Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

27.05.2015 р.27 травня 2015р. на засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського заслуханий звіт начальника організаційно-відділу канд.пед.наук Громова Є.В. про підсумки науково-дослідної роботи студентів у 2014-2015 навчальному році. В обговоренні звіту брав участь заступник декана-директора інституту фізичного виховання і спорту канд. наук з фізичного виховання і спорту, доц. Драчук А.І.

Заст.голови Вченої ради доц. Зінько Ю.А. висловив пропозицію відзначити студентів-переможців олімпіад і конкурсів та наукових керівників студентів-переможців почесними грамотами й подяками Вінницького державного педагогічного університету.Вчена рада університету ухвалила:

Рекомендувати в.о. ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського:

1.1. Нагородити почесними грамотами студентів-переможців Всеукраїнських студентських олімпіад і Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:
1.2. Відзначити подяками викладачів – наукових керівників студентів-переможців Всеукраїнських студентських олімпіад і Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:
На засіданні Вченої ради також обговорювалося питання про ефективність використання інноваційних технологій навчання у процесі підготовки фахівців на природничо-географічному факультеті: з інформацією комісії Вченої ради виступила кандидат філологічних наук, доцент Ямчинська Т.І.; в обговоренні інформації брали участь завідувачі кафедр природничо-географічного факультету: доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г. та кандидат педагогічних наук, доцент Блажко О.А.

Вчена рада Вінницького державного педагогічного університету ухвалила:


1. Відзначити, що робота колективу природничо-географічного факультету щодо використання інноваційних технологій навчання у процесі підготовки фахівців перебуває на належному рівні.

2. На засіданнях кафедр обговорити результати розгляду питання щодо стану використання інноваційних технологій навчання у процесі підготовки фахівців на природничо-географічному факультеті на засіданні Вченої ради університету, врахувати висловлені пропозиції та скорегувати подальшу роботу в цьому напрямку.

Відповідальні – завідувачі кафедр

Термін виконання – червень 2015р.

3. Продовжувати роботу з активного впровадження у навчальний процес новітніх педагогічних технологій і засобів навчання природничих дисциплін, інтенсивного використання програмних продуктів у навчальному процесі, підвищення рівня інформаційної культури студентів і викладачів кафедр.

Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр

Термін виконання – постійно

4. Професорсько-викладацькому складу природничо-географічного факультету продовжувати роботу з розробки інноваційних навчальних матеріалів для використання як під час аудиторних занять, так і під час самостійної роботи студентів та розміщувати їх на сайтах університету, бібліотеки, інших зручних для користувача платформах. Активізувати зусилля щодо розробки та популяризації авторських інноваційних методів і педагогічних технологій.

Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр

Термін виконання – постійно

5. При плануванні науково-дослідних робіт викладачів і студентів зважати на пріоритетність досліджень з інформатизації освіти та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та забезпечити відображення інформаційно-комунікаційної складової в їх результатах.

Відповідальні – завідувачі кафедр

Термін виконання – постійно

6. Активно і послідовно брати участь у освітніх програмах та методичних тренінгах, а також залучати студентів до різноманітних міжнародних освітянських проектів. Посилити співпрацю із зарубіжними і вітчизняними організаціями та фондами, діяльність яких пов’язана з розповсюдженням передових освітніх ініціатив.

Відповідальні – декани-директори інститутів, декан факультету, завідувачі кафедр

Термін виконання – постійно

7. Продовжувати навчання професорсько-викладацького складу в університетських методологічних тренінгах та семінарах з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідальні – декани-директори інститутів, декан факультету, завідувачі кафедр

Термін виконання – постійно


До членів Вченої ради університету з проханням підтримати клопотання про відкриття аспірантури у Вінницькому державному педагогічному університеті із спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” звернувся завідувач кафедри теорії і методики спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, проф. Костюкевич В.М. Він зазначив, що метою отримання дозволу на набір до аспірантури зі спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” є активізація досліджень із цього напряму, розв’язання актуальних проблем підготовки спортсменів як протягом етапів багаторічного удосконалення, так і протягом чотирьохлітніх олімпійських циклів, у тому числі в межах річних макроциклів, а також підготовка науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації у галузі фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Потреба у підготовці кандидатів наук із спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” виникла у зв’язку з актуальністю наукового напряму та необхідністю поліпшення якісних показниківпрофесорсько-викладацького складу інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету. У першу чергу підготовка фахівців буде здійснюватися для потреб випускової кафедри теорії і методики спорту (якісний показник штатних викладачів в даний час складає 57,1%).

Науково-дослідна робота в педагогічному університеті проводиться з пріоритетних напрямів розвитку науки, зокрема: історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту, теоретико-методологічні основи підготовки спртсменів високої кваліфікації, теоретико-методологічні основи фізичного виховання та оздоровчої фізичної культури.

