Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

25.11.2015 р.


На засіданні Вченої ради університету 25 листопада 2015р. проаналізовано підсумки прийому студентів у 2015 році та завдання щодо забезпечення якісного набору у 2016 році. Доповідав перший проректор з науково-педагогічної роботи канд. істор. наук, доц. Гусєв С.О.; в обговоренні питання брали участь: заст. відповідального секретаря приймальної комісії канд. біолог. наук, доц. Рогач В.В., декан-директор Інституту фізичного виховання і спорту канд. пед. наук, доц. Яковлів В.Л., голова Вченої ради університету канд.пед.наук, доц. Лазаренко Н.І.
В результаті обговорення питання Вчена рада університету ухвалила:

1. Інформацію заступника голови Приймальної комісії, першого проректора з науково-педагогічної роботи про підсумки вступної кампанії 2015 року взяти до відома.

2. Роботу Приймальної комісії та усіх її структурних підрозділів під час вступної кампанії 2015 року визнати задовільною.

3. Розробити Положення про Приймальну комісію Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на основі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 15.11.2015 №1085.

Термін: до 25.11.2015 р. Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії.

4. Розробити Правила прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016 році відповідно до Умов прийому.

Термін: до 15.12.2015 р. Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії.

5. Розробити програми вступних, фахових, додаткових випробувань, співбесід, творчих конкурсів відповідно для усіх ступенів та форм навчання.

Термін: до 01.03.2016 р. Відповідальні: голови предметних комісій.

6. Сформувати та подати ректору на затвердження персональний склад Приймальної комісії.

Термін: до 31.12.2015 р. Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії.

7. Забезпечити формування якісногокадровогоскладу усіх структурних підрозділів Приймальної комісії (предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, предметних комісій, відбіркової комісії, комісій для проведення співбесід, апеляційної комісії).

Термін: до 01.03.2016 р. Відповідальні: декани-директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, відповідальний секретар приймальної комісії.

8. Організувати та провести навчання членів відбіркової комісії.

Термін: червень 2016 р. Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії, голова відбіркової комісії.

9. Забезпечити належну роботу та інформаційний супровід вступної кампанії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Термін: постійно. Відповідальний: адміністратор Єдиної бази.

11. Вдосконалити та урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи серед потенційних вступників до університету.

Термін: постійно. Відповідальні: декани-директори інститутів, декани, факультетів, завідувачі кафедр, голова відбіркової комісії.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи доц.Гусєва С.О.
На виконання рішення Вченої ради університету заст. відповідального секретаря приймальної комісії канд. біолог. наук, доц. Рогач В.В. поінформував членів ради про зміст підготовленого Приймальною комісією навчального закладу та узгодженого з керівниками структурних підрозділів Положення про Приймальну комісію Вінницького педуніверситету.

Вчена рада університету ухвалила схвалити Положення про Приймальну комісію Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та рекомендувати його ректорові навчального закладу для затвердження.На засідання Вченої ради університету подано документи Мозгальової Н.Г. щодо присвоєння вченого звання професора кафедри музикознавства та інструментальної підготовки; документи Гудзевича А.В. – обрання на посаду професора кафедри географії; Барановської І.Г., Ткачук О.О., Ніколіної І.І., Матвійчука О.А. – обрання на посаду доцента кафедри Вінницького державного педагогічного університету: заява, список друкованих праць, копії дипломів / атестатів наукового ступеня, витяги з протоколів засідань відповідних кафедр про обговорення відкритих лекцій і обговорення питання про присвоєння вченого звання, обрання на вакантну посаду.

В обговоренні кандидатур брали участь докт. пед. наук, проф. Акімова О.В., докт. пед. наук, проф. Тарасенко Г.С., докт. біолог. наук, проф. Денисик Г.І., канд. пед. наук, доц. Лапшина І.М., докт. біолог. наук, проф. Кур’ята В.Г., докт. істор. наук, проф. Мельничук О.А., канд. істор. наук, доц. Зінько Ю.А., канд. пед. наук, доц. Блажко О.А., канд. пед. аук, доц. Семко М.І., канд. пед. наук, доц. Імбер В.І.


За результатами обговорення кандидатур та проведеного таємного голосування Вчена рада університету ухвалила:

1. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання професора кафедри музикознавства та інструментальної підготовки доктору педагогічних наук МОЗГАЛЬОВІЙ Наталії Георгіївні.

