Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

28.08.2015 р.


28. 08. 2015 року відбулось засідання науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Активну участь брали в обговоренні питань присутні на засіданні члени науково-методичної ради проф. Руснак І.Є., проф. Акімова О.В., проф. Брилін Б.А., проф. Іваницька Н.Л., проф. Тарасенко Г.С., проф. Куцевол О.М., проф. Гудзевич А.В., проф. Кур’ята В.Г., проф. Денисик Г.І., проф. Костюкевич В.М., проф. Павликівська Н.М., доц. Мозговий О.В., проф. Заболотний В.Ф., проф. Романюк І.М., доц. Козачишина О.Л., проф. Мельничук О.А.

З великим інтересом члени науково-методичної ради заслухали інформацію проф. Руснак І.Є. про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2014 році НДР.

Зокрема, Ірина Євгеніївна зауважила, що відповідно до наказу МОН України № 672 від 23 червня 2015 року маємо обговорити результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2014 році НДР з метою врахування допущених недоліків щодо виконання НДР при проведенні першого етапу конкурсного відбору наукових проектів.
Експертиза анотованих звітів за завершеними у 2014 році науково-дослідними роботами здійснювалася в системі «Наука в університетах» за раніше встановленою формою для експертних висновків з 21 квітня 2015 року. На засіданні 23 секцій експертами було проаналізовано 845 висновків за результатами експертизи анотованих звітів. Серед них – три анотовані звіти за закінченими НДР, які були завершені в 2014 році. Це зокрема:

Секція № 22 «Дослідження з природничих наук»

ПД: Обґрунтування раціонального використання сучасних ландшафтів річища та заплави Південного Бугу – середня оцінка експертів 108, 50.

Секція № 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту»

ПД: Розробка структури й технології проектування інтелектуальних систем підтримки навчальних дисциплін на базі моделей формування професійної компетентності фахівців – середня оцінка експертів 93, 00.

Секція № 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні телекомунікації».

ФД: Повнозначні слова української та англійської мов: семантика, функції – середня оцінка експертів 87, 50.

Окрім того, наші науковці брали участь у комплексному науковому проекті Харківської державної академії фізичної культури.

Секція № 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту».

Теоретико-методологічні засади формування особистісної фізичної культури у дітей і молоді як основи їх здоров’я – середня оцінка експертів 50,50.

Жодна з НДР, які виконували науковці нашого університету, не отримала незадовільну оцінку.

Можна зауважити, що основний вектор розвитку ВДПУ спрямований на підйом університетської науки, зростання не тільки кількості, але і якості наукового продукту. Так, врахувавши пропозиції МОН України, останні два роки наші науковці почали розробляти комплексні, прикладні і госпдоговір ні НДР. Щоб зайняти гідне місце в рейтингах і успішно конкурувати на національному освітньому ринку, науковці закладу прагнуть розв’язати низку завдань, спрямованих на активізацію наукової діяльності та підвищення якості наукового продукту. Серед важливих і дієвих заходів, покликаних сприяти капіталізації наукових ресурсів, можна назвати розроблену нами систему моніторингу й управління результатами наукової й інтелектуальної діяльності структурних підрозділів університету; сприяння зростанню активності видавничої діяльності науковців, збільшенню числа наукових праць, опублікованих у провідних наукових виданнях світу, підвищенню кількості цитувань тощо.

Враховуючи те, що Міністерство розробляє нові підходи щодо здійснення об’єктивної експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами, експерти МОН надали конкретні пропозиції до форм анотованих звітів й експертних висновків, відповідно до яких у майбутньому буде здійснюватись їхня оцінка.

Жваву дискусію викликало обговорення питання про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок.

Голова науково-методичної ради, проф. Руснак І.Є. винесла на розгляд питання про експертизу проекту прикладного наукового дослідження, що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету у 2016 році, на тему «Ландшафтне обґрунтування регіональних проектів етнокультурної спадщини Вінницької області». Науковий керівник – проф. Денисик Г.І.

(Службова записка начальника аналітично-організаційного відділу Громова Є.В. додається).

Експерт проф. Костюкевич В.М. зауважив, що структура проекту прикладного дослідження включає в себе анотацію, проблематику дослідження, стан дослідження проблеми, мету, основні завдання, методи, засоби та особливості досліджень, очікувані результати та наукову новизну, практичну цінність для економіки та суспільства, фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту.

