Засідання вченої ради

23.11.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 23 листопада 2016р. розглядали такі питання:

 1. Підсумки прийому студентів у 2016 році та завдання щодо забезпечення якісного набору у 2017 році
 2. Про роботу наукових лабораторій педуніверситету
 3. Про створення Наукової координаційної ради з інформаційно-правових питань освіти та інновацій як дорадчого органу при ректораті ВДПУ
 4. Схвалення Положення про Навчально-консультативний центр інформаційно-комунікаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 5. Поточні справи

Відповідальний секретар Приймальної комісії канд. біолог. наук, доц. Рогач В.В. поінформував членів Вченої ради про підсумки прийому студентів у 2016 році та завдання щодо забезпечення якісного набору у 2017 році

В обговоренні питання брали участь: декан факультету історії, етнології і права канд. істор. наук, професор ВДПУ Зінько Ю.А.; завідувач кафедри психології та соціальної роботи доктор психолог. наук, доц. Паламарчук О.М.; канд. пед. наук, доцент кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання, голова комісії з творчого конкурсу Онофрійчук Л.М.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

 1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії про підсумки вступної кампанії 2017 року взяти до відома.
 2. Роботу Приймальної комісії та усіх її структурних підрозділів під час вступної кампанії 2016 року визнати задовільною.
 3. Розробити Правила прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016 році відповідно до Умов прийому. Термін – до 15 грудня 2016р. Відповідальний – відп. секретар Приймальної комісії
 4. Розробити програми вступних, фахових, додаткових випробувань, співбесід, творчих конкурсів відповідно для усіх ступенів та форм навчання. Термін – до 01 березня 2017р. Відповідальний – голови предметних комісій
 5. Сформувати та подати ректору на затвердження персональний склад Приймальної комісії. Термін – до 31 грудня 2016р. Відповідальний – відп. секретар Приймальної комісії
 6. Забезпечити формування якісного кадрового складу усіх структурних підрозділів Приймальної комісії (предметних екзаменаційних, фахових екзаменаційних, предметних комісій, вибіркової комісії, комісій для проведення співбесід, апеляційної комісії). Термін – до 01 березня 2017р. Відповідальні – директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр, відп. секретар Приймальної комісії
 7. Організувати та провести навчання членів відбіркової комісії. Термін – червень 2017р. Відповідальний – відп. секретар Приймальної комісії, голова відбіркової комісії
 8. Забезпечити належну роботу та інформаційний супровід вступної кампанії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Термін – постійно. Відповідальний – адміністратори Єдиної бази
 9. Забезпечити своєчасне розміщення матеріалів вступної кампанії на офіційному Веб-сайті університету. Термін – постійно. Відповідальний – адміністратори Веб-сайту університету
 10. Вдосконалити та урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи серед потенційних вступників до університету. Термін – постійно. Відповідальні – директор інституту, декани факультету, завідувачі кафедр, голова відбіркової комісії
 11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.

Голова комісії Вченої ради, доктор географ. наук, Заслужений діяч науки і техніки, проф. Денисик Г.І. доповів висновки комісії про роботу наукових лабораторій педуніверситету. В обговоренні питання брали участь: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання Костюкевич В.М., який повідомив про результати роботи лабораторії з питань фізичного виховання і спорту; канд.пед.наук, доц. кафедри педагогіки і професійної освіти Каплінський В.В., який представив нетрадиційні форми роботи лабораторії з педагогічної майстерності викладача вищої школи; канд. пед. наук, доц. кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Гордійчук Г.Б., яка повідомила членів Вченої ради про напрями роботи лабораторій з інформаційно-комунікаційних технологій. Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України Коляструк О.А. зауважила на необхідності диференціювання вимог до організації роботи наукових лабораторій гуманітарного напряму. Завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г. поставив питання щодо доцільності створення наукових лабораторій в умовах відсутності фінансування.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Комісія у складі проф. Денисика Г.І. (голова), проф. Павликівської Н.М. та доц. Імбер В.І. (члени комісії) констатує, що упродовж 2014-2016 років в університеті приділялась увага формуванню і функціонуванню наукових лабораторій, зокрема в Інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, на факультетах математики, фізики і технологій, фізичного виховання і спорту. Серед кращих варто відзначити роботу наукових лабораторій кафедр: педагогіки і професійної освіти – „Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої освіти”; теорії і методики фізичного виховання та спорту – з проблем фізичного виховання і спорту; історії та культури України – з історії та етнології Східного Поділля; фізики і методики навчання фізики, астрономії – „Структурна релаксація у твердих тілах” та інші. Зазначені лабораторії функціонують відповідно до розробленої нормативно-правової бази (Положення про лабораторію, угоди тощо), де у планах їх роботи чітко аргументована мета і завдання, зміст наукової роботи, матеріальна база, результати та популяризація діяльності лабораторій.

