Переглядів: 2353351

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.Склад кафедри

МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

E-mail: oleh.melnychuk@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

SCOPUS

Профіль Web of Science

Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) у 1994 р. за спеціальністю «Історія», кваліфікація «учитель історії та правознавства»; у 2008 р. здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист» у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Науково-педагогічна діяльність: Навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного інституту (1995-1998 рр.).

15 січня 1999 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Рішенням Атестаційної колегії МОН від 23 грудня 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’янських народів.

У 2006-2009 рр. навчався в цільовій докторантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, на спеціалізованій раді якого 21 травня 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Рішенням Атестаційної колегії МОН від 25 квітня 2013 р. присвоєно вчене звання професора кафедри всесвітньої історії.

На історичному факультеті (нині факультеті історії, права і публічного управління) працює на посадах: з 1994 р. - старшого лаборанта кафедри історії України; з 1998 р. – асистента, 1999 р. – старшого викладача, 2001 р. – доцента кафедри історії слов’янських народів; з 2004 – доцента кафедри правознавства; з 2011 р. – професора, завідувача кафедри всесвітньої історії.

Упродовж 2003-2006 рр. виконував обов’язки заступника директора інституту історії, етнології і права з наукової роботи.

З 2019 р. є членом науково-методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Пройшов міжнародне стажування в навчальних закладах Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Угорщини.

Науковий доробок: Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 9 одноосібних та колективних монографій; 2 збірники документів та матеріалів; 40 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 з яких із грифом МОН України; 80 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях; 5 статей в міжнародних наукометричних базах Skopus та Профіль Web of Science.

Науковий керівник 7 кандидатів історичних наук.

З 2014 р. – головний редактор збірника наукових праць «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія», що внесений до категорії «Б» наукових фахових видань України з історичних наук, а також міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності «032 – історія та археологія»

Викладає дисципліни: новітня історія слов’янських народів, організація й методика написання магістерських робіт з історії, теорія та практика історичного пізнання, організація й методика написання та захисту дисертаційних досліджень з історії.

ЗІНЬКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: професор, декан факультету історії, права і публічного управління.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: професор ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Профіль Google Scholar

Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1983 р. за спеціальністю «Історія», кваліфікація «учитель історії і суспільствознавства».

Науково-педагогічна діяльність: Навчався в аспірантурі Київського університету імені Т. Г. Шевченка (1988-1990 рр.). У 1990 р. на спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Т. Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У 1995 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’янських народів, а з 2015 р. – профессор кафедри всесвітньої історії.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського працює з 1983 р. З 1984 р. – завідувач кабінету історії, з 1986 р. – асистент, з 1991 р. – старший викладач кафедри політичної історії, а 1992 р. старший викладач кафедри історії слов’янських народів. З 1994 р. – доцент кафедри історії слов’янських народів.

Упродовж 1990-1992 рр. виконував обов’язки заступника декана філологічного, а з 1993 по 2004 рр. заступника декана історичного факультету. З 2004 р. – декан історичного факультету (нині факультету історії, права і публічного управління).

Науковий доробок: Автор та співавтор біля 200 наукових і науково-методичних праць, серед яких: 11 колективних монографій; 9 навчальних і навчально-методичних посібників, 2 з яких із грифом МОН України; 68 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях та стаття в міжнародних науково метричних базах Skopus та Профіль Web of Science.

Науковий керівник 3-х кандидатів історичних наук.

Організатор щорічної Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції та відповідальний редактор збірника матеріалів «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження» (з 2005) та збірника матеріалів міжнародної наукової конференції «Україна і Польща: історичне сусідство» (2012, 2017). Голова редакційної колегії тому «Звід пам’яток історії і культури України. Вінницька область». Відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник факультету історії, права і публічного управління» та заступник головного редактора фахового видання «Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія».

Коло наукових інтересів: історія Другої світової війни, повсякденного життя українського народу в умовах нацистської окупації, церковно-релігійне життя населення України в радянську добу, історія Поділля та Вінниччини.

Викладає дисципліни: історія слов’янських народів.

КРАВЧЕНКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) у 1982 р. за спеціальністю «Історія», кваліфікація «учитель історії та правознавства».

Науково-педагогічна діяльність: Навчався в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1984-1987 рр.

3 жовтня 1997 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

На кафедрі всесвітньої історії працює з 1992 р. на посаді старшого викладача, з 2001 року - доцента кафедри, з 2020 – на посаді професора кафедри всесвітньої історії.

