Про нас


Кафедру «Медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації» засновано у вересні 2003 року. Кафедра є структурним підрозділом факультету фізичного виховання і спорту.

У складі кафедри працюють десять штатних викладачів, з яких один доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман; один доктор медичних наук, старший науковий співробітник – Р.І. Чаланова; три кандидати біологічних наук, доценти - О.О. Бекас, І.І. Мацейко, С.Ю. Нестерова; кандидат медичних наук – С.І. Ломинога; чотири кандидати наук з фізичного виховання і спорту - А.П. Корольчук, В.Є. Онищук, Н.В. Гаврилова, А.С. Сулима. Сумісники - кандидати медичних наук, доценти О.М. Скупий та В.І. Кириченко, асистент М.О. Бойко.

Зусилля колективу спрямовані на підвищення фахового рівня професіоналів з фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації, утвердження засад національної свідомості, патріотизму, демократизму і гуманізму.

Кафедра бере участь у підготовці магістрів зі спеціальностей:

• 227 Фізична терапія, ерготерапія;

• 017 Фізична культура і спорт;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Фахівцями кафедри здійснюється підготовка бакалаврів зі спеціальностей:

• 227 Фізична терапія, ерготерапія;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура),

• 017 Фізична культура і спорт,

• 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини).

Науково-педагогічна робота

Наукові пошуки колективу кафедри здійснюються згідно зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту за темою «Оптимізація процесу вдосконалення фізичного стану жителів Подільського регіону засобами фізичного виховання». На кафедрі протягом останніх 10 років захищено дві докторських і п'ятнадцять кандидатських дисертацій.

Особливу увагу кафедра приділяє підготовці молодих наукових кадрів. На кафедрі навчається три аспіранти і один пошукувач.

Молоді науковці беруть участь у конкурсах наукових робіт. На VIII Міжнародному конгресі «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх», який відбувся у м. Варшаві, стала переможцем за кращу наукову роботу серед молодих учених кандидат біологічних наук О.О. Бекас (нині доцент). Доцент В.М. Мірошніченко двічі, у 2006 і 2007 роках, ставав переможцем і отримував золоті медалі за кращу наукову роботу на Х і ХІ Міжнародних конференціях «Молода спортивна наука України» у м. Львові. Переможцями у 2007 році на ХІ Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у місті Львові стали також аспіранти В.Ю. Богуславська, С.Ю. Нестерова, а у 2009 році І.В. Горшова. У 2011 році аспіранти В.Є. Онищук та Н.В. Гаврилова були призерами на ХV Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у м. Львів, а у 2014 році зайняли призові місця аспіранти О.Ю. Брезденюк, А.С. Сулима та В.А. Поляк.

Викладачі з науковим ступенем складають 100% від усього викладацького складу і продовжують підвищувати свій науковий рівень.

Результати наукових досліджень, що здійснюють викладачі й аспіранти, публікуються в провідних наукових виданнях України та за кордоном. Протягом 2003-2019 років викладачами і аспірантами кафедри підготовлено і опубліковано понад 300 наукових праць. До науково-дослідної роботи залучаються студенти, які мають власні публікації у різних наукових виданнях. Вдосконаленню фахової підготовки наукових фахівців сприяють творчі зв'язки з провідними науковими центрами.

В межах кафедри працює наукова лабораторія з дослідження функціонального стану спортсменів. Кафедра підтримує творчі контакти з Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським державним університетом фізичної культури, Київським науково-дослідним інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та іншими провідними закладами вищої освіти та науковими установами України. Перед кафедрою відкриті широкі перспективи подальшого успішного розвитку.


На кафедрі працюють три студентських гуртки та три проблемні групи: 1. Сучасні методики масажу (гурток); 2. Вікові та статеві особливості фізіології людини (гурток); 3. Анатомія людини з основами спортивної морфології (гурток); 4. Формування здорового способу життя засобами освіти (проблемна група); 5. Медико біологічні аспекти фізичного виховання і спорту (проблемна група); 6. Студентська група з підготовки до Конкурсу наукових робіт та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Фізична терапія, ерготерапія». Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Переможцями і призерами студентських наукових робіт ставали студенти факультету фізичного виховання і спорту: Паламарчук Ю. (ІІІ місце, м. Львів, 2007), Терещук М. (ІІ місце, м. Львів, 2008), Порчинська К. (І місце, м. Івано-Франківськ, 2009), Дорошенко О. (ІІІ місце, м. Київ, 2009), Плясецька Т. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2010), Шкрабалюк Р. (ІІІ місце, м. Луцьк, 2010), Грузевич І. (ІІІ місце м. Івано-Франківськ, 2011), Поляк В. (ІІ місце, м. Луганськ, 2011), Поляк В. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2011), Соколова А. (ІІ місце, м. Луцьк, 2012), Галандзовський С. (ІІ місце, м. Київ, 2013), Галандзовський С. (ІІ місце, м. Суми, 2014), Здебський О. (І місце, м. Суми, 2020). Викладачами кафедри забезпечується викладання навчальних дисциплін для студентів СВО бакалавр за спеціальностями: 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіта (Здоров’я людини), 227 Фізична терапія, ерготерапія;


Перелік навчальних дисциплін для студентів СВО бакалавра:Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін у магістратурі за спеціальностями: 227 Фізична терапія, ерготерапія; 017 Фізична культура і спорт; 014.11 Середня освіта (Фізична культура).


Перелік навчальних дисциплін для студентів СВО магістра:Практики

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у Педуніверситеті. Навчальна та виробнича практика студентів СВО бакалавра та магістра проводиться згідно Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ВДПУ імені М. Коцюбинського (наказ №20 од від 29.01.2021 р.) на оснащених відповідним чином базах Педуніверситету, у закладах загальної середньої освіти, літніх оздоровчих закладах, у клінічних та реабілітаційних закладах, установах, організаціях. Студенти здійснюють практичну підготовку на базах практики, з якими попередньо заключені договори про співпрацю. Студенти мають можливість проходити практику на базах, які розглядаються як місця їх майбутнього працевлаштування. Мета практики – оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації діяльності у галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у Педуніверситеті знань, професійних компетентностей, необхідних для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання, творчо застосовувати їх у практичній діяльності, вести наукові дослідження.


Бази виробничої клінічної практики для СВО бакалавра та магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія: