головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ


Науково-методична рада

Науково-методична рада (далі – НМР) є колегіальним дорадчо-консультативним органом, який здійснює керівництво науково-методичною, навчально-методичною діяльністю університету і контроль за навчально-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу та його кваліфіковану експертизу.

НМР є позаштатним органом. Члени НМР працюють на громадських засадах.

У своїй діяльності НМР керується нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами і розпорядженнями ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, рішеннями ректорату і Вченої ради університету, що стосуються сфери її діяльності.


Мета діяльності НМР

Метою діяльності НМР є організація, координація і контроль науково-методичної та навчально-методичної роботи, спрямовані на підвищення якості навчального процесу в університеті.


Керівництво ради

Голова Науково-методичної ради (НМР)- Руснак Ірина Євгеніївна, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

  Голова Науково-методичної ради:
 • здійснює керівництво роботою НМР університету з усіх питань, що входять до компетенції цього органа;
 • головує на засіданнях НМР;
 • організовує аналіз одержаних матеріалів;
 • контролює виконання рішень і рекомендацій;
 • представляє НМР на засіданнях вченої ради університету.

Заступник голови Науково-методичної ради - Акімова Ольга Вікторівна, педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки.

  Заступник голови Науково-методичної ради:
 • контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях експертної комісії;
 • спільно з головою добирає або розробляє методики оцінювання та відповідний інструментарій;
 • забезпечує взаємодію НМК з різними структурними підрозділами університету;
 • на час відсутності голови виконує його обов’язки на засіданнях НМР та в поточній роботі.

Вчений секретар Науково-методичної ради - Жаровська Олена Петрівна.

 • здійснює організаційне забезпечення діяльності НМР та координацію роботи членів ради;
 • веде документацію НМР;
 • здійснює прийом проектів на діагностику й експертизу;
 • готує матеріали для засідання НМР;
 • надає консультації щодо оформлення пакета документів для експертизи.

Склад науково-методичної ради

Брилін Борис Андрійович – доктор педагогічних наук, професор;

Гудзевич Анатолій Васильович – доктор географічнихх наук, професор;

Денисик Григорій Іванович – доктор географічних наук, професор;

Заболотний Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор;

Іваницька Ніна Лаврентіївна – доктор філологічних наук, професор;

Козачишина Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент;

Костюкевич Віктор Митрофанович - доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Кур’ята Володимир Григорович – доктор біологічних наук, професор;

Куцевол Ольга Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор;

Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор;

Мозговий Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент;

Павликівська Наталія Михайлівна – доктор філологічних наук, професор;

Романюк Іван Миронович – доктор історичних наук, професор;

Тарасенко Галина Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор;

Шахов Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор.

  Члени Науково-методичної ради:
 • беруть участь у засіданнях НМР і в роботі комісій з підготовки питань, які винесені на розгляд НМР;
 • здійснюють планові перевірки, експертизи науково-методичних і навчально-методичних матеріалів, готують висновки і відповідні документи після розгляду різних питань на засідання НМР;
 • несуть особисту відповідальність за об’єктивність експертної оцінки.

2016 © ВДПУ