Наукова робота кафедри


На кафедрі виконувалося 6 держбюджетних тем під керівництвом д.б.н., проф. Кур'яти В.Г.

Суть процесу дослідження полягає у встановленні механізмів функціонування донорно-акцепторної системи рослин за дії ретардантів з метою розробки нових технологій рослинництва з використанням препаратів антигіберелінової дії і з урахуванням сучасних екологічних і санітарно-гігієнічних вимог. В основу проекту було покладено власні дослідження авторів, а також спільні роботи з відділом екології фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України про можливість регуляції донорно-акцепторних відносин у рослин за допомогою антигіберелінових препаратів – ретардантів і етиленпродуцентів. Особливої уваги приділено регуляції відносин в системі “депо асимілятів – ріст” як основи гетеротрофного розвитку рослини на ранніх етапах онтогенезу. Обґрунтовується концепція екзогенного перерозподілу асимілятів в бік господарсько-важливих органів внаслідок змін гормонального балансу рослин при застосуванні препаратів з антигібереліновим механізмом дії. Розробляються теоретичні основи принципово нових технологій вирощування сільськогосподарських культур (соя, картопля, ріпак, соняшник, цукровий буряк, льон олійний, мак олійний, агрус, томати, перці, баклажани, тютюн) із застосуванням ретардантів і етиленпродуцентів з урахуванням сучасних токсиколого-гігієнічних і екологічних вимог. В межах теми за останні три роки захищено три кандидатські дисертації, отримано сім державних патентів на винаходи. Матеріалами власних досліджень доповнено курси лекцій з фізіології та анатомії рослин.

Біохімічні дослідження
Біохімічні дослідження
Науково-дослідна лабораторія кафедри
Науково-дослідна лабораторія кафедри
Дослідницька робота у вегетаційному будиночку
Дослідницька робота у вегетаційному будиночку
Фіксування біологічного матеріалу рідким азотом
Фіксування біологічного матеріалу рідким азотом
Вивчення мезоструктурної організації листової пластинки
Вивчення мезоструктурної організації листової пластинки
Морфологічні дослідження сої
Морфологічні дослідження сої

Результати проведених досліджень свідчать, що в основі переорієнтації потоків асимілятів під впливом екзогенних регуляторів росту знаходиться перебудова гормонального комплексу і фотосинтетичного апарату рослин, функціонування системи “депо асимілятів – ріст”. Вивчення особливостей продукційного процесу сільськогосподарських культур свідчить, що ретарданти викликають зміни гормонального статусу в бік накопичення абсцизової кислоти і зменшення вмісту ауксинів, цитокінінів і гіберелінів. Розроблено принципово новий спосіб підвищення продуктивності озимого ріпаку, продовження періоду спокою у бульб картоплі, встановлено особливості ското- і фотоморфогенезу за дії антигіберелінових препаратів.


Вивчення водно-болотної орнітофауни

Виробничі дослідження з регуляторами росту рослин

Другий напрямок наукової роботи кафедри – збір даних та виготовлення кадастру тваринного світу Вінницької області. Замовник – Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

В межах теми вивчено видовий склад і виготовлено кадастр хребетних тварин області. За матеріалами польових досліджень і фондів зоологічних музеїв України, матеріалів наукових публікацій, фахової літератури, а також польових щоденників до кадастру внесено 286 видів хребетних тварин. Серед них 31 вид променеперих риб, 12 видів земноводних, 9 видів плазунів, 194 види птахів і 40 видів ссавців. Підготовлено наукове обґрунтування створення орнітологічного заказника місцевого значення “Іванівський”. Завершується підготовка двох кандидатських дисертацій, матеріали досліджень використовуються при проведенні польових практик, викладанні курсу “Зоологія хребетних”.

Вегетаційний дослід
Вегетаційний дослід
Вивчення морфологічних характеристик
Вивчення морфологічних характеристик

Отримані результати можуть бути використані для формування екологічної мережі загальнодержавного, регіонального та локального рівнів, виділення природних ядер та екологічних коридорів. За даними кадастру визначені види, які потребують охорони на території Вінницької області.


