Цифрова трансформація, сталий розвиток та інклюзивність у сфері вищої освіти: у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського у межах дослідження по проекту RE-DIRECTION відбулася зустріч експертів

30 травня у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулося зустріч учасників фокус-групового дослідження в рамках роботи над ЕРАЗМУС-проєктом RE-DIRECTION «Переосмислення вищої освіти в цифровому контексті та впровадження загальної інклюзивної та екологічної структури на основі найкращих практик та рекомендацій щодо політики ЄС». Мета фокус-групового дослідження полягає в тому, щоб отримати інформацію від зацікавлених сторін щодо виявлених прогалин у підготовці фахівців-педагогів у ЗВО України в питаннях цифрової трансформації, сталого розвитку та інклюзивності.

У зустрічі взяли участь: Кирилащук С.А. – декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент; Слушний О.М. – директор Вінницького ліцею №20, доктор філософії, доцент, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, фіналіст національної освітянської премії Global Teacher Prize Ukraine 2019, переможець у номінації «Вибір українців»; Цирульник С.М. – голова циклової комісії радіотехніки Вінницького технічного фахового коледжу, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка закладів фахової передвищої освіти України, експерт Національного фонду досліджень України; Коношевич Т.В. – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова методичної комісії викладачів спеціальних технологій Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»; Саранча І.Г. – керівник громадської організації Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «ПАРОСТОК», кандидат педагогічних наук, доцент; науково-педагогічні працівники ВДПУ ім. М. Коцюбинського, учасники Еразмус-проєкту RE-DIRECTION, професор Паламарчук О.М., доценти Гордійчук Г.Б., Жовнич О.В., Кобися В.М., Кізім С.С., Люльчак С.Ю.

На зустрічі розглянули питання, які стосуються цифровізації, сталого розвитку та інклюзії у підготовці майбутніх педагогів. Учасники фокус-групового дослідження констатували, що освітні стандарти, освітньо-професійні програми підготовки педагогів та інші нормативні документи містять необхідний перелік компетентностей для формування у майбутніх учителів (викладачів) розуміння концепцій цифрової трансформації, сталого розвитку та інклюзивності. Проте обговорення зі стейкхолдерами під час фокус-групи дозволило ідентифікувати низку проблемних питань і недоліків у підготовці фахівців, пов’язаних із трьохфазним спектром цифровізації, сталого розвитку та інклюзії в українських ЗВО, зокрема у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Керуючись своїм досвідом, учасники фокус-групового дослідження окреслити коло нагальних питань, що потребують покращення та вирішення в сучасних умовах у освітньому навчальному середовищі закладу вищої освіти. Учасники обговорення запропонували ідеї і рекомендації для усунення виявлених прогалин у підготовці майбутніх педагогів у сферах цифровізації, сталого розвитку та інклюзивності.

Експерти розглянули питання інклюзії, зокрема тих сфер, яких наразі бракує в освітніх, професійних програмах і стандартах, наскільки впевнено студенти та працівники використовують цифрові інструменти та програмне забезпечення, які ініціативи та практичні заходи спрямовані на інтеграцію сучасних цифрових технологій в освіту та питання врахування освітньо-професійними програмами європейської парадигми сталого розвитку.

Проєкт RE-DIRECTION (ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2) реалізується у ВДПУ ім. М. Коцюбинського спільно з 15 партнерами з України, Грузії, Німеччини та Греції і передбачає трансформаційну роботу ЗВО України та Грузії щодо приведення систем вищої освіти цих країн у відповідність до сучасних світових стандартів у сферах цифровізації, сталого розвитку та інклюзивності.

Висновки фокус-групового дослідження WP2 проекту RE-DIRECTION висвітлюють як досягнення, так і виклики в освітній системі України. Усунення виявлених прогалин у підготовці фахівців у сферах цифровізації, сталого розвитку та інклюзивності має вирішальне значення для узгодження вищої освіти зі світовими стандартами та підготовки студентів до майбутніх викликів. Ці висновки будуть керувати майбутніми ініціативами, спрямованими на подолання розривів і підвищення якості вищої освіти, забезпечуючи її інклюзивність, стійкість і цифрові знання.

