Переглядів: 14608

Кафедра права і публічного управління

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 301.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 3-65.

Мобільний: +380981953969Яременко Олександр Іванович – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр права, завідувач кафедри.

1991 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

2006 р. закінчив Національну академію внутрішніх справ України.

З 1991 р. по 2017 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Коло наукових інтересів: конституційне право, інформаційне право, кібербезпека, право інтелектуальної власності.

Забезпечує викладання дисциплін: «Правознавство», «Правові засади державної безпеки», «Інтелектуальне право», «Фінансове право», «Права та свободи людини і громадянина», «Право інтелектуальної власності».


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Яременко О. І. Методологічні проблеми правового регулювання відносин у віртуальній реальності / О. І. Яременко // Сучасна правова освіта: [матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] – Тернопіль: Вектор, 2018.
 2. Яременко О. І. Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації / О. І. Яременко. // Інформація і право. – 2017. – №3 (22). – С. 30–41.
 3. Яременко О. І. Інформаційна сфера як соціально-правове явище: проблеми наукової ідентифікації та регулювання / О. І. Яременко. // Інформація і право. – 2017. – №1 (20). – С. 5-13.
 4. Яременко О.І. Проблеми законодавчого закріплення права дитини на інформаційну безпеку / О.І. Яременко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Права дитини” КНУ Т. Шевченка ? Київ, 2016 р.
 5. Яременко О.І. Інформаційна безпека дитини: правові аспекти Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с., С. 106-111.
 6. Яременко О.І. Правова інституалізація інформаційного суспільства та її вплив на розвиток юридичної освіти в Україні / О.І. Яременко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє» (Національний університет «Одеська юридична академія» 21 жовтня 2016 року).
 7. Яременко О.І. Проблеми законодавчого закріплення в Україні права власності на інформацію / О.І. Яременко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» (на базі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – Київ, 2016.
 8. Яременко О.І. Інформаційна безпека дитини з особливими потребами: правові аспекти / О.І. Яременко // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В. Засенко, АА. Колупаєва, Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 380-382.
 9. Яременко О.І. Теоретично - методологічні підходи до юридичної природи інформаційних суспільних відносин та їх типологізація / О.І. Яременко // Інформація і право ? 2016. ? № 3. С. 13-21
 10. Яременко О.І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин / О.І. Яременко // Інформація і право. – № 3. – 2015. – С. 17-24.
 11. Яременко О.І. Кабінет Міністрів як суб’єкт управління інформаційною сферою / О.І. Яременко // Інформація і право. – № 2. – 2015. – С. 13-20.
 12. Яременко О.І. Симбіоз публічного та приватного в інформаційному праві / О.І. Яременко // Вісник інституту історії, етнології і права. – Вип. 12. – Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2014. – С. 86-90.
 13. Яременко О. І. Симбіоз публічного та приватного в системі правового регулювання інформаційних суспільних відносин в Україні/О. І. Яременко // Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ? Ужгород: ІВА, 2013. ? С.165-172.
 14. Яременко О.І. Державні службовці як суб’єкти персональних даних /О.І. Яременко // Матеріали круглого столу на тему «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти» ? Київ: Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2013. – 159 с. (С. 71-79)
 15. Яременко О.І. Право на інформацію про товар в умовах розвитку постіндустріального суспільства / О.І. Яременко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів». – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – 212 с. (С. 61-69)
 16. Яременко О.І. Сутність та соціально – правова природа інформаційної діяльності / О.І. Яременко // Інформація і право. – 2013. ? № 4. – С. 61-72.
 17. Яременко О.І. Соціально-правова природа інформаційної діяльності Збірник матеріалів науково практичної конференці «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» / О.І. Яременко // Національна академія внутрішніх справ Кафедра філософії права та юридичної логіки – 2012. ? с.256 -257.
 18. Яременко О.І. Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні / О.І. Яременко // Інформація і право. – № 6. – 2012. ? С.63-71.

Пилипчук Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.

(Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 10 монографій, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, філософії права, національної та інформаційної безпеки, державного і недержавного секторів безпеки, історії спеціальних служб і правоохоронних органів, демократичного контролю над правоохоронними органами та воєнною організацією держави.

Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки.

Нагороджений 18 відзнаками і медалями, відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки».

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.


Пилипчук Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.

(Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 10 монографій, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, філософії права, національної та інформаційної безпеки, державного і недержавного секторів безпеки, історії спеціальних служб і правоохоронних органів, демократичного контролю над правоохоронними органами та воєнною організацією держави.

Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки.

Нагороджений 18 відзнаками і медалями, відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки».

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.


Довгань Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

(Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

1998 р., закінчив Національну академію СБ України за спеціальністю «Національна безпека». Кваліфікація – юрист. Захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки України».

Член спілки юристів України, член Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки. Здійснює наукове консультування та керівництво роботою одного здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук, 4-х аспірантів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Автор понад 90 наукових праць, у тому числі 13 монографій, підручників та навчальних посібників, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної, національної й державної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки й протидії кіберзлочинності.

Забезпечує викладання дисциплін: «Основи науково-правових досліджень», «Інформаційне право», «Кримінальне право», «Цивільне право», «Адміністративне право».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико - правові та організаційні аспекти: монографія /О. Д. Довгань; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.
 2. Довгань О.Д. Правова основа інтеграційних процесів /О.Д.Довгань//Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні: [монографія] / [В. Попик (кер. проекту), О. Онищенко, В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 220 c. – С.44-62.
 3. Довгань О.Д. Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки України в контексті глобалізаційних процесів / О.Д.Довгань / Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №1.–С.164-166.
 4. Довгань О.Д. Інформаційна безпека - гарант безпеки національних інформаційних ресурсів / О.Д. Довгань / Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 2. vydani. S. 130-134.
 5. Довгань О.Д. Развитие информатизации и информационная безопасность / О.Д. Довгань / Legea si Viata. – 2015. – №2.–С.23-27.
 6. Довгань О.Д. Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеку / О.Д. Довгань // Часопис Київського університету права. – 2015. – №1.–С.114-118.
 7. Довгань О.Д. Сучасна інформаційна інфраструктура України і основні завдання щодо її захисту/О.Д.Довгань/ Юридична наука. – 2015. – №7.–С.64-73.
 8. Довгань О.Д. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку / О.Д. Довгань // Правова інформатика № 1 (45)/15. – К., 2015. – С. 25-31.
 9. Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки /О.Д.Довгань/ Інформація і право. – 2015. – №2(14).–С.75-85.
 10. Довгань О. Д. Дотримання інформаційних прав і свобод громадян: правові норми/ О. Д. Довгань // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві: Матеріали наук.-практ. конфер. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Національний інституту стратегічних досліджень, Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – С.21-23.
 11. Довгань О.Д. Створення системи кібернетичної безпеки України: правові колізії/ О.Д. Довгань //Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч.1 . – Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. – С. 238-242.
 12. Довгань О.Д. Щодо деяких аспектів права власності та охорони баз даних/ О.Д. Довгань // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2016. – С. 458-463.
 13. Довгань О.Д. Проблеми правового забезпечення кібербезпеки в Україні /О.Д. Довгань // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 31-40 с.
 14. Довгань О.Д. Правове забезпечення кібербезпеки: проблема державного рівня / О.Д.Довгань//Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. Матеріалів наук.-практ. конф., (Київ, 24 трав. 2017 р.). – Електрон. дані. –Київ: Нац. акад. СБУ, 2017. – С.33-36.
 15. Довгань О.Д. Вплив новітніх технологій на зміни в інформаційній сфері / О.Д.Довгань// Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 03 - 05 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – К., 2017. – С. 34-39.
 16. Керівник теми НДР – “Теоретичні та організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки в Україні”, № 0116U007745.

Лазор Олег Ярославович –– доктор наук з державного управління, професор.

Народився 23 липня 1961 р., у селі Сможе Сколівського району Львівської області.

1978—1983 — навчався у Львівському лісотехнічному інституті, спеціальність «Лісове господарство», кваліфікація «інженер лісового господарства».

1993 — захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, спеціальність 06.03.01. — лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст.

1997—1999 — навчався у Львівському філіалі Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність «державне управління», кваліфікація «магістр державного управління»;

1997—2000 — навчався на правничому факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»;

2000—2003 — докторант Львівського регіонального інституту державного управління (ЛРІДУ) НАДУ;

2003 — присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування;

2005 — захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління; тема дисертації: «Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні»

2006 — присвоєно вчене звання професора кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Автор та співавтор понад 280 наукових, та навчальних публікацій із проблем державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, екологічної політики, екологічної експертизи, екологічного права, конституційного та адміністративного права, з них:

 • 20 окремих навчальних та науково-методичних видань з грифом МОН України, зокрема науково-практичного коментаря до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 • 25 монографічних та наукових видань.
Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Державна служба в Україні: навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор ; МОНУ, ЛРІДУ НАДУ. — Вид. 3-тє, доповн. і переробл. — К. : Дакор, 2009. — 556 с.
 2. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект: наук. розробка / авт. кол.: О. Д. Лазор, Д. Д. Заяць, А. О. Лазор ; за наук. ред. О. Я. Лазора. – К. : НАДУ, 2009. – 52 с.
 3. Механізми забезпечення паритетної демократії в органах публічної влади [Текст]: монографія / І. Г. Лазар ; за наук. ред. О. Д. Лазор ; ЛРІДУ НАДУ. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. — 232 с.
 4. Лазор О. Я. Державна служба: запитання та відповіді // О. Я. Лазор, В. І. Довгань, О. Я. Куриляк: Навчальний посібник. – ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 224 с.
 5. Становлення та тенденції розвитку місцевого управління в Україні: Монографія / В. В. Шикиринець, за наук. ред. д .н.держ.упр. професора О. Я. Лазора. — Львів, 2010. — 184 с.
 6. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар; ЛРІДУ НАДУ — Ужгород: Ліра, 2011. — 455 c.
 7. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Юник ; Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. —519 с.

Лазор Оксана Дмитрівна –– доктор наук з державного управління, професор.

Народилася 8 березня 1961 року в місті Ланівці Тернопільської області.

У 1978—1983 роках навчалася у Львівському лісотехнічному інституті, спеціальність «Лісове господарство», кваліфікація «інженер лісового господарства», спеціалізація «Озеленення населених місць» (диплом з відзнакою).

1996 р.— захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

1998-2000 рр. — слухач Львівського філіалу Української академії державного управління при Президентові України, спеціальність «державне управління», кваліфікація «магістр державного управління» (диплом з відзнакою).

2003 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.

2010 р.— захистила докторську дисертацію на тему «Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні» за спеціальністю 25.00.04. — місцеве самоврядування.

2011 р. — присвоєно вчене звання професора кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.

Автор та співавтор 235 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: моногр. / О. Д. Лазор. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — 440 с.
 2. Механізми забезпечення паритетної демократії в органах публічної влади / І. Г. Лазар ; за наук. ред. проф. каф. держ. упр. та місц. самовряд. О. Д. Лазор. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — 232 с.
 3. Системи місцевого управління зарубіжних країн: порівняльний аналіз / Л. Р. Михайлишин; за наук. ред. О. Д. Лазор. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — 188 с.
 4. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект: наук. розроб. / авт. кол. : А. О. Лазор, О. Д. Лазор, Д. Д. Заяць; за наук. ред. О. Я. Лазора. — К. : НАДУ, 2009. — 52 с.
 5. Організація та функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: наук. розроб. / Х. М. Кохалик, І. П. Шелепницька, М. Р. Коваль, А. О. Лазор, І. Г. Лазар; за наук. ред. О. Д. Лазор. — К. : НАДУ, 2009. — 44 с.
 6. Державна служба в Україні: навч. посіб. : у 4 ч. Ч. 1 / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, вид. 3-є, доп. і переробл. — К. : Дакор, 2009. — 560 с.
 7. Лазор О. Д. Менеджмент у державних організаціях: метод. реком. для студентів спец. «Менеджмент організацій»: метод. реком. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — 40 с.
 8. Лазор О. Д. Конфліктологія: метод. реком. для студентів спец. «Менеджмент організацій» та «Управління персоналом та економіка праці»: метод. реком. / О. Д. Лазор, І. Г. Лазар. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 36 с.
 9. Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. — Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст — 2», 2012. — 520 с.

Кононенко Валерій Васильович – доктор історичних наук, доцент.

Народився 1 вересня 1970 року в селі Велика Бушинка Немирівського району Вінницької області.

У 1989 році закінчив Вінницьке педагогічне училище і отримав кваліфікацію вчителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня.

У 1998 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Всесвітня історія та основи правознавства».

Викладач ВДПУ з 2002 р. У 2004 р. захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з теми «Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України у повоєнний період (1945–1953 рр.)». У 2006 р. присуджене вчене звання доцента.

У 2018 р. захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора історичних наук; тема дисертації «Єврейське населення Поділля: соціально-демографічні зміни та національно-культурне життя (40-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)».

Автор близько 90-та наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 35 статей у фахових виданнях, 4 монографії (3 у співавторстві), 1 посібник для студентів вищих навчальних закладів рекомендованого МОН України.

Коло наукових інтересів – соціальна історія України другої половини ХХ століття, історія національних меншин України другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст., правове регулювання національної політики в Україні на сучасному етапі.

Забезпечує викладання дисциплін: «Правознавство», «Актуальні проблеми сучасного правознавства», «Теорія держави і права», «Основи процесуального законодавства України», «Права та свободи людини і громадянина», «Історія держави і права України», «Історія правової думки в Україні».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Національна політика більшовиків та її трансформація: від РСДРП до РКП (б) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – 398 с. – С.233–236.
 2. Голодомори в Україні як чинник радянської національної політики // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Випуск 13. Спеціальний (Голод 1946–1947 рр.: ретроспективний погляд істориків (з приводу 60-річчя трагедії), матеріали круглого столу 22 березня 2007 року). – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 298 с. – С.74–79.
 3. Радянська національна політика періоду десталінізації: зміна основоположних принципів чи форм? // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІІІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. – Вінниця, 2008. – С.147–151.
 4. Громадянська освіта: теорія і методика навчання: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Авторський колектив/ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво ЕТНА-1, 2008. – 174 с. (у співавторстві).
 5. Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина. (у співавторстві) / Упорядники: Ю.А. Зінько, М.Р. Мудраченко та ін. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 400 с. (у співавторстві).
 6. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення / Ю.А. Зінько та ін.; Відп. ред. Ю.А. Зінько; Він. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. – 208 с. (у співавторстві).
 7. Правове регулювання діяльності іудейських громад в Україні (XIX – XX ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 24. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А.Мельничука – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2016. – С.117–122.
 8. Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): монографія / В. В. Кононенко. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 370 с.
 9. Правове регулювання використання об’єктів інтелектуальної власності в освітньо-науковій діяльності // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти: Матеріали круглого столу / 12 травня 2017 р., м. Вінниця / Упорядники: Довгань О. Д., Беланюк М.В., Лапшин С.А., Радзієвська О.Г., Яременко О. І. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К.: Видавничий дім «АртЕк» – 2017. – С. 88–95.
 10. Освіта польської національної меншини на Поділлі: історія та сучасність // Україна-Польща: історичне сусідство. Матеріали міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2017 р. / Ред. кол: Ю.А. Зінько, О.А. Мельничук та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С.387–392.