Публікації


Матвійчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Матвійчук О.А. Орнітофауна водно-болотних комплексів м. Вінниці. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2005 р. №1-2 (25). С. 40-44.
 2. Матвійчук О. Залети шпака рожевого Sturnus roseus (Sturnidae, Passeriformes) на Вінниччину. Вестник зоологии. 2008. № 42 (3). С. 274.
 3. Матвійчук О. Гніздування сірого сорокопуда, Lanius excubitor (Laniidae, Passeriformes) у Вінницькій області. Вестник зоологии. 2009. № 43 (4). С. 340.
 4. Матвійчук О.А. Вплив екзогенних чинників на орнітофауну Верхнього і Середнього Побужжя. Науковий Вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.11. С.128-133.
 5. Матвійчук О.А. Окремі аспекти гніздової біології зяблика Fringilla coelebs (Fringillidae, Aves) у м. Вінниці та околицях. Питання біоіндикації та екології. 2014. Вип. 19, №1. С. 191-197.
 6. Матвійчук О.А. Авіфауна дендроландшафтів Буго-Деснянського загальнозоологічного заказника. Науковий Вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.3. С.64-70.
 7. Матвійчук О.А. Видовий склад та екологічна структура авіфауни Верхнього і Середнього Побужжя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2015р. №2 (63). С. 41-46.
 8. Матвійчук О. Ретроспективна оцінка орнітофауни Подільського Побужжя. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. №2 (302). С. 61-65.
 9. Матвійчук О.А., Пірхал А.Б. Чисельність та поширення хижих птахів у Вінницькій області. Новітні дослідження соколоподібних та сов: матеріали ІІІ Міжн. наук. конф. «Хижі птахи України», 24-25 жовтня 2008 р. Кривий Ріг, 2008. С. 235-240.
 10. Матвійчук О.А., Пірхал А.Б. Структура орнітофауни заплави середньої течії р. Згар. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8(1). С. 297-306.
 11. Матвійчук О.А. Пірхал А.Б., Відуецький А.В. Птахи Вінниччини. Вінниця, 2017. 328 с.
 12. Матвійчук О.А., Пірхал А.Б., Ремінний В.Ю. Кадастр наземних тетрапод Вінницької області. Вінниця, 2015. 436 с.
 13. Матвійчук О.А. Похвалюк С.П. Особливості формування та функціонування зимівель сови вухатої Asio otus L. у м. Вінниці. Сучасні проблеми біологічної науки та методика її викладання у закладах вищої освіти: зб. наук. праць звітної наук. конф. викладачів ВДПУ за 2017-2018 н.р. Вінниця, 2018. С. 4-12.
 14. Матвійчук О.А., Серебряков В.В. Колоніальні чаплеві (Ardeidae) Вінницького Побужжя. Питання біоіндикації та екології. 2008. Вип. 13. № 1. С. 113-119.
 15. Матвійчук О.А., Серебряков В.В. Орнітофауна Верхнього і Середнього Побужжя. Київ, 2010. 280 с.
 16. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження / О.В. Мудрак та ін.; за заг. ред. О.В. Мудрака. Вінниця, 2015. 564 с.
 17. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Вид. 2-ге, переробл. і допов. / О.В. Мудрак та ін.; за заг. ред. О.В. Мудрака. Вінниця, 2018. 594 с.
 18. Ремінний В.Ю., Матвійчук О.А. Природа Вінниччини. Земноводні та плазуни. Вінниця, 2018. 128с.
 19. Серебряков В.В., Матвійчук О.А. Попередня оцінка стану орнітоценозів антропогенних ландшафтів Верхнього Побужжя у гніздовий період. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2006. № 3-4 (30). С. 94-100.
 20. Moskalets T.Z., Moskalets V.V., Vovkohon А.H., Shevchuk О.А., Matviichuk О.А. Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology 2019. Vol 9, №3. P. 180-188.


Кур′ята Володимир Григорович - доктор біологічних наук, професор.

Монографії

 1. Kuryata V.G. Features of morphogenesis and functioning of donor – acceptor system under actions of gibberellin and retardants treatments on tomato plants / V.G. Kuryata, O. O. Kravets // The Potential of Modern Science, volume 1. – London.: Sciemcee Publishing. 2019. – 114-129
 2. Kuryata V.G. Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops/ V.G. Kuryata, S.V. Polyvanyi, T. I. Rogach, O. O. Khodanytska, V. V. Rogach // The Potential of Modern Science, volume 1. – London.: Sciemcee Publishing. 2019. – 130-156
 3. Kuryata V.G. Regulation of the production process and symbiotic nitrogen fixation of Glycine max (L.) merril under the influence of paclobutrazol/ V.G. Kuryata, L. A. Holynova// The Potential of Modern Science, volume 1. – London.: Sciemcee Publishing. 2019. – 100-113
 4. Kuryata V.G. Effect of retardant folicur on morphogenesis, photosynthetic apparatus and productivity of tomatoes / V.G. Kuryata, O. O. Kravets // Acta carpathica. – Rzeszow, 2018. – P. 76-87.
 5. Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment / O. O. Kravets, V. G. Kuryata. Noisiel, France, 2020. - 129 p.
 6. Поливаний С.В. Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонапльного комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного/ С.В. Поливаний , В.Г.Курята -. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 140 с.
 7. Рогач В. В. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих щирних кислот олії ріпаку / В.В. Рогач, В.Г. Кур’ята, С.В. Поливаний. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 156 с.
 8. Голунова Л.А. Регуляція продукційного процесу і симбіотичної азотфіксації сої за допомогою ретардантів/Л.А. Голунова, В.Г. Кур’ята-Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.- 164с.
 9. Ходаніцька О.О. Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність та жирнокислотний склад насіння льону олійного / О.О. Ходаніцька,. В.Г. Кур’ята. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 148 с.
 10. Рогач Т. І. Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему / Т. І. Рогач, В. Г. Курята. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 139 с.
 11. Курята В. Г. Фізіолого-біохімічні основи застиосування ретардантів в рослинництві/В.Г. Кур'ята В. Г., І.В.Попроцька : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 97 с.

Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus

 1. Kuriata V.G. The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae) / V.G. Kuriata, V.V. Rohach, T.I. Rohach, T.V. Khranovska // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology. – 2016. – 24(1). – P. 230-233. doi.org/10.15421/011628
 2. Рогач В.В. Дія гібереліну та ретардантів на морфогенез, фотосинтетичний апарат і продуктивність картоплі / В.В. Рогач, І.В. Попроцька, В.Г. Кур’ята // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology. – 2016. - 24(2). – С. 416–419. doi:10.15421/011656
 3. Poprotska І. V. Features of gas exchange and use of reserve substances in pumpkin seedlings in conditions of skoto- and photomorphogenesis under the influence of gibberellin and chlormequat-chloride / І. V. Poprotska, V.G. Kuryata // Regulatory mechanisms in biosystems. – 2017. - 8(1). – P.71-76. doi.org/10.15421/021713
 4. Kuryata V. G. Impact of gibberelic acid and tebuconazole on formation of the leaf system and functioning of donor – acceptor plant system of solanaceae vegetable crops / V.G. Kuryata, V.V. Rogach, O.I. Buina, O.V. Kushnir // (2017) Regulatory Mechanisms in Biosystems.. – 2017. – Т. 8 (2). – P. 162-168. org/10.15421/021726
 5. Kuryata V.G. The impact of growth stimulators and retardants on the utilization of reserve lipids by sunflower seedlings / V.G. Kuryata, I.V. Poprotska, Т.I. Rogach // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Т. 8 (3) – P 317-322. doi.org/10.15421/021750
 6. Kuryata V. G. Features of morphogenesis, accumulation and redistribution of assimilate and nitrogen containing compounds in tomatoes under retardants treatment / V. G. Kuryata, O. O. Kravets // Ukrainian journal of ecology. – 2018. – 8(1). – C. 356 – 362. doi: 10.15421/2018_222
 7. Kuryata V. G. Formation and functioning of source-sink relation system of oil poppy plants under treptolem treatment towards crop productivity / V.G. Kuryata, S.V Polyvanyi // Ukrainian journal of ecology. – 2018. – 8(1). – C. 11 – 20. doi: 10.15421/2017_182
 8. Kuryata, V.G. Features of anatomical structure, formation and functioning of leaf apparatus and productivity of linseed under chlormequatchloride treatment / V.G. Kuryata, O.O. Khodanitska // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. (1). – C. 918–926. doi: 10.15421/2018_294
 9. Rogach, V. V., Kravets, O. O., Buina, O. I., & Kuryata, V. G. (2018). Dynamic of accumulation and redistribution of various carbohydrate forms and nitrogen in organs of tomatoes under treatment with retardants. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(2), 293–299. doi:10.15421/021843
 10. Kuryata, V.G., Polyvanyi, S.V. (2018). Features of morphogenesis, donor-acceptor system formation and efficiency of crop production under chlormequat chloride treatment on poppy oil. Ukrainian Journal of Ecology, 8(4), 165-174.
 11. effectiveness-of-the-production-process-of-oil-poppy-under-the-complex-action-of-retardant-chlorme-18966.html" target="_blank">Kuryata, V.G., Polyvanyi, S.V., Shevchuk, O.A., Tkachuk, O.O. (2019). Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 127-134. \
 12. Shevchuk, O.A., Tkachuk, O.O., Kuryata V.G., Khodanitska, O.O., Polyvanyi, S.V. (2019). Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 115-120.
 13. Kuryata, V.G., Golunova, L.A., Poprotska, I.V., Khodanitska, O.O. (2019). Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 5-13.
 14. Kuryata, V.G., Golunova, L.А. (2018). Peculiarities of the formation and functioning of soybean-rhizobial complexes and the productivity of soybean culture under the influence of retardant of paclobutrazol. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 98–105.
 15. Poprotska I., Kuryata V, Khodanitska O. (2019). Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto- and photomorphogenesis. BIOLOGSJA, 65(4), 296-307/ DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v65i4.4123
 16. Khodanitska, O.O., Kuryata, V.G., Shevchuk, O.A., Tkachuk, O.O., Poprotska, I.V. (2019). Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 119-126.
 17. Viktor Rogach, Kateryna Reshetnyk, Volodymyr Kuryata, Tatyana Rogach Influence of gibberellin inhibitors on the accumulation and redistribution of various forms of carbohydrates and nitrogen-containing compounds in plants of Solanum melongena L. BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1. P. 35–46 DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v66i1.4189
 18. Kuryata, V.G., Kushnir, О.V., Kravets. О.О. Effect of 6-Benzylaminopurine on Morphogenesis and Production Process of Sweet Pepper (Capsicum annuum L.). Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2). 106-111
 19. Volodymyr Kuryata, Bohdana Kuts, Yuriy Prysedsky Effect of gibberellin on the use of reserve substances deposited in Vicia faba L. seeds at the phase of heterotrophic development under the conditions of photo- and skotomorphogenesis BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 3. P. 159–167 DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v66i3.4311

Патенти

 1. Патент України № 115224, МПК A01G7/00, Спосіб підвищення урожайності культури томатів / Рогач В.В.; Кур'ята В. Г.; Корнійчук О. В.; Бержан П. Г.; Рогач Т. І.; Буйний О. В., Власник:Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України,- Заявка № u 201610307 від 10.10.2016, Публікація 10.04.2017- Бюл. №7.
 2. Патент України № 115223, МПК A01G7/00, Спосіб підвищення урожайності насіння і виходу олії з рослин маку олійного / Кур’ята В.Г., Поливаний С.В., Корнійчук О.В. Власник: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України,- Заявка №u 2016 10306; від 10.10.2016, Публікація 10.04.17- Бюл. №7.
 3. Патент України № 136635, МПК А01G 7/00,. Спосіб підвищення урожайності соняшнику/ Кур’ята В.Г., Рогач Т.І., Корнійчук О.В., Рогач В.В.; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – u 2019 02643 ; Заявл. 18.03.2019 ; Опубл. 27.08.2019, Бюл. №16/2019.
 4. Патент України № 1025203, МПК A01G7/00, Спосіб підвищення урожайності культури баклажана / Рогач В.В., Кур’ята В.Г., Корнійчук О.В. Власник:Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України,- Заявка № u 201502574 від 23.03.2017, Публікація 23.09.2017- Бюл. №20.
 5. Патент України № 129838, МПК A01G7/00, Спосіб підвищення врожайності льону олійного / Кур’ята В.Г., Ходаніцька О.О., Корнійчук О.В. Власник: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України,- Заявка № u 201806384; від 07.06.2018, Публікація 12.11.18- Бюл. №21.

