Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

05.11.2015 р.


5 листопада 2015 року відбулось засідання Конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, на порядку денному якої стояло питання про погодження нової редакції Статуту навчального закладу.

Провідний юрист юридичного відділу педуніверситету, член робочої групи, що працювала над документом, Т.М. Кронівець ознайомила делегатів з основними положеннями проекту нової редакції Статуту та його змінами.
Вона зазначила, що в університеті продовжується процес імплементації нового закону України «Про вищу освіту», тому прийняття основоположного документа, який є правовим фундаментом діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на часі.

- З метою розроблення нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства наказом № 69 від 07.05.2015 року «Про створення робочої групи» було організовано робочу групу, до складу якої увійшли С.О. Гусєв - перший проректор з науково-педагогічної роботи, голова робочої групи; О.І. Яременко – кандидат наук із державного управління, доцент, завідувач кафедри правознавства, заступник голови робочої групи; О.А. Мельничук – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії; О.В. Гринюк – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства; Л.В. Прокопчук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови й журналістики; Ю.В. Лаврентьєва – начальник юридичного відділу; М.В. Баюрко – голова профкому університету (за згодою); О.О. Забіяка – студент 3 курсу інституту історії, етнології і права, голова ради студентського самоврядування університету. Робочій групі доручено до 01.06.2015 року розробити нову редакцію Статуту. Для розробки такого важливого документу були залучені й інші фахівці.Результатом роботи стала підготовка нової редакції Статуту. З метою залучення до обговорення документа всього трудового колективу та внесення до нього змін, пропозицій, доповнень документ наприкінці вересня було запропоновано до розгляду усій університетській спільноті, аби всі бажаючі змогли його проаналізувати і внести власні пропозиції.

До вдосконалення Статуту долучилися І.Є. Руснак - проректор з наукової роботи, Р.С. Гуревич - декан-директор інституту магістратури, аспірантури та докторантури, С.В. Подолянчук - декан-директор інституту математики, фізики та технологічної освіти, Т.І. Ямчинська - декан факультету іноземних мов, О.В. Мозговий - заступник декана-директора інституту математики, фізики і технологічної освіти, а також члени наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених. Усі надані пропозиції були уважно вивчені, 90% із них враховані і включені до нового Статуту.

Статут має 12 розділів, які логічно й послідовно розкривають основні напрями діяльності університету, особливості його правоздатності, повноваження органів управління.

Норми Статуту прописувались таким чином, аби максимально його знеособити й уникнути потреби внесення до нього змін, оскільки процедура внесення новацій до Статуту така ж, як і процедура його прийняття, тобто багатоетапна і довготривала. Наприклад, до чинного Статуту зміни вносились лише двічі і обидва рази потрібні були тільки через те, що була поновлена назва міністерства. Для того щоб уникнути цього, назву «Міністерство освіти і науки України» в Статуті замінено і вказано, що університет знаходиться в підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Тепер до короткої характеристики розділів. У 1 розділі - «Загальна частина» - серед новацій з’явилася скорочена назва нашого ВНЗ – «ВДПУ ім. М. Коцюбинського», яка може використовуватись в офіційному листуванні, а для внутрішнього користування та при повторенні в текстах документів – «Педуніверситет». Також указане повне офіційне найменування університету англійською мовою. Питання про англомовну назву ВНЗ було досить дискусійним, оскільки в науці і практиці є кілька версій перекладу назв юридичних осіб. Однак відповідно до висновку навчально-методичної комісії інституту іноземних мов назва повинна звучати саме так.

В 1 розділі вказано, які структурні підрозділи може мати Педуніверситет. Зокрема визначення понять «кафедра», «факультет» та «інститут» подані в редакції закону «Про вищу освіту». Варто зауважити, що, крім тих підрозділів, які вже функціонують, у Статуті передбачена можливість створення й інших, у яких може бути потреба.

В 2 розділі Статуту виписана «Концепція освітньої діяльності» Педуніверситету. В основі розділу є долучення до загальноєвропейських цінностей та інтеграція до європейського та світового освітнього просторів. Вказано, що Педуніверситет має право визначати перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, за ініціативи здобувачів вищої освіти створює умови для вивчення ними мов нацменшин. У науковій та науково-технічній діяльності передбачено створення і розвиток наукових шкіл, виконання спільних наукових проектів з іноземними партнерами та інше.

У 3 розділі - «Права та обов’язки засновника» - визначено ті права Міністерства освіти і науки України, які воно має відповідно до Закону про вищу освіту. Зокрема затверджує нову редакцію Статуту, делегує повноваження керівникові для безпосереднього управління діяльністю Педуніверситетом, видає ліцензії на освітню діяльність тощо.

В 4 розділі визначено обсяг цивільної правоздатності Педуніверситету. Тут передбачено права Педуніверситету, які становлять зміст його автономії та самоврядування. Порівняно з попередньою редакцією права значно розширено, вони перераховані в 71 позиції. Обов’язків 38, в основному до них належить забезпечення належних умов праці і побуту, соціальних гарантій.

У 5 розділі визначені права й обов’язки ректора Педуніверситету, в 6-му – повноваження органів управління Педуніверситетом, у 7-му - органи громадського самоврядування Педуніверситету. У 8-му йдеться про майно та кошти Педуніверситету, прописано режим користування майном. 9 розділ визначає порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності. В 10 розділі - «Міжнародне співробітництво» - зафіксовані норми співпраці з іноземними партнерами. 11 розділ - «Порядок внесення змін до Статуту Педуніверситету» - закріплює положення про те, що зміни і доповнення вносяться в тому ж порядку, що й приймається Статут. 12 розділ - «Порядок реорганізації та ліквідації Педуніверситету» - визначає особливості ліквідації та реорганізації Педуніверситету як юридичної особи.

Проект Статуту був запронований для схвалення Вченій раді. 28 жовтня 2015 року після обговорення Вчена рада одноголосно схвалила проект Статуту Педуніверситету та винесла рішення подати його на Конференцію трудового колективу для погодження (протокол № 5 від 28.10.2015).

Зважаючи на викладене вище, провідний юрист юридичного відділу університету звернулася до делегатів Конференції трудового колективу з пропозицією погодити Статут Педуніверситету та подати його в Міністерство освіти і науки України для затвердження.

В обговоренні доповіді Т.М. Кронівець взяли участь ректор навчального закладу, доцент Н.І. Лазаренко, кандидат наук із державного управління, доцент, завідувач кафедри правознавства О.І. Яременко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії О.А. Мельничук.

За результатами голосування проект Статуту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського погоджено. Таке рішення було прийняте делегатами Конференції одностайно.Репортаж - Ірина Федорчук

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1