Юник Ірина Геннадіївна

Юник Ірина Геннадіївна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 1996 – 2001 роках навчалася в Українському державному лісотехнічному університеті (м. Львів), спеціальність «менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер деревообробної промисловості».

У 2001 – 2003 роках навчалася в Львівському регіональному інституті державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління».

У 2004 – 2007 роках навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «25.00.02 - механізми державного управління»

У 2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій.

Учасниця багатьох вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та інших комунікативних заходів.

Коло наукових інтересів – організаційно-правові засади державного управління, менеджмент у державних організаціях, конфлікти в органах влади, ґендерна політика в органах публічної влади.

Авторка та співавторка більше 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Юник І. Г. [Текст] / І. Г. Юник // Гендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(1 червня 2012 р., м. Луцьк); за наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського, О. Я. Ярош. – Луцьк, 2012. – С. 173 – 181.
 2. Лазар І. Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування (Рекомендовано МОН) [Текст] : Навчально-методичний посібник. Видання 4-те, доповнене і перероблене / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. – Ужгород, 2011. –456 с.
 3. Лазар І. Г. Менеджмент у державних організаціях [Текст] : метод. реком. для семінар. і практ. занять для студ. спец. “Менеджмент організацій” / О. Д. Лазор,О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. —44 с.
 4. Лазар І. Г. Теоретичні аспекти виборчого процесу в Україні [Текст] / О. Я. Лазор, І. Г. Лазар // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : Збірник наукових праць. – К. : АМУ, 2011. – Вип. 2. – С. 97 – 102.
 5. Лазар І. Г. Адміністративний контроль [Текст] / Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 8: Публічне врядування / наук.¬ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.]; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 27 – 29.
 6. Лазар І. Г. Президент України [Текст] / Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.¬ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 8: Публічне врядування / наук.¬ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.]; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 462 – 465.
 7. Лазар І. Г. Прем’єр-міністр України [Текст] / Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.¬ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 8: Публічне врядування / наук.¬ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.]; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 465 – 467.
 8. Лазар І. Г. Зарубіжний досвід реалізації кадрового менеджменту: ґендерний підхід [Текст] / І. Г. Лазар // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. за між нар. уч. (22 жовтня 2010 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – С. 404 – 408.
 9. Лазар І. Г. Механізми забезпечення паритетної демократії в органах публічної влади [Текст] : монографія / І. Г. Лазар; за наук. ред. О. Д. Лазор. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 232 с.
 10. Лазар І. Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : Навч.-метод. посіб. (Рекомендовано МОН) / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. – К.: Дакор, 2007. – 312 с

Коваль Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 17 грудня 1987 року в м. Хмельницькому. У 2005 р. закінчив Хмельницький ліцей № 17. У 2010 р. закінчив Інститут прокуратури та слідства Національного університету "Одеська юридична академія" (диплом з відзнакою).

У 2014 р. захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.11 - Міжнародне право на тему "Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у зв'язку зі збройним конфліктом".

З вересня 2010 р. по червень 2011 р. працював асистентом кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

З вересня 2011 р. до теперішнього часу працює на посаді асистента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри правових наук та філософії.

У 2012 - 2013 навчальному році проходив стажування за Програмою ім. Лейна Кірклaнда (Lane Kirkland Scholarships Program) в Ягеллонському університеті (Краків, Польща).

З жовтня 2013 р. є докторантом програми соціологічних досліджень (Graduate School for Social Research) Польської академії наук (Варшава, Польща). Тема докторського дослідження - Decisions of the International Institutions as the Factor of Long-Term (Strategic) Settlement of Sociopolitical Conflicts (Рішення міжнародних інституцій, як фактор довгострокового (стратегічного) дозволу соціо-політичних конфліктів).

З вересня 2010 р. є тренером команд Національного університету "Одеська юридична академія" в змаганнях з міжнародного права ім. Б. Телдерса (Telders International Moot Court Competition), Моделі міжнародного кримінального суду (Model International Criminal Court).

У 2011 р. був представником MICC (Model International Criminal Court) в Україні в проекті Модель Міжнародного кримінального суду для шкіл.

Сфера наукових інтересів: теорія міжнародного права, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, міжнародне право охорони культурної спадщини, соціологія міжнародного права.

Забезпечує викладання дисциплін: «Порівняльне правознавство», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського союзу», «Правове регулювання збройних конфліктів».

Працює за сумісництвом.

Основні науково-методичні праці:
 1. Коваль Д.О. Міжнародно-правовий аналіз дефініції «культурні цінності» / Д.О. Коваль // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 435-441.
 2. Коваль Д.О. Механізми контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту / Д.О. Коваль // Правові відносини: проблеми теорії і практики : Матеріали IV міжнар.науково-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.). – К. : Ніка-Центр, 2013. – С. 102-105.
 3. Бусол К., Коваль Д. Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту на Сході України // Українська революція гідності, агресія РФ та міжнародне право. –Київ: К.І.С. – с. 640-653.
 4. Коваль Д.О. Механізми контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту / Д. Коваль // Держава і право. – 2014. – Вип. 63. – С. 264-269.
 5. Коваль Д.А. Компенсаторная реституция как вид реституции: общетеоретический обзор и основная проблематика / Д. Коваль // Международное публичное и частное право. - No 6. – 2014. – с. 62-70.
 6. Коваль Д.А. Международно-правовые идеи Ганса Кельзена и современные политико-правовые процессы в Украине // Український часопис міжнародного права. - No 1-2. - 2014. с. 68-71.
 7. Короткий Т., Коваль Д. Інформаційна війна РФ проти України: оцінка міжнародного співтовариства // Українська революція гідності, агресія РФ та міжнародне право. – Київ: К.І.С. – с. 827-835.
 8. Коваль Д. Захист інтересів України в іноземних юрисдикціях за актом про імунітети іноземного суверена // Український часопис міжнародного права. - No 4. - 2014. с. 60-66.
 9. Коваль Д. Міжнародно-правові ідеї Ганса Кельзена та сучасні політико-правові процеси в Україні // Д. Коваль // Філософія права і загальна теорія права. - № 1-2. – 2014. – с. 471-476.
 10. Koval D. The Concept of Protective Intervention: An Effective International Law Instrument or a Fiction // Central and Eastern European Legal Studies. – No. 1. – 2014. – P. 7-51.
 11. Koval D. Responsibility to Protect and the External Security Policy of the European Union // Evropsky politicky a pravni diskurz. – Svazek 1, 5 vydani. – 2014. – c. 15-26
 12. Коваль Д. Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО // Д. Коваль // Актуальні проблеми політики. - № 54. – 2015. – С. 192-202.

Вальчук Олена Іванівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри правових наук і філософії.

Народилася 22 червня 1989 року в смт. Літин, Літинського району, Вінницької області.

Протягом 2007-2012 рр. навчалася на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. По закінченню отримала диплом магістра з кваліфікацією викладача історії, вчителя правознавства.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Система державного соціального страхування в СРСР (1922 – 1933 рр.)».

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського працює з 2016 року.

Автор понад 20 наукових праць.

Коло наукових інтересів – історико-правові аспекти соціального страхування в Україні та світі (кінець ХІХ – початок ХХІ століття).

Забезпечує викладання дисциплін: «Методика викладання правознавства», «Правознавство», «Житлове право».


