Переглядів:

Кафедра культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.Склад кафедри

КОЛЯСТРУК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

КОЛЯСТРУК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Посада: завідувач кафедри історії та культури України.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Вчене звання: професор.

E-mail: olha.koliastruk@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science

Освіта: 1979 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, здобула кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства

Науково-педагогічна діяльність: Працювала учителем історії середньої школи №2 м. Бар, Вінницької обл. У Вінницькому державному педагогічному університеті працює з 1980 р., розпочинала асистентом на кафедрі всесвітньої історії. Навчалась в аспірантурі Інституту історії НАН УРСР (1984-1987).

У березні 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Преса УСРР у контексті політики українізації (20-30-ті рр. ХХ ст.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. У червні 2005р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента по кафедрі всесвітньої історії.

Навчалась у докторантурі Київського Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2005-2008). Дисертацію «Повсякденне життя інтелігенції УСРР у 1920-¬ті рр.: сучасний теоретико-¬методологічний та історіографічно-джерелознавчий дискурс» на звання доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни захистила в Інституті історії України НАН України у грудні 2010 р. У квітні 2013 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора по кафедрі філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології. Відмінник освіти України (2005).

Науковий доробок: Автор понад 240 наукових публікацій у галузі історії і теорії радянської повсякденності, соціокультурної антропології, історії світової та української культури, візуальної історії, усної історії, в т.ч. 3 авторських, 14 колективних монографій; 2 навчальних посібників для студентів з Грифом МОН України (у співавт.), 1 навч. посібника для вчителів з Грифом МОН України (у співавт.).

Викладає дисципліни: Історія світової культури; Історія повсякденності; Сучасна світова культура; Європейська культура, Історія української культури, Культурна антропологія, Цивілізаційна історія України.

КАРОЄВА ТЕТЯНА РОБЕРТІВНА

Посада: професор кафедри історії та культури України

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: tetiana.karoieva@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science

Освіта: Закінчила Київський державний інститут культури у 1990 р. за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», кваліфікація «бібліотекар-бібліограф».

Науково-педагогічна діяльність:

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

У Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського працює на посаді старшого викладача (2006), доцента (2010), професора (2019).

У 2012 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін.

Навчалась у докторантурі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (2012–2015).

2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Науковий доробок: Автор понад 260 наукових праць у сфері книжкової культури, історичної урбаністики та історичного краєзнавства, зокрема 11 вийшли друком як окремі книжкові видання (3 монографії, 5 каталогів, 3 довідники тощо).

Ініціатор та редактор щорічного альманаху «Подільський книжник» (з 2008). Експерт з книжкового пам’яткознавства.

Викладає дисципліни: історія України, етнологія України, історія етнології, інформаційні ресурси з історії, історична урбаністика та регіоналістика, соціокультурна антропологія, історичне музеєзнавство та архівознавство, культурна історія.

ВОЙНАРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: доцент кафедри історії та культури України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: anatolii.voinarovskyi@vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Освіта: Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут у 1997 р. (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) за спеціальністю «всесвітня історія та правознавство», кваліфікація «вчитель всесвітньої історії і правознавства».

Науково-педагогічна діяльність: Навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2002 - 2004).

10 червня 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.

Працював з 2004 р. на кафедрі історії слов’янських народів, з 2011 по 2013 роки на кафедрі етнології та спеціальних історичних дисциплін, з 2013 р. на кафедрі історії та культури України. З 2009 року на посаді доцента.

У червні 2015 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культури України.

Науковий доробок: Автор понад 70 наукових праць у галузі історії та методики викладання історії, навчальних посібників з історії. Співавтор серії науково-популярних фільмів «Поділля в роки Національної революції 1917 – 1921», «Поділля в добу НЕПу», «Вінниччина в роки Другої світової війни: історичні міфи та реалії».

Викладає дисципліни: історія рідного краю, історичне краєзнавство, спеціальні історичні дисципліни.

ГРЕБЕНЬОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: доцент кафедри історії та культури України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

E-mail: grebenyova@gmail.com

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science

Освіта: У 1999 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання і практична психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога у закладах освіти.

Науково-педагогічна діяльність: Навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка при кафедрі етнології та краєзнавства інституту історії (м.Київ) (2006-2010).

14 лютому 2011 р. захистила кандидатську дисертацію з теми: «Дитяча субкультура українців другої половини XX – початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини)» зі спеціальності 07.00.05. – етнологія. В цьому ж році рішенням Атестаційної колегії присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності етнологія.

З серпня 2004 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського: з серпня 2004 р. по жовтень 2005 р. – старший лаборант кафедри української і зарубіжної культури; з жовтня 2005р. по серпень 2011 рр. – методист навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля; з вересня 2011 по серпень 2013 рр. – асистент кафедри етнології; з вересня 2014 р. по серпень 2016 рр. – старший викладач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології; з вересня 2016 р. по серпень 2018 рр. старший викладач кафедри історії та культури України; з вересня 2018 р. доцент кафедри історії та культури України.

