Склад кафедри біології


Завідувач кафедри професор Кур′ята В.Г.

Кур′ята Володимир Григорович - завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

Закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю “біологія”, спеціалізацією “фізіологія рослин”. Кваліфікація за базовою освітою – біолог, викладач біології і хімії. З 1973 по 1980 рік працював на посаді асистента кафедри фізіології рослин Одеського університету. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію “Роль біополімерів рослинних клітинних оболонок виноградної лози в період осінньо-зимового спокою” з спеціальності 03.00.12 - фізіологія рослин у спеціалізованій раді при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. З 1980 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри природничих наук, а з лютого 2000 р. - на посаді завідувача кафедри біології.

З 1996 по 1999 р. проходив підготовку у докторантурі при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, у спеціалізованій вченій раді якого у 1999 р. захистив докторську дисертацію “Фізіолого – біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур”. В 2003 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри біології.

Під керівництвом В.Г. Кур’яти захищено десять кандидатських дисертацій, виконується ще три дисертаційних роботи. Керує держбюджетною темою “Фізіолого-біохімічні основи регуляції морфогенезу і оптимізації продукційного процесу сільськогосподарських культур за допомогою ретардантів і етиленпродуцентів”.

Кур’ята В.Г. є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (при Уманському державному аграрному університеті та Інституті фізіології рослин і генетики НАН України), членом редколегії двох фахових видань: Вісника Харківського національного аграрного університету (сер. Біологія) і Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету (сер. Географія), Головою Вінницького відділення Товариства фізіологів рослин України.

В якості експерта Міністерства освіти і науки України брав участь в акредитації спеціальності “Біологія” ряду вузів; член секції “Біологія, біотехнології, харчування” Наукової ради МОНУ. Автор 120 наукових праць. Занесений на обласну Дошку пошани (2004 р.), Відмінник освіти України (2006 р.). Визнаний “Людиною року” в номінації “Діяч науки” (2003 р., Вінницька обласна державна адміністрація).

Викладає лекційні курси “Фізіологія рослин”, “Анатомія рослин” для студентів денної форми навчання, а також курси “Фізіологія рослин”, “Ботаніка”, “Біологія” для студентів заочної форми навчання, курс “Вибрані глави екології” для магістрів.

Email: vgk2006@ukr.net

  Наукові та навчально-методичні праці

Васильєва Світлана Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент

Васильєва Світлана Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент.

У 1983 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа. У цьому ж році поступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова АН України за спеціальністю біомедична кібернетика. У 1989 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю 14.00.25 - фармакологія.

З 1986 року викладає у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. У 1996 році присвоєно звання доцента.

Науковий напрям досліджень: удосконалення змісту та методики викладання медико-біологічних дисциплін; фізичний стан та адаптаційні можливості студентської молоді.

Автор близько 40 наукових праць.

Викладає курси: «Фізіологія людини і тварини», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Фізіологія вищої нервової діяльності».Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1979 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель географії і біології, працювала вчителем в школі, з 1988р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. З 1994 по 1997 рр. навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки АПН України (м.Київ) за спеціальностями: 13.00.01 – теорія і історія педагогіки та 13.00.02 – методика викладання, де захистила кандидатську дисертацію «Систематизація екологічних знань та вмінь старшокласників в процесі факультативної роботи» (1996 р.). Викладає курси “Екологія”, “Біологічна та соціальна екологія”, “Шкільний курс біології та методика його викладання”.

Сфера наукових інтересів: працює над докторською дисертацією за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у напрямку, - теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до екологічної освіти учнів.

Левчук Н.В. є науковим кореспондентом Інституту проблем виховання АПН України (м. Київ), де в межах планових тем лабораторії екологічного виховання займається моніторингом екологічної освіти і виховання школярів різних областей України. Левчук Н. В. нагороджена нагрудним знаком Відмінник освіти України (2015 р.).

  Наукові та навчально-методичні праці

Князюк Олег Вікторович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Князюк Олег Вікторович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Навчався в Білоцерківському сільськогосподарському інституті, який закінчив в 1981 році.