2. Рекомендувати ректору навчного закладу призначити на посаду: професора кафедри географії – доктора географічних наук, професора кафедри географії ГУДЗЕВИЧА Анатолія Васильовича;

доцента кафедри біології – кандидата біологічних наук МАТВІЙЧУКА Олександра Анатолійовича,

доцента кафедри біології – кандидата біологічних наук ТКАЧУК Олесю Олександрівну,

доцента кафедри мистецької підготовки – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри мистецької підготовки БАРАНОВСЬКУ Ірину Георгіївну,

доцента кафедри всесвітньої історії – кандидата історичних наук, доцента кафедри НІКОЛІНУ Інну Іванівну, які брали участь у конкурсі на заміщення вакантних посад.


Також на засіданні Вченої ради педуніверситету слухали питання про роботу наукових лабораторій університету. З результатами проведеної роботи ознайомили керівник Граматичного центру доктор філолог. наук, проф. Іваницька Н.Л., керівник спільної науково-дослідної лабораторії кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії та Інституту інформаційних технологій Міністерства освіти України доктор пед. наук, проф., зав. кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Заболотний В.Ф.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію керівників лабораторій проф. Іваницької Н.Л. та проф. Заболотного В.Г. взяти до відома.

2. Керівникам наукових лабораторій університету до 1 березня 2016р. підготувати й обговорити на засіданні науково-методичної ради університету Положення про наукову лабораторію.

Відповідальні – Іваницька Н.Л., Заболотний В.Ф., Гуревич Р.С., Коляструк О.А., Пірус Т.П., Фурман Ю.М.

За ініціативою викладачів кафедри української літератури Вчена рада університету розглянула питання про підтримку кандидатури Григорія Дмитровича Клочека щодо здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2016 року в номінації „Літературознавство та мистецтвознавство” за літературно-критичну шевченкіану 2013-2015 років. Інформувала канд. філолог. наук, доц. Віннічук А.П.

Григорій Дмитрович Клочек – український вчений-літературознавець та організатор освіти. Доктор філологічних наук (1990). Член Національної Спілки письменників України з 1983 року. Наукові інтереси пов’язані з фундаментальними проблемами художності, пізнання її шляхом адекватного аналізу з використанням інструментарію психологічної науки. Опікується справами шкільної філологічної освіти. Автор книг «Душа моя сонця намріяла…» (1986), «Поетика Бориса Олійника» (1988), «У світлі вічних критеріїв» (1989), «Поетика і психологія» (1989), «Як наблизитись до Давида Мотузки» (1989), «Поезія Тараса Шевченка; сучасна інтерпретація» (1998), «Романи Івана Багряного «Тигролови» і «Сад Гетсиманський» (1998), «Історичний роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» (1998), «Ліна Костенко. Навчальний посібник-хрестоматія» (упорядкування, інтерпретація творів 1999), «Світ «Велесової книги» (2001, Літературна премія імені Євгена Маланюка), «Енергія художнього слова» (2007).

Григорій Клочек – один із провідних українських теоретиків літератури, який цілеспрямовано розробляє системологічну теорію літературного твору та похідну від цієї теорії – рецептивну поетику, суть якої полягає в моделюванні впливу художнього тексту на реципієнта. Власне такий підхід і визначає інноваційність дослідницьких технологій літературознавця, завдяки якій стає можливим новітнє прочитання поезій Тараса Шевченка. Розроблені та застосовані Григорієм Клочеком дослідницькі прийоми є пріоритетними не тільки у вітчизняному, а й у світовому літературознавстві. Без них не вдалося б здійснити прориву до нового, сучасного розуміння творчості Шевченка, який здійснено у книжках Григорія Клочека. Фактично дослідження Григорія Клочека є новим кроком в осмисленні поетичної майстерності Т. Шевченка.

До провідних шевченкознавчих праць Григорія Клочека належать: монографія «Поетика візуальності Тараса Шевченка» (2013), посібник «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» (2013), збірник «Шевченкове слово: спроби наближення» (2014) та літературознавче есе «Емоціональний інтелект Тараса Шевченка».

За результатами експертизи науково-методичної ради Вчена рада університету рекомендувати до друку навчальні та навчально-методичні й наукові праці викладачів університету:

1. Навчальні та навчально-методичні посібники:

СОЇ О.М., КОВТОНЮК М.М. „Методика формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики”; КОЛОМІЄЦЬ Л.І. „Психологія загальна та вікова” (у 2-х частинах); ГАЗІНСЬКОГО В.І., ЛОЗІНСЬКОЇ Т.О. „Хорознавство”; ШУЛЬГИ Г.Б. „Психодіагностика в таблицях і схемах”; КОСТЮКЕВИЧА В.М., ШЕВЧУК Л.М., СОКОЛЬВАК О.Г. „Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті”; ХАЄЦЬКОГО Г.С., СТЕФАНКОВА Л.І. „Картографія з основами топографії”; СТАРОВОЙТ Л.В. „Художнє конструювання з паперу та картону”.

2. Монографії:

ТКАЧУК О.О., КУР’ЯТИ В.Г. „Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі; МАТВІЙЧУКА О.А., ПІРХАЛ А.Б., РЕМІННОГО В.Ю. „Кадастр наземних тетрапод Вінницької області”.

3. Збірники наукових праць:

збірник наукових праць „Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія” – Вип.44; збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти” (Вінниця, 10-11 листопада 2015р.).


За результатами експертизи науково-методичної ради Вчена рада університету схвалила й запропонувала ректорові навчального закладу для затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи:

- Історія інформатики / Розр. – Кізім С.С., Люльчак С.Ю.; - Теорія управління та інформаційні системи / Розр. – Коношевський Л.Л.; - Комп?ютерне документознавство / Розр. – Шевченко Л.С.; - Спеціальна інформатика / Розр. – Кобися В.М., Кобися А.П.; - Фізична культура з методикою навчання / Розр. – Пахальчук Н.О.; - Програмування з використанням запитів SQL / Розр. – Кобися В.М., Кобися А.П., - Нові інформаційні засоби навчання / Розр. – Люльчак С.Ю.; - Логічне програмування та бази даних / Розр. – Кобися В.М., Кобися А.П.; - Принцип побудови та захист інформації баз даних /Розр. – Кириленко Н.М.; - Вступ до спеціальності та спортивні споруди і обладнання / Розр. – Богуславська В.Ю., Мельник В.В.; - Географія материків та океанів / Розр. – Гудзевич А.В.; - Вступ до спеціальності та спортивні споруди і обладнання / Розр. – Дяченко А.А., Мельник В.В.; - Теорія і методика естетичного виховання / Розр. – Тарасенко Г.С., Пахальчук Н.О.; - Історія повсякденності / Розр. – Коляструк О.А.; - Вступ до історії / Розр. – Кравчук О.М.; - Анатомія людини (Біологія) / Розр. – Долгов О.М.; - Анатомія людини (Хімія. Географія) / Розр. – Долгов О.М.; - Практична фонетика / Розр. – Сольська Т.М.; - Історія лінгвістичних вчень / Розр. – Сольська Т.М.; - Диференціальна геометрія і типологія / Розр. – Тютюн Л.А., Тимошенко О.З.; - Основи геометрії / Розр. – Тютюн Л.А., Тимошенко О.З.; - Зоологія / Розр. – Матвійчук О.А., Кириєнко Т.В.; - Сучасні інформаційні технології і медіаосвіта / Розр. – Кириленко Н.М., Гордійчук Г.Б., Кобися В.М.; - Олімпійський та професійний спорт / Розр. – Романенко В.В.; - Цитологія, гістологія з основами ембріології / Розр. – Долгов О.М., Ткачук О.О.; - Наскрізна програма «Практикум підготовки студентів» / Розр. – Глазунова Т.В., Хамська Н.Б.; - Наскрізна програма практики (Філологія (англ.., нім), бакалавр) / Розр. – Глазунова Т.В., Авксентьєва Т.А., Лісниченко А.П., Хамська Н.Б., Холковська І.Л.; - Неорганічна хімія / Розр. – Блажко О.А., Блажко А.В.; - Економічна і соціальна географія України / Розр. – Кирилюк Л.М.; - Педагогічні дослідження в спорті / Розр. – Дмитренко С.М.; - Методика проведення позакласних занять з фізичної культури / Розр. – Дмитренко С.М.; - Анатомія людини з основами спортивної морфології / Розр. – Мацейко І.І.; - Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (німецька) / Розр. – Грачова І.Є.; - Практика усного та писемного мовлення (іноземна мова) / Розр. – Бучацька С.М., Будас Ю.О., Зарічна О.В., Зарічанська Н.В.; - Теорія і методика спортивної підготовки / Розр. – Асаулюк І.О.; - Теорія і методика відновлення працездатності спортсменів / Розр. – Нестерова С.Ю., Корольчук А.П.; - Валеологія і основи медичних знань / Розр. – Нестерова С.Ю.; - Технології навчання освітніх галузей початкової школи / Розр. – Грошовенко О.П.; - Технології навчання освітніх галузей «Природознавство», «Суспіль-ствознавство», «Здоров?я і фізична культура» / Розр. – Грошовенко О.П.; - Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (російська) / Розр. – Грачова І.Є.; - Наскрізна програма практики / Розр. – Авксентьєва Т.А., Глазунова Т.В., Козачишина О.Л., Ліпська Є.Л., Мосійчук А.В., Хамська Н.Б.; - Спортивна медицина / Розр. – Фурман Ю.М.; - Конструктивна геометрія / Розр. – Тютюн Л.А., Тимошенко О.З.; - Технології навчання освітніх галузей початкової освіти: «Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Здоров?я і фізична культура» / Розр. – Грошовенко О.П.; - Фізіологія і фізіологія людини. Фізіологія рухової активності / Розр. – Фурман Ю.М., Бекас О.О.; - Біологія та анатомія людини / Розр. – Бекас О.О., Мацейко І.І.; - Астрофізика (спеціаліст) / Розр. – Мозговий О.В.; - Астрофізика (магістр) / Розр. – Мозговий О.В.; - Історія біології / Розр. – Шевчук О.А., Ткачук О.О.; - Методика навчання основ здоров?я / Розр. – Грошовенко О.П.; - Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» / Розр. – Грошовенко О.П.; - Гістологія з основами ембріології / Розр. – Долгов О.М.; - Біотехнологія та генна інженерія / Розр. – Князюк О.В.; - Основи філогенії рослин і тварин / Розр. – Князюк О.В.; - Фізична культура з методикою навчання / Розр. – Пахальчук Н.О.; - Біомеханічні технології в системі підготовки спортсменів / Розр. – Драчук С.П.; - Теорія і методика фізкультурно-оздоровчої роботи / Розр. – Драчук А.І.; - Країнознавство англомовних країн / Розр. – Кириленко В.В., Поляруш В.С.; - Методика навчання іноземних мов у вищій школі / Розр. – Глазунова Т.В.; - Методика навчання біології в старшій профільній школі / Розр. – Левчук Н.В.; - Мікробіологія з основами вірусології та імунології / Розр. – Ткачук О.О.; - Біологічна хімія (динамічна) / Розр. – Ткачук О.О., Ходаніцька О.О.; - Фразеологія німецької мови. Спецкурс з фахових дисциплін / Розр. – Вишивана Н.В.; - Аналітична геометрія / Розр. – Тютюн Л.А., Тимошенко О.З., Туржанська О.С.; - Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи / Розр. – Блажко О.А.; - Країнознавство німецькомовних країн / Розр. – Вишивана Н.В.; - Ботаніка / Розр. – Кур?ята В.Г., Шевчук О.А.; - Педагогіка та психологія фізичного виховання / Розр. – Хуртенко О.В., Мельник В.В., Дяченко А.А.; - Вікова фізіологія і валеологія з основами медичних знань / Розр. – Гудзевич Л.С.; - Теорія і методика навчання дітей іноземної мови / Розр. – Петрова А.І., Подзигун О.А.; - Основи етнології / Розр. – Жмуд Н.В.; - Еволюційне вчення / Розр. – Рогач В.В.; - Вступ до спеціальності / Розр. – Бекас О.О.; - Теорія і методика спортивної підготовки / Розр. – Костюкевич В.М.; - Дитяча етнічна культура українців / Розр. – Гребеньова В.О.; - Техніка хімічного експерименту / Розр. – Блажко А.В., Блажко О.А.; - Практична фонетика / Розр. – Лісниченко А.П.; - Теоретична фонетика / Розр. – Лісниченко А.П.; - Методика організації позакласної роботи з хімії / Розр. – Безносюк Н.С., Блажко О.А.; - Лікувальна фізична культура та основи масажу: лікувальна фізична культура; масаж / Розр. – Фурман Ю.М., Корольчук А.П.; - Фізична рекреація: види оздоровчо-рекреаційної рухової активності; теорії і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності / Розр. – Корольчук А.П.; - Лінгвокраїнознавство / Розр. – Горлова Л.А.; - Вступ до германського мовознавства / Розр. – Ямчинська Т.І.; - Теорія і методика реабілітаційної роботи / Розр. – Фурман Ю.М.; - Основи раціонального харчування / Розр. – Бекас О.О.; - Контекстні параметри граматичних одиниць / Розр. – Павлушенко О.А.; - Технології дошкільної освіти / Розр. – Тарасенко Г.С., Козак І.І., Кривошея Т.М., Пахальчук Н.О., Сіваш Т.Д.; - Біохімія / Розр. – Дабіжук Т.М.; - Фітоценологія / Розр. – Шевчук О.А.; - Гігієна з основами екології / Розр. – Мацейко І.І.; - Практика усного писемного мовлення основної іноземної мови (німецька) / Розр. – Вишивана Н.В.; - Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (англійська) / Розр. – Вишивана Н.В.; - Методика навчання хімії у старшій профільній школі (Біологія / магістр) / Розр. – Блажко О.А.; - Методика навчання хімії у старшій профільній школі (Біологія / спеціаліст) / Розр. – Блажко О.А.; - Методика навчання основ здоров?я / Розр. – Мацейко І.І.; - Методика навчання іноземної мови / Розр. – Дмітренко Н.Є.; - Історія біології / Розр. – Ткачук О.О.; - Підготовка спортсменів в олімпійському професійному та паралімпій-ському спорті / Розр. – Данчук П.С.; - Екологічне право України / Розр. – Гринюк О.В.; - Основи соціально-правового захисту особистості / Розр. – Гринюк О.В.; - Теорія держави і права / Розр. – Гринюк О.В.; - Загальна хімічна технологія / Розр. – Петрук Г.Д.; - Неорганічна хімія / Розр. – Василінич Т.М.; - Хімія і технологія очищення води / Розр. – Василінич Т.М.; - Проблематика реклами та ПР / Розр. – Буга Н.Ю.; - Наскрізна програма практик (Технологічна освіта / бакалавр) / Розр. – Гуревич Р.