головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ

Видавнича діяльність

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають публікації у періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection (із переліком цих публікацій)

Традиційно результативною є видавнича діяльність викладачів навчального закладу. Загалом упродовж 2015 року опубліковано 1777 одиниць наукової і навчально-методичної продукції загальним обсягом 2678 ум. др. арк. (рис. 5), у тому числі 37 монографій, 128 підручників і посібників, 10 з яких рекомендовані МОН України, близько 1100 статей у фахових виданнях, серед яких 126 – у закордонних. Поступово набирає обертів процес публікації статей у виданнях, що входять до світових наукометричних баз даних, цього року маємо вже 33 подібних публікацій. Як видно на графіку, у порівнянні з минулим роком кількість публікацій значно зменшилась, проте їхній загальний обсяг суттєво збільшився. Подібна динаміка свідчить про те, що кількість друкованої продукції поступово переростає в якість. При цьому на одного викладача університету в середньому припадає наукової і навчально-методичної продукції обсягом майже шість з половиною ум. др. арк.

Традиційно серед авторів найбільш ґрунтовних публікацій (монографій, підручників й посібників з грифом МОН України) – професори Мельничук О.А., Гуревич Р.С., Тарасенко Г.С., Заболотний В.Ф., Кур’ята В.Г., Денисик Г.І., Акімова О.В., Коляструк О.А., Куцевол О.М., Гальчак С.Д., Романюк І.М., Костюкевич В.М., Шахов В.І.; доценти Кадемія М.Ю., Кравчук П.М., Яцентюк Ю.В., Кравченко О.М., Ткачук О.О., Сакалова Г.В., Василінич Т.М., Петрук Г.Д., Коваль Л.М., Асаулюк І.О., Копняк Н.Б., Коношевський Л.Л., Шевченко Л.С., Блажко О.А., Несторович Б.І., Лапшина І.М., Більська О.В., Паламарчук О.М., Галузяк В.М., Каплінський В.В., Хамська Н.Б., Верещагіна-Білявська О.Є., Синіцин В.М.; викладачі Матвійчук О.А., Шевчук М.А., Люльчак С.Ю., Чухрій І.В., Ліва Н.В. й інші.Видавнича діяльність викладачів у 2011-2015 рр.


Побачили світ чергові номери фахових видань педуніверситету: «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету» у серіях «Педагогіка і психологія», «Філологія», «Історія» і збірники наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» і «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Варто зазначити кілька вагомим здобутків і в цій царині. «Наукові записки. Серія: Історія» (головний редактор – проф. Мельничук О.А.) уперше серед університетських наукових видань були внесені до міжнародної платформи для просування спеціалізованих наукових досягнень «Index Copernicus» (Польща). «Наукові записки» серії «Географія» (головний редактор – проф. Денисик Г.І.) знову повернули собі статус фахового видання й отримали в Міжнародному центрі ISSN (Париж, Франція) власний номер для ідентифікації.

Наукові праці викладачів і студентів опубліковані і в інших виданнях, зокрема, щорічних інститутських і факультетських збірниках наукових праць «Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук», «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук», «Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вузі та школі», «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування», «Вісник студентського наукового товариства», «Літературознавчі студії», «Початкове навчання» й інші.

Незважаючи на те, що більшість наукових досліджень в педуніверситеті носять фундаментальний характер, наші вчені долучаються і до патентно-ліцензійної діяльності. У 2015 р. викладачами кафедр біології та хімії отримано 4 документально підтверджені права на результати інтелектуальної діяльності: «Спосіб спалювання авіаційного палива в газотурбінних двигунах» (автори – Крикливий Д.І., Крикливий Р.Д.); «Спосіб підвищення виходу олії з росли маку олійного» (автори – Кур’ята В.Г., Поливаний С.В.); «Спосіб підвищення урожайності культури баклажана» (автори – Кур’ята В.Г., Рогач В.В., Рогач Т.І.).; «Спосіб підвищення урожайності культури перцю солодкого» (автори – Кур’ята В.Г., Рогач В.В., Рогач Т.І.).


2016 © ВДПУ