Історія кафедри і сьогодення

У 2004 році pішенням Вченої Ради Вінницького державного педагогічного університету було створено кафедру німецької філології, основою якої стала предметна секція «Німецька мова і література» кафедри англійської філології. Метою її створення було і залишається підготовка висококваліфікованих кадрів: філологів-германістів та вчителів для різних типів навчальних закладів.

Першим завідувачем кафедри було призначено старшого викладача Кочетову Н.О. У різний час кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Козачишина О.Л., доктор філологічних наук, професор Іваницька Н.Л., кандидат філологічних наук Сольська Т.М., кандидат філологічних наук, доцент Мельник Т.М. З вересня 2018 р. посаду завідувача кафедри обіймає кандидат педагогічних наук Поселецька К.А.

У листопаді 2007 року кафедру перейменовано на кафедру зіставного мовознавства, а у вересні 2009 року - на кафедру германської та слов’янської філології та зарубіжної літератури.

На кафедрі працювали досвідчені викладачі, відмінники освіти, кваліфіковані мовознавці та германісти, автори низки підручників та посібників, затверджених МОН України. Серед них професор університету Власов Є.Н. та професор університету Куленко В.Є., кандидати філологічних наук, доценти Білінська О.О., Сурайкіна Н.В., старші викладачі Ремовська С.Г. та Кочетова Н.О.

Для викладання провідних теоретичних курсів магістерської підготовки запрошуються викладачі з інших вищих навчальних закладів – доктор філологічних наук, професор кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету Бєлєхова Л.І. та доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету Бігич О.Б., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Мізін К.І.

За недовгу історію кафедри відбулось значне збільшення та оновлення її кадрового складу. Організаційно кафедра наразі об’єднує у своєму складі дві секції.


Секція германської філології

На даний час у секції германської філології кафедри працює 17 викладачів, з них – кандидати філологічних наук, доценти Н.В. Вишивана, Л.В. Дробаха та О.О. Петров; кандидат філологічних наук, старший викладач Т.М. Сольська, кандидати педагогічних наук, доценти О.М. Ігнатова та К.А. Поселецька; асистенти О.О. Боровська, Я.А. Гапчук, О.П. Коченко, Д.В. Матіюк, В.В. Підпала. Асистент Я.А. Гапчук – аспірантка кафедри педагогіки і професійної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, виконує дослідження із порівняльної педагогіки. Асистент В.В. Підпала навчається в аспірантурі інституту імені О. Потебні НАН України та виконує зіставне дослідження з мовознавства.Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює дослідження актуальних проблем сучасної філологічної науки: лексикології, фразеології, лексичної семантики, експериментальних методів дослідження (к. філол. н., доц. Н. В. Вишивана), країнознавства німецькомовних країн (к. пед. н., доц. К. А. Поселецька); теоретичної граматики, перекладознавства, контрастивної лінгвістики (к. філол. н., доц. Л. В. Дробаха); експериментальної фонетики та фонології, соціолінгвістики, історії лінгвістичних учень, германського мовознавства (к. філол. н., ст. викл. Т. М. Сольська); лінгвокраїнознавства (к. пед. н., доц. О.М.Ігнатова); літератури німецькомовних країн (асист. О.П. Коченко); історії німецької мови, когнітивної лінгвістики (к. філол. н. доц. О. О. Петров); методики викладання німецької мови (канд. пед. н. доц. К. А. Поселецька).

Викладачі кафедри є членами асоціації германістів України, зокрема, доц. Дробаха Л.В. є координатором Вінницького осередку асоціації. Кожного року представники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях АУГ, що уможливлює науковий обмін та спілкування з науковцями Німеччини, Австрії, Польщі. Завдяки співробітництву з АУГ молоді викладачі кафедри беруть участь у курсах підвищення кваліфікації.

Нині кафедра приділяє особливу увагу проблемі підвищення ефективності навчання студентів, розробляє різні концепції нових курсів, працює над кафедральною темою «Жанрово-стилістична своєрідність зарубіжної літератури ХІХ-ХХІ століття». (керівник- доц. Таратута С. Л.)

Завдяки міжнародній угоді з Гете-інститутом щодо впровадження інноваційної програми з методики-дидактики «DLL: вчимося навчати німецької» у навчальний процес, викладачі секції німецької мови беруть активну участь у семінарах, воркшопах та онлайн-тренінгах, підвищуючи свою фахову та методичну компетенцію. Координатор проекту доцени Вишивана Н.В. та Поселецька К. А. та ст. викл. Сольська Т.М. представляють ВДПУ на засіданнях робочої групи з питань імплементації цієї міжнародної програми та розробляють відповідні навчальні плани.


Секція слов'янської філології та зарубіжної літературиСекція слов'янської філології та зарубіжної літератури здійснює підготовку фахівців з російської мови та зарубіжної літератури. Після завершення магістратури студенти отримують також додаткову спеціальність викладача англійської мови.

Науковий потенціал секції досить потужний. Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата філологічних наук та наукове звання доцента: Боюн А. М., Жмурко Д. О., Мельник Т. М., Таратута С. Л.

Наші студенти мають змогу здобути ґрунтовні знання з російської та англійської мов, російської та зарубіжної літератур, які складають основу класичної гуманітарної освіти. Робота викладачів секції сприяє розвитку творчих здібностей студентів, розширенню їх ерудиції. Це дає можливість випускникам застосовувати свої знання не тільки на освітянській ниві, але й в перекладацькій діяльності та у галузі журналістики. Колишні студенти російського відділення – відомі науковці, вчителі-практики, серед яких багато вчителів-методистів та переможців конкурсу "Учитель року", директори шкіл, керівники відділів народної освіти та журналісти місцевих і всеукраїнських телерадіокомпаній, інших засобів масової інформації, письменники.

Силами викладачів секції слов'янської філології та зарубіжної літератури проводиться цікава позааудиторна робота з фахових дисциплін. З вересня 2018 року почав працювати науковий гурток під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Жмурко Д. О. «Літературна ономастика». В продовж багатьох років функціонує проблемна група «Художнє мовлення, його структурно-семантичні особливості», яку очолює кандидат філологічних наук, доцент Боюн А. М. Студенти залюбки беруть участь у літературних вечорах різноманітної тематики. Так, за останні декілька років було проведено вечори, присвячені творчості Б. Пастернака, М. Цветаєвої, Б. Окуджави, Є. Євтушенка, Р. Рождественського. Це стало гарною традицією на факультеті.
На головну університету