Працював в Інституті кормів УААН (м.Вінниця) науковим співробітником. Кандидатську дисертацію на тему „Формування продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в центральному Лісостепу України “ захистив в 1988 році у Кам’янець - Подільському сільськогосподарському інституті. Працює у Вінницькому державному педагогічному університеті з 1993 року на посадах асистента, старшого викладача, а з 1995 року - доцента кафедри біології.

Викладає курси: "Систематика рослин", "Основи сільського господарства".

  Наукові та навчально-методичні праці

Гудзевич Людмила Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент

Гудзевич Людмила Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 1992 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю географія та біологія. З цього ж року почала педагогічну діяльність у школі на посаді вчителя біології.

З 1995 року викладає у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського.

Починаючи з 2000 рокупрацює над дисертаційним дослідженням.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.01-нормальна анатомія.

Автор 40 наукових праць.

Коло наукових інтересів - валеологія та медична біологія.

Викладає такі дисципліни: «Валеологія та основи медичних знань», «Загальна екологія».Шевчук Оксана Анатоліївна - кандидат біологічних наук, доцент

Шевчук Оксана Анатоліївна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 1996 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель географії і біології.

У 2000-2003 рр. навчалася в цільовій аспірантурі кафедри біології ВДПУ. В 2005 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м.Київ) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків». Шевчук О.А. автор більше 30 публікацій, з яких 2 деклараційні патенти на винаходи.

Викладає курси «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин», «Ботаніка. Систематика рослин», «Екологія фотосинтезу».

Email: botanikavin@rambler.ru

  Наукові та навчально-методичні праці

Сарафинюк Петро Васильович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

Сарафинюк Петро Васильович - кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1988 році. Спеціальність: географія і біологія.

Працював вчителем географії і біології у Мало-Крушлинецькій ЗОШ Вінницького району та у Вінницькій ЗОШ №5. Був завідувачем кафедри «Фізичної реабілітація» в університеті «Україна». У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського працює з 2006 року.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Тема дисертаційного дослідження «Нормативні показники ультразвукових параметрів серця у міських підлітків у залежності від антропогенетичних характеристик організму». Дисертаційне дослідження виконувалося в науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.

Викладає дисципліни: основи природознавства, екологія, основи валеології, анатомія та фізіологія з основами генетики, фізіологія ВНД з основами вікової фізіології та генетики, загальна біологія та генетика в студентів Інституту педагогіки, психології і мистецтв.

Коло наукових інтересів: інтегративна антропологія.

Ткачук Олеся Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

Ткачук Олеся Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила Вінницький педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю вчитель хімії і біології, а у 2001 році – магістратуру при ВДПУ. З 2001 по 2004 рр. навчалася в цільовій аспірантурі за спеціальністю 03.00.12 - фізіологія рослин. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі” в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м.Київ).

Автор 25 публікацій, викладає курси “Цитологія”, “Фізіологія рослин”, “Екологія людини”

Email: olesyaalek@mail.ru

  Наукові та навчально-методичні праці

Рогач Віктор Васильович - кандидат біологічних наук, доцент

Рогач Віктор Васильович - кандидат біологічних наук, доцент.

У 1997 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель географії і біології.

З 1996 р. працює вчителем у школі, з 2004 р. – асистентом кафедри біології, у 2005-2008 рр.- аспірант кафедри. В 2009 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м.Київ) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого». Рогач В.В. автор 48 публікацій, 6-х деклараційних патентів на винаходи за темою дисертації. Відмінник освіти України (2016)

Викладає курси: «Теорія еволюції», «Біологічна і хімічна технологія», «Генетика», «Молекулярна біологія», «Історія Біосфери».

Email: rogachv@ukr.net

  Наукові та навчально-методичні праці

Попроцька Ірина Володимирівна - доцент

Попроцька Ірина Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, за спеціальністтю вчитель географії і біології, в 2008 році – аспірантуру при ВДПУ за спеціальністю 03.00.12 - фізіологія рослин.

В 2011 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м.Київ) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Регуляція донорно-акцепторних відносин рослин в системі «депо асимілятів – ріст» за дії гібереліну і ретардантів». Автор 15 публікацій. З 2008 року – асистент кафедри біології ВДПУ. Викладає курси «Фізіологія рослин», «Біогеографія», «Ботаніка».

Email: irinka-2005@ukr.net

  Наукові та навчально-методичні праці

Матвійчук Олександр Анатолійович - кандидат біологічних наук, доцент

Матвійчук Олександр Анатолійович - кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського в 2002 р., здобувши кваліфікацію магістра-дослідника біології.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю 03.00.16 "Екологія". Тема дисертаційного дослідження: «Видова структура орнітоценозів Верхнього і Середнього Побужжя в умовах антропогенної трансформації екосистем». Матвійчук О.А. є автором 22 публікацій, з яких 11 статей і 8 тез, 1 моногафія і 2 замітки у профільному науковому журналі за темою дисертації.

Матвійчук О.А. викладає курси «Зоологія безхребетних», «Зоогеографія», «Охорона природи».

Email: moavinni@gmail.com

  Наукові та навчально-методичні праці

Завальнюк Оксана Леонідівна - старший викладач

Завальнюк Оксана Леонідівна - старший викладач.

У 1987 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю – лікувальна справа. Працювала лікарем виїзної бригади інтенсивної терапії Вінницької станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

З 1990 року по даний часу працює у Вінницькому державному педагогічному університеті на посаді асистента. Починаючи з 1994 року старший викладач.

Коло наукових інтересів: дослідження стану здоров’я студентської молоді та методи його поліпшення.

Опублікувала 25 наукових праць, серед них: 6 навчально-методичних посібників, 2 навчальних програми.

Викладає такі дисципліни: «Валеологія та основи медичних знань».Баюрко Наталія Василівна - старший викладач, кандидат педагогічних наук

Баюрко Наталія Василівна - старший викладач, кандидат педагогічних наук.

У 1993 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, отримала спеціальність вчителя географії і біології.

З 1998 р. по 2001р. навчалася в аспірантурі ВДПУ за спеціальністю 13.00.07 – теорія виховання. Тема дисертаційного дослідження: «Формування екологічної свідомості молодших підлітків у позакласній роботі з біології». Опублікувала понад 20 наукових та науково-методичних праць. Член Наукової ради Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

Викладає курси: “Екологія”, “Шкільний курс біології та методика його викладання”, “Методика досліджень на навчально-дослідних ділянках”.

  Наукові та навчально-методичні праці

Рогач Тетяна Іванівна - cтарший викладач

Рогач Тетяна Іванівна - кандидат сільськогосподарських наук, cтарший викладач.

Закінчила Вінницьке педагогічне училище в 1999 р. за спеціальністю вчитель молодших класів з правом викладання англійської мови та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського в 2006 р., здобувши кваліфікацію магістра-дослідника біології.

У 2004 - 2006 рр. працювала старшим лаборатом кафедри біології.

З 2006 по 2011 рік навчалася у аспірантурі ВДПУ. В 2011 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Уманському національному університеті садівництва УААН (м.Умань) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження «Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему». Рогач Т.І. автор 20 публікацій і одного деклараційного патенту на винаходи.

Викладає курси: "Біологічна і хімічна технологі", "Шкільний курс біології", "Зоологія хребетних", "Теоретична біологія", "Біологічна і соціальна екологія".

Email: rogachv@ukr.net

  Наукові та навчально-методичні праці

Голунова Людмила Андріївна - кандидат біологічних наук, доцент

Голунова Людмила Андріївна - кандидат біологічних наук, доцент.

У 2002 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобувши спеціальність учителя географії і біології, а в 2002 році – магістратуру. З 2003 по 2006 рр. навчалася в цільовій аспірантурі при кафедрі біології ВДПУ. Тема дисертаційного дослідження “Регуляція продукційного процесу і симбіотичної азотфіксації сої за дії ретардантів”. Дисертацію захистила у Вченій раді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у 2013 р. за спеціальністю 03.00.12 "Фізіологія рослин".

