Склад кафедри біології


Матвійчук Олександр Анатолійович - кандидат біологічних наук, доцент

Матвійчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Email: moavinni@gmail.com

Закінчив магістратуру природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Кваліфікація – магістр-дослідник біології.

З 2002 року працював на посаді асистента кафедри біології. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Видова структура орнітоценозів Верхнього і Середнього Побужжя в умовах антропогенної трансформації екосистем» зі спеціальності 03.00.16 – екологія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

З 2012 року працює на посаді старшого викладача, а з 2015 року – доцента кафедри біології. У 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

З вересня 2020 р. займає посаду завідувача кафедри біології.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми видової структури хребетних тварин Вінницької області, їхньої біології та екології, питань охорони. Учасник багатьох експедицій в межах України і Східного Поділля. Результати наукових досліджень опубліковані у вигляді статей в українських та зарубіжних фахових журналах, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, збірниках наукових праць, тезах Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Є автором понад 70 наукових публікацій, серед яких статті у журналах індексованих у Scopus та Web of Science, монографії: «Орнітофауна Верхнього і Середнього Побужжя» (2010 р.), «Водно-болотні угіддя Поділля» (2014 р.) «Кадастр наземних тетрапод Вінницької області» (2015 р.), «Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження» (2018 р.), «Птахи Вінниччини» (2017 р.), «Природа Вінниччини. Земноводні та плазуни» (2018 р.).

Є ініціатором і співавтором створення низки заповідних об’єктів Вінниччини: орнітологічних, загальнозоологічних, ландшафтних, лісових гідрологічних заказників.

Викладає лекційні курси «Зоологія безхребетних» і «Зоологія хребетних» для бакалаврів, «Орнітологія» і «Методи польових досліджень екології тварин» для магістрів спеціальностей 091 Біологія і 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).


Завідувач кафедри професор Кур′ята В.Г.

Кур′ята Володимир Григорович - доктор біологічних наук, професор.

Наукові та навчально-методичні праці

Email: vgk2006@ukr.net

Закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю “біологія ”, спеціалізацією “фізіологія рослин”. Кваліфікація за базовою освітою – біолог, викладач біології і хімії. З 1973 по 1980 рік працював на посаді асистента кафедри фізіології рослин Одеського університету. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію “Роль біополімерів рослинних клітинних оболонок виноградної лози в період осінньо-зимового спокою ” з спеціальності 03.00.12 - фізіологія рослин у спеціалізованій раді при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. З 1980 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри природничих наук, а з лютого 2000 р. по серпень 2020 р. працював на посаді завідувача кафедри біології.

З 1996 по 1999 р. проходив підготовку у докторантурі при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, у спеціалізованій вченій раді якого у 1999 р. захистив докторську дисертацію “Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур ”. В 2003 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри біології.

Під керівництвом В.Г. Кур’яти захищено чотирнадцять кандидатських дисертацій, виконується ще одна дисертаційна робота. Протягом 17 років керував держбюджетними темами на замовлення МОН України та госпдоговір ними темами на замовлення державних органів України та спеціалізованих підприємств.

Кур’ята В.Г. є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України та Національного університету біоресурсів та природокористування), членом редколегії двох фахових видань: Вісника Харківського національного аграрного університету (сер. Біологія) і журналу «Фізіологія рослин і генетика» Інституту фізіології рослин і генетик и НАН України, Головою Вінницького відділення Товариства фізіологів рослин України.

В якості експерта Міністерства освіти і науки України брав участь в акредитації спеціальності “Біологія” ряду закладів вищої освіти України, є експертом фахової секції №15 «Біологія, біотехнології та актуальні проблеми медичних наук» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Автор близько 250 наукових праць, серед яких 11 монографій, 21 патент винаходи і корисні моделі, 31 стаття у виданнях з переліку Scopus та Web of Science. Кур’ята В.Г. занесений на обласну Дошку пошани (2004 р.), Відмінник освіти України (2006 р.). Визнаний “Людиною року ” в номінації “Діяч науки ” (2003 р., Вінницька обласна державна адміністрація).

Викладає лекційні курси “Фізіологія рослин ”, “Анатомія рослин”, “Ботаніка”, курс “Вибрані глави екології” для магістрів.


Васильєва Світлана Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент

Васильєва Світлана Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент.

Сертифікати

Наукові та навчально-методичні праці

У 1983 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа. У цьому ж році поступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова АН України за спеціальністю біомедична кібернетика. У 1989 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю 14.00.25 - фармакологія.

З 1986 року викладає у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. У 1996 році присвоєно звання доцента.

Науковий напрям досліджень: удосконалення змісту та методики викладання медико-біологічних дисциплін; фізичний стан та адаптаційні можливості студентської молоді.

Автор близько 40 наукових праць.

Викладає курси: «Фізіологія людини і тварини», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Фізіологія вищої нервової діяльності».Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

У 1979 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель географії і біології, працювала вчителем в школі, з 1988р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. З 1994 по 1997 рр. навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки АПН України (м.Київ) за спеціальностями: 13.00.01 – теорія і історія педагогіки та 13.00.02 – методика викладання, де захистила кандидатську дисертацію «Систематизація екологічних знань та вмінь старшокласників в процесі факультативної роботи» (1996 р.). Викладає курси “Екологія”, “Біологічна та соціальна екологія”, “Шкільний курс біології та методика його викладання”.

Сфера наукових інтересів: працює над докторською дисертацією за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у напрямку, - теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до екологічної освіти учнів.

Левчук Н.В. є науковим кореспондентом Інституту проблем виховання АПН України (м. Київ), де в межах планових тем лабораторії екологічного виховання займається моніторингом екологічної освіти і виховання школярів різних областей України. Левчук Н. В. нагороджена нагрудним знаком Відмінник освіти України (2015 р.).Князюк Олег Вікторович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Князюк Олег Вікторович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Сертифікати

Навчався в Білоцерківському сільськогосподарському інституті, який закінчив в 1981 році.

Працював в Інституті кормів УААН (м.Вінниця) науковим співробітником. Кандидатську дисертацію на тему „Формування продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в центральному Лісостепу України “ захистив в 1988 році у Кам’янець - Подільському сільськогосподарському інституті. Працює у Вінницькому державному педагогічному університеті з 1993 року на посадах асистента, старшого викладача, а з 1995 року - доцента кафедри біології.

Викладає курси: "Систематика рослин", "Основи сільського господарства".Гудзевич Людмила Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент

Гудзевич Людмила Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

У 1992 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю географія і біологія. З цього ж року почала педагогічну діяльність у школі на посаді вчителя біології де продовжує працювати і нині за сумісництвом.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського працює з 2000 року. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Тема дисертаційного дослідження «Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків Поділля». Дисертаційне дослідження виконувалося в науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Є автором та співавтором понад 90 наукових і науково-методичних праць, зокрема 6-ти навчально-методичних посібників, а також практикумів, методичних вказівок, статей у фахових виданнях, 5 публікацій у виданнях, які індексуються SCOPUS та WOS.

Викладає дисципліни: «Вікова фізіологія і основи медичних знань», «Домедична допомога» «Сестринська справа».

Хобі – фітнес, туризм, оздоровчі технології, водіння авто, садівництво, городництво, квітникарство, ландшафтний дизайн.Шевчук Оксана Анатоліївна - кандидат біологічних наук, доцент

Шевчук Оксана Анатоліївна - кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Email: shevchukoksana8@gmail.com

У 1996 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціалістю учитель географії і біології.

У 2000-2003 рр. навчалася у цільовій аспірантурі кафедри біології ВДПУ. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м. Киів) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків».

Шевчук О.А. автор понад 200 публікацій з них 10 статей у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science, 3 статті у закордонних наукових виданнях, 42 статей у фахових наукових виданнях України, співавтор 2 монографій, 2-х деклараційних патетів на винаходи.

Викладає навчальні дисципліни: «Ботаніка», «Історія біології», «Флористика і гербарна справа».Сарафинюк Петро Васильович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

Сарафинюк Петро Васильович - кандидат біологічних наук, доцент.

Сертифікати

Наукові та навчально-методичні праці

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1988 році. Спеціальність: географія і біологія.

Працював вчителем географії і біології у Мало-Крушлинецькій ЗОШ Вінницького району та у Вінницькій ЗОШ №5. Був завідувачем кафедри «Фізичної реабілітація» в університеті «Україна». У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського працює з 2006 року.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Тема дисертаційного дослідження «Нормативні показники ультразвукових параметрів серця у міських підлітків у залежності від антропогенетичних характеристик організму». Дисертаційне дослідження виконувалося в науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.