Серед штатних викладачів інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету зі спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” захистили дисертації Асаулюк І.О., Вознюк Т.В., Богуславська В.Ю., Гаврілова Н.В., Паламарчук Ю.Г.

У Вінницькому державному педагогічному університет видається фахове видання „Фізична культура, спорт та здоров’я нації” (головний редактор В.М.Костюкевич).

На запитання проф. Заболотного В.Ф. щодо наявності бази наукових досліджень проф. Костюкевич В.М. відповів, що на кафедрі теорії і методики спорту Вінницького педуніверситету є всі необхідні умови для проведення наукових досліджень із цього напряму. В межах кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія, створений методичний кабінет, в якому зібрана відповідна література з проблем наукових досліджень, бібліотека університету має солідні фонди літературних джерел з галузі фізичного виховання і спорту. Аспіранти і здобувачі мають можливість використовувати інформаційні ресурси міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет.

Вчена рада університету ухвалила:

Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо відкриття у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського аспірантури із спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт”.

За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №5 від 18.05.2015р.) Вчена рада університету схвалила й запропонувала в.о.ректора навчального закладу затвердити Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті, Положення про використання європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Вінницькому державному педагогічному університеті, Положення про відділ бухгалтерського обліку, звітності та планування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Кафедра дошкільної та початкової освіти звернулася до Вченої ради університету з клопотанням щодо представлення доктора педагогічних наук, професора Тарасенко Галини Сергіївни до державної нагороди – „Заслужений працівник освіти України”. Інформував з цього питання перший проректор з науково-педагогічної роботи канд. істор. наук, доц. Гусєв С.О. В обговоренні питання брали участь: завідувач кафедри педагогіки доктор педагогічних наук, проф. Акімова О.В. та завідувач кафедри мистецької підготовки кандидат пед. наук, доц. Семко М.І.

Вчена рада університету ухвалила рекомендувати Конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського клопотати перед Вінницькою обласною державною адміністрацією та Міністерством освіти і науки України про внесення подання Президентові України про присвоєння ТАРАСЕНКО Галині Сергіївні почесного звання „Заслужений працівник освіти України”.

За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №5 від 18.05.2015р.) Вчена рада також ухвалила рекомендувати до друку такі збірники наукових праць:

Вчена рада університету заслухала інформацію голови робочої групи щодо приведення структури навчального закладу у відповідність із вимогами Закону України „Про вищу освіту” доктора історичних наук, проф. Коляструк О.А. й підтримала такі пропозиції робочої групи:

1. Реструктуризацію підрозділів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського здійснити поетапно.

2. Рекомендувати в.о.ректора проф. Руснак І.Є. у складі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського передбачити кафедри, факультети, навчально-наукові інституту, бібліотеку.

2.1. У зв’язку із вимогами п.3 ст.33 Закону України „Про вищу освіту” про визнання основними структурними підрозділами вищого навчального закладу факультетів, кафедр, бібліотеки реорганізувати інститути у такі факультети:

2.2. Природничо-географічний факультет як структурний підрозділ залишити без змін.

2.3. Питання реструктуризації інституту історії, етнології і права, інституту математики, фізики і технологічної освіти, інституту магістратури, аспірантури і докторантури вивчити додатково (не пізніше 30 червня 2015р.) і привести у відповідність до норм чинного законодавства.

3. У складі реструктуризованих факультетів внести зміни до назв і складу кафедр:

3.1. На факультеті іноземних мов перейменувати кафедру англійської мови і методики викладання іноземних мов у кафедру методики навчання іноземних мов.

3.2. На факультеті педагогіки і психології зі складу кафедри психології утворити дві кафедри: кафедру психології та кафедру прикладної психології; кафедру педагогіки перейменувати у кафедру загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

3.3. На факультеті філології й журналістики кафедру стилістики української мови й журналістики перейменувати в кафедру журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, а також у зв’язку з виробничою необхідністю частину викладачів перевести на кафедру української мови зі збереженням контрактів.

3.4. Додатково вивчити й розглянути окремо (вересень 2015р.) доцільність:

3.4.1. На факультеті іноземних мов поділу кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури на кафедру германської філології та кафедру слов’янської філології та зарубіжної літератури.

3.4.2. На факультеті (в інституті) математики, фізики і технологічної освіти – реорганізації кафедри математики на кафедру алгебри та методики навчання математики, а також перейменування кафедри математики і методики навчання математики в кафедру математики та інформатики.

4. Для успішної діяльності університету створити окремий самостійний підрозділ – інформаційно-обчислювальний центр за рахунок переформатування й структурування існуючих в університеті інформаційно-обчислювальних служб, що представлені у різних підрозділах університету.

5. Вивчити можливість створення видавничого центру.

6. Вивчити можливість реорганізації санаторію-профілакторію „Педагог”, що функціонує як відокремлений структурний підрозділ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, у спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ.
Заступник голови Вченої ради, доцент Зінько Ю.А.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1