Засідання вченої ради

13.09.2017 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 13 вересня 2017р. розглядали такі питання:

1. Присвоєння вченого звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі.

2. Затвердження обсягу навчального навантаження на кафедрах Вінницького державного педагогічного університету у 2017-2018 навчальному році

3. Про створення служби охорони праці у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

4. Про схвалення Положення про символіку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Про схвалення Положення про академічний одяг членів Вченої ради та атрибути Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

5. Про схвалення Положення про науково-дослідну лабораторію дослідження геофізичних і геохімічних процесів в антропогенних ландшафтах

6. Про затвердження зразка сертифіката про закінчення мовного (-их) курсу (-ів) польської мови, які функціонуватимуть відповідно до Положення про курси польської мови, затвердженого Вченою радою Педуніверситету 29 червня 2017р.

Інформує вчений секретар доцент Лапшина Ірина Миколаївна (до 5 хв.).

Затвердження обсягу навчального навантаження на кафедрах Вінницького державного педагогічного університету у 2017-2018 навчальному році.

Інформує начальник навчально-методичного відділу Гонтар Тетяна Філімонівна.

Про створення служби охорони праці у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Інформує інженер І категорії з охорони праці Росла Катерина Миколаївна.

Про схвалення Положення про символіку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Інформує перший проректор з науково-педагогічної роботи кандидат історичних наук, доцент Гусєв Сергій Олексійович.

Про схвалення Положення про науково-дослідну лабораторію дослідження геофізичних і геохімічних процесів в антропогенних ландшафтах.

Інформує декан природничо-географічного факультету доцент Стефанков Леонід Ілліч.

Про затвердження зразка сертифіката про закінчення мовного (-их) курсу (-ів) польської мови, які функціонуватимуть відповідно до Положення про курси польської мови, затвердженого Вченою радою Педуніверситету 29 червня 2017р.

Інформує доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Завальнюк Інна Яківна.

Поточні питання

Учений секретар, кандидат педагогічних наук, доцент Лапшина І.М. поінформувала членів Вченої ради про надходження документів щодо присвоєння вченого звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі математики та інформатики, по кафедрі географії.

На засідання Вченої ради університету подано документи Ковтонюк М.М., Воловика В.М. щодо присвоєння їм вченого звання професора Вінницького державного педагогічного університету по кафедрі: заяви, списки друкованих праць, копії дипломів / атестатів наукового ступеня, звіти про виконану роботу, витяги з протоколів засідань відповідних кафедр про обговорення кандидатур, експертна оцінка науково-методичної ради університету.

В обговоренні кандидатури доктора педагогічних наук, доцента кафедри математики Ковтонюк М.М. виступили кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету математики, фізики і технологій Подолянчук С.В.; в обговоренні кандидатури доктора географічних наук, доцента кафедри географії Воловика В.М. виступили кандидат географічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету Стефанков Л.І., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії Денисик Г.І., які високо оцінили професійні досягнення кандидатів, їхній науковий рейтинг, викладацький авторитет, громадську діяльність.

Для проведення процедури таємного голосування обраyj лічильну комісію у складі: проф. Завальнюк І.Я., Мельничука О.А., студентки Голюк А.П.

Про результати таємного голосування доповіла голова лічильної комісії проф. Завальнюк І.Я. й запропонувала результати лічильної комісії схвалити.

УХВАЛИЛИ:

1. Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі математики та інформатики доктору педагогічних наук КОВТОНЮК Мар?яні Михайлівні.

2. Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі географії доктору географічних наук ВОЛОВИКУ Володимиру Миколайовичу.


Начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т. Ф. поінформувала про обсяги навчального навантаження на кафедрах Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2017-2018 навчальному році.

УХВАЛИЛИ: На виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України та з метою ефективної організації освітнього процесу, раціонального використання робочого часу професорсько-викладацьким складом кафедр університету:

1.1. Затвердити обсяг навчального навантаження кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2017-2018 навчальний рік (додатки 1,2).

