться міжнародні науково-теоретичні конференції та науково-практичні семінари, круглі столи.

У процесі перевірки проаналізовано стан наукової та навчально-методичної продукції випускових кафедр за характеристикою видавничої персональної активності викладача і встановлено, що за звітний період в Інституті філології й журналістики надруковано 455 одиниць наукової продукції, що в середньому становить 14 одиниць на 1 викладача; на природничо-географічному факультеті – 774 одиниці, в середньому – 15 одиниць на особу.

Водночас по ІФЖ: публікації у фахових вітчизняних виданнях складають 23,9% (109 позицій), монографії – 2,2% (15 назв), словники, бібліографічні довідники – 1,1%(5), хрестоматії, збірники документів – 1,3% (6), закордонні публікації – 7,7% (35), публікації в науково-метричних виданнях – 4,8% (22); матеріали конференцій – 26,9% (119); інші публікації в виданнях України – 24,6% (112). Зауважимо, що ці дві останні позиції в сумі дають понад 50% публікацій. По ПГФ, відповідно: монографії – 2,1% (16), статті у фахових виданнях – 24,9% (193), у науково-метричних виданнях –4,7% (36), зарубіжних виданнях – 22,1%(171), патентів – 1,8% (14), матеріали конференцій та інші публікації складають 50,8% (331), навчально-методичний блок дає 17,6 % (136). ...


детальніше ...

Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1