Рішенням Атестаційної колегії МОН від 18 жовтня 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

Упродовж 2009-2010 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри етнології інституту історії, етнології і права.

Автор і співавтор понад 150 наукових праць у галузі всесвітньої історії та історії України в т.ч. 20-ти монографій та збірників документів з історії голодоморів та політичних репресій в Україні і на Поділлі. Впродовж більш ніж 20 р. є членом Вінницької обласної редколегії з підготовки та видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Відповідальний секретар видання та старший науковий редактор науково-редакційної групи книги. Заслужений працівник освіти України.

На кафедрі забезпечує читання навчальних дисциплін для студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури: «Нова і новітня історія країн Європи та Америки (1640-1918 рр.)», «Історія міжнародних відносин», «Тоталітарні режими XX століття».

НІКОЛІНА ІННА ІВАНІВНА

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: inna.nikolina@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

SCOPUS

Профіль Web of Science

Освіта: У 2004 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію магістра-дослідника історії.

Науково-педагогічна діяльність: Навчалась в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (2004-2007 рр.). У лютому 2008 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему: «Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття» зі спеціальності 07.00.01. – історія України. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 2 липня 2008 року присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історія України. 26 лютого 2015 року рішенням Атестаційного колегії було присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

На факультеті історії, права і публічного управління працює на посадах: з 2007 р. - лаборанта кафедри етнології; з 2008-2013 рр. – старшого викладача кафедри всесвітньої історії, з 2013 р. – доцента кафедри всесвітньої історії.

З 2015 року виконує обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Пройшла міжнародне стажування в навчальних закладах Чехії, Словаччини, Німеччини.

Науковий доробок: Авторка понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографії, навчальні посібники, наукові статті. 1 стаття опублікована в міжнародних наукометричних базах Skopus.

Брала участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, науково-теоретичних і науково-практичних семінарах.

Викладає дисципліни: історія первісного суспільства, історія стародавнього світу, палеоантропологія.

ТУЧИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: tuchinsky_v@ ukr.net

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

SCOPUS

Профіль Web of Science

Освіта: Закінчив Київський державний університет імені Т. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1980 р. за спеціальністю «Історія», кваліфікація «історик, викладач історії та суспільствознавства».

Науково-педагогічна діяльність: Навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (1998-2001 рр.).

30 січня 2002 р. у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Рішенням Атестаційної колегії МОН від 23 грудня 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’янських народів.

Протягом 1980-2000 рр. працював у Вінницькому педагогічному училищі (нині Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж) на посадах викладача суспільних дисциплін та заступника директора з виховної роботи.

На історичному факультеті (нині факультеті історії, права і публічного управління) працює на посадах: з 2000 р. - старшого викладача, а з 2004 р. доцента кафедри історії слов’янських народів; з 2011 р. – доцента кафедри всесвітньої історії.

Упродовж 2002-2019 рр. виконував обов’язки заступника директора інституту історії, етнології і права з виховної роботи.

Пройшов міжнародне стажування в навчальних закладах Республіки Білорусь.

Відмінник освіти України. Протягом 1990-2002 рр. обирався депутатом Староміської районної ради м.Вінниці.

Науковий доробок: Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 5 одноосібних та колективних монографій; 25 навчальних та навчально-методичних посібників; 70 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях; 2 статті в міжнародних наукометричних базах Skopus та Web of science.

Науковий керівник 1 кандидата історичних наук.

Викладає дисципліни: нова і новітня історія слов’янських народів, актуальні питання історіографії та джерелознавства, спеціальні галузі наукових історичних знань.

МАЗУР ІННА ВІТАЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

E-mail: inna.mazur@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

SCOPUS

Профіль Web of Science

Освіта: У 2003 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» здобувши кваліфікації вчителя історії і права та магістра-дослідника історії.

Науково-педагогічна діяльність: Навчалась в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2006-2009 рр.). У січні 2013 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію на тему: «Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років)» зі спеціальності 07.00.01. – історія України. Рішенням Атестаційного колегії України від 4 липня 2013 року присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історія України.

На факультеті історії, права і публічного управління працює на посадах: з 2004-2006 р. - лаборанта кафедри історії слов’янських народів; з 2009-2013 рр. – старшого викладача кафедри історії слов’янських народів та кафедри всесвітньої історії, з 2019 р. – доцента кафедри всесвітньої історії.