Фахові статті

 1. Бровко О.В. Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого/О.В. Бровко, В.Г. Кур’ята, В.В. Рогач//Агробіологія Збірник наукових праць / Білоцерків. нац.. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2016-№1.-С.86-92.
 2. .Курята В.Г. Дія есфону на ростові процеси і морфогенез томатів/В.Г. Кур;ята, О.О. Кравець//Наукові записки Тернопівльського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол.-2016.- №1 (65).-С.80-85.
 3. Бровко О. Вплив синтетичних регуляторів росту 1-НОК та 65- БАП на морфогенез і продуктивність перцю солодкого/ О. Бровко, В. Кур’ята, В. Рогач//Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія.-2016- №20.- С.77-81.
 4. Кур’ята В.Г. Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру/ В.Г. Кур’ята, В.В. Рогач, О.В. Кушнір/Вісник аграрної науки Причорномор’я.- 2017-Вип.2.- С.86-92. Рогач В.В. Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин томатів за дії регуляторів росту / В.В. Рогач, В.Г. Кур’ята, І.О. Буйна/Наук. Зап. Терноп. Нац.. пед.. ун-ту. Сер.Біол. -2017.-№3(70).- С.174-179
 5. Kuryata V. G. Peculiarities of the growth, formation of leaf apparatus and productivity of tomatoes under action of retardants folicur and ethephon / V. G. Kuryata, O. O. Kravets // The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology. – 2017. – 1(40). – С. 127-132.
 6. Кур’ята В. Г. Особливості надходження і перерозподілу неструктурних вуглеводів та елементів мінерального живлення між органами томатів за дії фолікуру / В. Г. Кур’ята, О. О. Кравець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2017. – 42. – С. 71-76.
 7. Кур’ята В. Г. Регуляція морфогенезу, перерозподілу асимілятів, азотовмісних сполук та продуктивності томатів за дії гібереліну й ретарданту фолікуру / В. Г. Кур’ята, О. О. Кравець // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50 № 2. – С. 95-104. doi: https://doi.org/10.15407/frg2018.02.095
 8. Шаталюк Г. С.. Дія фолікуру на листковий апарат, вміст вуглеводів та елементів живлення в листках аґрусу в зв`язку з продуктивністю культури / Г. С. Шаталюк, В. Г. Кур’ята // Агробіологія. Біла Церква. – 2018 – 1 – С. 83-87.
 9. Шаталюк Г. С.. Дія ретарданту фолікуру на морфогенез, накопичення вуглеводів та елементів живлення органами рослин аґрусу у зв’язку з урожайністю культури / Г. С. Шаталюк, В. Г. Кур’ята // Науковий вісник Східноєвропейського національного унів. ім. Л. Українки. Серія: Біологічні науки. – 2019. – 3(387). – С. 5-10.
 10. Шаталюк Г. С. Вплив гібереліну на мезоструктурну організацію листка, накопичення та перерозподіл асимілятів та елементів живлення у рослин аґрусу (Grossularia reclinat) в зв’язку з продуктивністю культури / Г. С. Шаталюк, В. Г. Кур’ята // «ScienceRise:Biological Science». – 2019. – № 1(16). – С. 10-13.
 11. Kushnir O., Kuriata V. The influence of synthetic regulators of 1 - noc, 6 -bap growth and tobuconasol rehardant on morphogenesis and productivity of sweet pep / O.Kushnir, V. Kuriata //Magyar Tudomanyos Journal. -2020- 39 . Р. 5-9.
 12. Shataluk G. Kuriata V. The effect of hybereline and retardents on the dynamics of the carbohydrates and elements of mineral nutrition in the vegetable organs of airesieriuses / G. Shataluk, V. Kuriata //Magyar Tudomanyos Journal-2020- 39. Р. 9-14.
 13. Кур’ята В. Г., Шаталюк Г. С.. Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури/ В. Г. Кур’ята, Г. С. Шаталюк// Физиология растений и генетика.- 2020,- Т.52.-№ 1.- С.31-45 doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.01.031
 14. Kuts B., Kuryata V. Effect of gibberellin on the intencivity of usage of reserve substances deposited in vicia faba l. seeds at the heterotrophic development phase/ Kuts B., Kuryata V.// Magyar Tudomanyos Journal.-No 41 (2020), Vol. 1.-3-9
 15. Кур'ята В.Г., Кушнір О.В., Попроцька І.В., Кравець О.О.Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопи¬чення та перерозподіл елементів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicum annuum L.) / Кур'ята В.Г., Кушнір О.В., Попроцька І.В., Кравець О.О.// Физиология растений и генетика.-- 2020.-Т.52.-№4.-С.353-364 doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.04.353
 16. Кур'ята В.Г., Попроцька І.В. Про роботу Вінницького регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин/ Кур'ята В.Г., Попроцька І.В.//Физиология растений и генетика.-2020.-Т. 52.-№5.- С. 422-433 doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.05.422


Васильєва Світлана Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент.

 1. Applied aspect of Nursing teaching in the high school / L. Gudzewych, S. Vasilieva, P. Sarafinyuk, N. Baurko, I. Stepanenko // Human health Realities and prospects. Monographic series. 2019. – Vol. 4. - Health and Biosensors. - Р. 165 – 175.
 2. Васильєва С.О. Результати моніторингу фізичного стану, функціональних резервів та адаптаційних можливостей серцево-судинної системи студентів ВДПУ Імені Михайла Коцюбинського/ О.С. Васильєва // Сучасні проблеми розвитку біологічної науки та методика її викладання у закладах вищої освіти. Вінниця. «Твори» під ред. проф. В.Г. Кур’яти. – 2018.- с. 101 – 110.
 3. Васильєва С.О. Фізичний стан та функціональні резерви серцево-судинної системи студентської молоді у залежності від маси тіла і рівня тривожності/ С.О. Васильєва, О.А. Камінська// Сучасні проблеми розвитку біологічної науки та методика її викладання у закладах вищої освіти. Вінниця. «Твори» під ред. проф.В.Г. Кур’яти. – 2018.- с. 195 – 202.
 4. Васильєва С.О. Порівняльна характеристика адаптаційних можливостей та антропометричних параметрів школярів і студентів/ С.О. Васильєва, В.В. Козак : Materials of XIV international research and practice conference Scientific Horizons – 2018, Sept. 30 – Oct. 7. 2018 /Science and Education Ltd Sheffield UK: p. 78 – 82. http://www.rusnauka.com/
 5. Васильєва С.О. Вплив надлишкової ваги на рівень артеріального тиску і глікемії/ С.О. Васильєва //Актуальні проблеми біології та методики її викладання у закладах вищої освіти: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2018 – 2019 н.р. – Вінниця, 2019 – 266 с. – С. 71 – 81.
 6. Васильєва С.О. Залежність толерантності шлуночків серця до фібриляції від тонусу автономної нервової системи / Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання. Збірник наукової конференції викладачів за 2016 - 2017 р. [гол. ред. проф.В.Г. Кур’ята].- Вінниця «Ніланд – ЛТД»: 2017. – С. 193 – 208.
 7. Васильєва С.О. Індивідуально-типологічні особливості студентів різних спеціальностей ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / С.О. Васильєва, Ю.О. Романенко // Актуальні проблеми біології та методики її викладання у закладах вищої освіти: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2019 – 2020 н.р. – Вінниця, 2020, 11 с.
 8. Васильєва С.О. Психологічна структура темпераменту студентів різних спеціальностей Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського //С.О. Васильєва, Ю.О. Романенко: Actual Trends of Modern Scientific Research. Abstracts of IV Internstional Scientific and Practical Conference. MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. Pp 47-52
 9. Васильєва С.О., Ємець Т.Р. / Залежність рівня глікемії від індексу маси тіла у студентів Вінницького державного педагогічного університету // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10 th international scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 275 – 282. URL: https://sci-conf. com. ua. 12 червня 2020 р.
 10. Васильєва С. О. Вплив надмірної маси тіла на рівень глікемії та артеріального тиску/С О Васильєва Т Р Ємець// Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні питання розвитку біології та екології” (21 - 22 жовтня 2020 р., м. Вінниця), Вінниця: ТВОРИ. 2020 с. 112 - 113.

Навчально-методичні праці

 1. Васильєва С.О. Навчально-методичний посібник «Сестринська справа. Лабораторний практикум» / С.О. Васильєва, Л.С. Гудзевич, П.В. Сарафинюк, О.Л. Завальнюк// Вінниця. – 2019. – 264 с.
 2. Васильєва С.О. Фізіологія людини і тварин: навчально-методичний посібник / С.О. Васильєва. – Вінниця: Твори, 2019. – 230 с.
 3. Васильєва С.О. Фізіологія людини і тварин. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. природничо-географічного факультету / С.О. Васильєва. – Вінниця, 2017. – 129 с.
 4. Васильєва С.О. Практикум з фізіології вищої нервової діяльності: навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічного факультету спеціальності 091. Біологія/ С.О. Васильєва - Вінниця 2019, 56 с.
 5. Васильєва С.О. Фізіологія праці: навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей / С.О. Васильєва. – Вінниця 2020, 77с.


Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Anatoliy V. Hudzevich, Lilia O. Nikitchenko, Natalia V. Baiurko, Ludmila S. Hudzevich, Valentina A. Frytsiuk, Natalia V. Levchuk Geoecological approaсh to organization of naturalized anthropogenically-modified territory 2020 рік Journ. Geol. Geograph. Geology, 29(3).
 2. V.V. Rohach, T.I. Rohach, A.M. Kylivnyk, S.V. Polyvanyi, N.V. Bayurko, L.O. Nikitchenko, O.O. Tkachuk, O.A. Shevchuk, L.S. Hudzevych, N.V. Levchuk The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture2020 рік Modern Phytomorphology 14.
 3. Баюрко Н. В. Проблема професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку сучасного інформаційного суспільства / Н. В. Баюрко, Л. О. Нікітченко, Н. В. Левчук // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання : збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2019-2020 н.р. – Вінниця, 2020. – 266 с. – С. 158-168.
 4. Дуднік Ю. С. Особливості розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів / Ю. С. Дуднік, Н. В. Левчук // Materialy XIV Mezinarodni vedecko - prakticka konference «Zpravy vedeckeideje - 2018», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science».2018. - С. 35-39.
 5. Конопко О.П. Формування природознавчої компетентності молодших школярів / О.П. Конопко, Н. В. Левчук //Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2018» , Volume 4. Przemysl: Nauka i studia. 2018. - С. 39 – 43
 6. Левчук Н. В. Педагогічні умови організації самостійної пізнавальної діяльності в процесі еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін / Н. В. Левчук, Н. В. Баюрко, Л. О. Нікітченко // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання : збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2019-2020 н.р. – Вінниця, 2020. – 266 с. – С. 169-181.
 7. Левчук Н.В. Деякі аспекти вдосконалення системипідготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін у галузі екологічної освіти/Левчук Н.В. //Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. О.А.Блажка. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. С.92-95.
 8. Левчук Н.В. Деякі аспекти проблеми використання інноваційних технологій у викладанні шкільного курсу біології. / Н.В.Левчук, В.Ю. Богуславець //Актуальні питання географічних і біологічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. / Збірник наукових праць. ВДПУ; [відп. ред. А.В. Гудзевич]. – Вип. 17 (22). 2019 рік. - С.101-102.
 9. Левчук Н.В. Сутнісні характеристики компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін у галузі екологічної освіти / Левчук Н.В.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції («Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі», ХІХКаришинські читання), Полтава, 17-1 травня 2012р.)/Полт. нац.пед. ун-т імені. Г.Короленка/За аг. Ред.. поф. М.В.Гриньової.-Полтава:Астрая,2012.-С.393-394. Левчук Н.В. Самостійна діяльність у змісті еколого-педагогічної фахової підготовки вчителя природничих дисциплін / Н.В Левчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ;[відп.ред. А.В. Гудзевич]. 2018 рік - Вип.16(21)
 10. Левчук Н.В. Формування змісту еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до екологічної освіти учнів. /Н.В.Левчук // Збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2016-2017 н.р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.- С.305-315.
 11. Левчук Н.В. Інноваційні педагогічні технології в шкільній практиці вчителя біології / Н. В. Левчук, В. Ю Богуславець //Materialy XVI Mezinarodni vedecko - prakticka konference «Zpravy vedeckeideje - 2019», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science. 2019 рік.- С. 35-39.
 12. Нікітченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики :монографія/Л.О.Нікітченко, Н. В. Левчук. Видавництво ТОВ «Нілан-ЛТД», – Вінниця, 2017 рік. - 296 c. (https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/)
 13. Нікітченко Л.О. Психолого-педагогічні основи формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення природничих дисциплін / Л. О. Нікітченко, Н. В. Левчук, Н. В. Баюрко // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання : збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2019-2020 н.р. – Вінниця, 2020. – 266 с. – С. 132-142. (https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/5063)
 14. Левчук Н.В.Екологічна компетентність майбутнього вчителя. Національна освіта: традиції і інновації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць /За ред. проф.. М.В.Левківського. /Н.В.Левчук // – Київ–Житомир: ЖДПУ, 2002, с.172 – 175.
 15. Левчук Н.В. Міжпредметні зв'язки, як засіб еколого-педагогічної підготовки студентів природничих факультетів. /Н.В.Левчук //Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 8. – Вінниця: “Гіпаніс”, 2003. –С.134-138.
 16. Левчук Н.В. Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх вчителів до екологічної освіти. /Н.В.Левчук //Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. – Випуск 5. – Вінниця: ВАТ ”Віноблдрукарня”, 2002, с. 49 – 52.
 17. >Левчук Н.В. Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до екологічної освіти учнів. /Н.В.Левчук //Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія:// ЗБ. наук. праць. – Випуск 23. – Вінниця:ПП «Едельвейс і К», 2008, с. 204- 209.
 18. Левчук Н.В. Професійна компетентність майбутнього вчителя природничих дисциплін у галузі екологічної освіти школярів. /Н.В.Левчук //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: //Зб. наук. праць.- Випуск 24 /Редкол.: Сметанський (голова) та ін.— Вінниця: Тов «Планер», 2008. - С.277-281.
 19. Левчук Н.В. Підготовка студентів природничих факультетів до педагогічної діяльності у галузі екологічної освіти. /Н.В.Левчук //Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ХV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ // За заг. ред. М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2008. - С. 444-446. (http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7484)
 20. Левчук Н.В. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до діяльності в галузі екологічної освіти на засадах сталого розвитку. /Н.В.Левчук, А.В. Степанюк. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка: / Зб. наук. праць. – Випуск 1. –Тернопіль, 2010. – С. 33 – 38.
 21. Левчук Н.В.Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості / Левчук Н.В.//Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Астрая, 2012.- С.191-192.
 22. Левчук Н.В. Міжпредметні зв'язки, як засіб еколого-педагогічної підготовки студентів природничих факультетів. /Н.В.Левчук //Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 8. – Вінниця: “Гіпаніс”, 2003. –С.134-138.
 23. Левчук Н.В. Деякі аспекти контекстуалізації біорозмаїття з освітньою метою./Левчук Н.В. //«Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України». Всеукраїнська науково-практична конференція.-Черкаси,2012.- С.234-236.
 24. Левчук Н.В., Баюрко Н.В. Самостійна робота студентів, як засіб професійної підготовки майбутніх учителів біологічних дисциплін / Н.В. Левчук, Н.В. Баюрко //Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження: збірник наукових праць ВДПУ; [відп.ред.А.В. Гудзевич].- Вінниця, 2013.- Вип.10(15).- С.136-138.
 25. Левчук Н. В. Інноваційні педагогічні технології в діяльності викладача природничих дисциплін / Н. В. Левчук, І. Л. Бузенко // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 41. - 2014. - С. 191-194.


