Переглядів:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.

Історія кафедри

Кафедра всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є одним із провідних структурних підрозділів факультету історії, права і публічного управління, що здійснює підготовку та випуск фахівців за спеціальністю «історія». Викладачі кафедри забезпечують опанування студентами-істориками значної кількості навчальних історичних дисциплін, здійснюють керівництво педагогічною практикою, написанням курсових та дипломних робіт, беруть участь у державній атестації випускників, здійснюють підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю «всесвітня історія».


Витоки кафедри всесвітньої (загальної) історії в рамках Вінницького педагогічного інституту сягають 1938 р., коли єдину кафедру історії було поділено на дві – історії СРСР та загальної історії. У післявоєнний період (1945-1956 рр.) кафедру загальної історії, одну із трьох кафедр відновленого історичного факультету очолював А.І. Каневський.

Третій, сучасний період в житті кафедри розпочинається з 1975 р., після того, як на базі кафедри історії було створено дві нові кафедри – історії СРСР і УРСР та кафедру загальної історії. Для завідування останньої було запрошено відомого вченого, доктора історичних наук, професора М.М. Кравця. На час створення викладачами кафедри були: проф. М.М. Кравець, доценти П.І.Хавлюк та О.Г. Лойко, старші викладачі Ю.І. Поп. та А.Д. Ткаченко, викладач Р.І. Стовбун. Колектив кафедри забезпечував викладання таких дисциплін як: історія стародавнього світу, історія середніх віків, нова та новітня історія, археологія, історіографія нової та новітньої історії. Крім того, студенти мали можливість слухати різноманітні спецкурси та спецсемінари. Кафедра забезпечувала роботу двох наукових студентських гуртків: загальної історії (керівник проф. М.М. Кравець) та археології (керівник доц. П.І. Хавлюк )

У 80-х рр. кафедру поповнили молоді та перспективні викладачі: О.А. Коляструк (1980 р.), А.Л. Зінченко (1981 р.), О.П. Іваницька (1982 р.)., А.М. Тростогон (1989 р.). У цей час для студентів розпочато викладання курсу «Нова і новітня історія країн Азії і Африки», спецкурсів: «Рух опору в Європі в роки ІІ світової війни», «Культура Західної Європи й Америки в 1871-1917 рр.», «Історія південних і західних слов’ян». У 1981/82 н.р. кафедра організувала для студентів науковий гурток з історії середніх віків (керівник – ст. викл. Зінченко А.Л.). Кафедра забезпечувала випуск факультетського студентського наукового бюлетеня «Пошук». Починаючи з 1983 р. з ініціативи завідувача кафедри професора М.М. Кравця було започатковано проведення щорічних обласних історико-краєзнавчих конференцій, в яких брали участь як відомі вчені, так і місцеві краєзнавці. До 1999 р. кафедрою було проведено 19 конференцій.Кафедра всесвітньої історії - 1993 р.

Період 90-х рр. не позначився суттєво на зміні особового складу кафедри загальної історії, перейменованої у 1991 р. в кафедру всесвітньої історії. Як і в попередні часи, на кафедрі продовжували працювати: завідувач кафедри – проф. М.М.Кравець, доценти Ю.І.Поп, О.П.Іваницька, П.І.Хавлюк, старші викладачі О.А.Коляструк та А.М.Тростогон У 1992 р. на кафедру був запрошений старший викладач П.М.Кравченко, певний час на кафедрі працювали викладачами О.О. Василюк, Ю.К. Савчук та Ю.Г. Пилявець.

Впродовж означеного періоду захистили кандидатські дисертації і отримали згодом вчене звання доцента А.М. Тростогон (1990 р.), П.М. Кравченко (1997 р.). У березні 1997 р. в Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича докторську дисертацію «Ідейний розвиток чеського робітничого руху в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.» за спеціальністю «всесвітня історія» захистив Ю.І. Поп. У травні 1998 р., на основі захисту дисертації в Інституті історії України НАН України, диплом доктора історичних наук за спеціальністю «всесвітня історія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» отримала О.П. Іваницька.Кафедра всесвітньої історії - 2003 р.

Із впровадженням п’ятирічного терміну навчання для студентів-істориків кафедрою було запроваджено читання курсів «Історія світової культури», суттєво розширено тематику спецкурсів для студентів: «Культура епохи ренесансу», «Культура Стародавньої Греції і Стародавнього Риму», «Культура Європи й Америки ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.», «Культура другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», «Історія південних і західних слов’ян», «Міжнародні відносини кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи й Америки», «Мемуари з нової і новітньої історії країн Європи й Америки», «Соціально-економічний розвиток США у ХІХ – на початку ХХ ст.». Важливо, що окремі із спецкурсів вперше були запроваджені для студентів-заочників. Окрім наукових гуртків з нової та новітньої історії, історії середніх віків було започатковано гурток з історії світової культури.

Перше десятиріччя ХХІ століття в історії кафедри позначилося, перш за все, деякими змінами її особового складу. З 2001/2002 н.р. кафедру очолив доктор історичних наук, професор Ю.І.Поп. У 2002-2004 р. забезпечував читання курсу новітньої історії країн Європи та Америки доцент Лисий А.К., а в 2006-2010 рр. курс з історії стародавнього світу викладав кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту історії НАН України О.А. Рабенчук.

Відбулося подальше підвищення наукової кваліфікації викладачів. Так, у 2003 та 2010 рр. захистила відповідно кандидатську та докторську дисертації О.А. Коляструк. Після успішного завершення аспірантури та захисту дисертацій склад кафедри поповнили молоді кандидати наук: О.А. Неприцький ( 2003 р.), М.В. Коннова (2004 р.), О.М. Кравчук (2007 р.), І.І. Ніколіна (2008 р.). Професор Поп Ю.І. та доцент Кравченко П.М. були удостоєні звання «Відмінник освіти України».

Затверджуючи плани програм магістерської підготовки, кафедра запровадила читання нових курсів: «Історія міжнародних відносин», «Історія соціальних і демократичних рухів», «Проблеми розвитку сучасної світової культури», «Проблеми сучасного розвитку світу». Для студентів першого курсу розпочато читання курсу «Історія первісного суспільства». Серед нових спецкурсів, запропонованих студентам були: «Особистість в античності: світогляд, культурні прерогативи, моделі суспільної поведінки», «Видатні політики ХХ ст.», «Світове мистецтво у ХХ – на початку ХХІ ст.» та ін.Кафедра всесвітньої історії - 2012 р.

Значним досягненням кафедри було відкриття власної аспірантури. За час її функціонування 4 випускники підготували та успішно захистили кандидатські дисертації.

З 1 вересня 2011 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор О.А. Мельничук. Колектив кафедри всесвітньої історії нараховує 10 викладачів, з них: 3 доктори наук, професори (О.П. Іваницька, О.А. Мельничук, Ю.І. Поп,) 7 кандидатів наук, доцентів (Ю.А. Зінько, П.М. Кравченко, О.М. Кравчук, О.А. І.В. Мазур, Неприцький, І.І. Ніколіна, В.А. Тучинський). На посаді старших лаборантів працюють О.П. Мурашова та О.О. Серветнік. За якісним показником професорсько-викладацького складу кафедра всесвітньої історії одна з найпотужніших кафедр не лише в інституті, але й в університеті.Кафедра всесвітньої історії - 2013 р.

Фотомиттєвості історії кафедри

2022 - 2023 © ВДПУ