Засідання вченої ради

25.10.2017 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 25 жовтня 2017р. розглядали такі питання:

1. Обрання на посаду завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету

2. Звіт про виконання індивідуальних програм навчання докторантами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

3. Про роботу викладачів кафедр факультету іноземних мов з національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді

4. Профорієнтаційна робота колективу природничо-географічного факультету щодо забезпечення якісного набору вступників у 2018 році

5. Про схвалення Положень:

- Положення про присвоєння вченого звання професора / доцента у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про відділ виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про бібліотеку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про проведення атестації працівників бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Правила користування бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

6. Внесення змін у графік освітнього процесу на 2017-2018 навчальний рік

7. Про рекомендацію до участі в конкурсі на здобуття премії Президента України «Українська книжка року» у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» книги «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця» (головний редактор Ю.А.Зінько).

Поточні питання

Учений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент Лапшина І.М. поінформувала членів Вченої ради про проведення процедури обрання на посаду завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На засідання Вченої ради університету подано документи Голюк О.А. щодо обрання її на вакантну посаду завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету: заява, список друкованих праць, копія диплома кандидата педагогічних наук, атестата доцента кафедри педагогічної творчості, витяги з протоколів засідань кафедри дошкільної та початкової освіти, вченої ради факультету, зборів трудового колективу факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв про обговорення кандидатури, експертна оцінка конкурсної комісії університету.

В обговоренні кандидатури доцента Голюк О.А. виступили кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Кіт Г.Г., вчений секретар університету доц. Лапшина І.М., ректор університету доц. Лазаренко Н.І., які високо оцінили професійні досягнення кандидата на вакантну посаду, її науковий рейтинг, викладацький авторитет, організаторські здібності, громадську діяльність.

Для проведення процедури таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: доц. Гаркушевського В.С., Шевченко Л.С., директора бібліотеки Білоус В.С.

Про результати таємного голосування доповів голова лічильної комісії доц. Гаркушевський В.С. та запропонував результати голосування схвалити.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати ректору педуніверситету обрати на вакантну посаду завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти кандидата педагогічних наук, доцента ГОЛЮК Оксану Анатоліївну, яка брала участь у конкурсі.

Учена рада університету заслухала звіт про виконання індивідуальних програм навчання докторантами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Звітували докторанти: Зузяк Т.П., Герасимов Т.Ю., Шевченко Л.С., Самохвал О.О.

УХВАЛИЛИ: Звіти докторантів Зузяк Т.П., Герасимова Т.Ю., Шевченко Л.С., Самохвал О.О. про виконання індивідуальних планів с х в а л и т и .

Учена рада університету заслухала питання «Про роботу викладачів кафедр факультету іноземних мов з національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді». Про результати роботи комісії Вченої ради поінформував голова комісії Баюрко М.В.

В обговоренні питання брали участь: заступник декана з виховної роботи факультету іноземних мов канд. філолог. наук, ст. викл. Петров О.О.; студенти СВО магістр Бажура Ірина, Гижко Світлана.

Вчена рада університету УХВАЛИЛА:

1. Схвалити роботу викладачів кафедр факультету іноземних мов щодо національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді.

2. Декану факультету іноземних мов, завідувачам кафедр факультету іноземних мов:

2.1. Обговорити в листопаді-грудні 2017 року результати розгляду Вченою радою університету роботи викладачів факультету іноземних мов щодо національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді на засіданні вченої ради, засіданнях кафедр факультету та відповідно до пропозицій комісії внести зміни до планів виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік.

3. Деканам факультетів, директору інституту, завідувачам кафедр:

3.1. На засіданнях вчених рад інституту, факультетів, кафедр періодично заслуховувати питання про роботу викладачів щодо національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді.

Відповідальні: декани факультетів, директор інституту, завідувачі кафедр

Термін виконання: протягом року

3.2. Посилити роботу щодо національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді, залучаючи студентів до культурно-організаційних та спортивно-масових заходів з метою покращення виховної роботи.

Відповідальні: завідувачі кафедр, наставники академічних груп

Термін виконання: протягом року

3.3. Практикувати проведення відкритих виховних годин щодо національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді із залученням викладачів та студентів інших структурних підрозділів.

Відповідальні: завідувачі кафедри, наставники академічних груп

Термін виконання: протягом року

3.4. Продовжити практику організації заходів волонтерської діяльності, спрямованої на усвідомлення майбутніми вчителями своєї причетності до сучасних українських подій, зокрема на сході країни.

Відповідальні: завідувачі кафедр, наставники академічних груп

Термін виконання: протягом року

3.5. При поновленні тематики курсових, дипломних, магістерських робіт із суспільно-гуманітарних дисциплін забезпечити включення тематичних досліджень із аспектів національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді

Відповідальні: завідувачі кафедр

Термін виконання: протягом року

3.6. Підвищувати роль органів студентського самоврядування та профспілкових студентських організацій у процесі національно-патріотичного та громадянського виховання.

