Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

28.10.2015 р.


28 жовтня 2015р. на засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського заслухано питання про обрання голови Вченої ради університету. Заступник голови Вченої ради доц. Зінько Ю.А. наголосив, що 24 листопада 2014р. головою ради було обрано докт. пед. наук О.В. Шестопалюка, але в січні 2015 року він звільнився з навчального закладу, тому посада голови Вченої ради залишається вакантною. 15 жовтня 2015р. підписаний наказ Міністерства освіти і науки України про призначення ректором Вінницького державного педагогічного університету канд. пед. наук, доц. Лазаренко Наталії Іванівни, яка брала участь у конкурсі на вакантну посаду й набрала понад 50% голосів виборців. Крім того, наш навчальний заклад активно готується до акредитації, робочі матеріали якої мають бути підписані головою Вченої ради навчального закладу. Є пропозиція розглянути питання про обрання голови Вченої ради. Згідно із статтею 36, пункт 3, Закону України „Про вищу освіту” „Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності вченої ради”.

В обговоренні питання брали участь докт. пед. наук, проф., член-кореспондент АПН України Гуревич Р.С., докт. філолог. наук, проф. Іваницька Н.Л., докт. істор. наук, проф., завідувач кафедри всесвітньої історії Мельничук О.А., докт. пед. наук, проф., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Тарасенко Г.С., декан-директор інституту математики, фізики і технологічної освіти, канд. фізико-математ. наук, доц. Подолянчук С.В., які запропонували кандидатуру Н.І.Лазаренко, враховуючи її чималий досвід організації роботи вченої ради найбільшого в університеті інституту педагогіки, психології і мистецтв, особистісні лідерські якості.
Результати проведення процедури таємного голосування повідомила голова лічильної комісії доц. Віннічук А.П. За обрання головою Вченої ради університету Лазаренко Н.І. присутні на засіданні 39 членів ради голосували: „за” – 39, „проти” – немає, недійсних – немає.

Заст.голови Вченої ради доц. Зінько Ю.А. привітав доц. Лазаренко Н.І. із обранням головою Вченої ради й побажав плідної роботи і позитивних зрушень у роботі навчального закладу.

На засіданні Вченої ради також заслухано питання про результати роботи докторантів університету. Зав. відділу аспірантури і докторантури Вороліс М.Г. схарактеризував роботу докторантів першого та другого років навчання, докторант третього року навчання канд. істор. наук, доц. Кароєва Т.Р. особисто прозвітувала про виконання індивідуального плану науково-дослідної роботи.
Вчена рада університету ухвалила:

1. Звіти докторантів Зузяк Т.П., Фрицюк В.А., Герасимова Т.Ю., Бранніцької Т.Р. схвалити й пропонувати ректору навчального закладу продовжити термін їх навчання в докторантурі ВНЗ.

2. Звіт докторанта третього року навчання Кароєвої Т.Р. схвалити.


Члени Вченої ради університету також заслухали інформацію голови комісії, доктора істор. наук, проф. Романюка І.М. про роботу викладачів кафедр Інституту фізичного виховання й спорту з національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді. В обговоренні питання брала участь заступник декана-директора з виховної роботи канд. пед. наук, доц. Чернишенко Т.М.Вчена рада університету ухвалила:

1. Роботу викладачів кафедр інституту фізичного виховання і спорту з національно-патріотичного та громадянського виховання вважати задовільною.

2. Схвалити продуктивну роботу кафедр теоретико-методичних основ фізичного виховання та теорії і методики фізичного виховання та спорту щодо організації та проведення національного виховання студентів у процесі викладання фахових дисциплін і виховну роботу у позанавчальний час.

3. Декану-директору інституту фізичного виховання і спорту доц. Яковліву В.Л.:

3.1. Розглянути у листопаді-грудні 2015р. на засіданні вченої ради інституту матеріали перевірки комісією Вченої ради університету і відповідно до висловлених критичних зауважень і побажань скоригувати роботу колективу інституту щодо вдосконалення форм і методів виховної роботи серед студентів.

3.2. Враховуючи ситуацію, що склалася на сході України, посилити увагу до проблем патріотичного та громадянського виховання, що передбачає готовність викладачів і студентів захищати незалежність своєї Батьківщини.

3.3. Звернути увагу заст. декана-директора інституту з виховної роботи на необхідність урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного та громадянського виховання.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Наставникам академічних груп інституту фізичного виховання і спорту активізувати роботу щодо національно-патріотичного та громадянського виховання з використанням можливостей кафедр до здійснення виховних заходів щодо здорового способу життя студентів.

Термін виконання – протягом навчального року.

Відповідальні – наставники академічних груп

5. Деканам-директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр університету:

5.1. Посилити увагу до організації та проведення різноманітних форм національно-патріотичного та громадянського виховання студентів. Заслухати це питання на засіданнях вчених рад інститутів, факультетів, засіданнях кафедр.

Термін виконання – до 1 червня 2016 року.

Відповідальні – декани-директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.

5.2. Вивчати і впроваджувати передовий педагогічний досвід інших ВНЗ та інститутів педуніверситету щодо здійснення національно-патріотичного виховання студентської молоді.

