Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Виховна робота

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського сформована чітка система виховної роботи, яка орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення і збереження національної культури й природного середовища, підготовку національної інтелігенції. В основу організації виховної роботи із студентами покладено Конституцію України, Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", положення Загальної декларації прав людини, Державну національну програму "Освіта" /Україна XXI ст./, Програму правової освіти населення України, Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Статут університету.

Прапор уныверситету
Посвята першокурсників у студенти університету

З метою вдосконалення організації і проведення виховної роботи зі студентською молоддю та поліпшення методичного забезпечення виховного процесу в університеті з вересня 2003 р. створено відділ виховної роботи.

Завдання виховного процесу реалізуються через вчену раду, ректорат, інститути, факультети, кафедри, академічні групи, студентське самоврядування, профком педуніверситету.

Центром і координатором виховного процесу є рада з виховної роботи, членами якої є: проректор з науково-педагогічної роботи, методисти відділу виховної роботи, заступники директорів інститутів, деканів з виховної роботи, директор студентського містечка, директор студентського клубу, завідувач навчально-науковою лабораторією з етнології Поділля, редактор газети „Педагог”, голова профспілки університету, заступник директора бібліотеки, представники студентського самоврядування.

На кожній кафедрі виховну роботу координує один із найбільш досвідчених викладачів. В академічних групах виховну роботу проводять наставники, яким допомагають старости і заступники старости з виховної роботи. Щотижня в кожній академічній групі проводяться виховні години.

Урочистий момент
Будемо навчатися в обновленому корпусі

Для студентів в університеті створено умови для самостійного вдосконалення знань у вільний від навчання час, розвитку їхніх захоплень. Щороку у ВНЗ діє понад 120 добровільних студентських об'єднань (гуртків, секцій, музичних колективів, клубів за інтересами тощо), в роботі яких беруть участь понад 60% студентів денної форми навчання.

Ректорат, дирекції та деканати значну увагу приділяють питанню організації проживання студентів у гуртожитках педуніверситету: поліпшенню побутових умов студентів, контролю за виконанням ними Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках тощо. Питання організації виховної роботи в студентських гуртожитках обговорюється на вчених радах університету, інститутів, факультетів і засіданнях кафедр. Систематично проводяться збори мешканців гуртожитків з комендантами, адміністрацією університету, охороною. Обрано голів студрад гуртожитків, створено стенди з документацією, працюють санітарні комісії, які регулярно перевіряють стан кімнат та поверхів. У кожному гуртожитку створено кімнату для відпочинку, в яких проводяться виховні заходи. Постійний контроль за гуртожитками з боку ректорату і деканатів сприяє значному зменшенню порушень Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках. Відділ виховної роботи організовує конкурси на кращу кімнату.

Активно діють органи студентського самоврядування. До складу вченої ради педуніверситету та конференції трудового колективу введено 10% студентів. Представники органів студентського самоврядування є членами ради з виховної роботи та ради з профілактики правопорушень. Рада студентського самоврядування університету спільно з адміністрацією і профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в гуртожитки ВНЗ, представники органів студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій та комісій з поселення в гуртожитки. Діяльність органів студентського самоврядування спрямовується на вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті, сприяння науковій і творчій діяльності студентів.

Рада студентського самоврядування університету має будову піраміди – самоврядування на рівні групи, факультету, інституту, університету. До ради самоврядування ВНЗ входять голови факультетських рад, які очолюють відповідні сектори: навчально-науковий, культурно-просвітницький, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, міжнародних зв’язків, прес-центр тощо.

Голова ради студентського самоврядування ВНЗ та її заступник є членами ради з виховної роботи університету.

Рада студентського самоврядування університету співпрацює з громадською організацією з охорони громадського порядку „Спеціалізований загін сприяння міліції „Щит”.

Органи студентського самоврядування тісно співпрацюють з профспілковими органами у справі правового та соціального захисту студентів, проведенні розважально-виховних заходів для студентів тощо.

Студентський клуб університету проводить ефективну виховну роботу, яка спланована та узгоджена належним чином. План виховних заходів взаємопов’язаний з інститутами, факультетами, з університетським планом.