Викладає дисципліни: основи природознавства, екологія, основи валеології, анатомія та фізіологія з основами генетики, фізіологія ВНД з основами вікової фізіології та генетики, загальна біологія та генетика в студентів Інституту педагогіки, психології і мистецтв.

Коло наукових інтересів: інтегративна антропологія.Ткачук Олеся Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

Ткачук Олеся Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

У 2000 році закінчила Вінницький педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю вчитель хімії і біології, а у 2001 році – магістратуру при ВДПУ. З 2001 по 2004 рр. навчалася в цільовій аспірантурі за спеціальністю 03.00.12 - фізіологія рослин. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі” в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м.Київ).

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає навчальні дисципліни "Цитологія", "Біологія клітини", "Мікробіологія з основами вірусології", "Біохімія рослин", "Фізіологічно активні речовини і регулятори росту рослин"

Email: olesyatkachuk16@gmail.com
Рогач Віктор Васильович - кандидат біологічних наук, доцент

Рогач Віктор Васильович - кандидат біологічних наук, доцент.

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Наукові та навчально-методичні праці

У 1997 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель географії і біології.

З 1996 р. працює вчителем біології у школі, з 2004 р. – асистентом кафедри біології, у 2005-2008 р. р. – аспірант кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

В 2009 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого».

З 2009 року старший викладач кафедри біології, а з 2015 року доцент кафедри біології. Відмінник освіти України (2016). Підготував призера (ІІІ місце) Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (Мелітополь 2019 рік), а також переможця (Полтава 2019 рік) і двох призерів (ІІІ місця) (Полтава 2020 рік) Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт з біології.

З 2005 року вчитель вищої категорії, а з 2008 вчитель-методист. Переможець районного та призер обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Біологія» (2004 р.). Підготував двох призерів (дипломантів ІІ ступеня) ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, Президентських стипендіатів (2010 та 2014 роки). З 2016 року голова журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, а з 2017 року ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

Рогач В.В. автор 88 наукових публікацій з яких 9 статей у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science, одна з яких закордонна, 35 статей у фахових наукових виданнях України, співавтор 2 монографій, одна з яких закордонна, 8-ми деклараційних патентів на винаходи та корисні моделі за темою науково-дослідної роботи кафедри, брав участь у більш ніж 50-ти міжнародних науково-практичних конференціях (Великобританія, Польща, Болгарія, Чехія).

Сфера наукових інтересів – штучна регуляція онтогенезу овочевих пасльонових культур регуляторами росту та розвитку рослин з різним напрямком дії з метою перерозподілу потоків асимілятів у системі «джерело-стік» з метою оптимізації продукційного процесу та підвищення якості продукції.

Викладає курси: «Молекулярна біологія», «Генетика з основами селекції», «Еволюційне вчення», «Історичний розвиток життя на Землі», «Фізіологія фотосинтезу».

Email: rogachv@ukr.netПопроцька Ірина Володимирівна - доцент

Попроцька Ірина Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Сертифікати

Стажування

Email: irinka-2005@ukr.net

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, за спеціальністтю вчитель географії і біології, в 2008 році – аспірантуру при ВДПУ за спеціальністю 03.00.12 - фізіологія рослин.

В 2011 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м.Київ) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Регуляція донорно-акцепторних відносин рослин в системі «депо асимілятів – ріст» за дії гібереліну і ретардантів». Автор 15 публікацій. З 2008 року – асистент кафедри біології ВДПУ. Викладає курси «Фізіологія рослин», «Біогеографія», «Ботаніка».Завальнюк Оксана Леонідівна - старший викладач

Завальнюк Оксана Леонідівна - старший викладач.

Наукові та навчально-методичні праці

Стажування

У 1987 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю – лікувальна справа. Працювала лікарем виїзної бригади інтенсивної терапії Вінницької станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

З 1990 року по даний часу працює у Вінницькому державному педагогічному університеті на посаді асистента. Починаючи з 1994 року старший викладач.

Коло наукових інтересів: дослідження стану здоров’я студентської молоді та методи його поліпшення.

