Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

07.05.2015 р.7 травня 2015р. на засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського обговорювалося питання про організацію освітнього процесу у 2015-2016 навчальному році. Зазначене питання попередньо розглядалося на виробничих нарадах заступників деканів-директорів інститутів, декана факультету з навчальної роботи, завідувачів кафедр 17.03.2015 р., 24.03.2015 р., 02.04.2015 р., 05.05.2015 р. відповідно до Плану діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо організації навчального процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 н.р., затвердженого 17.03.2015 р.

В обговоренні питання брали участь начальник навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф., завідувач кафедри теорії і методики спортивних ігор, професор Костюкевич В.М., завідувач кафедри правознавства, доцент Яременко О.І., завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії, професор Заболотний В.Ф., перший проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Гусєв С.О., декан-директор інституту іноземних мов, доцент Ямчинська Т.І., декан-директор інституту математики, фізики і технологічної освіти, доцент Подолянчук С.В., завідувач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, доцент Гаркушевський В.С., голова ради студентського самоврядування університету, студент 4-го курсу інституту історії, етнології і права Забіяка О.О.
Так, доц. Яременко О.І. зауважив, що у Законі України „Про вищу освіту” зазначено рекомендовану кількість навчальних дисциплін для кожного року навчання із посиланням „як правило”, що дає можливість дещо варіювати кількість навчальних дисциплін у навчальних планах, а також уточнив порядок вибору студентами дисциплін із переліку вибіркових дисцилін (одна з чотирьох пропонованих).

Професор Заболотний В.Ф. наголосив на доцільності максимального навантаження викладачів до 600 годин протягом навчального року задля оптимізації самостійної роботи студентів (підготовка навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, здійснення консультаційної допомоги, організація систематичного контролю за ходом та результатами самостійної навчально-пізнавальної роботи майбутніх фахівців).

Голова ради студентського самоврядування Забіяка О.О. уточнив можливості вибору студентами дисциплін із переліку вибіркових за умови, якщо дотичні дисципліни не вивчалися на 1-3-х курсах, зауважив на можливості розширення у перспективі списка обов’язкових дисциплін.

Доцент Ямчинська Т.І. запропонувала визначитись із переліком обов’язкових та вибіркових дисциплін, не визначаючи допоки кількості кредитів на вивчення дисципліни, зробити це при складанні реального навчального плану.
Доцент Подолянчук С.В. звернув увагу членів Вченої ради на дотриманні загальних принципів паритетності при визначенні обов’язкових та вибіркових дисциплін задля збереження оптимального співвідношення дисциплін гуманітарного блоку та блоку професійної та практичної підготовки.

Начальник навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф. внесла роз’яснення у мету невідкладного затвердження Вченою радою навчального закладу заходів щодо організації освітнього процесу у 2015-2016 навчальному році, що викликано необхідністю завершення роботи над навчальними планами для підготовки фахівців 2015-2016 року набору.Вчена рада Вінницького державного педагогічного університету шляхом відкритого голосування ухвалила:


На виконання пункту 7 Перехідних та Прикінцевих положень Закону України від 01.07.2014 р. (№1556-У11) «Про вищу освіту», керуючись нормами статей 10, 29, 62 названого закону, а також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2014 р. № 590-р «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216», наказів МОН України від 16.09.2014 р. № 1048 «Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-У11 «Про вищу освіту»», від 25.11.2014 р. № 1392 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 р. № 642», від 26.01.2015 р. № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», листом МОН України від 13.03.2015 р. № 1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році»:

7. Навчальні плани для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра (2, 3, 4-й курси) і спеціаліста, використовувати без змін.

8. Щодо навчального навантаження науково-педагогічних працівників здійснювати поступовий перехід із 900 годин навчального навантаження науково-педагогічних працівників до 600 годин: у 2015/2016 навчальному році максимальне навчальне навантаження встановити 825 годин, у 2016/2017 навчальному році – 750 годин, у 2017/2018 навчальному році – 675 годин, у 2018/2019 навчальному році – 600 годин.

9. При формуванні навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік для першого курсу здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та ступеня вищої освіти магістра планувати не більше 16 навчальних дисциплін і практик на навчальний рік, враховуючи, що оптимальний обсяг навчальної дисципліни на семестр 4-5 кредитів ЄКТС.

На засіданні Вченої ради університету також розглядалися поточні питання, зокрема питання про відрахування із аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, переведення з комерційної заочної форми навчання на місце з державного замовлення аспірантки 2-го року навчання ГЛАДУН Ольги Василівни.


Вчена рада навчального закладу ухвалила:


1. Рекомендувати в.о.ректора педуніверситету відрахувати із складу аспірантів ІІІ-го року заочної форми навчання за рахунок державного замовлення зі спеціальності 11.00.01 „Фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів” КОНДАУРОВА Володимира Володимировича за невиконання індивідуального плану роботи з 07 травня 2015р.

2. У зв’язку з відрахуванням із аспірантури за власним бажанням аспірантки 2-го року заочної форми навчання за рахунок державного замовлення Первачук Наталії Вікторівни зі спеціальності 13.00.07 „Теорія і методика виховання” рекомендувати в.о.ректора університету перевести на звільнене місце з державного замовлення аспірантку 2-го року навчання зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” ГЛАДУН Ольгу Василівну, яка успішно працює над кандидатською дисертацією.


Заступник голови Вченої ради, доцент Зінько Ю.А.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1