Науковий доробок: Автор близько 70 наукових праць та науково-методичних публікацій. Автор тематичних запитальників. Учасник та керівник етнографічних експедицій.

Викладає дисципліни: «Українознавство», «Історія української культури», «Туристичне краєзнавство», «Екскурсійна справа», «Етнографія дитинства».

ЖМУД НАТАЛКА ВІКТОРІВНА

Посада: доцент кафедри історії та культури України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: zmudnstalka@gmail.com

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science

Освіта: У 1999 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. Із 1998 по 2001 рр. працювала вчителем українознавства у приватній сімейній школі «АІСТ» (м. Вінниця).

Науково-педагогічна діяльність: Навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України (м.Київ) (2001-2004).

23 грудня 2005 року захистила дисертацію з теми «Народна педагогіка як етноформуючий чинник» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.05 – етнологія. У 2006 р. отримала диплом кандидата історичних наук. З 2004 р. по 2005 р. працювала на посаді мистецтвознавця I категорії в «Українському етнологічному центрі» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, з 2005 р. по 2006 р. – там же на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2001 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2012 р. отримала диплом доцента. З 2013 р. є директором Музейно-просвітницького центру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2019 р. є керівником Центру українознавчих студій при кафедрі історії та культури України.

Науковий доробок: Автор близько 80 наукових та науково-методичних публікацій. Автор понад 20 тематичних запитальників. Учасник понад 50 експедицій, керівник – понад 20.

Викладає дисципліни: «Основи етнології», «Історія української культури», «Туристичне краєзнавство», «Методика навчання українознавства», «Методика екскурсійної роботи», «Етнопедагогіка», «Нормативна етнологія», «Екскурсійна справа».

КОСАКІВСЬКИЙ ВІКТОР АФАНАСІЙОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри історії та культури України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук зі спеціальності етнологія – 07.00.05.

E-mail: vitkos1962@gmail.com

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

SCOPUS

Освіта: Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського у 1988 р. (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) за спеціальністю «Історія», кваліфікація учитель історії і суспільствознавства.

Науково-педагогічна діяльність: З 1988 по 2000 рік працював у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на посадах: молодший науковий працівник, науковий працівник, старший науковий працівник, завідувач сектором археології, завідувач сектором етнографії, провідний науковий працівник. З жовтня 2000 р. і до сьогодні працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Нині старший викладач кафедри історії та культури України факультету історії, права і публічного управління.

25 березня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурна характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ – початок ХХІ століття)».

Науковий доробок: Досліджує етнологію, етнографію (народне мистецтво, ремесла і промисли подолян, народний одяг, звичаї та обряди), фольклор (пісенний і прозовий), археологію (трипільську культуру, археологічні пам’ятки Поділля різних епох, музейні колекції та персоналії дослідників), історію, топоніміку та краєзнавство.

Автор 306 наукових праць з вище перелічених тем, в т.ч. 5 монографій на історико-етнографічну тематику, 1 публікації у міжнародному виданні внесеному до індексованих БД Scopus (Польща), 1 публікація у іноземному фаховому виданні (Німеччина), а також 12 навчально-методичних посібників з етнографії України. Науковий редактор монографій, колективних монографій і наукових збірників. Член редколегії багатотомного академічного видання (Т. 7, 9, 10) «Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів».

Учасник понад 100-та міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Етнографія України», «Етногеографія України», «Етнопам’яткознавство», «Етноконфліктолгія» «Історія та культура України».

Проводить археологічну практику. Веде етнографічно-археологічний гурток.

МЕЛЬНИЧУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри історії та культури України

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: tetiana.melnychuk @vspu.edu.ua

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль Web of Science

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2000 р. за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

Науково-педагогічна діяльність: Працювала вчителем історії та правознавства та заступником директора ЗОШ №19 м. Вінниці (1999 - 2005).

Навчалась в аспірантурі ВДПУ ім. М. Коцюбинського (2002 - 2005)

У 2006 захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з спеціальності «Історія України».

Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Вінницької філії Університету сучасних знань (2005 - 2006).

Старший викладач Вінницького ФМІБ КУК (2006 - 2007)

З вересня 2007 року починає працювати у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського: старший викладач кафедри історії слов’янських народів (2007 - 2011), старший викладач кафедри етнології і спеціальних історичних дисциплін (2011 - 2012), на посаді доцента кафедри історії та культури України (з 2012 року)

14 лютого 2014 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культури України.

Науковий доробок: Авторка понад 90 наукових та науково-методичних праць у галузі історії України та методики викладання історії. Співавторка 2 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: шкільний курс історії та методика його навчання; основи наукових досліджень.

2022 - 2023 © ВДПУ