1.2. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр за кадрове забезпечення кафедр, планування та якісне виконання навчального навантаження викладачами.

1.3. Директору інституту і деканам факультетів забезпечити контроль за виконанням наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. №450 „Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”.

2.1. Затвердити обсяг навчального навантаження концертмейстерів відповідних кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2017-2018 навчальний рік (додатки 1,2).

2.2. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр за планування та якісне виконання навчального навантаження концертмейстерами.

2.3. Декану факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв забезпечити контроль за виконанням наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. №450 „Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”.


Інженер І категорії з охорони праці Росла К.М. поінформувала членів Вченої ради про доцільність створення служби охорони праці у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Вчена рада підтримала цю пропозицію й рекомендувала ректорові університету доценту Лазаренко Н.І. створити у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського службу охорони праці.


Перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доцент Гусєв С.О. повідомив про підготовку робочою групою проектів Положення про символіку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Положення про академічний одяг членів Вченої ради та атрибути Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

УХВАЛИЛИ:

1. Положення про символіку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського с х в а л и т и та пропонувати його ректорові навчального закладу для з а т в е р д ж е н н я .

2. Положення про академічний одяг членів Вченої ради та атрибути Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського с х в а л и т и та пропонувати ректорові навчального закладу для з а т в е р д ж е н н я .


З метою впорядкування діяльності наукових лабораторій університету декан природничо-географічного факультету кандидат географічних наук, доцент Стефанков Л.І. запропонував проект Положення про науково-дослідну лабораторію дослідження геофізичних і геохімічних процесів в антропогенних ландшафтах.

УХВАЛИЛИ: Положення про науково-дослідну лабораторію дослідження геофізичних і геохімічних процесів в антропогенних ландшафтах с х в а л и т и та пропонувати ректорові навчального закладу для з а т в е р д ж е н н я .


Також Вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського затвердила зразок сертифіката про закінчення мовного (-их) курсу (-ів) польської мови, які функціонуватимуть при факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха відповідно до Положення про курси польської мови, затвердженого Вченою радою педуніверситету 29 червня 2017р.

В поточних питаннях слухали:

Про затвердження тематики спецкурсу для студентів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха на 2017-2018 навчальний рік: «Архівознавство» (викладач – доктор історичних наук, проф. Гальчак С.Д.).

Про затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи.

УХВАЛИЛИ: За результатами експертизи навчально-методичних комісій факультетів та навчально-наукового інституту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

с х в а л и т и й рекомендувати до з а т в е р д ж е н н я навчальні програми дисциплін вищої школи:

- Історія слов?янських народів / Розр. – Зінько Ю.А., Мельничук О.А., Тучинський В.А.;

- Історія середніх віків / Розр. – Мазур І.В.;

- Всесвітня історія сучасного періоду / Розр. – Неприцький О.А.;

- Європейський Союз: історія і сучасність / Розр. – Неприцький О.А.;

- Історіографія всесвітньої історії / Розр. – Неприцький О.А.;

- Європейські інтеграційні процеси / Розр. – Неприцький О.А.;

- Нова і новітня історія країн Європи і Америки / Розр. – Неприцький О.А.;

- Аксіологія та сучасні проблеми соціології / Розр. – Лапшин С.А.;

- Правове забезпечення соціальної роботи / Розр. – Кононенко В.В.;

- Права та свободи людина і громадянина / Розр. – Кононенко В.В.;

- Публічне право / Розр. – Кононенко В.В.;

- Літературна майстерність письменника (на матеріалі жіночої прози) / Розр. – Ткаченко В.І.;

- Організація і методика підготовки та написання дисертаційного дослідження з української літератури / Розр. – Поляруш Н.С.;

- Українська література / Розр. – Поляруш Н.С., Віннічук А.П., Крупка В.П., Ткаченко В.І.;

- Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ століття) / Розр. – Поляруш Н.С.;

- Українська література / Розр. – Ткаченко В.І.;

- Організація позакласної роботи з обдарованими учнями / Розр. – Куцевол О.М.;

- Професійно-методичний практикум майбутнього вчителя української мови / Розр. – Петрович О.Б.;

- Актуальні проблеми методики навчання української літератури / Розр. – Куцевол О.М.;

- Історія музичної культури / Розр. – Верещагіна-Білявська О.Є., Шатковська І.С.;

- Музична грамота / Розр. – Шатковська І.С., Верещагіна-Білявська О.Є.;

- Основи теорії музики / Розр. – Шатковська І.С., Верещагіна-Білявська О.Є.;

- Світова музична література / Розр. – Верещагіна-Білявська О.Є., Шатковська І.С.;

- Електрохімія / Розр. – Василінич Т.М.;

- Аналітична хімія / Розр. – Худоярова О.С.;

- Органічна хімія / Розр. – Сакалова Г.В.;

- Методика навчання екології / Розр. – Блажко О.А.;

- Методика навчання хімії у старшій профільній школі / Розр. – Блажко О.А.;

- Загальна хімія / Розр. – Петрук Г.Д.;

- Дошкільна лінгводидактика з методикою організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ / Розр. – Лапшина І.М., Родюк Н.О., Колеснік К.А.;

- Розвиток творчого мислення вихователя дошкільного навчального закладу / Розр. – Деркач О.О.;

- Розвиток творчого мислення вчителя початкової школи / Розр. – Деркач О.О.;

- Методика навчання основ здоров?я та медичних знань / Розр. – Мацейко І.І.;

- Валеологія з основами медичних знань / Розр. – Нестерова С.Ю.;

- Загальна теорія здоров?я та основи здорового способу життя / Розр. – Нестерова С.Ю.;

- Загальне фортепіано / Розр. – Теплова О.Ю.;

- Гра на народних інструментах / Розр. – Єфіменко І.В.;

- Комп?ютерна хімія / Розр. – Крикливий Р.Д.;

- Напрями сучасних синтаксичних досліджень / Розр. – Прокопчук Л.В.;

- Риторика / Розр. – Прокопчук Л.В.;

- Мовленнєва комунікація в контексті науки / Розр. – Прокопчук Л.В.;

- Актуальні проблеми сучасної україністики / Розр. – Павлушенко О.А.;

- Історична морфологія / Розр. – Павлушенко О.А.;

- Основи прикладної лінгвістики / Розр. – Кухар Н.І.;

- Методика викладання української літератури у вищій школі / Розр. – Куцевол О.М.;

- Методика викладання української мови у вищій школі / Розр. – Богатько В.В.;

- Прагмастилістика синтаксичних одиниць у засобах масової інформації / Розр. – Завальнюк І.Я.;

- Технічні засоби виробництва ЗМК / Розр. – Гандзюк В.О., Дяченко М.В.;

- Журналістські професії / Розр. – Гандзюк В.О., Мазурик В.С.;

- Технічне забезпечення реклами та РR-діяльності / Розр. – Гандзюк В.О., Дяченко М.В.;

- Основи реклами / Розр. – Лешко У.О.;

- Теоретичні основи реклами / Розр. – Лешко У.О.;

- Основи видавничої справи та редагування / Розр. – Лешко У.О.;

- Проблематика засобів масової інформації / Розр. – Лешко У.О.;

- Українська мова в ЗМК / Розр. – Каленич В.М;

- Журналістикознавство. Основи журналістики / Розр. – Каленич В.М.;

- Історія реклами та PR / Розр. – Каленич В.М.;

- Основи наукових досліджень / Розр. – Каленич В.М.;

- Рекламний менеджмент / Розр. – Карась М.А.;

- Теорія та історія соціальних комунікацій / Розр. – Житарюк М.Г., Чорнодон М.І.;

- Журналістикознавство: Теорія масової комунікації та інформації / Розр. – Житарюк М.Г., Чорнодон М.І.;