У проекті представлені етапи виконання наукового дослідження на 2016-2017 рр.

Планується на основі матеріалів дослідження захист 1 докторської дисертації, опублікування 2 монографій, навчального посібника та статей.

До виконання наукового дослідження буде залучено 16 осіб, у т.ч. 2 доктори наук, 5 кандидатів наук.

Матеріали дослідження будуть опубліковані в журналах, що входять до Scopus або Index Copertnicus.

Заключний висновок – проект прикладного дослідження «Ландшафтне обґрунтування регіональних проектів етнокультурної спадщини Вінницької області» за своєю структурою і змістом відповідає вимогам до планування наукових робіт і може бути рекомендований Вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського для затвердження.

Експерт проф. Кур’ята В.Г. зауважив, що вивчення структури і особливостей функціонування етнокультурної спадщини є важливою науковою проблемою, яка набуває особливо важливого значення для реалізації регіональної та національної стратегій сталого розвитку й оптимізації якості навколишнього середовища країни. Особливо актуальним є розв’язання проблеми традиційного природокористування у Вінницькій області, де, окрім пріоритетного українського розвитку, сформувався ретроспективний полі етнічний вектор розвитку, що виявився у формуванні української, єврейської, польської, німецької етнокультурної спадщини.

За умови виконання проекту, будуть сформульовані і обґрунтовані наукові положення і рекомендації, які матимуть практичне значення для досліджень регіонального етнокультурного ландшафтознавства. Концепція регіонального етнокультурного ландшафтознавства є важливою для цілісного дослідження етнокультурних ландшафтів і спадщини України та вивчення їхньої регіональної диференціації.

У практичному значенні, результати проекту дозволяють обґрунтувати перспективи природокористування й охорони етнокультурних ландшафтів Вінницької області. Результати досліджень можуть бути використані при розробці і обґрунтуванні планів, проектів і схем з охорони етнокультурної спадщини, районного планування Вінницької області; формування сучасної туристичної інфраструктури регіонального рівня.

Дослідження мають важливе практичне значення для: 1) збереження культурно-історичної спадщини народів України, причому на найбільш ефективній – ландшафтній основі (комплексний, інтегральний підхід); 2) розробки адаптивних систем землекористування і органічного землеробства (з урахуванням етнічних традицій і підходів у способах природокористування); 3) збереження і збільшення ландшафтного (культур-ландшафтного) різноманіття; 4) оптимізації мережі рекреаційного природокористування і розвитку туристичної індустрії Вінницької області. При залученні коштів інвесторів (Польща, Німеччина, Ізраїль) можливий прибуток, який значно перевищить вкладені кошти.

Загалом проект прикладного дослідження «Ландшафтне обґрунтування регіональних проектів охорони етнокультурної спадщини Вінницької області» новий в антропогенному ландшафтознавстві й може бути рекомендований до затвердження вченою радою університету.

Активно обговорювалось членами науково-методичної ради питання про затвердження теми докторської дисертації доц. Кононенку В.В. «Єврейське населення Поділля в другій половині XX – на початку XXI століття: динаміка соціальних змін та національно-культурне життя» (спеціальність 07.00.01 – історія України).

Виступив доц. Кононенко В.В.

Актуальним на порядку денному стало питання про експертизу збірника наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 27. – № 1-2. – Вінниця, 2015. – 126 с.

Виступив експерт проф. Шахов В.І.

УХВАЛИЛИ:

- Рекомендувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського розглянути питання щодо затвердження проекту прикладного наукового дослідження, що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету у 2016 році на тему «Ландшафтне обґрунтування регіональних проектів етнокультурної спадщини Вінницької області». Науковий керівник – проф. Денисик Г.І.

- Рекомендувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського затвердити тему докторської дисертації доц. Кононенку В.В. «Єврейське населення Поділля в другій половині XX – на початку XXI століття: динаміка соціальних змін та національно-культурне життя» (спеціальність 07.00.01 – історія України).

- Пропонувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського рекомендувати до друку збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 27. – № 1-2. – Вінниця, 2015. – 126 с.


Переглянути протокол засідання ...


Репортаж - секретар НМР ВДПУ Олена Жаровська

переглядів: 1