головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є підготовка науково-педагогічних кадрів. Маємо визнати, що в звітному році дещо погіршилась ситуація із захистом дисертацій викладачами університету.

Захист дисертацій викладачами ВДПУ у 2012-2016 рр.

Упродовж 2016 року викладачами ВДПУ захищено загалом 12 дисертацій, з них 1 докторська – Кароєва Тетяна Робертівна (кафедра історії та культури України), а також 11 кандидатських дисертацій: Забужанська І.Д. (кафедра англійської філології), Поселецька К.А. (кафедра германської та слов’янської філології та зарубіжної літератури), Антонюк О.О. та Михайленко Т.Ю. (кафедра географії), Поливаний С.В. (кафедри біології), Соя О.М. (кафедра математики та інформатики), Кузьмінський О.В. (кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії), Король В.П. (кафедра технологічної освіти, економіки та безпеки життєдіяльності), Сімашова А.І. та Чорнодон М.І. (кафедра журналістики, реклами й зв’язків з громадськістю), Чорна Н.Б. (кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти).

У розрізі структурних підрозділів ситуація виглядає наступним чином:

 • факультет історії, етнології і права – 1 докторська;
 • факультет математики, фізики і технологій – 3 кандидатські;
 • природничо-географічний факультет – 3 кандидатські;
 • факультет іноземних мов – 2 кандидатські;
 • факультет філології й журналістики – 2 кандидатські;
 • факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв – 1 кандидатська.

Особливо слід відзначити зусилля наших провідних науковців щодо підготовки докторів і кандидатів наук з числа викладачів університету. Так, за звітний період під їхнім керівництвом було захищено 7 з 12 дисертацій, зокрема під керівництвом професора Денисика Г.І. – 2 дисертації; професорів Гуревича Р.С., Кур’яти В.Г., Коляструк О.А., Ковтонюк М.М. та доцента Семко М.І. – по 1 дисертації.

Також зауважмо, що під керівництвом акад.Гуревича Р.С., професорів Павликівської Н.М., Фурмана Ю.М., Тарасенко Г.С., Коломієць А.М., Акімової О.В., доцентів Гордійчук Г.Б., Хамської Н.Б. та Каплінського В.В. захистили дисертації випускники докторантури, аспірантури та офіційні здобувачі ВПДУ, які є співробітниками інших навчальних закладів України.

Загалом ситуація з кадровим забезпеченням є доволі динамічною. Так, упродовж п’яти років, частка викладачів з науковими ступенями та званнями зросла на десять відсотків з 69,3% – у 2012 році до 79,8% – у 2016 році.

Частка викладачів з науковими ступенями та званнями.

Значною мірою таким результатам сприяє діяльність спеціалізованої вченої ради Д05.053.01 (голова - акад. Гуревич Р.С.), якій надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Упродовж 2016 року в спеціалізованій вченій раді захищено 18 дисертацій (4 докторські та 14 кандидатських). Серед здобувачів наукових ступенів четверо – викладачі університету (Король В.П., Поселецька К.А., Соя О.М., Чорна Н.Б).

До найвагоміших здобутків нашого університету щодо поліпшення кадрового потенціалу в звітному році відносимо такі:

 • професора Гуревича Р.С. було обрано дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук України;
 • професора Тарасенко Г.С. було обрано дійсним членом Академії наук вищої освіти України та нагороджено медаллю «Академік М.Д. Ярмаченко»;
 • професору Денисику Г.І. було присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України, а також вручено медаль «Ярослава Мудрого»;
 • вчене звання професора присвоєно завідувачу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії М.Ю.;
 • проф. Куцевол О.М. стала лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського.
  • Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність аспірантури, яка функціонує з 9 спеціальностей. У 2016 році в аспірантурі ВДПУ навчалися 96 аспірантів (44 – на денній формі, 52 – на заочній), з яких 84 особи – на комерційних засадах, що складає 85% від загальної кількості.

   В університеті функціонує також докторантура з 4 спеціальностей. Наразі в докторантурі ВДПУ навчаються 5 докторантів; в докторантурах інших навчальних закладах за рахунок державного замовлення університету навчаються ще 5 докторантів-співробітників ВДПУ. У 2016 році загальна кількість аспірантів є найбільшою за останні 5 років.

   Кількість аспірантів і докторантів в 2012-2016 рр2016 © ВДПУ