З 2019 р. виконує обов’язки заступника декана з виховної та соціальної роботи факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Пройшла міжнародне стажування в навчальних закладах Чехії, Словаччини, Німеччини.

Науковий доробок: Авторка понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія, навчальні посібники, наукові статті.

Брала участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, науково-теоретичних і науково-практичних семінарах.

Викладає дисципліни: історія середніх віків, історія військового мистецтва.

НЕПРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: oleksandr.neprytskyi@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Освіта: У 1999 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «всесвітня історія», а в 2009 році – Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Науково-педагогічна діяльність:

Після закінчення університету працював в школі вчителем історії. Того ж року вступив до аспірантури Вінницького державного педагогічного інституту, яку закінчив у 2002 році. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Велика Британія і європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.)». на спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

В 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

Пройшов міжнародні стажування в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині та Молдові.

Науковий доробок: Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких публікації за кордоном та у складі міжнародних авторських колективів.

Викладає дисципліни: новітня історія країн Європи і Америки, історіографія всесвітньої історії.

ПОЛІЩУК АННА СЕРГІЇВНА

Посада: старший викладач, завідувач відділу аспірантури і докторантури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2012 р. за спеціальністю «Історія», кваліфікація «Історика. Викладача історії».

Науково-педагогічна діяльність: 22 вересня 2017 р. на спеціалізованій вченій раді Д 71.053.01 у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

На факультеті історії, права і публічного управління працює на посадах: з 2018 р. – асистентом кафедри всесвітньої історії; з 2019 – старшим викладачем кафедри всесвітньої історії.

З 2017 р. виконує обов’язки завідувача відділу аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Здобула сертифікат підвищення кваліфікації у Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracyi w Opolu на тему «Psychologia. Prowokatorzy hipochondryczni w patogenezie zaburzen zdrowia osobistego» з 27.10.2018 до 03.11.2018 р. за кількістю 108 год.

Пройшла стажування у Пражському університеті за напрямком «Organizace ucebnino procesu, inovacnich metod a technologii: ze zkusenosti Katedry mezinarodni ekonomie, Ekonomicke fakulty Univerzity Praha», сертифікат від 06 серпня по 06 листопада 2020 року за кількістю 180 год.

Науковий доробок: Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 одноосібна монографія; 4 навчальних та навчально-методичних посібників; 20 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях; 1 стаття в міжнародних наукометричних базах Skopus та Web of science.

Викладає дисципліни: новітня історія слов’янських народів.

КРАВЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: oleksandr.kravchuk@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science

Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2002 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра-дослідника історії.

Науково-педагогічна діяльність:

У вересні-листопаді 2002 р. працював вчителем історії та правознавства Ново-Гребельської СЗОШ І-ІІІ ст., у січні 2004 – серпні 2009 рр. – вчителем історії Вінницької СЗОШ І-ІІІ ст. № 13.

Навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського без відриву від виробництва (2002-2005 рр.).

8 жовтня 2007 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.

Рішенням Атестаційної колегії МОН від 15 грудня 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

На кафедрі всесвітньої історії працює на посадах: з 2008 р. – асистента, з 2009 р. – старшого викладача, з 2014 р. – доцента.

Науковий доробок: Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 3 одноосібних та колективних монографій; 4 збірники документів та матеріалів; 3 навчальні посібники, 1 з яких із грифом МОН України; понад 60 статей у наукових фахових виданнях.

Викладає дисципліни: вступ до історії; нова і новітня історія країн Азії і Африки; актуальні проблеми всесвітньої історії.

МУРАШОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Посада: асистент кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Освіта: У 2013 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії, вчителя правознавства.

E-mail: olha.murashova@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Науково-педагогічна діяльність: навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету (2014-2018 рр.). У жовтні 2019 р. під керівництвом професора Мельничука О.А. у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України успішно захистила кандидатську дисертацію, на підставі чого колегією МОН України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

На факультеті історії, права і публічного управління працює на посадах: з 2013 р. – старшого лаборанта кафедри всесвітньої історії; з 2019-асистента кафедри всесвітньої історії.

З 2019 року виконує обов’язки технічного редактора збірника наукових праць «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія», що внесений до категорії «Б» наукових фахових видань України з історичних наук, а також міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Викладає дисципліни: історія слов’янських народів.

2022 - 2023 © ВДПУ