Більше деталей за посиланням: https://re-direction.org/


Digital transformation, sustainable development and inclusiveness in the field of higher education: a meeting of experts was held at Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University in within the framework of the RE-DIRECTION project research

On May 30, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University hosted a meeting of focus group research participants as part of the Erasmus RE-DIRECTION project "Rethinking Higher Education in a Digital Context and Implementing a Common Inclusive and Ecological Framework Based on Best Practices and EU Policy Recommendations". The purpose of the focus group study is to obtain information from stakeholders on the gaps in the training of pedagogical specialists in Ukrainian higher education institutions on digital transformation, sustainable development and inclusiveness.

The meeting was attended by: Kyrylashchuk S. - Dean of the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, PhD in Pedagogy, Associate Professor; Slushnyi O. - Director of Vinnytsia Lyceum №20, Doctor of Philosophy, Associate Professor, teacher of the highest qualification category, teacher-methodologist, finalist of the national educational award Global Teacher Prize Ukraine 2019, winner in the nomination "Choice of Ukrainians"; Tsyrulnyk S. - Chairman of the Cycle Commission of Radio Engineering at Vinnytsia Technical Specialized College. M. - Chairman of the Cycle Commission of Radio Engineering of Vinnytsia Technical Vocational College, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Specialist of the highest category, teacher-methodologist, Chairman of the All-Ukrainian Methodological Association of Teachers of the specialty 172 Electronic Communications and Radio Engineering of Professional Higher Education Institutions of Ukraine, expert of the National Research Foundation of Ukraine; Konoshevych T. - teacher of the highest category, teacher-methodologist, chairman of the methodological commission of teachers of special technologies of the State Vocational Educational Institution "Vinnytsia Interregional Higher Vocational School"; Sarancha I. - Head of the NGO Vinnytsia City Organization for Social Development and Formation of Certain Disadvantaged Categories of Youth "PAROSTOK", Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor; academic staff of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, participants of the Erasmus Project RE-DIRECTION, Professor Palamarchuk O., Associate Professors Gordiichuk G., Zhovnych O., Kobysia V., Kizim S., Liulchak S.

During the meeting, the focus group participants stated that the educational and professional teacher training programs of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, educational standards and other regulatory documents contain the necessary list of competencies to develop an understanding of the concepts of digital transformation, sustainable development and inclusiveness among future teachers. However, the discussion with stakeholders during the focus group allowed us to identify a number of problematic issues and shortcomings in the training of specialists related to the three-phase spectrum of digitalization, sustainable development and inclusion in Ukrainian HEIs, in particular at Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Guided by their experience, the participants of the focus group study outlined a range of urgent issues that need to be improved and addressed in the current conditions in the educational environment of the higher education institution. The discussion participants offered ideas and recommendations to address the identified gaps in the training of future teachers in the areas of digitalization, sustainable development, and inclusiveness.

The RE-DIRECTION project (ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2) is being implemented at the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University together with 15 partners from Ukraine, Georgia, Germany and Greece and provides for the transformational work of higher education institutions in Ukraine and Georgia to bring the higher education systems of these countries in line with modern world standards in the areas of digitalization, sustainable development and inclusiveness.

The findings of the WP2 focus group study of the RE-DIRECTION project highlight both achievements and challenges in the Ukrainian education system. Addressing the identified gaps in the training of specialists in the areas of digitalization, sustainable development, and inclusiveness is crucial to align higher education with global standards and prepare students for future challenges. These findings will guide future initiatives aimed at bridging the gaps and improving the quality of higher education, ensuring that it is inclusive, sustainable and digitally competent.

More details about the project: https://re-direction.org/