С., Гаркушевський В.С., Цвілик С.Д., Савчук І.В., Буга О.І., Каплінський В.В., Хамська Н.Б., Бровчак Л.С.; - Іноземна мова для академічного спілкування / Розр. – Дмитренко Н.Є., - Геометричні перетворення фігур / Розр. – Матяш О.І.; - Основи мистецької педагогіки / Розр. – Кравцова Н.Є.; - Теорія і методика музичної освіти / Розр. – Кравцова Н.Є.; - Методика музичного виховання / Розр. – Кравцова Н.Є.; - Основи сільськогосподарського виробництва / Розр. – Мельничук В.П.; - Дискретна математика / Розр. – Захарченко Н.В.; - НАТО: історія та сучасність / Розр. – Кравчук О.М.; - Педагогіка і психологія вищої школи / Розр. – Акімова О.В.; - Адміністративне право України / Розр. – Яременко О.І., Кронівець Т.М.; - Загальне землезнавство / Розр. – Вальчук-Оркуша О.М.; - Математика / Розр. – Захарченко Н.В.; - Постановка голосу (бакалавр) / Розр. – Василевська-Скупа Л.П.; - Постановка голосу (спеціаліст) / Розр. – Василевська-Скупа Л.П.; - Історія математики / Розр. – Воєвода А.Л.; - Основи наукових досліджень / Розр. – Воєвода А.Л.; - Ландшафтний дизайн / Розр. – Чиж О.П.; - Фізична географія / Розр. – Чиж О.П.; - Біогеографія / Розр. – Чиж О.П.; - Практикум зі шкільного пісенного репертуару / Розр. – Штепа Ж.В., Дабіжа К.Л.; - Психологія загальна / Розр. – Візнюк І.М.; - Практикум розв?язування математичних задач / Розр. – Ясінський В.А.; - Практикум з загальної психології (Психологія)/ Розр. – Паламарчук О.М.; - Практикум з загальної психології (Практична психологія) / Розр. – Паламарчук О.М.; - Екологія людини (бакалавр) / Розр. – Война І.М.; - Екологія людини (магістр) / Розр. – Война І.М.; - Геоінформаційні технології в географії / Розр. – Война І.М.; - Екологія людини (спеціаліст) / Розр. – Война І.М.; - Судові та правоохоронні органи України / Розр. – Кононенко В.В.; - Математичний аналіз / Розр. – Ковтонюк М.М., Вотякова Л.А.; - Загальна патологія і екстремальна фізична реабілітація / Розр. – Фурман Ю.М., Онищук В.Є.; - Вибрані питання геометрії / Розр. – Ясінський В.А., Михайленко Л.Ф., Матяш О.І.; - Дискретна математика (Математика / бакалавр) / Розр. – Захарченко Н.В.; - Теоретичні основи органічної хімії / Розр. – Ранський А.П.; - Хімія (Природничі науки / магістр) / Розр. – Блажко О.А.; - Хімія (Хімія / магістр) / Розр. – Блажко О.А.; - Техніка хімічного експерименту (Хімія / бакалавр) / Розр. – Блажко О.А., Блажко А.В.; - Економіка і організація виробництва (Технологічна освіта / бакалавр) / Розр. – Гаркушевський В.С.; - Геометрія збіжних числових рядів / Розр. – Панасенко О.Б.; - Хорове диригування (бакалавр) / Розр. – Дабіжа К.Л.; - Хорове диригування (спеціаліст) / Розр. – Дабіжа К.Л.; - Методика навчання математики у вищій школі / Розр. – Матяш О.І.; - Методика навчання креслення / Розр. – Цвілик С.Д., Гаркушевський В.С., Лупяк Д.М.; - Системне програмне забезпечення / Розр. – Уманець В.О.; - Інформаційні машини та кібернетичні системи / Розр. – Гаркушевський В.С., Цвілик С.Д.; - Основи фізичної реабілітації / Розр. – Онищук В.Є.; - Наскрізна програма практики (Українська мова і література / бакалавр) / Розр. – Віннічук А.П., Галузяк В.М., Куцевол О.М., Прокопчук Л.В., Слободинська Т.С., Хамська Н.Б.; - Цивільне право України (магістр) / Розр. – Яременко О.І.; - Цивільне право України (спеціаліст) / Розр. – Яременко О.І.; - Кримінальне право України (спеціаліст) / Розр. – Яременко О.І.; - Кримінальне право України (магістр) / Розр. – Яременко О.І.; - Основи композиції / Розр. – Бойчук В.М.; - Основи менеджменту / Розр. – Цвілик С.Д., Дощин С.В.; - Правознавство (бакалавр) / Розр. – Яременко О.І., Кронівець Т.М.; - Конституційне право України (бакалавр) / Розр. – Яременко О.І., Кронівець Т.М.; - Теорія і практика математичних олімпіад / Розр. – Ясінський В.А.; - Конфліктологія / Розр. – Візнюк І.М.; - Диференціальні рівняння (Математика / бакалавр) /Розр. – Ковтонюк М.М., Тимошенко О.З.; - Фізична і колоїдна хімія (Хімія / бакалавр) / Розр. – Василінич Т.М.; - Колоїдна хімія (Біологія / бакалавр) / Розр. – Василінич Т.М.; - Геофізика і геохімія ландшафтів (Географія / магістр) / Розр. – Канський В.С.; - Геофізика і геохімія ландшафтів (Географія / спеціаліст) / Розр. – Канський В.