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Центральне управління соціального страхування НКП СРСР (1922 – 1933 рр.) // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т. 9. – С. 86-91.
 2. Науково-дослідна робота Цусстраху у сфері історії, теорії та практики соціального страхування (1926 – 1933 рр.) // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: педагогічні та історичні науки. Вип. 108. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 251-256.
 3. Соціальне страхування робітників установ і підприємств СРСР за кордоном // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вип. 21. – Вінниця, 2013. – С. 191-194.
 4. Всесоюзні центральні галузеві каси соціального страхування (1931 – 1933 рр.) // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Колегіум, 2013. – Вип. 47. – С. 92-96.
 5. Подготовка кадров органов социального страхования СССР (1924 – 1933 гг.) // «Актуальные вопросы философии, истории и политологии»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (28 января 2013 г.) — Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — C. 127-131.
 6. Пропаганда и просвещение в советской системе социального страхования (1922 – 1933 гг.) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – №4(28). – С. 34-41.
 7. Порядок приема и хранения денежных средств органов социального страхования СССР (1922 – 1933 гг.) // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 2013. №8. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-8-2013/history/valchuk.pdf
 8. Особенности развития социального страхования в ЗСФСР и Туркменской ССР (1922 – 1925 гг.) // Общественные науки. – М., 2013. – №2. – С. 22-27.
 9. Трансформация советской модели социального страхования в современной России Инновации в современной политике в условиях глобализации: опыт, проблемы, технологии // Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 18 октября 2013 г. / Под общ. ред. В.И. Камышанова, О.Е. Гришина. – М.: Федерация мира и согласия, 2013. – С. 58-62.
 10. Організаційна система соціального страхування в СРСР (1922 – 1933 рр.) за матеріалами Державного архіву Російської Федерації Історичний архів // Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 12. – С. 119-124.
 11. БССР в системе советского социального страхования (1922 – 1933 гг.) // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Гуманитарные науки. №1(82) – Гомель. – 2014. – С. 11-15.
 12. Організатори та провідники радянського соцстраху 1920 – 1930-х рр. // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вип. 22. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2014. – С. 205-209.
 13. Фінансове забезпечення соціального страхування в УСРР та БРСР (1922-1933 рр.) // Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў: зборнік навуковых артыкулаў. –Гомель. ГДУ імя Ф. Скарыны, - 2014. – С. 101-105.
 14. Соціальне страхування в СРСР (1922 – 1933 рр.): історіографічний огляд // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С. 83-87.
 15. Законодавче оформлення системи соціального страхування в СРСР в період НЕПу // Право: історія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 4-5 грудня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 10-13.
 16. Соціальне страхування в Кодексі законів про працю УСРР 1922 р. та Кодексі законів про працю України // Молодий вчений. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – №7 (34). – С. 230-232.
 17. Соціальне страхування в Україні та світі: історико-правові та економічні аспекти // Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 грудня 2016 р. У 2-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – Ч. 2. – С. 58-61.
 18. Методика організації колективних студентських творчих проектів у викладанні юридичних наук // Вісник факультету історії, етнології і права: збірник наукових праць. Вип.15. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. – С. 102-105.
 19. Особливості інтелектуальної власності у сфері наукових досліджень // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти: Матеріали круглого столу / 12 травня 2017 р., м. Вінниця. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2017. – С. 106-111.

Пилипенко Тетяна Іванівна – старший викладач кафедри.

У 1982 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, отримала диплом за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист». З 1982р по 1986 р. працювала завідуючою загальним відділом Підволочиського райвиконкому Тернопільської області.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського працює з 9.03.1988 р. Має 30 років науково-педагогічного стажу.

Сфера наукових інтересів: проблематика найважливіших інститутів держави та права в контексті інформаційної складової глобалізації.

Забезпечує викладання дисциплін: «Правознавство», «Трудове право», «Медіаправо», «Правові основи рекламної та PR діяльності», «Правове забезпечення соціальної роботи», «Правові засади державного управління», «Кримінальний процес», «Юридична деонтологія», «Митне право», «Конкурентне право», «Муніципальне право».

Здійснює керівництво правовою практикою та написанням курсових і дипломних робіт. Здійснює керівництво гуртком з правознавства.


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Пилипенко Т.І. Особливості інституту захисту прав власності в цивільному праві / Т. І. Пилипенко // Вісник інституту історії, етнології і права: збірник наукових праць. Вип. 10. – Вінниця, 2012. – С. 67 ? 69.
 2. Пилипенко Т.І. Проблеми правового регулювання деліктної відповідальності в цивільному праві / Т. І. Пилипенко // Вісник інституту історії, етнології і права: збірник наукових праць. Вип. 12. – Вінниця, 2013. – С. 56.
 3. Пилипенко Т. І. Методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Сімейне право України» / Т. І. Пилипенко. – Вінниця, 2013. – 49 с.
 4. Пилипенко Т.І. Методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Господарське право України» / Т. І. Пилипенко. – Вінниця, 2013. – 11 с.
 5. Пилипенко Т.І. Запобіжні заходи в новому Кримінально-процесуальному Кодексі України: поняття, мета та підстави, порядок та суб’єкти застосування / Т. І. Пилипенко // Вісник інституту історії, етнології і права: збірник наукових праць. Вип. 12. – Вінниця, 2014. – С. 92-95.
 6. Пилипенко Т.І. Територіальна цілісність держави та право націй на самовизначення як складові державного суверенітету / Т. І. Пилипенко // Вісник інституту історії, етнології і права: збірник наукових праць. Вип. 13. – Вінниця, 2015. – С. 78-80.
 7. Пилипенко Т.І. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи нормативно-правового регулювання Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В. Засенко, АА. Колупаєва, Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 267-269.
 8. Пилипенко Т.І. Новації трудового кодексу України / Т. І. Пилипенко // Вісник інституту історії, етнології і права: збірник наукових праць. Вип. 14. – Вінниця, 2016. – С. 104-108.

Гриб Віталій Іванович – кандидат філософських наук, доцент.

Народився 15 грудня 1961 р. в м. Літин, Вінницької області.

В 1981-му році вступив до Київського університету ім. Т.Г.Шевченка на філософський факультет. Після закінчення університету у вересні 1986-го року був направлений на роботу до Вінницького педагогічного інституту ім. М.Островського де працював на кафедрі філософії асистентом до 1991-го року. З січня 1991-го року навчався в аспірантурі на кафедрі етики та естетики Київського державного університету ім.. Т.Г.Шевченка. В січні 1994 року закінчив навчання в аспірантурі , захистив дисертацію «Соціологія мистецтва в структурі міжпредметних зв?язків» і здобув ступінь кандидата філософських наук. Повернувся до Вінниці та продовжив працювати асистентом на кафедрі філософії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Згодом працював старшим викладачем кафедри філософії, в.о. доцента, а з 2004 року,після присвоєння вченого звання, на посаді доцента цієї ж кафедри. Зараз є доцентом кафедри правових наук та філософії, факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, поєднує викладацьку й наукову роботу, має понад 50 друкованих праць. Забезпечує викладання дисциплін:: «Філософія», «Логіка», «Соціологія», «Етика та естетика», «Філософія науки».


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Гриб В.І. Діалектика цінностей та норм в художній культурі / В.І. Гриб // Вісник ІІЕП Збірник наукових праць. Вип. 8. – Вінниця, 2010. - С.160-165.
 2. Гриб В.І. Фрейми в системі штучного інтелекту / В.І. Гриб // Вісник ІІЕП Збірник наукових праць. Вип. 9. Вінниця, 2011. С.117-118.
 3. Гриб В.І. Ціннісно-нормативні уявлення в системі «митець-публіка» / В.І. Гриб // Вісник ІІЕП. Збірник наукових праць. Вип. 14. Вінниця, 2016. – С.92-95
 4. Гриб В.І. Освіта і філософська культура: практика відчуження «ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ» / В.І. Гриб // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця, 2016. – С.58-59
 5. Гриб В.І. Тести з філософії. Посібник до практичних занять з курсу «Філософія» для студентів денної і заочної форм навчання. / В.І. Гриб –Вінниця, 2016. – 58 с.
 6. Гриб В.І. Душа и дух в природе человека // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». Випуск 15. – с.37 -41.