Відповідальні: завідувачі кафедр

Термін виконання: протягом року

3.7. Сприяти участі студентської молоді в організації та проведенні щорічних всеукраїнських та обласних заходів національно-патріотичної та громадянської тематики.

Відповідальні: завідувачі кафедр

Термін виконання: протягом року

3.8. Посилити роботу добровільних студентських об?єднань щодо національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді.

Відповідальні: завідувачі кафедр

Термін виконання: протягом року

Контроль за виконанням рішення Вченої ради педуніверситету покласти на проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань Бровчак Л.С.

Також члени Вченої ради університету заслухали інформацію заступника декана з виховної роботи природничо-географічного факультету, кандидата біологічних наук, доцента Дабіжук Т.М. про профорієнтаційну роботу колективу природничо-географічного факультету щодо забезпечення якісного набору вступників у 2018 році. Інформацію взято до відома.

Учена рада педуніверситету схвалила й запропонувала ректорові для затвердження наступні Положення:

- Положення про присвоєння вченого звання професора / доцента у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про відділ виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про бібліотеку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про проведення атестації працівників бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Правила користування бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доцент Гусєв С.О. поінформував членів Ученої ради про необхідність внесення змін у графік освітнього процесу на 2017-2018 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:

1. Зміни до графіка освітнього процесу для здобувачів вищої освіти СВО бакалавра, магістра денної форми навчання на 2017-2018 навчальний рік с х в а л и т и і пропонувати їх ректорові для з а т в е р д ж е н н я .

2. Зміни до графіку освітнього процесу для аспірантів денної форми навчання на 2017-2018 навчальний рік с х в а л и т и і пропонувати їх ректорові для з а т в е р д ж е н н я .

Також Учена рада університету рекомендувала до участі в конкурсі на здобуття премії Президента України «Українська книжка року» у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» книги «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця» (гол. ред. Ю.А.Зінько; упорядники: Ю.А.Зінько, А.М.Подолинний; авторський колектив: А.В.Войнаровський, С.Д.Гальчак, С.О.Гусєв та ін.).

В поточних питаннях слухали:

Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів першого року навчання, зміни у темах дисертацій

УХВАЛИЛИ: За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 23.10.2017р.)

1. Затвердити тему дисертації ДЕНИСЮКА Олексія Ярославовича на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 011 „Освітні педагогічні науки” (наук.кер. доц. Каплінський В.В.).

2. Затвердити тему дисертації КОЛЕСНІК Катерини Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки” (наук. кер. - доц. Лазаренко Н.І.).

3. Затвердити тему дисертації МИХАЛЬЧУК Олесі Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки” (наук. кер. - Сапогов В.А.).

4. Затвердити тему дисертації СЕНИК Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки” (наук. кер. - доц. Сапогов В.А.).

5. Затвердити тему дисертації ГУЗЬ Світлани Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки” (наук. кер. - доц. Хамська Н.Б.).

6. Затвердити тему дисертації КОЛЕСНІКОВОЇ Оксани Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 014 „Середня освіта (фізика)” (наук.кер. - проф. Заболотний В.Ф.).

7. Затвердити тему дисертації БАЧИНСЬКОЇ Роксолани Степанівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 014 „Середня освіта (математика)” (наук. кер. - проф. Матяш О.І.).

8. Затвердити тему дисертації БАБЧУКА Юрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - проф. Коломієць Д.І.).

9. Затвердити тему дисертації ДАНИЛОВОЇ Анни Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - доц. Демченко О.П.).

10. Затвердити тему дисертації ЗУБКО Віти Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - доц. Лазаренко Н.І.).

11. Затвердити тему дисертації ІЛЯСОВОЇ Юлії Станіславівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - доц. Шевченко Л.С.).

12. Затвердити тему дисертації КОВАЛЬОВОЇ Лілії Олексіївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - проф. Тарасенко Г.С.).

13. Затвердити тему дисертації ТРОЯН Ганни Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - доц. Фрицюк В.А.).

14. Затвердити тему дисертації ЯКОВИШЕНОЇ Людмили Олексіївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 „Професійна освіта” (наук. кер. - проф. Ковтонюк М.М.).

15. Затвердити тему дисертації СІКОРСЬКОЇ Лілії Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту із спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” (наук. кер. - доц. Драчук А.І.).

16. Затвердити тему дисертації ЧХАНЬ Аліни Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” (наук. кер. - проф. Костюкевич В.М.).

17. Затвердити тему дисертації ЯКОВЛЄВОЇ Антоніни Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 035 „Філологія” (наук. кер. - проф. Завальнюк І.Я.).

18. Затвердити тему дисертації ГОРОДИНСЬКОЇ Лілії Станіславівни на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 032 „Історія та археологія” (наук. кер. - проф. Даниленко В.М.).

19. Затвердити тему дисертації ПАНАСЮКА Михайла Петровича на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 032 „Історія та археологія” (наук. кер. - доц. Криворучко О.І.).

20. Затвердити тему дисертації КОВАЛЯ Олега Івановича на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 032 „Історія та археологія” (наук. кер. – проф. Мельничук О.А.).

21. Затвердити тему дисертації БЕССАРАБИ Олени Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 „Психологія” (наук. кер. - доц. Комар Т.О.).