С.; - Екологія з основами біогеохімії (Географія / бакалавр) / Розр. – Канський В.С.; - Ландшафтна екологія (Географія / бакалавр) / Розр. – Канський В.С.; - Наскрізна програма практичної підготовки бакалаврів (Біологія) / Розр. – Левчук Н.В., Блажко О.А., Хамська Н.Б., Ткачук Л.О., Шевчук О.А., Чухрій І.В., Матвійчук О.А., Кириєнко Т.В., Голунова Л.А.; - Основи процесуального законодавства України / Розр. – Кононенко В.В.; - Правознавство (бакалавр) / Розр. – Гринюк О.В.; - Теорія соціального управління (Журналістика / спеціаліст) / Розр. – Гринюк О.В.; - Екологічне право (спеціаліст) / Розр. – Гринюк О.В.; - Історія держави і права України (Історія / бакалавр) / Розр. – Зінько І.Ю., Пилипенко Т.І.; - Експериментальна психологія (бакалавр) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І.; - Неорганічний і органічний синтез (Хімія / магістр) / Розр. – Сакалова Г.В.; - Неорганічний і органічний синтез (Біологія / маг.) / Розр. – Сакалова Г.В.; - Психологія спілкування та тренінг спілкування (Психологія / спеціаліст) / Розр. – Комар Т.О.; - Заповідна справа (Хімія / спеціаліст) / Розр. – Канський В.С., Канська В.В.; - Краєзнавство і туризм (Географія / бакалавр) / Розр. – Кирилюк Л.М.; - Геоекологія (Географія / бакалавр) / Розр. – Яцентюк Ю.В.; - Моделювання та прогнозування стану довкілля (Хімія / бакалавр) / Розр. – Яцентюк Ю.В.; - Моніторинг довкілля (Географія / бакалавр) / Розр. – Яцентюк Ю.В.; - Фізико-хімічні методи досліджень (Хімія / спеціаліст) / Розр. – Петрук Г.Д.; - Аналітична хімія (Хімія / бакалавр) / Розр. – Петрук Г.Д.; - Неорганічний і органічний синтез (Біологія / спец.) / Розр. – Сакалова Г.В.; - Неорганічний і органічний синтез (Хімія / спец.) / Розр. – Сакалова Г.В.; - Методика навчання інформатики (Початкова освіта / бакалавр) / Розр. – Імбер В.І.; - Наскрізна програма практики (Біологія / спеціаліст) / Розр. – Блажко О.А., Левчук Н.В., Рогач В.В., Чухрій І.В., Баюрко Н.В.; - Наскрізна програма практики (Біологія / магістр) / Розр. – Блажко О.А., Васильєва С.О., Левчук Н.В., Ткачук О.О., Чухрій І.В., Баюрко Н.В.; - Геологія (Географія / бакалавр) / Розр. – Корінний В.І.; - Геологія з основами геохімії (Біологія / бакалавр) / Розр. – Корінний В.І.; - Основи теорії суспільної географії / Розр. – Маркун В.Р.; - Географія населення / Розр. – Маркун В.Р.; - Демографія (Соціальна педагогіка / бакалавр) / Розр. – Маркун В.Р.; - Демографія (Практична психологія / бакалавр) / Розр. – Маркун В.Р.; - Археологія України (Історія / бакалавр) / Розр. – Гусєв С.О.; - Теорія і практика рекламної діяльності (бакалавр) / Розр. – Буга Н.Ю.; - Теорія ймовірності та математична статистика (Інформатика / бакалавр) / Розр. – Захарченко Н.В.; - Історія держави і права зарубіжних країн (Історія / спеціаліст) / Розр. – Кононенко В.В.; - Історія держави і права зарубіжних країн (Історія / магістр) / Розр. – Кононенко В.В.; - Сучасні народні художні промисли України (Технологнічна освіта / спеціаліст) / Розр. – Савчук І.В.; - Методика навчання основ дизайну / Розр. – Савчук І.В.; - Етнологічна скульптура / Розр. – Савчук І.В.; - Методика організації позакласної роботи з хімії (Хімія / спеціаліст) / Розр. – Безносюк Н.С.; - Шкільний курс «Громадянська освіта» та методика його викладання (Історія / спеціаліст) / Розр. – Зінько І.Ю.; - Нормування антропогенного навантаження на природне середовище / Розр. – Война І.М.; - Елементарна математика (Математика / бакалавр) Розр. – Наконечна Л.Й.; - Технології навчання математики (Математика / бакалавр) / Розр. – Матяш О.І., Наконечна Л.Й.; - Фізична реабілітація (спеціаліст) / Розр. – Фурман Ю.М., Онищук В.Є.; - Креативні технології навчання (Технологічна освіта / бакалавр) / Розр. – Цвілик С.Д.; - Наскрізна програма практики (Практична психологія / магістр) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І.; - Хоровий клас (Музичне мистецтво / бакалавр) / Розр. – Білозерська Г.О.; - Практикум роботи з хором (Музичне мистецтво / спеціаліст) / Розр. – Білозерська Г.О.; - Основи сімейного законодавства України (Історія / бакалавр) / Розр. – Кононенко В.В., Пилипенко Т.І.; - Медіаправо (Журналістика / бакал.) / Розр. – Гринюк О.В., Пилипенко Т.