Конотопенко Олександр Петрович – кандидат філософських наук, доцент.

Народився у вересні 1969 року в селі Уладівка Літинського району Вінницької області. У 1992 році закінчив філософський факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «соціально-політичні науки» і отримав кваліфікацію - філософ, викладач соціально-політичних дисциплін.

З вересня 1992 року працює в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Кандидатську дисертацію захистив у жовтні 1996 року у Київському університеті ім. Тараса Шевченка з теми «Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства» за спеціальністю 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії.

З 1996 по 1997 навчальний рік був асистентом на кафедрі філософії. З вересня 1997 року по червень 2010 року працював старшим викладачем, доцентом на кафедрі політології. Після злиття кафедр філософії та політології у 2010 році працював доцентом на кафедрі філософії та суспільно-політичних дисциплін. З вересня 2012 по серпень 2016 року працював доцентом кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології. З вересня цього року (2016) працює на кафедрі правових наук та філософії ВДПУ.

Сфера наукових інтересів: громадянське суспільство, політична система суспільства, політичні інститути.

Забезпечує викладання дисциплін: «Політологія», «Релігієзнавство, «Конфліктологія», «Політичні системи світу», «Філософія права».


Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Соціокультурна трансформація в сучасному українському суспільстві//Вісник інституту історії, етнології і права // Збірник наукових праць. Вип. 14. – Вінниця, 2016.
 2. Трансформаційний дискурс політичної системи України //Вісник факультету історії, етнології і права: збірник наукових праць. – Вип.15. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. – С.139-144.
 3. Політична система суспільства як інструмент аналізу політичного життя суспільства //Актуальні проблеми політології: Матеріали підсумкової наукової конференції з політології. – Вінниця, 2017. – С.12-17.
 4. Соціокультурний дискурс політичної культури українців //Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференціїю – Одеса: Національний університет « Одеська юридична академія» 2016.
 5. Україна та світ в контексті російської агресії //Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м.Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса, 2017. – С.38-42.
 6. Соціокультурна трансформація політичних та владних еліт України //Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – С.92-97.
 7. Соціальний капітал як перспективний концепт дослідження українського суспільства //Філософія. Людина. Сучасність. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького національного університету імені Василя стуса (м.Вінниця, 4-5 квітня 2017 року): тези доповідей – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 238 с.
 8. Засоби і методи інформаційної війни в українському просторі // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти: Матеріали круглого столу / 12 травня 2017 р., м. Вінниця / Упорядники: Довгань О. Д., Беланюк М.В., Лапшин С.А., Радзієвська О.Г., Яременко О. І. – ВДПУ,НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2017. – 227 с.

Зінько Ірина Юріївна – кандидат історичних наук, доцент.

У 2004 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія.

У період з 2005 по 2008 роки навчалася в аспірантурі при Вінницькому державному педагогічному університет імені Михайла Коцюбинського.

У 2010 році отримала диплом кандидата історичних наук.

У 2012 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Спеціальність: Правознавство.

Забезпечує викладання дисциплін: «Правознавство», «Методика навчання правознавства», «Історія держави і права зарубіжних країн».Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Данілова (Зінько) І.Ю., Гороль П.К., Коношевський Л.Л. Мультимедійні засоби навчання на уроках основ правознавства: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2011. – 130 с.
 2. Зінько І.Ю. Специфіка правового виховання у вищій школі // Вісник інституту історії, етнології і права. Випуск 9. – Вінниця, 2011. – С. 93 – 95.
 3. Зінько І.Ю. Протестантські релігійні організації у політико-правовій системі повоєнного радянського суспільства // Наукові записки. Серія: Історія - Вінниця, 2012. – Випуск ХХ. – С.266 – 270.
 4. Зінько І.Ю. Методологічна основа дослідження розвитку протестантських релігійних організацій у повоєнний період (1945-1955 РР.) // Вісник інституту історії, етнології і права – Вінниця, 2012. – Випуск 10. – С. 116 – 119.
 5. Зінько І.Ю. Антирелігійна політика радянської влади на Поділлі у повоєнний період // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука./ - Вінниця, 2013. – 304 с. – С. 154-158.
 6. Зінько І.Ю. Релігійні громади Вінниччини в перше повоєнне десятиліття // Вінниччина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції 11-12 жовтня 2013 р. – Вінниця, 2013. – 582 с. – С. 95-102.
 7. Зінько І.Ю. Зміст професійного самовдосконалення викладачів вищих навчальних закладів // Проблемы высшего образования лиц с особыми потребностями. Материалы ХI международной научно-методической конференции «Культорологи-ческие и патриотические аспекты формирования духовности будущего специалиста» 20-22 марта 2014 г., г.Бар –Винница. - С.20-22
 8. Зінько І.Ю., Зінько Ю.А. Антирелігійна кампанія радянської влади на Шаргородщині в другій половині 1940х – середині 1960х рр. // Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція. Матеріали конференції 17-18 жовтня 2014р. м.Шаргород Вінницької області / Ред колегія: С.Д.Гальчак, І.Ю, Зінько, А.В. Войнаровський та ін. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2014. – С.239-242
 9. Зінько І.Ю. Інноваційні педагогічні технології у викладанні правознавчих дисциплін // Вісник інституту історії, етнології і права. – Вип. 12. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – С. 95-98.
 10. Зінько І.Ю., Лапшин С.А. Економічна політика уряду Російської імперії в Україні-Гетьманщині у 1734-1750 рр. // Україна – Козацька держава. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 травня 2014 року м. Жовті Води). – Жовті Води. – Видавець «Дріант», 2014. – С.53-56
 11. Зінько І.Ю. Самовдосконалення педагога як процес підвищення рівня професійної компетентності // Вісник інституту історії, етнології і права – Вінниця, 2015. – Випуск 13. – С.74 - 76
 12. Зінько І.Ю. Правова освіта як елемент формування професійної компетентності майбутніх педагогів // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія – Вінниця, 2015 – С. 123-127

Лапшин Сергій Андрійович – кандидат історичних наук, доцент.

З вересня 1989 року до липня 1999 року навчався у загальноосвітній школі №30 м.Вінниця, яку закінчив із відзнакою.

У липні 1999 року вступив до Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського на історичний факультет, який закінчив у червні 2004 р. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії і правознавства.

У жовтні 2004 р. вступив до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, яку успішно завершив у жовтні 2007 р.

У жовтні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію та рішенням спеціалізованої вченої ради ЧНУ ім..Б.Хмельницького присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історія України (Диплом ДК №057902).

У квітні 2014 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента.

Автор 85 праць – навчальних посібників, наукових статей. Брав участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.