22. Затвердити тему дисертації БОНДАР Оксани Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 „Психологія” (наук. кер. – доц.. Паламарчук О.М.).

23. Затвердити тему дисертації ОРИЩУК Оксани Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 „Психологія” (наук. кер. - проф. Шахов В.І.).

24. Затвердити тему дисертації ПОДОЛЯНЧУК Діани Станіславівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 „Психологія” (наук. кер. - проф. Галузяк В.М.).

25. Затвердити тему дисертації ПОЛІТАНСЬКОЇ Дар’ї Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 „Психологія” (наук. кер. – доц.. Паламарчук О.М.).

26. Затвердити тему дисертації ЗУГРАВИ Марини Олексіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 091 „Біологія” (наук.кер. – проф. Фурман Ю.М.).

27. Затвердити тему дисертації КОПТЄВОЇ Тетяни Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 103 „Науки про Землю” (наук. кер. – проф. Денисик Г.І.).

28. Затвердити тему дисертації МІКАЄЛЯН Вікторії Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” (наук. кер. – доц. Холковська І.Л.).

29. Затвердити тему дисертації ПЛАХОТНЮК Ганни Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” (наук. кер. – проф. Гуревич Р.С.).

30. Затвердити тему дисертації ШКОЛЬНІКОВОЇ Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 „Історія України” (наук.кер. - проф. Романюк І.М.).

31. Затвердити тему дисертації ПЕРЕПЕЛИЦІ Максима Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” (наук. кер. - доц. Вознюк Т.В.).

За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 23.10.2017р.) Вчена рада університету рекомендувала до друку монографії:

- ХОДАНІЦЬКОЇ В.О., КУР’ЯТИ В.Г. „Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність та жирнокислотний склад насіння льону олійного”;

- БЕЛІНСЬКОЇ Т.В. „Історія становлення та розвитку змісту музично-

фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті р.р. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)”;

- „Птахи Вінниччини: Визначник” / О.А.Матвійчук, А.Б.Пірхал, А.В.Відуецький;

- ЗУЗЯК Т.П. „Становлення і розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.)”;

- МИСЛІЦЬКОЇ Н.А. „Організація фахової підготовки майбутнього учителя фізики з використанням методичної пропедевтики”.

За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 23.10.2017р.) Вчена рада університету рекомендувала до друку навчальні посібники:

- ТКАЧЕНКО В.І. „Українська література”;

- „Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність 017 Фізична культура і спорт)” / В.М.Костюкевич, О.А.Шинкарук, В.І.Воронова, О.В.Борисова; за заг. ред. В.М.Костюкевича;

- ВОЗНЮК Т.В. „Сучасні ігрові види спорту”;

- МИСЛІЦЬКОЇ Н.А., ЗАБОЛОТНОГО В.Ф. „Методичний інструментарій учителя і викладача фізики”.

3. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 23.10.2017р.) Вчена рада університету рекомендувала до друку збірники наукових праць:

- „Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія” – Вип. 29. – № 3-4;

- науково-методичний журнал „Актуальні проблеми фізичного виховання та методи спортивного тренування” / Гол. редактор В.М.Костюкевич. - № 3.

За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету (протокол №4 від 23.10.2017р.) Вчена рада університету затвердила індивідуальні програми кандидатського іспиту (частина ІІ) із спеціальності 13.00.01. „Загальна педагогіка та історія педагогіки” ОНІЩУК Ірини Ігорівни, ПОЛИВАНОЇ Аліни Сергіївни;

із спеціальності 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 13.00.04. „Теорія і методика професійної освіти” - КИНАЛЬ Анни Юріївни, ТИМЕЙЧУК Анни Миколаївни, МАРЧУК Іванни Анатоліївни;

із спеціальності 07.00.02 „Всесвітня історія” - ЗАХАРЧУК Вікторії Олександрівни, ПОКЛЯЦЬКОЇ Анастасії Ігорівни;

із спеціальності 07.00.01 „Історія України” - СТУПКА Костянтина Васильовича, АНТОНЮКА Євгенія Володимировича, КИРИЛЮКА Костянтина Сергійовича.

Також Учена рада університету схвалила внесення змін до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 011 Науки про освіту набору 2016 року: змінити назву практики з «науково-дослідної» на «переддипломну», як зазначено в акредитацій ній справі даної спеціальності.

Учена рада університету рекомендувала ректору педуніверситету відрахувати із складу аспірантів ІІ-го року за рахунок бюджетного фінансування зі спеціальності 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” БОНДАРЯ Ярослава Андрійовича за власним бажанням з 19 жовтня 2017р.

У зв’язку з відрахуванням із аспірантури за власним бажанням аспіранта 2-го року навчання за рахунок бюджетного фінансування Бондаря Ярослава Андрійовича зі спеціальності 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” Вчена рада університету рекомендувала ректору університету перевести на звільнене місце з бюджетного фінансування аспіранта 2-го року навчання зі спеціальності 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” ГАЛАНДЗОВСЬКОГО Станіслава Миколайовича, який успішно працює над кандидатською дисертацією.

Голова Вченої ради: доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар: доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1