І.; - Господарське право України (Історія / спеціаліст) / Розр. – Яременко О.І., Пилипенко Т.І.; - Трудове право України (Історія / бакалавр) / Розр. – Кононенко В.В., Пилипенко Т.І.; - Методика організації позакласної роботи з хімії (Хімія / магістр) / Розр. – Безносюк Н.С., Блажко О.А.; - Соціальна психологія і етика сімейного життя (Природничі науки /спеціаліст) / Розр. – Комар Т.О.; - Соціоекологія (Хімія / магістр) / Розр. – Дабіжук Т.М.; - Біологічна хімія (Хімія / бакалавр) / Розр. – Дабіжук Т.М.; - Практикум з художньої обробки матеріалів (Технологічна освіта / бакалавр) / Розр. – Пінаєва О.Ю.; - Теорія і практика диференційованого навчання технологій (Технологічна освіта / бакалавр) / Розр. – Пінаєва О.Ю., Мельничук В.П.; - Хорознавство (Музичне мистецтво / бакалавр) / Розр. – Газінський В.І., Лозінська Т.О.; - Курс професійної майстерності за фахом (теорія та методика музичної освіти) (Муз. мистецтво / магістр) / Розр. – Белінська Т.В., Кравцова Н.Є.; - Шкільний курс музичного мистецтва з методикою навчання (Музичне мистецтво / спеціаліст) / Розр. – Онофрійчук Л.М., Белінська Т.В.; - Основи алгебри (Математика / бакалавр) / Розр. – Калашніков І.В.; - Чисельне моделювання і теорія графів (Математика / магістр) / Розр. – Калашніков І.В.; - Методика вокальної роботи в школі (Музичне мистецтво / спеціаліст) / Розр. – Василевська-Скупа Л.П.; - Вокально-хорове виконавство (хоровий клас, хорове диригування, постановка голосу) (Музичне мистецтво / бакалавр) / Розр. – Дабіжа К.Л., Василевська-Скупа Л.П., Білозерська Г.О.; - Географія світового господарства (Географія / бакалавр) / Розр. – Страшевська Л.В.; - Методика навчання географії (бакалавр) / Розр. – Бірюкова Н.В.; - Педагогічні основи красномовства (спеціаліст) / Розр. – Комарівська Н.О.; - Дитяча література (Початкова освіта / бакалавр) / Розр. – Комарівська Н.О.; - Дитяча література з культурою мовлення та виразним читанням (Дошкільна освіта / бакалавр) / Розр. – Комарівська Н.О.; - Маркетинг в реабілітації (Фізична реабілітація / спеціаліст) / Розр. – Цвілик С.Д., Дощин С.В.; - Експериментальна психологія (Практична психологія / бакалавр) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І.; - Історія зарубіжної соціальної роботи (Українська мова і література / спеціаліст) / Розр. – Акімова О.В.; - Основи виховної роботи з девіантними учнями (Українська мова і література / спеціаліст) / Розр. – Хамська Н.Б., Фрицюк В.А., Сапогов В.А.; - Математична логіка і теорія алгоритмів (Математика / бакалавр) / Розр. – Панасенко О.Б.; - Математична логіка (Інформатика / бакалавр) / Розр. – Панасенко О.Б.; - Теорія ймовірностей та математична статистика (Фізика / бакалавр) / Розр. – Захарченко Н.В.; - Конструктивна географія (Географія / спеціаліст) / Розр. – Денисик Г.І.; - Шкільний курс математики (Математика / спеціаліст) / Розр. – Ясінський В.А., Коношевський О.Л.; - Практикум розв?язування задач зі шкільного курсу математики (Математика / бакалавр) / Розр. – Ясінський В.А.; - Зоологія з основами екології (Географія / бакалавр) / Розр. – Дєдов О.В.; - Ботаніка з основами екології (Географія / бакалавр) / Розр. – Дєдов О.В.; - Психологія і загальна психологія, соціальна психологія (Соціальна педагогіка / бакалавр) / Розр. – Візнюк І.М.; - Основи дизайну і методика навчання (Технологічна освіта / спеціаліст) / Розр. – Савчук І.В.; - Інтелектуальна власність (спеціаліст) / Розр. – Яременко О.І.; - Інтелектуальна власність (бакалавр) / Розр. – Яременко О.І.; - Екологнічні і технологічні проблеми в перетворювальній діяльності людини (Технологічна освіта / спеціаліст)/ Розр. – Глуханюк В.М.; - Історія і види мистецтв (Технолог. освіта / бакал.) / Розр. – Глуханюк В.М.; - Методика навчання правознавства (Історія / бакалавр) / Розр. – Зінько І.Ю.; - Методика правового виховання учнів (Історія / спец.) / Розр. – Зінько І.Ю.; - Лінійна алгебра (Математика / бакалавр) / Розр. – Панасенко О.Б.; - Вища алгебра (Інформатика / бакалавр) / Розр. – Панасенко О.Б.; - Вибрані питання методики навчання геометрії (Математика / спеціаліст) / Розр. – Матяш О.І.; - Англійська мова для професійного спілкування (бакалавр) / Розр. – Яцишин О.М., Петрова А.І., Подзігун О.А., Шролик Г.П., Клос Н.С.


