Шевченко Людмила Станіславівна

Біографія

З вересня 1990 навчалася у Вінницькому педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті, спеціальність «Фізика», який закінчила у 1995 році з червоним дипломом, отримала спеціальність «Учитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки».

З 1989 до 1990 р. працювала старшою піонервожатою Грушківецької допоміжної школи-інтернату.

З 1995 р. до 2007 р. працювала у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі майстром виробничого навчання, викладачем спецдисциплін.

З 1998 до 2002 рр. навчалась у аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету (без відриву від виробництва) за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2006 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засо­ба­ми мультимедіа» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

З 2007 до 2016 р. працювала у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах старшого викладача, доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, заступника директора з навчальної та наукової роботи Інституту магістратури, аспірантури, докторантури.

З 2016 до 2018 р. навчалася в докторантурі у Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2019 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності» за 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2018 і до цього часу працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Викладає дисципліни:

- «Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях»;

- «Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях»;

- «Методика викладання інформатики та інформаційних технологій»;

- «Комп'ютерне документознавство»;

- «Педагогічні технології в освітньому процесі».

Систематично здійснює науково-дослідну роботу, має 123 опублікованих праці, з них 46 – у фахових виданнях, 24 – у закордонних виданнях, 5 монографій, 2 статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами WoS.

За 2016-2019 рр. опубліковано 22 друкованих праці (10 одноосібно), з них: 3 монографії (1 одноосібна); 2 навчальних посібники у закордонному виданні; 7 статей у провідних на­уко­вих фахових виданнях, затверджених АК МОН України (з них 5 – в збірниках, вклю­чених до міжнародних наукометричних баз); 7 статей – у наукових закордон­них виданнях (з них 2 – в збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз); 3 статті – у збірниках матеріа­лів конференцій.

Найважливіші наукові праці: Methodological approaches to forming professional mobility of pedagoges (2019); Підготовка майбутніх учителів технологій до іннова­ційної педагогічної діяльності» : монографія (2018); Experimental verification of the efficiency of formation of trainee teachers’ professional competence with the use of Web technologies (2018); Проблеми підготовки май­бут­ніх учителів технологій у педагогічних ВНЗ» : монографія (2011); Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : монографія (2015); Технології : термінологічний словник-довідник : вчителям трудового навчання (технологій) (рекомендовано МОН України лист № 1/11-1216 від 26.02.2010 р.) (2010); Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах : навч. посібн. (рек. МОН МС України лист № 1/11-2002 від 14.03.2011 р.) (2011) та ін.

Взяла участь у 74 всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Під науковим керівництвом Шевченко Л.С. захищено 4 кандидатських дисертації:

1. Уманцем Володимиром Олександровичем. «Формування ключових професійних компетенцій учнів ПТНЗ у процесі фахової підготовки» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спеціалізована вчена рада К 05.053.01, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (27 березня 2015 р.).

2. Добровольською Наталією Вікторівною. «Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спеціалізована вчена рада К 05.053.01, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (28 квітня 2015 р.).

3. Куцак Ларисою Вікторівною. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спеціалізована вчена рада К 05.053.01, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

4. Крижановським Андрієм Івановичем. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спеціалізована вчена рада К 35.834.03, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (28 лютого 2017 р.).

Керує роботою аспірантів Кушнір А.С., Ільясової Ю.С., Токар Л.П., Титаренка В.В., та пошукувачів Павлюка Б.В., Копняк К. В.

Виконує функції відповідального секретаря редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

1. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (відповідальний секретар із 2016 р.) URL: https://vspu.net/sit/index.php/sit.

З 13 травня до 17 травня 2019 р. проходила стажування на базі Західно-Фінляндського коледжу м. Гуйттінен (Фінляндія).

Під час стажування відвідала низку освітніх закладів, а саме: дитячий садок, початкову школу, середню школу, гімназію, Університет Турку, зустріч з представником відділу освіти у мерії.

Проходження наукового стажування для опанування проектного підходу в організації освітнього процесу у закладах освіти Фінляндії поєднувалося з інтенсивним вивченням англійської мови

в Західно-Фінлянському Коледжі у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.

За результатами навчання приймаючою стороною (Західно-Фінляндським Коледжем) отримано сертифікат про проходження стажування в обсязі 120 годин аудиторних занять та самостійної роботи.

Систематично проводить роботу із обдарованими студентами, а саме керувала проблемними групами: «Проблеми розробки і впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку майбутніх учителів технологій» (2016-2018 н.р.), «Проблеми розробки і використання веб-технологій в освітньому процесі та наукових дослідженнях» (2018-2019 н.р.», «Проблеми організації освітнього процесу за технологією змішаного навчання» (2019-2020 н.р.), готувала студентів до участі у конкурсах (7 студентів), є керівником та магістерських робіт (7 студентів), залучала студентів до наукової роботи (написання тез (18 студентів) та статей (9 студентів), участі у конференціях (11 студентів)).

Керувала студентами Медведєвим Р. П., Саракуз Т. О., які стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта», м. Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (17 квітня 2019 р.).

Підготувала Медведєва Р. П., який зайняв призове місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «015 Професійна освіта», м. Кременчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (30 травня 2019 р.).

Є членом спільної науково-дослідної лабораторії з питань формування інформаційно-освітнього середовища для підготовки учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж.

Нагороджена медаллю «Відмінник освіти України». Почесними грамотами Національної академії педагогічних наук України, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, подяками Вінницької обласної державної адміністрації та Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих.