Facebook Youtube Instagram

Шевченко Людмила Станіславівна

Наукові праці
Шевченко Людмили Станіславівни
за період роботи за контрактом на посаді доцента
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
за 2016 - 2019 р.

1) наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Shevchenko L., Kryzhanovskyi A. Experimental verification of the efficiency of formation of trainee teachers’ professional competence with the use of Web technologies // Information Technologies and Learning Tools. Vol 66. № 4 (2018). pp. 197—206.

URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2112. (WoS)

2) наукові видання включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Шевченко Л. С. Проектування інноваційних технологій підготовки майбутніх учителів технологій до освітньої діяльності // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2018. Вип. 50. С. 414—419. URL: https://vspu.edu.ua/science/art/z_50.pdf. (Index Copernicus)

2. Шевченко Л. С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогіч­ної діяльності: контекстний підхід // Information Technologies in Education : зб. наук. пр. 2017. № 1 (30). DOI: 10.14308/ite000628. (Index Copernicus).

3. Shevchenko L. S. Criteria and indicators of efficiency of multimedia application in the process of technological training // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : зб. наук. пр. Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. Ч. 1. Вип. 10. С. 218—225. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/1023. (Index Copernicus)

4. Шевченко Л. С. Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. № 16 (23). С. 16—20. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10652/1/Shevchenko.pdf.

5. Шевченко Людмила, Жовнич Олеся. Організаційно-методичні аспекти формування професійної мобільності майбутніх учителів // Рідна школа. №1, 2019. С. 28—34.

6. Roman Medvediev, Liudmyla Shevchenko, Volodymyr Umanets. Ectronic educational resources of teaching of the basis of desktop publishing for the future teachers of vocational education. Electronic Scientific Professional Journal «OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY». Special edition «New pedagogical approaches in steam education». 2019. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s17. (Index Copernicus)


3) підручники чи навчальні посібники або монографії:

7. Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : монографія [Гуревич Р. С. , Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. та ін. ] / за заг. ред. Р. С. Гуревича. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. 425 с.

8. Шевченко Л. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до іннова­ційної педагогічної діяльності : монографія. Вінниця : ТОВ «Друк», 2018. 392 с.

9. Gerasymova I. G., Shevchenko L. S. Methodological approaches to forming professional mobility of pedagoges // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. P. 96-115.


4) статті в наукових закордонних виданнях:

10. Добровольськая Н., Шевченко Л. Использование веб-ориентирован­ных деловых игр в учебном процессе // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia, 2016. Vol. 4, №5. С. 35—37.

11. Shevchenko L. S. Contextual education as a means of the future teachers training to innovative pedagogical activity // Jornal Association 1901 «SERIKE». Poitiers, France, 2017. Edition 16. Р. 67—72. (Index Copernicus).

12. Шевченко Л. С. Проблемы подготовки будущих учителей к инновационной педагогической деятельности // Материалы ІV Международной научно-практической конференции «Подготовка учителя начальных классов: проблемы и перспективы». Минск : БГПУ, 2017. С. 216—218.

13. Umanetz Vladimir, Shevchenko Liudmila. Організація та наповнення контентом ІОС ПТНЗ : book. LAP LAMBERT Academic Publshing, 2017. 52 с.

14. Shevchenko L. S. Realization of pedagogical conditions of preparation of pre­service teachers of technologies to innovative pedagogical activity // Proceedings of XV International scientific conference «Millennium science». Morrisville, Lulu Press., 2018. Р. 170—173.

15. Шевченко Л. С. Компонентна модель професійно орієнтованого освітнього середовища педагогічного ВНЗ // International scientific conference «Modernization of educa­tional system: world trends and national peculiarities». Kaunas, Lithuania, 2018. Р. 102—106.

16. Shevchenko Liudmila. Methodological support of future handicraft teacher’s training to innovative pedagogical activity : book. LAP LAMBERT Academic Publshing, 2018. 159 с.

17. Шевченко Л. С., Илясова Ю. С. Практический аспект реализации контекстного обучения студентов-медиков. Материалы 67 Международной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино «Медицинская наука ХХI века – взляд в будущее», 29 ноября 2019 г., Таджикистан, г. Душанбе. Т. 3. С. 333—334.


5) матеріали конференцій:

18.Шевченко Л. С. Інноваційна педагогічна діяльність майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 123—124.