За результатами експертизи науково-методичної ради Вчена рада університету схвалила й запропонувала ректору навчального закладу для затвердження навчальні плани для підготовки кандидатів наук з відривом і без відриву від виробництва із спеціальностей:

- 03.00.12 – фізіологія рослин;

- 07.00.01 – історія України;

- 07.00.02 – всесвітня історія;

- 07.00.07 – історія науки і техніки;

- 10.01.01 – українська література;

- 10.02.01 – українська мова;

- 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів;

- 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;

- 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

- 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

- 13.00.07 – теорія і методика виховання;

- 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт;

- 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.


Також Вчена рада університету розглянула питання про відкриття постійно діючої аспірантури зі спеціальностей: 13.00.02 „Теорія і методика навчання (українська література)”, 13.00.02 „Теорія і методика навчання (фізика)”. Ухвалили доручити відділу аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про відкриття постійно діючої аспірантури зі спеціальностей: 13.00.02 „Теорія і методика навчання (українська література)”, 13.00.02 „Теорія і методика навчання (фізика)”.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ВДПУ ас. Вешелені О.М. звернувся до Вченої ради із пропозицією обговорити й схвалити кошторис НТСАДМУ на 2016 рік. Кошторис схвалено членами Вченої ради навчального закладу.


Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.


ДОДАТКОВО:

На засіданні Вченої ради університету 15 грудня 2015р. слухали питання про затвердження акредитаційних справ спеціальностей Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Доповідала начальник навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф.


Вчена рада навчального закладу ухвалила:

1. Схвалити та пропонувати ректору навчального закладу для затвердження акредитаційні справи та звіти про акредитаційний самоаналіз, галузеві стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики (нормативні і варіативні частини), освітньо-професійні програми (нормативні і варіативні частини), засоби діагностики (нормативні і варіативні частини)) напрямів підготовки (спеціальностей):
2. Схвалити та пропонувати ректору навчального закладу для затвердження ліцензійні справи на перерозподіл ліцензованого обсягу спеціальностей:
Також було заслухано питання про схвалення Правил прийому у 2016 році до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Інформував відповідальний секретар приймальної комісії канд. істор. наук, доц. Кравченко П.М.

Вчена рада педуніверситету ухвалила: Правила прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016 році схвалити та пропонувати ректору навчального закладу для затвердження.


Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1