Термін виконання – протягом навчального року.

Відповідальні – декани-директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на начальника відділу з виховної роботи університету канд. пед. наук Бровчак Л.С.

На засіданні Вченої ради університету заслухано також питання про профорієнтаційну роботу колективу Інституту філології й журналістики щодо залучення здібної молоді до навчання в університеті. Інформувала заст. декана-директора інституту філології й журналістики канд. філолог. наук, доц. Кухар Н.І.

Голова Вченої ради університету доц. Лазаренко Н.І. висловила позицію ректорату щодо необхідності активізації профорієнтаційної работи всіма інститутами і факультетами навчального закладу, відзначила перші досягнення й творчі знахідки у професійній орієнтації майбутніх студентів.

Вчена рада університету ухвалила:

1. Інформацію доц. Н.І.Кухар про профорієнтаційну роботу колективу інституту філології й журналістики в зяти до відома.

2. Відзначити, що профорієнтаційна робота в Інституті філології й журналістики відбувається згідно з планом і є ефективною.

3. Схвалити практику участі викладачів Інституту філології й журналістики у профорієнтаційній роботі за межами університету (виступи у мас-медіа, профорієнтаційні поїздки в райони, участь у профорієнтаційних заходах міських шкіл, роботі Малої академії наук).

4. Деканам-директорам інститутів, деканам факультетів:

4.1. Активізувати роботу в напрямі застосування нових форм профорієнтації.

Термін виконання – протягом навчального року.

4.2. Продовжити практику проведення Днів відкритих дверей в інститутах із залученням членів студентського самоврядування та членів Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених.

Термін виконання – протягом навчального року.

4.3. Модернізувати технічне забезпечення профорієнтаційної роботи за рахунок видання нових буклетів, створення відеороликів про спеціальності університету.

4.4. Активізувати роботу сайтів структурних підрозділів університету і створити офіційні сторінки інститутів та факультетів у соціальних мережах «ВКонтакте» та «Facebook».

Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.


Вчена рада університету розглянула також питання про присвоєння вчених звань професора кафедри, доцента кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На засідання Вченої ради університету подано документи Слободинської Т.С. щодо присвоєння вченого звання професора кафедри української мови, документи Рогача В.В., Ткачук О.О., Воєводи А.Л., Савчук З.С., Кравчука О.М., Савчук І.В., Подзигун О.А., Домінського О.С. - присвоєння вченого звання доцента кафедри Вінницького державного педагогічного університету.

В обговоренні кандидатур брали участь докт. філолог. наук, проф. Павликівська Н.М., голова профкому університету Баюрко М.В., канд. пед. наук, доц. Яцишин О.М., канд. фізико-математ. наук, доц. Подолянчук С.В., канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І., докт. істор. наук, проф. Мельничук О.А., канд. істор. наук, доц. Зінько Ю.А., докт. пед. наук, проф. Гуревич Р.С., докт. біолог. наук, проф. Кур’ята В.Г., канд. пед. наук, доц. Блажко О.А., канд. технічн. наук, доц. Гаркушевський В.С., докт. філолог. наук, проф. Іваницька Н.Л.


За результатами таємного голосування Вчена рада університету ухвалила: порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання професора кафедри української мови доктору філологічних наук СЛОБОДИНСЬКІЙ Тамарі Степанівні; доцента кафедри біології – кандидату біологічних наук РОГАЧУ Віктору Васильовичу, доцента кафедри біології – кандидату біологічних наук ТКАЧУК Олесі Олександрівні, доцента кафедри алгебри і методики навчання математики – кандидату педагогічних наук ВОЄВОДІ Аліні Леонідівні, доцента кафедри психології – кандидату історичних наук САВЧУК Зоряні Степанівні, доцента кафедри всесвітньої історії – кандидату історичних наук КРАВЧУКУ Олександру Миколайовичу, доцента кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності – кандидату педагогічних наук САВЧУК Ірині Валеріївні, доцента кафедри методики навчання іноземних мов – кандидату педагогічних наук ПОДЗИГУН Олені Анатоліївні, доцента кафедри педагогіки – кандидату педагогічних наук ДОМІНСЬКОМУ Олегу Станіславовичу.

Вчена рада педуніверситету також розглянула питання про схвалення Статуту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Членів ради інформувала провідний юрист юридичного відділу, асистент кафедри правознавства Кронівець Т.М.

Після жвавого обговорення Вчена рада університету одноголосно ухвалила: схвалити проект Статуту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та подати для погодження Конференції трудового колективу навчального закладу.

Слухалось також питання про поточні справи, зокрема про рекомендацію до друку навчальних посібників викладачів університету, про затвердження індивідуальних програм кандидатських іспитів, про затвердження теми кандидатської дисертації ЩЕПОТІНОЇ Наталії Юріївни у новому формулюванні, про затвердження змін у тематиці спецкурсу та спецсемінару на 2015-2016 н.р. інституту філології й журналістики, про внесення змін до переліку випускових кафедр університету, про внесення змін до навчальних планів 2012, 2014, 2015 років набору за напрямами підготовки 6.040102 Біологія* та 6.040104 Географія*. Питання вирішено позитивно.


Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1