Історія кафедри і сьогодення

У 2004 році pішенням Вченої Ради Вінницького державного педагогічного університету було створено кафедру німецької філології, основою якої стала предметна секція «Німецька мова і література» кафедри англійської філології. Метою її створення було і залишається підготовка висококваліфікованих кадрів: філологів-германістів та вчителів ЗЗСО.

Першим завідувачем кафедри було призначено старшого викладача Кочетову Н.О. У різний час кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Козачишина О.Л., доктор філологічних наук, професор Іваницька Н.Л., кандидат філологічних наук Сольська Т.М., кандидат філологічних наук, доцент Мельник Т.М. З вересня 2018 р. посаду завідувача кафедри обіймає кандидат педагогічних наук, доцент Поселецька К.А.

У листопаді 2007 року кафедру перейменовано на кафедру зіставного мовознавства, у вересні 2009 року - на кафедру германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури. У вересні 2020 року кафедру перейменовано на кафедру німецької філології.

На кафедрі працювали досвідчені викладачі, відмінники освіти, кваліфіковані мовознавці та германісти, автори низки підручників та посібників, затверджених МОН України. Серед них професори університету Власов Є.Н. та Куленко В.Є., старші викладачі Ремовська С.Г. та Кочетова Н.О.

Для викладання провідних курсів бакалаврської та магістерської підготовки запрошуються викладачі з інших вищих навчальних закладів та вчителі-практики – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Мізін К.І., доцент кафедри німецької філології і перекладу Запорізького національного університету Шапочка Н. В., вчитель німецької мови КП “Гуманітарна гімназія № 1 імені М. І. Пирогова” Скакун М. В.

На даний час на кафедрі працює 12 викладачів, з них – кандидати філологічних наук, доценти Н.В. Вишивана, Л.В. Дробаха, Т.М. Сольська та старший викладач О.О. Боровська, кандидати педагогічних наук, доценти О.М. Ігнатова та К.А. Поселецька, старший викладач Д.В. Матіюк, асистенти Я.А. Гапчук, В.В. Підпала, В.В. Кравець, А.Ю. Балакірєва. Асистент Я.А. Гапчук – аспірантка кафедри педагогіки і професійної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, виконує дослідження із порівняльної педагогіки. Асистент В.В. Підпала навчається в аспірантурі інституту імені О. Потебні НАН України та виконує зіставне дослідження з мовознавства.Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює дослідження актуальних проблем сучасної філології та лінгводидактики: лексикології, фразеології, експериментальної семасіології (к. філол. н., доц. Н. В. Вишивана), лексичної семантики, зіставного мовознавства (к. філол. н., доц. Л. В. Дробаха), генеративної та функціональної граматики (асис. Боровська О. О.); експериментальної фонетики, фоностилістики, соціолінгвістики (к. філол. н., доц. Т. М. Сольська); лінгвостилістики, прагмалінгвістики, теорії дискурсу (асис. Підпала В. В.); літератури німецькомовних країн (к. пед. н., доц. О.М.Ігнатова); методики навчання німецької мови (канд. пед. н. доц. К. А. Поселецька, О.М.Ігнатова, к. філол. н., доц. Н. В. Вишивана, Т. С. Сольська та к. філол. н., ст. викл.. О. О. Боровська); інноваційних технологій навчання (к. філол. н., доц. Л. В. Дробаха, асис. Д. В. Матіюк, В. В. Кравець, Г.Ю. Балакірєва); медіадидактики, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, порівняльної педагогіки.(асис. Гапчук Я. А.); неперервної освіти (асис. Д. В. Матіюк); країнознавства та лінгвокраїнознавства німецькомовних країн (к. пед. н., доц. К. А. Поселецька).

Викладачі кафедри є членами асоціації германістів України, зокрема, доц. Дробаха Л.В. є координатором Вінницького осередку асоціації. Кожного року представники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях АУГ, що уможливлює науковий обмін та спілкування з науковцями Німеччини, Австрії, Польщі. Завдяки співробітництву з АУГ молоді викладачі кафедри беруть участь у курсах підвищення кваліфікації.

Нині кафедра приділяє особливу увагу проблемі підвищення ефективності навчання студентів, розробляє різні концепції нових курсів, працює над кафедральною темою «Лінгво-дидактичні засади мовної освіти в українських та європейських ЗВО» (керівник- к. філол. н., ст.викл. Боровська О.О.).

Завдяки міжнародній угоді з Гете-інститутом щодо впровадження інноваційної програми з методики-дидактики «DLL: вчимося навчати німецької» у навчальний процес, викладачі секції німецької мови беруть активну участь у семінарах, воркшопах та онлайн-тренінгах, підвищуючи свою фахову та методичну компетенцію. Координатор проекту доценти Вишивана Н.В., Поселецька К. А., Сольська Т.М. представляють ВДПУ на засіданнях робочої групи з питань імплементації цієї міжнародної програми та розробляють відповідні навчальні плани.
На головну університету