Опублікувала 25 наукових праць, серед них: 6 навчально-методичних посібників, 2 навчальних програми.

Викладає такі дисципліни: «Валеологія та основи медичних знань».
Баюрко Наталія Василівна - старший викладач, кандидат педагогічних наук

Баюрко Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Email: nv.bayurko@gmail.com

У 1993 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, здобувши кваліфікацію спеціаліста «учитель географії і біології».

З 1998 р. по 2001 р. навчалася в аспірантурі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи».

Опублікувала понад 90 наукових та науково-методичних праць.

Член Наукової ради Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

Викладає курси: «Екологія та теорія і практика екологічної освіти», «Екологія тварин», «Генетика з основами селекції».Рогач Тетяна Іванівна - cтарший викладач

Рогач Тетяна Іванівна - кандидат сільськогосподарських наук, cтарший викладач.

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Email: rogachv@ukr.net

Закінчила Вінницьке педагогічне училище в 1999 р. за спеціальністю вчитель молодших класів з правом викладання англійської мови та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського в 2006 р., здобувши кваліфікацію магістра-дослідника біології.

У 2004 - 2006 рр. працювала старшим лаборатом кафедри біології.

З 2006 по 2011 рік навчалася у аспірантурі ВДПУ. В 2011 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Уманському національному університеті садівництва УААН (м.Умань) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему». Рогач Т.І. автор 20 публікацій і одного деклараційного патенту на винаходи.

Рогач Т.І. автор 27 публікацій з яких 7 статей у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science, одна з яких закордонна, 12 статей у фахових наукових виданнях України, є співавтором 2 монографій, одна з яких закордонна та 5 деклараційних патентів на корисні моделі, брала участь у більш ніж 20-ти міжнародних науково-практичних конференціях (Великобританія, Польща, Болгарія, Чехія).

Сфера наукових інтересів – штучна регуляція онтогенезу пасльонових культур регуляторами росту та розвитку рослин з різним напрямком дії.

Викладає курси: "Анатомія людини", "Біотехнологія", "Теорія і методика здоров’язбереження", "Антропологія", "Морфологія людини".Голунова Людмила Андріївна - кандидат біологічних наук, доцент

Голунова Людмила Андріївна - кандидат біологічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Стажування

У 2001 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобувши спеціальність учителя географії і біології, а в 2002 році – магістратуру за спеціальністю «магістр-дослідник біології». З 2003 по 2006 рр. навчалася в цільовій аспірантурі при кафедрі біології ВДПУ. Тема дисертаційного дослідження “Регуляція продукційного процесу і симбіотичної азотфіксації сої за дії ретардантів”. Дисертацію захистила у Вченій раді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у 2013 р. за спеціальністю 03.00.12 "Фізіологія рослин".

Автор 38 публікацій. Викладає курси: „Біологія та екологія рослин”, «Екосистемологія», «Екологія рослин», «Мінеральне живлення рослин», «Систематика рослин».

Email: monarda196@gmail.comНікітченко Лілія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Нікітченко Лілія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Email: lili1503@rambler.ru

У 2006 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічний університет імені М.Коцюбинського. Із 2006 по 2008 рік – старший лаборант кафедри біології. З 2008 по 2011 рік аспірант кафедри біології за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: „Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі проведення педагогічної практики”. У грудні 2012 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при ВДПУ.

Викладає курси: "Шкільний курс біології", "Екологія", "Теорія і практика шкільної екологічної освіти".Ходаницька Олена Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Ходаніцька Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології.

Наукові та навчально-методичні праці

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Email: olena.khodanitska@vspu.edu.ua

У 2009 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.», здобула кваліфікацію викладача біології та вчителя хімії.

З 2009 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження – «Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність і жирнокислотний склад насіння льону олійного». Дисертацію захистила в Уманському національному університеті садівництва у 2014 р. за спеціальністю 03.00.12 "Фізіологія рослин". Ходаніцька О.О. автор близько 50 публікацій, з яких 2 патенти на корисну модель. Член Вінницького відділення Товариства фізіологів рослин України.

Викладає навчальні дисципліни «Біологічна хімія», «Методи досліджень у фізіології рослин».Поливаний Степан Володимирович

Поливаний Степан Володимирович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології.

