Засідання вченої ради

30.08.2017 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 30 серпня 2017р. розглядали такі питання:

1. Кадрові питання.

2. Про затвердження планів роботи Вченої ради та ректорату Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

3. Про представлення кандидатури кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії КРАВЧЕНКА Павла Миколайовича щодо присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник освіти України»

4. Про схвалення Проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Поточні питання

За рішенням Вченої ради університету від 30 червня 2017р. голова Вченої ради доцент Лазаренко Н.І. урочисто вручила кандидату психологічних наук Галузяку Василю Михайловичу посвідчення професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі педагогіки та професійної освіти.

З кадрових питань членів Вченої ради університету поінформувала вчений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент Лапшина І.М.

На засідання Вченої ради університету подано документи Зінька Ю.А., Гудзевича А.В., Стефанкова Л.І., Гаркушевського В.С., Бриліна Б.А., Поліщук А.С. щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад декана факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, завідувача відділу аспірантури і докторантури: заяви, списки друкованих праць, копії дипломів / атестатів наукового ступеня, звіти про виконану роботу, витяги з протоколів засідань кадрової комісії університету, відповідних кафедр, вчених рад, зборів трудових колективів про обговорення кандидатур, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад.

Для проведення процедури таємного голосування обрано лічильну комісію у складі: проф. Костюкевича В.М., Куцевол О.М., студентки Гавенко А.В.

Після проведення процедури таємного голосування голова лічильної комісії проф. Костюкевич В.М. повідомив про результати голосування. Вчена рада університету одноголосно затвердила результати голосування.

УХВАЛИЛИ:

Обрати на вакантну посаду й рекомендувати ректору педуніверситету укласти трудові відносини на умовах контракту з такими науково-педагогічними працівниками, які брали участь у конкурсі:

- декана факультету історії, етнології і права – кандидатом історичних наук, професором ВДПУ ЗІНЬКОМ Юрієм Анатолійовичем;

- декана природничо-географічного факультету – кандидатом географічних наук, доцентом СТЕФАНКОВИМ Леонідом Іллічем;

- завідувача кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності – кандидатом технічних наук, доцентом ГАРКУШЕВСЬКИМ Володимиром Савичем;

- професора кафедри музикознавства та інструментальної підготовки – доктором педагогічних наук, професором БРИЛІНИМ Борисом Андрійовичем;

- завідувача відділу аспірантури і докторантури – ПОЛІЩУК Анною Сергіївною.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доц. Гусєв С.О. поінформував про пропозиції робочої групи щодо проектів планів роботи Вченої ради та ректорату Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2017-2018 навчальний рік.

Вчена рада університету ухвалила:

Графік роботи педуніверситету, плани роботи Вченої ради та ректорату на 2017-2018 навчальний рік схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження.

Декан факультету історії, етнології і права, кандидат історичних наук, професор ВДПУ Зінько Ю.А. від імені факультету представив кандидатуру кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії КРАВЧЕНКА Павла Миколайовича щодо присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

В обговоренні питання брали участь доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Мельничук О.А., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України Коляструк О.А., перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доцент Гусєв С.О., ректор педуніверситету, кандидат педагогічних наук, доцент Лазаренко Н.І., які підтримали кандидатуру Кравченка П.М. як талановитого науковця, авторитетного викладача, відповідального організатора освіти, високо моральну людину.

УХВАЛИЛИ: Пропонувати Конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського порушити клопотання перед Вінницькою обласною державною адміністрацією та Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння кандидату історичних наук, доценту кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету КРАВЧЕНКУ Павлу Миколайовичу Почесного звання «Заслужений працівник освіти України» за значні досягнення у навчальній та науково-дослідній роботі та у зв?язку з ювілеєм.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Коломієць А.М. за результатами експертизи науково-методичної ради представила тематику Проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, які пропонуються до виконання у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити й рекомендувати Міністерству освіти і науки України прийняти до розгляду на другому етапі конкурсного відбору проект наукової роботи «Раціональне використання та охорона сакрально-тафальних територій» / Керівник проекту – старший викладач кафедри географії, кандидат географічних наук КАНСЬКА В.В.; відповідальний виконавець – асистент кафедри географії АТАМАН Л.В.; науковий консультант – доктор географічних наук, професор Денисик Г.І.

2. Схвалити й рекомендувати Міністерству освіти і науки України прийняти до розгляду на другому етапі конкурсного відбору проект наукової роботи «Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців із місць військових конфліктів» / Керівник проекту – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ЧУХРІЙ І.В.; відповідальний виконавець – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ПЕРЕГОНЧУК Н.В.; науковий консультант – директор Громадського об’єднання «Гармонія» Панасюк Р.В.

3. Схвалити й рекомендувати Міністерству освіти і науки України прийняти до розгляду на другому етапі конкурсного відбору проект наукової роботи «Інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання старшокласників як чинника забезпечення національної безпеки держави» / Керівник проекту – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри біології НІКІТЧЕНКО Л.О.; відповідальний виконавець – асистент кафедри педагогіки і професійної освіти ОПУШКО Н.Р.; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Акімова О.В.

В поточних питаннях слухали:

Про затвердження навчальних планів 2017 року вступу здобувачів вищої освіти

Про внесення змін до навчальних планів підготовки бакалавра з галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом «Біологія», «Географія», «Хімія».

Інформувала начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т.Ф.

Про затвердження тем докторських дисертацій здобувачів

Про рекомендацію до друку навчальних посібників викладачів педуніверситету

Про рекомендацію в докторантуру кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи ПЕРЕГОНЧУК Наталії Василівни

Про затвердження графіків освітнього процесу для аспірантів 1,2,3-го років денної і заочної форм навчання на 2017-2018 навчальний рік

Інформувала вчений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент Лапшина І.М.

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №1 від 29.08.2017р.) затвердити теми докторських дисертацій:

- КАПЛІНСЬКОГО Василя Васильовича із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наук. конс. – проф. Акімова О.В.);

- ГАВРИЛЮК Наталії Михайлівни із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наук. конс. – проф. Акімова О.В.).

2. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №1 від 29.08.2017р.) рекомендувати до друку навчально-методичний посібник КРАВЦОВОЇ Н.Є., ШТЕПИ Ж.В. «Методика розучування пісенного репертуару на уроках музичного мистецтва».

3. Схвалити характеристику-рекомендацію кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи ПЕРЕГОНЧУК Наталії Василівни для вступу до докторантури.

4. Схвалити графіки освітнього процесу для аспірантів 1-го, 2-го, 3-го років денної та заочної форм навчання на 2017-2018 навчальний рік та пропонувати їх для затвердження ректорові педуніверситету.

Голова Вченої ради: доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар: доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1