головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ


Вимоги до реферату на кандидатський іспит з філософіїРеферат повинен мати обсяг 30-40 сторінок друкованого тексту.

Реферат відкривається титульним аркушем. На ньому вказуються міністерство, повна назва університету, назва кафедри, на якій вона виконувалась, повна назва теми роботи, спеціальність, прізвище та ініціали аспіранта, здобувача, прізвище, ініціали, вчене звання та науковий ступінь наукового керівника, рік і місце виконання роботи.

Робота виконується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали до 30 рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту 1,8 мм (Тіmеs New Roman № 14).

Реферат розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - не менше 20 мм., з правого - не менше 10 мм., зверху та знизу - не менше 20 мм.

Вписувати у друкований текст реферату окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту. Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, згідно із планом, затвердженим у завданні на виконання роботи.

Заголовки структурних частин реферату: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ". "ДОДАТКИ", пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам в основному тексті. Кожний розділ реферату слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки наступної сторінки проставляється у правому верхньому куті.

ЗМІСТ. ВСТУП. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу або глави ставиться після слів "РОЗДІЛ" (РОЗДІЛ 1). підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад. "1.2" ( другий підрозділ першого розділу). Потім у тому самому рядку йде заголовок підрозділу, який починається з великої літери. Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту), де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках реферату, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких більші за формат А4. ураховують як одну сторінку і розмішують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У лівому верхньому куті розмішують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над її подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 1.3". Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до текст}. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.

Посилаючись у тексті на використані джерела, потрібно навести їх порядковий номер за списком літератури, а також сторінки використаного матеріалу. В процесі виконання роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело. Формуючи список літератури за темою роботи, аспірант (здобувач) обов′язково повинен зазначити прізвище та ініціали автора, назву роботи, видавництво, місце та рік видання. Напр.: Ратніков В.С., Физико-теоретическое моделирование: основание, развитие, рациональность. –Киев, 195. – 254 с.

Публікації в періодичних виданнях оформляються із зазначенням прізвища та ініціалів автора, назви статті, назви журналу, газети.

Вимоги до складання кандидатського іспиту з іноземної мови

За час підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови слухач має виконати українською мовою реферативне узагальнення основного обсягу іншомовної актуальної інформації з проблем свого дослідження. Укладений таким чином реферат, з одного боку є звітним документом на кандидатському іспиті, а з іншого, – частиною майбутньої кандидатської дисертації.

Аспірант або здобувач має також підготувати іноземною мовою письмове повідомлення про тему, предмет, історію, актуальність й новизну проблеми свого дослідження, обрані підходи й методи наукового пошуку та отримані або передбачувані результати. На кандидатському іспиті аспірант або здобувач повинен зробити доповідь про своє дослідження та продемонструвати вміння вести наукову дискусію іноземною мовою.

Навчально-методичні матеріали

Навчальними текстами і літературою для читання є оригінальна монографічна, періодична і художньо-публіцистична література з галузі наукових інтересів аспірантів і здобувачів. Матеріали для читання іноземною мовою вони підбирають самостійно з урахуванням рекомендацій наукових керівників. Рекомендована література іноземними мовами повинна бути не лише навчальним матеріалом, але й мати безпосереднє відношення до дисертаційної роботи.

Порядок проведення кандидатського іспиту

До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, які мають належний рівень підготовки і подали реферат з прочитаної іноземною мовою літератури з проблем наукового дослідження.

Для складання іспиту має бути опрацьовано не менше 300 сторінок оригінальної наукової літератури, причому частка монографій не повинна складати більше 150 сторінок. Обсяг опрацьованої літератури перевіряється за списком джерел, використаних для написання реферату.

Відповідність прочитаної літератури тематиці дослідження має бути підтверджена у рецензії наукового керівника аспіранта або здобувача.

  Реферат повинен складатися з таких частин:
 1. Виклад українською мовою змісту наукової літератури, прочитаної іноземною мовою, оформлений у відповідності з основними вимогами до дисертацій та авторефератів, встановлених ВАК України. Інформація обсягом 15-20 сторінок має бути логічно структурованою, а відреферований зміст окремих матеріалів подано у формі огляду історії проблеми або аналізу існуючих підходів до її дослідження.
 2. Список використаних наукових джерел має бути оформлений відповідно до вимог державного стандарту.
 3. Анотація іноземною мовою обсягом 2 сторінки про зміст та очікувані теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи. В ній має бути вказано об’єкт і предмет дослідження, методи, актуальність і наукова новизна дослідження.

Реферат подається до відділу аспірантури не пізніше, ніж за чотири тижні до іспиту.


Зразок оформлення титульної сторінки реферату:

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Кафедра германської та слов'янської філології


РЕФЕРАТ
з прочитаної ____________ мовою літератури
зі спеціальності______________ (назва, шифр)
яка може бути використана для підготовки
дисертаційного дослідження
прізвище, ім'я, по батькові
підпис
науковий керівник
доктор______наук, професор
прізвище, ім'я, по батькові
підпис

  Правила оформлення реферату:
 • на одній стороні аркуша паперу формату А-4;
 • розмір шрифту – 14;
 • відстань між рядками – 1,5 інтервали, до тридцяти рядків на сторінці;
 • верхній, нижній береги – 20 мм;
 • лівий берег – 30 мм, правий – 10 мм.

Заголовки структурних частин реферату друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

  Структура екзаменаційного білета:
 1. Читання і письмовий переклад рідною мовою оригінального тексту з фаху обсягом 2000 друкованих знаків (прирівнюється до обсягу однієї друкованої сторінки). Час виконання - 30 хв. Допускається використання словників. Аспіранту або здобувачу дозволяється використовувати іншомовний науковий текст із переліку літератури, яка рекомендована для прочитання науковим керівником.
 2. Письмове анотування іноземною мовою україномовного тексту загальнонаукового характеру обсягом 2500 др. знаків. Час виконання – 30 хв. Допускається використання словників.

 3. Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження аспіранта або здобувача, яка складається з усного монологічного повідомлення про зміст наукової роботи та відповідей на питання членів екзаменаційної комісії. Час виконання до 10 хв.

Загальна оцінка за кандидатський іспит з іноземної мови виводиться як середнє арифметичне результатів, отриманих за кожне із завдань іспиту, і оцінки за реферат.

Основними звітними документами про складання кандидатського іспиту з іноземної мови є: реферат із рецензією науково керівника, матеріали письмової частини іспиту, відповідний протокол з оцінками. Ці документи передаються на збереження до відділу аспірантури.


2016 © ВДПУ