Відзнаки

Сертифікати

Стажування

Наукові та навчально-методичні праці

У 2011 році закінчив магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти біологія. Біологія.” здобув кваліфікацію викладача біології та вчителя хімії.

З 2011 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження: „Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонального комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного”, яку захистив у липні 2016 року в Спеціалізованій вченій раді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Викладає курси: "Фізіологія рослин", "Систематика тварин", "Мікологія", "Радіобіологія", "Основи природознавства".

Автор 75 наукових праць.Кравець Оксана Олексіївна - кандидат біологічних наук, старший викладач.

Кравець Оксана Олексіївна - кандидат біологічних наук, старший викладач.

Наукові та навчально-методичні праці

У 2014 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. Вчителя хімії та екології.

З 2014 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження: «Фізіологічні основи регуляції росту та морфогенезу томатів за дії гібереліну та ретардантів», яку захистила у Спеціалізованій вченій раді Інституту фізіології та генетики рослин Національної академії наук України (10 жовтня 2019 р., м. Київ).

Автор більше 30 публікацій, з яких 5 статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та 1 монографія у закордонних виданнях виданих мовою ЄС. Викладає курси: «Анатомія рослин», «Цитологія», «Зоологія безхребетних та хребетних».Степаненко Інна Олексіївна - асистент.

Степаненко Інна Олексіївна - асистент.

Сертифікати

Email: innas.biologia@gmail.com

У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю "біологія і хімія". З 2007р. по 2019 - старший лаборант кафедри.

З 2019, на посаді асистента кафедри біології.

У 2020р. закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю 091 Біологія.

Працює над дисертаційним дослідженням : Вплив тютюнокуріння на розумову працездатність та функціональні можливості кардіо-респіраторної системи студенток ВДПУ.

Автор понад 10 праць.

Викладає курси: Фізіологія людини і тварин, Біологія клітини, Екологія.

Ватаманюк Ольга Володимирівна – старший лаборант

Ватаманюк Ольга Володимирівна – старший лаборант.

У 1993 році закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича за спеціальністю Біолог. Викладач біології та хімії.

З 1993 року по вересень 2020 року працювала асистентом кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету. З жовтня 2020 року старший лаборант кафедри біології.

Забезпечує дисципліни: «ботаніка», «мікологія», «методика досліджень на шкільних ділянках», «ґрунтознавство», «основи сільського господарства», «заповідна справа», «історія біології», «флористика і гербарна справа».

Верзун Олена Валеріївна – старший лаборант

Верзун Олена Валеріївна – старший лаборант.

У 2020 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. Вчителя хімії та екології.

3 2019 року працює старшим лаборантом кафедри біології.

Забезпечує курси: «біологія та екологія рослин», «методи досліджень у фізіології рослин», «фізіологія фотосинтезу», «фізіологічно активні речовини і регулятори росту рослин», «біофізика», «фізіологія рослин».

Шувалова Наталія Вікторівна - старший лаборант

Шувалова Наталія Вікторівна - cтарший лаборант.

У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю біологія і хімія. Магістр біології.

З 2009 р. працювала на кафедрі анатомії, фізіології та основ медичних знань. З 2012 р. працює на кафедрі біології.

Забезпечує курси: «Гістологія з основами ембріології», «Анатомія людини», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Фізіологія людини і тварин».

Мушта Світлана Юріївна - cтарший лаборант

Мушта Світлана Юріївна - cтарший лаборант.

У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «біологія».

3 2003 року працює старшим лаборантом кафедри біології.

Забезпечує курси: «зоологія безхребетних», «зоологія хребетних», «теорія еволюції», «молекулярна біологія», «біотехнологія», «теоретична біологія», «Історія Біосфери», «Охорона природи».

Куц Богдана Олександрівна

Руда О.О. - cтарший лаборант.

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «географія і біологія».

3 2007 року працює старшим лаборантом кафедри біології.

Забезпечує курси: «зоологія безхребетних», «зоологія хребетних», «мікробіологія», «охорона довкілля».

Займається документацією кафедри.

Куц Богдана Олександрівна

Куц Богдана Олександрівна - аспірант.

У 2018 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 091 «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. Фахівця з фізіології і біохімії рослик.

З 2018 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин.

переглядів:

 
     

2021 © ВДПУ