В університеті працює 5 колективів, які мають звання „Народний”. Три колективи на базі музично-педагогічного факультету, два загальноуніверситетських. Народна хорова капела, кількісний склад біля 90 учасників, в репертуарі 65 творів. Народна жіноча хорова капела, кількісний склад 40 осіб, в репертуарі близько 35 творів. Народний оркестр народних інструментів, кількісний склад 40 осіб, в репертуарі 30 творів. Народний фольклорний гурт „Щедрик”, кількісний склад 8 осіб, репертуар - 120 творів. Народний ансамбль пісні і танцю „Веснянка” (хорова, танцювальна, оркестр), кількісний склад близько 100 осіб, репертуар – біля 25 творів.

Студентський ярмарок
Студентський ярмарок

Щорічно в педуніверситеті проводиться фестиваль художньої самодіяльності, на якому демонструють свої концертні програми самодіяльні колективи всіх інститутів і факультетів.

При відділі виховної роботи функціонує соціально-психологічна служба, завданнями якої є: об’єднання зусиль науково-педагогічних працівників, науково–технічного персоналу, аспірантів, студентів для надання науково-консультаційних, інформаційних, практичних та інших послуг в галузі психології, використання можливостей СПС для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації викладачів у педагогічному процесі.

В університеті розроблена система інформаційно-освітньої роботи щодо формування здорового способу життя студентської молоді. В ході її втілення проводиться така робота: зустрічі студентських колективів із висококваліфікованими фахівцями, читаються лекції, проводяться диспути, бесіди, семінари, „круглі столи”, демонструються кінофільми з даної тематики, готуються перегляди та огляди літератури, стінних газет, працюють щорічні науково-практичні конференції „За здоровий спосіб життя” з розповсюдженням пропагандистських листівок та буклетів, університет співпрацює з Вінницьким обласним центром здоров’я, Вінницьким обласним протитуберкульозним диспансером, обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом, успішно розвивається робота групи волонтерів, проводяться анонімні анкетування, в інститутах, на факультетах, в гуртожитках, у здоровпункті, в санаторії-профілакторії поновлюються інформаційно-консультативні куточки з адресами, телефонами, режимом роботи установ та організацій, що надають кваліфіковану професійну допомогу та послуги (наркологічні центри, центри здоров’я, соціальні служби для молоді, центри ресоціалізації наркозалежної молоді), проводиться профілактична робота на батьківських зборах, в університетських газетах „Педагог” та „Студентська територія”, зокрема ці питання висвітлюються в постійній рубриці “Формування навичок здорового способу життя”, тощо.

В університеті проводиться змістовна робота щодо попередження правопорушень і злочинності серед студентської молоді. В планах виховної роботи університету, інститутів, факультетів, кафедр і академічних груп передбачено різноманітні форми реалізації зазначеної теми. Керуючись Законом України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” та Типовим статутом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872, у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М.Коцюбинського, спільно з активом студентського самоврядування у вересні 2005 року створено добровільну дружину з охорони громадського порядку на території студмістечка. Діє рада з профілактики правопорушень і злочинності серед студентів. На її засіданнях розглядаються факти порушень дисципліни студентами університету, обговорюються питання з правового виховання, питання щодо профілактики попередження правопорушень. Організовуються зустрічі з представниками правоохоронних органів і прокуратури.

В педуніверситеті проводиться значна робота з відродження українських національно-культурних традицій лабораторією з етнології Поділля.

Створюються умови для фізичного розвитку студентів: проводяться заходи, присвячені тижню фізичної культури і спорту, розробляються і втілюються в життя плани спортивно-масової роботи, забезпечуються виступи збірних команд педуніверситету з різних видів спорту на різноманітних спортивних змаганнях, результативно працюють спортивні секції тощо.

Ректорська відзнака
Ректорська відзнака “Кращий студент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”

За відмінні успіхи у навчанні, вагомі результати у науковій роботі, за участь у роботі органів студентського самоврядування, творчих студіях, культурних товариствах, спортивних секціях, в технічній творчості, художній самодіяльності, дотримання в поведінці моральних норм, які діють у суспільстві, щорічно до Міжнародного Дня студентів проводиться вручення кращим представникам студентської молоді ректорської відзнаки “Кращий студент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”.

Студентам, які нагороджені ректорською відзнакою і навчаються за державним замовленням, за рахунок 10% фонду соціальної допомоги студентам встановлюється впродовж навчального року доплата до стипендії у розмірі 25% мінімального розміру ординарної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації; а студентам, які навчаються на комерційних засадах, за рахунок спеціального фонду призначається премія в розмірі двох мінімальних ординарних академічних стипендій.

Структура організації виховного процесу в педуніверситеті: