головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУАспірантура

Відділ аспірантури і докторантури є структурним підрозділом педагогічного університету, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У своїй діяльності відділ аспірантури і докторантури керується вимогами Законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 року, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МОН України та ВАК України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи.

Аспірантура в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського існує з 1992 року, є провідною ланкою в системі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Правила прийому до аспірантури

Докторантура

При Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в 2002 році відкрито докторантуру зі спеціальностей:

 • 07.00.01 - Історія України;
 • 07.00.02 - Всесвітня історія;
 • 10.02.01 - Українська мова;
 • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти.

До докторантури ВДПУ приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому рівні проводити наукові дослідження З 2002 року діє спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Кандидатські іспити

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за переліком спеціальностей наукових працівників.

Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням співробітників університету проводиться безкоштовно, а в аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та здобувачів інших установ та організацій на комерційній основі.

Кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесій:


Весняна сесія:

 • з 1 по 20 квітня – прийом документів;
 • з 1 по 30 травня – кандидатські іспити.

Осіння сесія:

 • з 1 по 20 жовтня прийом документів;
 • з 1 по 30 листопада – кандидатські іспити.

Документи для складання кандидатських іспитів:

 1. Витяг з рішення ради університету про затвердження теми.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (завірений).
 3. Клопотання організації про здачу кандидатських іспитів.
 4. Копія диплому, додатку до диплому (завірена).
 5. Для здобувачів, які не є працівниками педуніверситету та аcпірантам, які навчаються на комерційних засадах, квитанцію про оплату кандидатських іспитів.
 6. Заява встановленого зразка.
 7. Реферати з іноземної мови, філософії, затвержену програму вченою радою університету (для складання іспиту зі спеціальності).
 8. Паспорт і диплом про закінчення вузу подаються особисто здобувачем.

Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, корпус 3, 1 поверх, кімната 108.

Телефон: (0432) 61-28-35.

e-mail: anna_polishchukpas@ukr.net


2016 © ВДПУ