Серед основних недоліків роботи наукових лабораторій педуніверситету комісія зазначає такі:

 • недосконалість нормативно-правової бази функціонування, особливо, спільних лабораторій;
 • слабке матеріальне та кадрове забезпечення окремих лабораторій, зокрема, факультету математики, фізики і технологій; частково інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації;
 • відсутність у планах роботи окремих наукових лабораторій держбюджетних, госпдоговірних тем, грантів тощо;
 • недостатня популяризація результатів роботи наукових лабораторій як в університеті, так і за його межами.
Враховуючи вище зазначене, Вчена рада університету ухвалює:
 1. У відповідності до сучасних вимог удосконалити „Положення про наукові лабораторії педуніверситету” та на його основі оновити спільні Положення про спеціалізовані лабораторії інституту та факультетів університету. Термін виконання – до 01 лютого 2017р. Відповідальний – начальник аналітично-організаційного відділу, завідувачі лабораторіями
 2. Ректорату університету до 01.01.2017р. вивчити питання про покращення матеріального забезпечення наукових лабораторій університету (кошти, приміщення, прилади тощо) Відповідальний – проректор з наукової роботи
 3. Звернути увагу завідувачів лабораторій на активніше виконання держбюджетних, госпдоговірних тем і залучення грантів, що дозволить суттєво покращити матеріальну базу наукових лабораторій університету. Термін виконання – упродовж року. Відповідальні – завідувачі лабораторій, начальник аналітично- організаційного відділу
 4. Вивчити питання кадрового забезпечення діяльності наукових лабораторій університету, зокрема визначення посади лаборанта. Відповідальний – проректор з наукової роботи
 5. Популяризувати роботу наукових лабораторій університету. Інформацію про їх діяльність та результати роботи розмістити на сайтах відповідних кафедр, факультетів, інституту тауніверситету, а також у інших засобах інформації. Термін виконання – упродовж року. Відповідальний – завідувачі лабораторій
 6. Контроль за виконанням ухвали Вченої ради університету покласти на проректора з наукової роботи проф. Коломієць А.М.

Старший викладач кафедри правових наук та філософії, провідний юрист Кронівець Т.М. інформувала про створення Наукової координаційної ради з інформаційно-правових питань освіти та інновацій як дорадчого органу при ректораті ВДПУ.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

 1. Створити з 1 грудня 2016р. Наукову координаційну раду з інформаційно-правових питань освіти та інновацій як дорадчого органу при ректораті ВДПУ.
 2. Затвердити персональний склад Наукової координаційної ради з інформаційно-правових питань освіти та інновацій.

Заст. директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації канд. пед. наук, доц. Гордійчук Г.Б. ініціювала розгляд питання про схвалення Положення про Навчально- консультативний центр інформаційно-комунікаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Схвалити Положення про Навчально-консультативний центр інформаційно-комунікаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та рекомендувати його ректорові навчального закладу для затвердження.

В поточних питаннях члени Вченої ради університету обговорили доцільність рекомендації до друку монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць викладачів Педуніверситету; затвердження тем кандидатських дисертацій здобувачів. Інформує вчений секретар канд. пед. наук, доц. Лапшина І.М.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. За результатами експертизи науково-методичної ради педуніверситету (протокол №5 від 22.11.2016р.) рекомендувати до друку монографії, навчально-методичні посібники, збірники наукових праць викладачів:

 • ІВАНИЦЬКА Н.Л. Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах;
 • РОГАЧ В.В., КУР’ЯТА В.Г., ПОЛИВАНИЙ С.В. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку;
 • НІКІТЧЕНКО Л.О., ЛЕВЧУК Н.В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики;
 • Формування загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя: монографія / АКІМОВА О.В., ГАЛУЗЯК В.М. та ін.;
 • ФРИЦЮК В.А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога;
 • ГАЛУЗЯК В.М., ТИХОЛАЗ С.І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів;
 • Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства: монографія / колектив викладачів кафедри психології та соціальної роботи/ за заг. ред. В.І.Шахова;
 • КОВАЛЬ Т.В. Народнопісенний водограй: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності „Початкова освіта”;
 • КУЦЕВОЛ О.М., ПЕТРОВИЧ О.Б., ПЕТРОВИЧ С.Д. Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератури): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності „Філологія. Українська мова і література”;
 • ПРОКОПЧУК Л.В., БОГАТЬКО В.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Тестовий контроль: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ;
 • ХОЛКОВСЬКА І.Л. Спеціальна педагогіка;
 • ХОЛКОВСЬКА І.Л. Спеціальна педагогіка: Практикум;
 • ХОЛКОВСЬКА І.Л. Методика виховної роботи: Практикум;
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Гол. ред. Іваницька Н.Л. – Вип. 23;
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія / Гол. ред. Денисик Г.І. – Вип. 28. №3 – 4.

2. За результатами експертизи науково-методичної ради педуніверситету (протокол №5 від 22.11.2016р.) затвердити теми кандидатських дисертацій: ФЕДЧИШИНОЇ Тетяни Леонідівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); ЯЦЕНКО Наталії Адамівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).


переглядів: 1