Забезпечує викладання дисциплін: «Політологія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Етика і естетика», «Історія політичних та правових вчень», «Виборче право», «Аксіологія та сучасні проблеми соціології»


Посібники:
 1. Лапшин С.А. Правління Гетьманського уряду в Україні (1734-1750 рр.) Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей /Упоряд.С.А.Лапшин. – Вінниця, ВДПУ, 2008. – 88с.
 2. Лапшин С.А. Політологія. Бібліографічний покажчик. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. – Вінниця: ВДПУ, 2010. – 48 с.
 3. Лапшин С.А. Соціологія. Бібліографічний покажчик. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. – Вінниця: ВДПУ, 2010. – 24 с.
 4. Лапшин С.А. Соціологія громадської думки. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання філологічних спеціальностей. – Вінни-ця: ВДПУ, 2012. – 24с.
 5. Лапшин С.А. Методика проведення фокус-груп. Методичні рекомендації для студентів спеціаль-ності „Журналістика”. / Укладач – Лапшин С.А. – Вінниця: „Нілан-ЛТД”, 2013. – 28 с.
 6. Лапшин С.А. Політологія Збірник тестових завдань. Модуль 1 / Укладач – Лапшин С.А. – Вінниця: „Нілан-ЛТД”, 2013. – 16 с.
 7. Лапшин С.А. Політологія Збірник тестових завдань. Модуль 2 / Укладач – Лапшин С.А. – Вінниця: „Нілан-ЛТД”, 2013. – 44 с.
 8. Лапшин С.А. Політологія. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей (доповнено) Ред.Струкевич О.К., Конотопенко О.П., Лапшин С.А. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016 р. – 491 с.
Статті:
 1. Лапшин С.А. Конституційна реформа: зворотнього шляху немає //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ-ситету ім.В. Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 4. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – С.156-160.
 2. Лапшин С.А. Політичні зміни в Україні-Гетьманщині в середині 30-х рр. ХVIII ст. //Наукові записки Вінницького державного педагогічного універси-тету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Історія. - Вінниця: ВДПУ, 2005.- С.26-32.
 3. Лапшин С.А. Ліквідація гетьманства та заснування Правління гетьманського уряду в 1734 р. //Сторінки історії. Збірник наукових статей. Випуск 22. - Київ-Тернопіль, 2006. - С.13 -21.
 4. Лапшин С.А. Заходи Правління гетьманського уряду щодо кодифікації українського законодавства //ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА. Громадсько-політичний науковий збірник. Випуск 11. Одеса, 2008. - С.36-44.
 5. Лапшин С.А. Компетенція та матеріальне забезпечення Правління гетьманського уряду в 1734-1750 рр. //Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. – Черкаси, 2009. – С.203-208.
 6. Лапшин С.А. Теоретико-методологічні засади дослідження функціонування гетьманського уряду в 1734-1750 рр. //Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – С.70-77.
 7. Лапшин С.А. Дефінітивний аналіз проблеми формування політичної культури студентської молоді //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. - №35. – Вінниця: ВДПУ, 2011. – С.246-251.
 8. Лапшин С.А. Історіографія досліджень функціонування Правління Гетьманського уряду (1734-1750) //Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /Ред.кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: вид.Чабаненко Ю.А., 2013. – Вип.6. – С.12-14.
 9. Лапшин С.А. Компетенція призначення на державні посади в добу Правління гетьманського уряду як елемент інкорпораційної політики Російської імперії //Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /Ред.кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: вид.Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип.7. – С.250-252.
 10. Лапшин С.А. Політичні настрої українського суспільства за умов наступу Російської імперії на автономні права України-Гетьманщини (30-ті рр. XVIII ст.) //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. - Вип.23. - Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, „Нілан-ЛТД”, 2015. – С.14-18.
 11. Лапшин С.А. Характеристика політичних поглядів Б.Хмельницького та особливості їх формування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.25 Збірник наукових праць. – Вінниця, 2017. – С.25-30.
 12. Лапшин С.А. Соціокультурна трансформація політичних та владних еліт України //Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – С.92-97.
 13. Лапшин С.А. Inclusive education: social and pedagogical aspects //Inclusive education: challenges and opportunities may 11-12, 2017
 14. Лапшин С.А. Михайлівська церква смт.Дашів – одна з перлин дерев'яної архітектури Поділля //Матеріали VI регіональної науково-методичної конференції «Виховання молоді на принципах християнської моралі». – Вінниця, 24 квітня 2017 р. – C.65-67.
 15. Лапшин С.А. Перспективи вступу України до НАТО: використання досвіду Польщі // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Україна і Польща: історичне сусідство». 19-20 травня 2017 р. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С.397-400.
 16. Лапшин С.А. Характеристика політичної еліти України в контексті сучасних трансформаційних процесів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 19 жовтня 2017 року
 17. Лапшин С.А. Формування сучасного інформаційного суспільства у розрізі розвитку засобів масової інформації // Матеріали університетського симпозіуму «мас-медійний простір Вінниччини 2017». 16 листопада 2017 р. Режим доступу: http://journalism-vn.at.ua/blog/

Мельник Емілія Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент.

Народилася 1974 р. у м. Харків. Закінчила у 1993 році Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання. Англійська мова», у 2000 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література»; у 2003 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» (2-га вища освіта). а також денну аспірантуру (2005-2008 рр.) за напрямком 09.00.01 – «Онтологія, гносеологія, феноменологія» на кафедрі філософії у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію у ХНУ ім. В. Каразіна на тему «Ритуал в динаміці комунікативної культури» за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. Має вчене звання доцента.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах:

2001 р. – 2005 р. – асистент кафедри українознавства № 703 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

2003 р. – 2005 р. – асистент кафедри іноземних мов № 704 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

2008 р. – 2010 р.– асистент кафедри політології та історії № 702 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

2010 р. – 2012 р. – старший викладач кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури.

2012 р. – 2014 р. була на посаді доцента кафедри філософії Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА).

З 2014 року Мельник Е.А. присвоєне вчене звання доцента.

З 2014 р. – 2016 р. – доцент кафедри філософії, соціально-правових дисциплін та етнології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Коло наукових інтересів: філософська антропологія, філософія культури.

Забезпечує викладання дисциплін: «Філософія», «Політологія», «Філософія та епістемологія», «Філософія науки»

Перелік наукових та навчально-методичних праць становить 35 назв, із них наукових 33, навчально-методичних 2, після захисту дисертації опубліковано 19 праць. Брала участь у роботі 19 наукових конференцій та круглих столів.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Мельник Е.А. Ритуал як феномен комунікативної культури (частина II) / Е. Мельник // Гуманітарний часопис. – Х.: ХАІ, 2012. – № 1. – С. 51 - 58. Фахове видання.
 2. Мельник Е.А. Кордоцентризм філософсько-етичного вчення Г.С. Сковороди / Е.А. Мельник // Філософські читання: філософія у сучасному світі. Міжвузівський наук.-практ. семінар. ХНУБА, 2012. – С. 67-70.
 3. Мельник Е.А. Ритуал як естетичний компонент соціально-культурної діяльності / Е. Мельник // Культура України. – Х.: ХДАК, 2012. – Випуск 37. – С. 140 – 148. Фахове видання.
 4. Мельник Е.А. Ритуал як засіб створення стереотипів культурних форм спілкування та поведінки / Е. Мельник // Гуманітарний часопис. – Х.: ХАІ, 2013. – № 1. – С. 62 – 67. Фахове видання.
 5. Проценко О.П., Мельник Е.А. Ритуал та етикет у сфері сакрального й профанного / О.П. Проценко, Е.А. Мельник // Філософія у сучасному соціумі. Міжнар. наук. конф., Донецьк, 2013. – С. 208 - 211.
 6. Мельник Е.А., Проценко О.П. Етикет та ритуал у комунікативній системі соціуму / Е.А. Мельник, О.П. Проценко // Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУБА, 2013. – 79 с.
 7. Проценко О.П., Мельник Э.А. К проблеме идентичности в эпоху глобализации / О.П. Проценко, Э.А. Мельник // Філософія і релігія в пошуках духовних пріоритетів сучасного світу. Міськ. міжвузівсь. наук.-прак. семінар, Х., 2013. – С. 17 – 20.
 8. Гордін Л.Я., Мельник Е.А. Спілкування як сенс екзистенції людини / Л.Я. Гордін, Е.А. Мельник // Гуманітарний часопис. – Х.: ХАІ, 2014. – № 4. – С. 47 – 53. Фахове видання.
 9. Мельник Е.А. Людина у системі маніпулятивних процедур: ритуал та етикет / Е.А. Мельник // Гуманітарний часопис. – Х.: ХАІ, 2015. – № 2. – С. 25 – 31. Фахове видання.
 10. Мельник Е.А. Бренд як механізм примусу у суспільстві постмодерну / Е.А. Мельник // Збір. наук. праць. Вісник інституту історії, етнології і права. – Вінниця: ВДПУ, 2016. – Випуск 14. – С. 99 – 104.

