Сторінка абітурієнта


Кафедра біології відкрита в 2000 р. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Матвійчук О.А.

В даний час на кафедрі працює 21 викладач, з яких 1 доктор наук, професор, 15 кандидатів наук, доцентів та 3 кандидати наук, старші викладачі, 1 старший викладач та 1 асистент, а також 5 лаборантів і 2 аспіранти.

Кафедра біології бере участь у підготовці фахівців за ступенями вищої освіти “бакалавр”, та “магістр” на денній та заочній формах навчання. Навчання проводиться за кредитно-трансферною системою.

Кафедра має належну лабораторну базу, в навчальній роботі викладачі використовують сучасні методи проведення занять та лабораторних досліджень. Створено Інтернет - сайт кафедри біології. Проведено роботу по комплектуванню зоологічного музею кафедри, систематизується гербарій кафедри з метою надання йому статусу наукового.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється в межах роботи біологічних гуртків, групи з підготовки до другого етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, наукових проблемних груп, при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Студенти-біологи беруть участь в наукових конференціях з наступною публікацією матеріалів у збірниках наукових праць.


Закріплення та поглиблення знань, отриманих під час аудиторних занять з фундаментальних біологічних дисциплін, відбувається в ході літніх навчально-польових практик з анатомії, морфології та систематики рослин, фізіології рослин, зоології хребетних та безхребетних тварин, цитології, основ сільського господарства та екологічних дисциплін.

Під час практик студенти отримують навички практичної роботи, навчаються закладати і проводити польові та демонстраційні досліди, збирають та виготовляють навчальні і наукові колекції й гербарії.


Під час технологічної практики, яка проводиться на підприємствах, в установах і організаціях, де використовуються біологічні об’єкти і процеси, студенти знайомляться із сучасними технологіями хіміко-біологічного та біотехнологічного виробництва та впровадженням новітніх наукових розробок в технологічний процес.

Студенти-біологи також проходять педагогічну практику в школах міста Вінниці і області та в літніх оздоровчих таборах, де набувають нових психолого-педагогічних та фахово-теоретичних знань, умінь і навичок роботи в дитячому колективі.


Випускники кафедри біології працюють викладачами біології, екології і хімії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Вінниччини та України, у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а також на підприємствах, в освітніх, медичних та екологічних установах і організаціях.

Студенти беруть активну участь у громадському, спортивному та мистецькому житті кафедри, факультету та університету (хор, різні акції: спортивні дні здоров’я, екологічні, ”Міс і Містер факультету”, “КВН”, “Брейн-ринг”, “Козацькі розваги”), на яких неодноразово були призерами.

Студенти проживають у 2-х та 3-х місних кімнатах гуртожитку, в яких мають можливість користуватися комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет. Є кімната для самопідготовки, танцювальна та тренажерна зали, побутові кімнати, що обладнані пральними машинами, прасками.На факультеті створено сприятливі умови для соціально-вразливих студентів. Під час поселення у гуртожиток переваги надаються, в першу чергу, таким категоріям студентів, як сироти, інваліди, особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, студенти з багатодітних сімей, члени студентських сімей та студентські родини, студенти, батьки яких є пенсіонерами або інвалідами. Студенти сироти проживають в гуртожитку безкоштовно.

Умови вступу на біологічні спеціальності

Особи, які здобули повну загальну середню освіту мають право брати участь у конкурсі на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр на денну та заочну форми навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних іспитів (в разі особливих умов вступу) з конкурсних предметів.

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його дублікат), виданий у 2018-2021 роках.

Кафедра біології проводить підготовку студентів на денній та заочній формі навчання за спеціальностями, предметними спеціалізація ми та освітніми програмами:

 • 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини), додаткові освітні програми 014.06 Середня освіта (хімія), 014.07 Середня освіта (географія).
 • 014.15 Середня освіта (природничі науки), додаткові освітні програми 014.05 Середня освіта (біологія), 014.06 Середня освіта (хімія), 014.08 Середня освіта (фізика).
 • 091 Біологія освітня програма біологія (на СВО бакалавра) та фізіологія і біохімія рослин (на СВО магістра).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на спеціальність 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) на денній та заочній формах навчання.

 1. Біологія (мінімальний бал 103);
 2. Українська мова або Українська мова і література (мінімальний бал 103);
 3. Хімія або Математика або Фізика або Географія або Іноземна мова або Історія України (мінімальний бал 103).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки) на денній та заочній формах навчання.

 1. Біологія (мінімальний бал 103);
 2. Українська мова або Українська мова і література (мінімальний бал 103);
 3. Хімія або Математика або Фізика або Географія або Іноземна мова або Історія України (мінімальний бал 103).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на спеціальність 091 Біологія на денній та заочній формах навчання.

 1. Біологія (мінімальний бал 103);
 2. Українська мова або Українська мова і література (мінімальний бал 103);
 3. Хімія або Математика або Фізика або Географія або Іноземна мова або Історія України (мінімальний бал 103).

Для здобуття ступеня бакалавр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступники можуть поступати на вище згадані спеціальності на денну та заочну форми навчання й повинні подати до Приймальної комісії Педуніверситету наступні сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова або Українська мова і література (мінімальний бал 101);
 2. Математика (для спеціальності 091 Біологія) або Історія України (для спеціальності 014.05 Середня освіта Біологія та здоровя людини і 014.15 середня освіта Природничі науки) (на місці державного замовлення) або будь-який інший сертифікат ЗНО виданий у 2018-2021 роках (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб) (мінімальний бал 101).
 3. Фахове вступне випробування із «Загальної біології» в Приймальній комісії Педуніверситету, усно (мінімальний бал 101).

Програма та критерії оцінювання цього вступного випробування знаходяться у розділі «Абітурієнт» веб-сайту Педуніверситету

Для здобуття ступеня вищої освіти магістр вступники мають попередньо здобути ступінь вищої освіти бакалавр за тією самою або іншою споріднено спеціальність та успішно пройти (101 бал) єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) у форматі ЗНО та здати фахове вступне випробування у Приймальній комісії Педуніверситету з «Біології» (мінімальний бал 101). Програма та критерії оцінювання цього вступного випробування знаходяться у розділі «Абітурієнт» веб-сайту Педуніверситету

Абітурієнти, які не зараховані за кошти державного бюджету мають можливість навчатись за кошти фізичних та юридичних осіб.


Адреса та контактні телефони:

Приймальна комісія:

21100, Вінниця, вул. Острозького 32, корпус №2, І поверх, кабінет № 105 тел.: (0432) 27-58-46, (0432) 27-63-69, +38(068) 859-31-51.

Кафедра біології:

21100, м. Вінниця, вул. Острозького 32, корпус №3, VІІ поверх, кабінет № 718 або 729. тел: (0432) 27-64-66.переглядів: 15310

 
     

2021 © ВДПУ