Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїВідділ магістратури є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Організація освітнього процесу в магістратурі базується на Конституції України, Законах України «Про вищу освіту», постановах Кабінету Міністрів України, інших актах законодавства України з питань освіти та інших нормативних документах.

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти магістра здійснюється за денною та заочною формами навчання. Фінансування підготовки магістрів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обовязково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Даний освітній рівень передбачає здобуття особою поглибленних теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (спеціалізацією), загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Завдання магістратури полягає у підготовці елітних фахівців для інноваційної діяльності, яким притаманні вищий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання і діяльності, використання методів системного підходу до вибору оптимальних рішень, вирішення нестандартних, інноваційних завдань. Необхідним елементом підготовки фахівців для інноваційної діяльності є засвоєння наукових основ трансферу технологій, методів системного проектування, оволодіння методами та засобами міжкультурної комунікації.

Навчання в магістратурі продовжують випускники бакалаврських програм та дипломовані спеціалісти.

Прийом на основі ступеня бакалавра й освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома бакалавра. ВДПУ ім. М. Коцюбинського зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених Правилами прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Правилами прийому. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які мають високий рівень підготовки, переважно диплом з відзнакою, публікації, дипломи переможців студентських олімпіад, беруть участь у науково-практичних конференціях, мають здібності та нахили до науково-дослідницької діяльності і педагогічної роботи.

Підготовка магістрів проводиться виключно за спеціальностями, акредитованими за четвертим рівнем:

Код Назва спеціальності Терміни навчання
014.07 Середня освіта (Географія) 1р 4м
103 Науки про Землю 1р 4м
014.05 Середня освіта (Біологія) 1р 4м
091 Біологія 1р 4м
014.06 Середня освіта (Хімія) 1р 4м
102 Хімія 1р 4м
013 Початкова освіта 1р 4м
012 Дошкільна освіта 1р 4м
053 Психологія 1р 4м
231 Соціальна робота 1р 4м
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 1р 4м
025 Музичне мистецтво 1р 4м
011 Освітні, педагогічні науки 1р 4м
014.03 Середня освіта (Історія) 1р 4м
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 1р 4м
017 Фізична культура і спорт 1р 4м
227 Фізична реабілітація 1р 4м
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) 1р 4м
035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) англійська, німецька 1р 4м
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)) 1р 4м
035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) німецька, англійська 1р 4м
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська, англійська)) 1р 4м
035.03 Філологія Слов`янські мови та літератури (переклад включно) російська 1р 4м
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 1р 4м
035.01 Філологія (Українська мова та література) 1р 4м
014.04 Середня освіта (Математика) 1р 4м
061 Журналістика 1р 4м
032 Історія та архіологія 1р 4м
014.08 Середня освіта (Фізика) 1р 4м
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 1р 4м
073 Менеджмент 1р 4м
015.10 Професійна освіта (Комп`ютерні технології) 1р 4м
014.09 Середня освіта (Інформатика) 1р 4м
227 Фізична терапія, єрготерапія 1р 4м

Підготовка магістрів проводиться виключно за спеціальностями, акредитованими за четвертим рівнем:

В магістратурі вивчаються дисципліни, передбачені навчальним планом конкретної спеціальності. Здобувачі освітнього рівня магістра складають екзаменаційні сесії, проходять практику, захищають дипломну (магістерську) роботу та складають іспити під час атестації. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється екзаменаційною комісією. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на другому (магістерському) рівні вищої освіти, ступінь магістра та присвоює відповідну кваліфікацію.

Для студентів, які здобувають освітній рівень магістра, університет створює всі умови для виконання навчального плану у повному обсязі, надає можливість для публікацій наукових (науково-методичних) статей у збірниках, сприяє участі студентів у наукових та методичних конференціях, виданню кращих робіт, забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі до мережі Інтернет.

Лекції та практичні заняття з навчальних дисциплін проводять лише викладачі із вченими ступенями і званнями професора, доцента в аудиторіях, оснащених необхідними мультимедійними засобами навчання та обладнанням для демонстрацій, викладачі з високим рівнем науково-теоретичної підготовки: професори, доктори наук, доценти, кандидати наук.

Лабораторні заняття проводять у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов освітнього процесу.

За час навчання в магістратурі студент повинен проявити і підтвердити свої здібності до науково-педагогічної діяльності шляхом виконання та захисту дипломної роботи.

Наукова діяльність здобувачів освітнього рівня магістра здійснюється на підставі міжнародного досвіду, в тому числі використовуються напрацювання німецьких, канадських, російських, польських та інших ВНЗ. Підготовка відбувається в річищі вимог Болонської концепції. Випускники магістратури можуть продовжити наукову діяльність як дослідники в галузях фундаментальних наук або у відповідних напрямах педагогічної галузі (педагогіка, методика викладання окремих дисциплін, інноваційні та інформаційні технології та засоби навчання тощо).

Прийом заяв та документів, фахові та вступні випробування проводяться в липні.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, приймальна комісія тел. (0432) 27-58-46