Остапенко Олександр Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 5 липня 1984 року в м. Вінниця. У 2002 році закінчив Перші Київські державні курси іноземних мов та отримав Кваліфікацію перекладача за фахом «Англійська мова». У 2004 році закінчив Перші Київські державні курси іноземних мов та отримав Кваліфікацію перекладача за фахом «Італійська мова». У 2008 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав диплом спеціаліста. У 2009 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав диплом магістра. Кваліфікація – юрист.

У 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Охорона нотаріальної таємниці у кримінальному судочинстві ".

З 2004 року працював на посаді спеціаліста з юридично-правових питань ТОВ «Варс ЛТД». З 2007 року по 2008 рік працював на посаді директора ТОВ «Варс ЛТД».

З 2008 по 2011 рік працював на посаді провідного спеціаліста відділу з питань нотаріату Головного управління юстиції у Вінницькій області.

З 2011 року до теперішнього часу Голова координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області.

З 2011 року до теперішнього часу працює на посаді начальника відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

Забезпечує викладання дисциплін: «Судові та правоохоронні органи», «Господарський процес», «Криміналістика», «Кримінологія». Працює за сумісництвом.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Вісник Академії адвокатури України число 2 (21) 2011 – «Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у Кримінальному процесі».
 2. Бюлетень Міністерства юстиції України № 1 січень 2012 – «Охорона нотаріальної таємниці при провадженні слідчих дій».
 3. Бюлетень Міністерства юстиції України № 12 грудень 2012 – «Деякі гарантії охорони нотаріальної таємниці в кримінальному провадженні».
 4. Международный научно – практический правовой журнал «Закон и Жизнь» № 12 ноябрь 2013 - ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ НОТАРИАЛЬНОЙ ТАЙНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ.
 5. Журнал «Юридична Україна» № 2/2014 с. 74 – 79 – «ОСОБЛИВОСТІ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ВИЛУЧЕННЯ: кримінально – процесуальний аспект».
 6. Журнал «Митна справа» - 2014. - №1. - Частина 2. - Книга 1. - с. 154 – 158 – «Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як гарантія охорони нотаріальної таємниці».
 7. Бюлетень Міністерства юстиції України № 2 лютий 2014 с. 163 - 169 – «Проведення закритого судового розгляду з метою охорони нотаріальної таємниці».
 8. Тези наукових доповідей та повідомлень круглого столу:МВСУ НАВС Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів 30.11.2010 Тези наукових доповідей та повідомлень круглого столу – «Кримінально-процесуальні гарантії охорони нотаріальної таємниці».
 9. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 7-8 лютого 2014 року Громадська організація «Правовий світ» - «Охорона нотаріальної таємниці у кримінальному судочинстві. Порівняльно – правовий аналіз.» ст. 127 – 128.
 10. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції, м. Херсон, 14-15 лютого 2014 року Видавничий дім «Гельветика» - «Заборона залучення нотаріусів під час проведення негласних слідчих дій, як гарантія нерозголошення відомостей, які містять нотаріальну таємницю» ст. 157 – 159.
 11. Науково-практичний журнал Нотаріат для Вас № 3 (161) березень 2013 – Деякі гарантії охорони нотаріальної таємниці у кримінальному провадженні.

Левицький Артур Олексійович – кандидат наук з державного управління, старший викладач.

1998 р. закінчив Одеський державний економічний університет, за спеціальністю «Банківська справа». Кваліфікація – економіст.

2001 р. закінчив Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Кваліфікація ? магістр державного управління.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Механізми публічного управління розвитком регіональної туристичної дестинації».

Забезпечує викладання дисциплін: «Адміністрування в державній службі», «Інформаційні системи в менеджменті».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т. М. Безверхнюк, А. О. Левицький, К. В. Пєклун, І. В. Руда, І. А. Сенча, Т. В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т. М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 351 с.
 2. Левицький А. О. Портфельна стратегія управління розвитком туристичної дестинації / А. Левицький // Держава і регіони : науково-виробничий журнал. – Серія: Державне управління. – 2016. – № 1 (53). – С. 85–93.
 3. Levytskyy A. Informational and technological principle of the tourism planning / А. Levytskyy // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 1 (65). – С. 51–56.
 4. Levytskyy A. Competetiveness of tourism product: evaluation and approaches to provision / A. Levytskyy // Journal of Geography, Politics and Society. – 2015. – Volume 5. – Issue 2. – Р. 7-18.
 5. Левицький А. О. Інфраструктурне забезпечення проектної діяльності у соціальній сфері / А. Левицький // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 1 (57). – С. 83–87.
 6. Левицький А. О. Державна підтримка проектної діяльності при реалізації соціальних проектів на регіональному рівні / А. Левицький // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 4 (56). – С. 83–86.
 7. Левицький А. О. Управління соціальними проектами: оцінка ризиків і аналіз зацікавлених сторін // Т. Безверхнюк, І. Сенча, Т. Сивак, А. Левицький // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 4. – С. 17–23.
 8. Левицький А. О. Узгодження інтересів зацікавлених сторін при реалізації соціальних проектів: аналіз проблемного поля / А. Левицький // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 4 (52). – С. 98–101.
 9. Левицький А. О. Використання комплексного стратегічного аналізу для визначення пріоритетів розвитку регіону / А. Левицький // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 2 (25). – С. 34–44.
 10. Левицький А. О. Шляхи підвищення якості прогнозів соціально-економічних процесів методами динамічного моделювання / А. Ахламов, А. Левицький // Соціально-економічний потенціал регіону та бюджетний процес : мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 13 січ. 2011 р. ; тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 4–6.
 11. Левицький А. О. Виявлення та врахування інтересів зацікавлених сторін при реалізації соціальних проектів: іноземний досвід / А. Левицький // Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти : мат-ли щорічн. наук.-практ. конф., 31 трав. 2013 р. ; тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 72–75.
 12. Левицький А. О. Партнерська мережа як інституціональна форма суспільних комунікацій / Т. Безверхнюк, А. Левицький // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., 27 лист. 2015 р. ; тези доп. – Хелм : Вид-во ВШМВСК, 2016. – С. 12–18.

Назаренко Марина Олександрівна – кандидат наук з державного управління, старший викладач.

2010 р. закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Кваліфікація - магістр державного управління.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний механізм реалізації євроінтеграційної політики України».

Забезпечує викладання дисциплін: «Територіальна організація державної влади в Україні», «Комунікації у сфері управління».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Галаган М. О. Становлення взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом: шлях до підписання Угоди про асоціацію та її подальшої реалізації / О. М. Овчар, М. О. Галаган // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3 (47). – С. 109-113.
 2. Галаган М. О. Теоретичні засади інституційно-правових механізмів державного управління в контексті реалізації європейської інтеграції України / М. О. Галаган // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. № 4 (48). – С. 7-10.
 3. Галаган М. О. Досвід Словацької Республіки щодо реалізації європейської інтеграції / М. О. Галаган // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 4 (39). – С. 497-504.
 4. Галаган М. А. Евроинтеграционная политика как объект научного анализа / М. А. Галаган // Вестник государственного и муниципального управления : сбор. науч. трудов. – Орел : Изд-во РАНХиГС, 2013. – № 4. – С. 243-248.
 5. Галаган М. О. Євроінтеграційна політика в Україні: механізми реалізації / М. О. Галаган // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 3 (55). – С. 45-48.

