головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ


Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність розвитку науки як джерела економічного росту і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян. Велика увага науковій діяльності приділяється у Вінницькому державному педуніверситеті. Нині ВДПУ є багатопрофільним вищим навчальним закладом. У його складі - 6 інститутів (математики, фізики та технологічної освіти; історії, етнології і права; філології й журналістики; педагогіки, психології та мистецтв; фізичного виховання і спорту; магістратури, аспірантури й докторантури) та 2 факультети (природничо-географічний та іноземних мов).

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Науково-дослідна робота в педуніверситеті проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу і здійснюється у напрямку дослідження проблем нового змісту освіти та методики навчання і виховання, розробки новітніх та ресурсозберігаючих технологій, дослідження фундаментальних гуманітарних, історичних, фізико-математичних проблем та інших пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.


Скачати презентацию ...


2016 © ВДПУ