Переглядів:

Кафедра культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.Кафедра культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін створена 31 серпня 2021 як структурний підрозділ історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Склад кафедри на початок 2021-2022 н. р.:

Коляструк Ольга Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри;

Кароєва Тетяна Робертівна – доктор історичних наук, професор;

Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент;

Гребеньова Валентина Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент;

Жмуд Наталка Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент;

Косаківський Віктор Афанасійович – кандидат історичних наук, доцент;

Мельничук Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент;

Літинський В’ячеслав Валерійович – магістр історії, старший лаборант.ЗВО «бакалавр»:

• Історія світової культури

• Історія української культури

• Європейська культура

• Шкільний курс історії та методика його навчання

• Основи педагогічної майстерності

• Основи наукових досліджень

• Інноваційні методи навчання історії у закладах середньої освіти

• Історичне краєзнавство

• Історія рідного краю

• Історія етнології

• Екскурсійна робота

• Етнопедагогіка

• Етноконфліктологія

• Українознавство

• Методика навчання українознавства

• Методика екскурсійної роботи

• Основи етнології

• Етнологія України

• Спеціальні історичні дисципліни

• Туристичне краєзнавство


ЗВО «магістр»

• Сучасна світова культура

• Культурна антропологія

• Нормативна етнологія

• Етнографія дитинства

• Етнопсихологія

• Етногеографія

• Історія повсякденності

• Ігрові технології пізнання історії

• Інформаційні ресурси з історії

• Основи музеєзнавства і архівознавства

• Основи регіоналістики та урбаністики


ЗВО «доктор філософії»

• Теоретичні та методологічні основи історії повсякденності

• Теоретичні проблеми етнології

• Культурна історія

• Архівна евристика


Весь комплекс навчальної та навчально-методичної роботи зі студентами колектив кафедри проводить за вимогами Болонської системи, відповідно до навчальних планів й на основі типових навчальних і робочих програм, розроблених і схвалених кафедрою, НМК факультету, вченою радою університету.

Для ритмічного та систематичного проведення навчальної роботи зі студентами кафедра тісно співпрацює з усіма дирекціями, деканатами, кафедрами та іншими підрозділами університету, що сприяє належному забезпеченню відповідно до вимог вищої школи та орієнтації її на високі якісні показники. Зусиллями викладачів кафедри систематично оновлюється або розробляються навчальні, робочі програми і плани з урахуванням змін й доповнень у навчальних планах різних спеціальностей і предметних спеціалізацій.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Для цього з кожної навчальної дисципліни створені навчально-методичні комплекси, а для поточного контролю - контрольні завдання та модульні контрольні роботи. Крім того, систематично готуються, доповнюються та оновлюються тексти лекцій, плани практичних занять.

Особливу увагу кафедра приділяє виконанню студентами курсових і дипломних робіт. Для цього викладачі щорічно розробляють відповідну тематику, методичні поради і вимоги щодо їх належного виконання та оформлення, критерії оцінювання тощо.

Навчання є студентоцентрованим. Специфіка дисциплін кафедри дозволяє апелювати до життєвого досвіду студентів, націлювати на практичне використання/застосування отриманих знань.

Науково-дослідна робота

У багатогранній діяльності кафедри чільне місце посіла науково-дослідна робота, що проводиться в органічній єдності з навчально-виховним процесом і водночас є невід’ємною складовою і пріоритетною сферою розвитку кафедри, історичного факультету, колективу університету загалом. Перспективними напрями науково-дослідної діяльності є дослідження історії радянської повсякденності, етнографії та археології Східного Поділля історії промислового комплексу Вінниччини, Української національної революції 1917–1921 років. Кафедра є засновником Навчально-наукової лабораторії з історії та етнології Східного Поділля (з археологічною колекцією і рукописним фондом, навчальним кабінетом, етнографічним музеєм Східного Поділля) та Навчально-методичної лабораторії «Inspiration Club» (з навчально-ігровим простором).

Кафедра активно працює, популяризуючи історію краю в ЗМІ, соціальних мережах та Інтернеті, викладає навчальні фільми та відеоролики на історичну та краєзнавчу тематику в Youtube.com.

Кафедра активно розвиває творче співробітництво з багатьма науковими історичним школами наукових установ і вишів України, Республіки Польща тощо. Така тенденція знаходить своє вираження в результатах науково-дослідної роботи, якою охоплені всі науково-педагогічні працівники і аспіранти. У наукових студіях кафедри важливе місце посідають історико-краєзнавчі, усноісторичні, етнографічні та археологічні дослідження за участі викладачів, аспірантів і здобувачів кафедри. Сприяє цьому тісна співпраця з Державним архівом Вінницької області, Музеєм Вінниці, Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм. Викладачі кафедри беруть учать у створенні таких багатотомних видань як «Пам’ятки історії та культури України. Вінницька область», «Книга Пам’яті України», «Реабілітовані історії», «Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів» тощо. Їх часто запрошують як експертів до виконання профільних обласних, регіональних та міських програм, що дозволяє залучати й студентів до практичної діяльності.

Справжнім засобом демонстрації наукових сил і здобутків історичної науки, можливості спілкування вчених, початкуючих дослідників, школою апробації нових наукових результатів істориків є проведення з ініціативи кафедри Всеукраїнського науково-теоретичного семінару «Повсякдення: візії та смисли», регіонального науково-практичного семінару «Народна культура у національному вихованні дітей та молоді». Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових конференціях.

2022 - 2023 © ВДПУ