Кронівець Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший викладач.

У 2006 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала диплом про повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістр-дослідник історії, вчитель історії та правознавства.

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію магістра із адміністративного менеджменту, менеджера з адміністративної діяльності.

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Т.Шевченка, отримала диплом про повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені М.Коцюбинського працює з 2006 року, поєднуючи викладацьку діяльність із правозастосовною. Зокрема, з 01.09.2016 року на посаді старшого викладача кафедри правових наук та філософії ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Має 8 років науково-педагогічного та 10 років юридичного стажу.

Сфера наукових інтересів: проблематика інформаційного права, інформатизації, правове регулювання освітньої діяльності.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Правові засади інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Робота виконана в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України.

Забезпечує викладання дисциплін: «Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Податкове право».Здійснює керівництво правовою практикою та написанням курсових і дипломних робіт. Здійснює керівництво гуртком з правознавства.

Статті у зарубіжних фахових виданнях
 1. Кронивец Т.Н. Определяющие векторы развития системы высшего образования в Украине в контексте построения информационного общества / Т.Н. Кронивец // Zbior raportow naukowych. „Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. (30.01.2015 - 31.01.2015 ). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – s.10-12.
 2. Kronivets T. The genesis of contemporary scientific researches of information support of higher education establishments in Ukraine / T. Kronivets // Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek 2. 1.vyd. – Brno, Jizni Palmira, 2015. – P. 266-273.
Статті у фахових виданнях з юридичних наук
 1. Кронівець Т.М. Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Т.М. Кронівець // Правова інформатика. – 2013. – №2 (38). – С. 19-24.
 2. Кронівець Т.М. Електронна освіта у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи правового регулювання / Т. М. Кронівець // Наук. часопис Нац. пед. Ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 12 : Економіка і право : зб. наук. пр.. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 22. – С. 134-140.
 3. Кронівець Т. Інформаційно-правове забезпечення якості вищої освіти/ Т.М. Кронівець // Правова інформатика – 2016.
 4. Кронівець Т. Правові аспекти захисту об’єктів права інтелектуальної власності у ВНЗ України /Т.М. Кронівець // Порівняльно-аналітичне право – 2016 – №4.
 5. Кронівець Т. Удосконалення механізмів розвитку безперервної освіти / Т.М.Кронівець // Інформація і право – 2016.
Тези доповідей і виступів:
 1. Кронівець Т. Вищий навчальний заклад як простір генерування ідеології інформаційного суспільства / Т. Кронівець // Вибрані роботи учасників V Міжнар. наук.-практ. форуму «Принцип верховенства права та права людини, 17-19 трав. 2013 р. – К. 2013. ,– С. 90-92.
 2. Кронівець Т.М. Інформаційна діяльність вищих навчальних закладів України: понятійно-категоріальний апарат / Т.М. Кронівець // Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи : матеріали Міжнар. наук. Конф. 23-24 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Громадська організація "Феміда", Центр правової освіти і науки. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – C. 124-129.
 3. Кронівець Т.М. Правові особливості захисту персональних даних вступників до ВНЗ України / Т.М.Кронівець // Другі економіко-правові читання (юридичне спрямування) : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет – конференції. – Л., 2014. – С. 170-175.
 4. Кронівець Т.М. Захист персональних даних осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України, як складова інформаційної безпеки особистостей / Т.М. Кронівець // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности : материалы междунар. науч. конф. ИТБ-2014. – К. : ИПРИ НАН Украины, 2014. – С. 74-81.
 5. Кронівець Т.М. Роль вищих навчальних закладів у побудові інформаційного суспільства в Україні / Т. М. Кронівець // Вісник інституту історії, етнології і права // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. Вип14. – Вінниця, 2016. – 170 с. – С.153-158;
 6. Кронівець Т.М. Міжнародна співпраця у сфері інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України як механізм збалансованого запозичення //Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина: 20 років досвіду правового регулювання: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції –Л., 2016.
 7. Кронівець Т. Інформаційно-організаційне забезпечення діяльності ВНЗ України / Т.М.Кронівець // Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конференції – Л.,2016.
 8. Кронівець Т.М. Бази даних у системі вищої освіти: правовий вимір / Т.М.Кронівець // Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти: матер. круглого столу 12 трав. 2017 р. – Вінниця, 2017 – С.112-118.

Гринюк Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.

1998 р. закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю: «правознавство». Кваліфікація – юрист.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні»

Забезпечує викладання дисциплін: «Сімейне право», «Цивільний процес», «Підприємницьке право», «Господарське право».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Навчальний посібник в схемах “Інтелектуальна власність” для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Сєвєродонецьк: Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 2012. – 100 с.” ( рецензент – доцент, к.ф.н. Ополонін А.М. Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля).
 2. Правова охорона Веб-сайту як об”єкта права інтелектуальної власності.//Матеріали виступів міжнародної науково-практичної конференції аспірантів-юристів. - Харків, 2012.
 3. Особливості правової охорони торговельної марки.// Вісник інституту історії, етнології і права:Вип.13, 2015 - с.82-85.

Забарний Григорій Григорович - кандидат юридичних наук, доцент.

1984 р. закінчив Київську вищу школу МВД СССР ім. Ф.Е. Дзержинського, за спеціальністю –«Правознавство». Кваліфікація – юрист.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: ««Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України»

Забезпечує викладання дисциплін: «Конституційне право України», «Трудове право», «Екологічне право», «Аграрне право», «Нотаріат та адвокатура».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Забарний Г. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. / Г. Г. Забарний, Р. К. Калюжний, В. К. Шкарупа. – Київ: Вид-во Палівода АВ, 2005. – 368 с.
 2. Забарний Г. Г. Адміністративно-правова характеристика суб’єкта адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Г. Г. Забарний, Л. Д. Менів. // Право України. – 2009. – №10. – С. 149–156.
 3. Забарний Г. Г. Актуальна праця у галузі права інтелектуальної власності / Г. Г. Забарний // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С.
 4. Забарний Г. Г. Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України / Г. Г. Забарний, Н. Ю. Баланюк. // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 50–58. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2011_1_96

Малахова Ольга Валентинівна - кандидат юридичних наук, доцент.

2013 р. закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство». Кваліфікація – магістр права. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально-процесуальному доказування».

Забезпечує викладання дисциплін: «Кримінальний процес» «Юридична деонтологія», «Митне право», «Конкурентне право», «Муніципальне право».

Працює за сумісництвом.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Малахова О.В. Проблемні аспекти реалізації права підозрюваного (обвинуваченого) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють (обвинувачують) / О.В. Малахова // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. / від. за вип. : B. В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло ; Нац.ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 73 – 76.
 2. Малахова О.В. Межі активності суду у доказуванні під час судового розгляду в суді першої інстанції та сприяння захисту / О.В, Малахова // Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження : матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 104 – 106.
 3. Малахова О.В. Проблемні аспекти правового порядку визнання доказів недопустимими / О.В. Малахова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – C. 339 – 341.
 4. Малахова О.В. Щодо правового порядку розгляду судом клопотання сторони захисту, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження / О.В. Малахова // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
 5. Малахова О.В. До питання правового порядку визнання доказів недопустимими / О.В. Малахова // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д. ю. н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. / за ред. Г. О. Ульяно вої, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» [та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С.160-163.
 6. Малахова О.В. Щодо процесуальних можливостей сторони захисту збирати докази під час досудового розслідування / О.В. Малахова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 року). У 2-х томах. Т. 2 /від.ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Відавничий дім «Гельветика», 2017. – С.390-391.

2022 - 2023 © ВДПУ