- Журналістикознавство: Теорія масової комунікації / Розр. – Житарюк М.Г., Чорнодон М.І.;

- Основи брендингу / Розр. – Чорнодон М.І.;

- Архівознавство / Розр. – Гальчак С.Д.;

- Інформаційні війни / Розр. – Гальчак С.Д.;

- Методика навчання астрономії / Розр. – Думенко В.П.;

- Експериментальна фізика / Розр. – Мозговий О.В.;

- Методика навчання фізики та астрономії / Розр. – Думенко В.П.;

- Загальна фізика / Розр. – Думенко В.П.;

- Логіка / Розр. – Гриб В.І.;

- Історія зарубіжної музики / Розр. – Верещагіна-Білявська О.Є., Шатковська І.С.;

- Спеціалізоване фортепіано / Розр. – Бурська О.П., Грінченко Т.Д.;

- Історія української музики / Розр. – Завальнюк А.Ф., Верещагіна-Білявська О.Є., Шатковська І.С.;

- Основи музичної інтерпретації / Розр. – Мозгальова Н.Г.;

- Практикум з класичної хореографії / Розр. – Кондюк А.С., Черкашина О.В.;

- Теорія і методика викладання танцю / Розр. – Кондюк А.С., Черкашина О.В.;

- Педагогіка художнього сприйняття / Розр. – Василевська-Скупа Л.П.;

- Теорія і методика музичного виховання / Розр. – Шикиринська Н.А.;

- Інформатика / Розр. – Яровенко А.Г.;

- Інтелектуальний аналіз даних / Розр. – Яровенко А.Г.;

- Об?єктно-зорієнтоване програмування / Розр. – Яровенко А.Г.;

- Технології захисту інформації / Розр. – Жмурко О.І.;

- Системне програмування / Розр. – Жмурко О.І.;

- Операційні системи та системне програмування /Розр. – Жмурко О.І.;

- Web-програмування / Розр. – Жмурко О.І.;

- Архітектура та програмне забезпечення персональних комп?ютерів / Розр. – Жмурко О.І.;

- Гра на музичних інструментах / Розр. – Шикиринська Н.А.;

- Технології навчання освітньої галузі «Технології», «Мистецтво» (Дошкільна освіта) / Розр. – Ліхіцька Л.М.;

- Технології навчання освітньої галузі «Технології», «Мистецтво» (Початкова освіта) / Розр. – Ліхіцька Л.М.;

- Сучасні тенденції розвитку теорії та історії педагогіки / Розр. – Акімова О.В.;

- Організація і методика написання докторських дисертацій / Розр. – Фрицюк В.А.;

- Практикум з педагогіки / Розр. – Хамська Н.Б.;

- Комунікативні аспекти викладача вищого навчального закладу / Розр. – Хамська Н.Б.;

- Програма асистентської педагогічної практики аспірантів спеціальності 011 Науки про освіту / Розр. – Галузяк В.М., Холковська І.Л.;

- Сучасні тенденції розвитку теорії та методики виховання / Розр. – Галузяк В.М.;

- Арт-технології в сучасній школі / Розр. – Онофрійчук Л.М.;

- Науково-дослідницька підготовка вихователя дошкільного навчального закладу / Розр. – Присяжнюк Л.А.;

- Науково-дослідницька підготовка вчителя початкової школи / Розр. – Демченко О.П., Любчак Л.В.;

- Методика навчання освітньої галузі «Здоров?я і фізична культура» / Розр. – Пахальчук Н.О.;

- Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» і «Суспільствознавство» / Розр. – Грошовенко О.П.;

- Теорія та практика історичного пізнання / Розр. – Мельничук О.А.;

- Спеціальні галузі наукових історичних знань / Розр. – Тучинський В.А.;

- Палеоантропологія / Розр. – Ніколіна І.І.;

- Історія військового мистецтва / Розр. – Мазур І.В.;

- Теорія і практика мистецької діяльності / Розр. – Ліхіцька Л.М.;

- Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей / Розр. – Дабіжа Л.П.;

- Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво» (Дошкільна освіта) / Розр. – Коваль Т.В.;

- Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво» (Початкова освіта) / Розр. – Коваль Т.В.;

- Управління науковими проектами / Розр. – Коношевський Л.Л.;

- Креативні технології професійного навчання / Розр. – Кадемія М.Ю., Кобися В.М.;

- Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти / Розр. – Кадемія М.Ю., Кобися В.М.;

- Програмне забезпечення для мобільних платформ / Розр. – Кобися В.М., Кобися А.П.;

- Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп’ютерних технологіях / Розр. – Кадемія М.Ю., Кобися В.М.;

- Комп’ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних / Розр. – Коношевський Л.Л.;

- Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти / Розр. – Уманець В.О.;

- Комп’ютерні технології управління проектами / Розр. – Уманець В.О.;

- Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання/ Розр. – Шахіна І.Ю.;

- Методика викладання комп’ютерних технологій у вищій школі / Розр. - Кадемія М.Ю., Кізім С.С.;

- Технології E-LEARNING / Розр. – Кадемія М.Ю. Кобися В.М.;

- Наскрізна програма практики / Розр. – Кадемія М.Ю., Кізім С.С., Люльчак С.Ю., Уманець В.О.;

- Комп’ютерна графіка / Розр. – Кізім С.С., Люльчак С.Ю.;

- Методика навчання інформатики / Розр. – Копняк Н.Б.;

- Методика викладання інформаційних технологій / Розр. – Кізім С.С., Шевченко Л.С.;

- Операційні системи та системне програмне забезпечення / Розр. – Уманець В.О.;

- Прикладне програмування / Розр. – Уманець В.О.;

- Комп’ютерна обробка психологічних досліджень / Розр. - Коношевський Л.Л., Чехместрук І.В.;

- Етика і психологія сімейного життя / Розр. – Килівник А.М.;

- Соціально-педагогічне консультування / Розр. – Штифурак В.С.;

- Основи соціально-психологічної реабілітації / Розр. – Шпортун О.М.;

- Соціальна робота з вразливими категоріями населення / Розр. – Савчук З.С.;

- Міжнародний досвід організації соціально-психологічної роботи / Розр. – Браніцька Т.Р.;

- Антропологія та еволюція нервової системи людини / Розр. – Шпортун О.М.;

- Психологія релігії / Розр. – Савчук З.С.;

- Методика викладання психології у вищій школі / Розр. – Шульга Г.Б.;

- Вступ до спеціальності (психологія) / Розр. – Перегончук Н.В.;

- Активні методи в психокорекції / Розр. – Килівник А.М.;

- Психологія сім?ї / Розр. – Комар Т.О. ;

- Російська мова / Розр. – Мельник Т.М., Таратута С.Л.;

-Соціокультурная антропологія / Розр. – Кароєва Т.Р.;

- Основи колекційної педагогіки / Розр. – Савчук З.С.;

- Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді / Розр. – Фуштей О.В.;

- Соціальна робота у різних сферах суспільної практики / Розр. – Фуштей О.В.;

- Спецсемінар з технологій соціально-педагогічної роботи / Розр. – Фуштей О.В.;

- Спеціалізовані служби у соціальній сфері / Розр. – Фуштей О.В.;

- Інструментальна підготовка / Розр. – Тодосієнко Н.Л.;

- Шкільний курс історії і методика його навчання / Розр. – Мельничук Т.А.;

- Дитяча психологія / Розр. – Шульга Г.Б.;

- Психодіагностика особистості / Розр. – Шульга Г.Б.

Також за результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №2 від 11.09.2017р.) ухвалили затвердити тему дисертаційного дослідження НАРТОВИЧ Лариси Костянтинівни із спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання (наук. кер. – Василевська-Скупа Л.П.).

Заст. голови Вченої ради проф. Зінько Ю.А.
Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1