Автор 16 публікацій. Викладає курси „Анатомія і морфологія рослин”, „Систематика рослин”.

Email: golunova.@ukr.net

  Наукові та навчально-методичні праці

Нікітченко Лілія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач

Нікітченко Лілія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2006 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічний університет імені М.Коцюбинського. Із 2006 по 2008 рік – старший лаборант кафедри біології. З 2008 по 2011 рік аспірант кафедри біології за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: „Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі проведення педагогічної практики”. У грудні 2012 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при ВДПУ.

Викладає курси: "Шкільний курс біології", "Екологія", "Теорія і практика шкільної екологічної освіти".

Email: lili1503@rambler.ru

  Наукові та навчально-методичні праці

Ходаницька Олена Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Ходаницька Олена Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, асистент.

У 2009 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.», здобула кваліфікацію викладача біології та вчителя хімії.

З 2009 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження – «Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність і жирнокислотний склад насіння льону олійного». Автор 18 публікацій. Дисертацію захистила в Уманському національному університеті садівництва у 2014 р. за спеціальністю 03.00.12 "Фізіологія рослин".

Email: len4009@yandex.ua

Поливаний Степан Володимирович - кандидат біологічних наук, асистент

Поливаний Степан Володимирович - кандидат біологічних наук, старший викладач.

У 2011 році закінчив магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти біологія. Біологія.” здобув кваліфікацію викладача біології та вчителя хімії.

З 2011 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Тема дисертаційного дослідження: „Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонального комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного”, яку захистив у липні 2016 року в Спеціалізованій вченій раді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Викладає курси: "Фізіологія рослин", "Систематика тварин", "Мікологія", "Радіобіологія", "Основи природознавства".

Автор 22 публікації.

Email: stepan.polivaniy@mail.ru

Кравець Оксана Олексіївна - аспірант

Кравець Оксана Олексіївна - асистент.

У 2014 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. Вчителя хімії та екології.

З 2014 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин.

З 2017 року асистент кафедри біології. Автор понад 10 публікацій.

Email: oksana.kravets92@mail.ru

Мушта Світлана Юріївна - cтарший лаборант

Мушта Світлана Юріївна - cтарший лаборант.

У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «біологія».

3 2003 року працює старшим лаборантом кафедри біології.

Забезпечує курси: «зоологія безхребетних», «зоологія хребетних», «теорія еволюції», «молекулярна біологія», «біотехнологія», «теоретична біологія», «Історія Біосфери», «Охорона природи».

Кузьмінська Юлія Юріївна - cтарший лаборант

Кузьмінська Юлія Юріївна - cтарший лаборант.

У 2012 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «біологія».

3 2012 року працює старшим лаборантом кафедри біології.

Забезпечує курси: «систематика рослин», «анатомія рослин», «мікологія», «основи сільськогосподарського виробництва», «геоботаника».

Степаненко Інна Олексіївна - cтарший лаборант

Степаненко Інна Олексіївна - cтарший лаборант.

У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «біологія».

3 2007 року працює старшим лаборантом кафедри біології.

Забезпечує курси: «фізіологія людини», «основи медичних знань», «анатомія людини», «валеологія», «основи шкільної гігієни», «фізіологія ВНД», «основи природознавства».

З 2016 року аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації за спеціальністю 03.00.13 фізіологія людини і тварин.

Зверховська Галина Сергіївна - аспірант

Зверховська Галина Сергіївна - аспірант.

У 2013 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. Вчителя хімії та екології.

З 2014 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин.

Email: galya.zverhovskaya@mail.ru

Куц Богдана Олександрівна

Куц Богдана Олександрівна - аспірант.

У 2018 році закінчила магістратуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 091 «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Викладача біології. Фахівця з фізіології і біохімії рослик.

З 2018 року аспірант кафедри біології ВДПУ за спеціальністю 03.00.12. – фізіологія рослин.

переглядів:

 
     

2018 © ВДПУ