Князюк Олег Вікторович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

 1. T.Z.Moskales. Morphological and ecological peculiarities of cheker tree mountain ash (Torminales glaberrina) plants and biochemical composition of its fruits / T.Z. Moskales, O.V.Knuazuk, A.H.Vovkogon,Y.M.Barat,P.N/Verheles. RegulatoriMechanismus in Biosustems (Web of Science). 2020,11(3).-S.405-413 DOI:10.15421/022062
 2. Poluvanui S. V. Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic nrenarafion chlormegnad chlorsde /S.V. Polyvanyi, O.V. Knyazyuk,L.A.Golunova,N.V. Baiurko,O.O.Khodanitska,V.V.Schechuk,T.I.Rogach,O.O.Tkachuk,O.L.Zavalnuk,O.A.Schevchuk. Modern Phytomorphology. 2020.- N14(2020).-P.101-103.
 3. Schevchuk О.А. Feadures of lead mesostructure organization under plant groneth regulators treatment on broad bean plants/O.A. Schevchuk,O.O.Kravets, V.V.Schevchuk,O.O.Khodanitska,O.O.Tkachuk,l.A.Golunova,S.V. Poluvanui,O.V.Knuasuk. Modern Phytomorphology. 2020.- N14(2020).-P.104-107.
 4. Монографія. Особливості росту,розвитку та продуктивність овочевих культур. Князюк О.В., канд.с.-г.наук, доцент. Вченою радою ВДПУ 18. 11. 2020 р.. пр.N 11. ТОВ ТВОРИ. - 2020. 6,25 д.а.
 5. Навчальний посібник. Основи сільського господарства. Князюк О.В., канд.с.-г.наук, доцент. Вченою радою пгф. ВДПУ 13.11.2020 р.пр.N 4. ТОВ ТВОРИ. - 2020 12,5 д.а.
 6. Т.З. Москалець І.В. Грипник В.В. Москалець М.О. Бублик О.В. Князюк О.А.Кравець О.О.Ткачук. Стан і перспективи селекції вирощування плодово-ягідних рослин малопоширених в культивуванні в сучасному садівництві України. 3б. наук праць.Садівництво.2020.Вип.75.С.-58-77. ДОІ:1.0.3520510558-1125-2020-75-58-78.
 7. О.В. Князюк О.В., Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Липовий В.Г., Ватаманюк О.В. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів,строків та способу сівби. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів,строків та способу сівби.


Гудзевич Людмила Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Деклараційний патент (корисна модель) № заявки U 2006 0661 Україна. МІЖ А61В10/00. Спосіб визначення показників зовнішнього дихання у залежності від антропогенетичних характеристик організму /Гудзевич Л.С., Сарафинюк Л.А., Гунас І.В., Шаповал О.М., Дмітрієв М.О.- № 18886; Заявл. 15.06.06;Опубл. 15.11.06, А61В5/08.-6с.
 2. Гудзевич Л.С. Антропометричні особливості показників зовнішнього дихання у здорових міських хлопчиків/Л.С. Гудзевич// Український медичний альманах. - 2008. - Том 11, №1. - С. 245-247.
 3. Гудзевич Л.С., Динаміка вікових змін спірометричних параметрів у здорових міських хлопчиків Подільського регіону України/Л.С. Гудзевич, О.Л. Завальнюк // Природничий альманах (біологічні науки). – Вип. 11. – 2008. – С. 34-41. (д.а.)
 4. Гудзевич Л.С. Пошуково-дослідницька діяльність студентів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу/Л.С. Гудзевич // Наука і освіта:наук.-практ. журн. – Одеса, 2011. - №8. – С. 47-50.
 5. Гудзевич Л.С. Особливості організації польових практик з природничих дисциплін та чинники їх безпеки / Л.С. Гудзевич // Збірник наукових праць ВДПУ «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». Вінниця, 2011. Вип.28 – С. 278-282.
 6. Гудзевич Л.С. Вплив психосоціальних чинників на стан репродуктивного здоров’я студентської молоді / Л.С. Гудзевич, Л.О. Дубовик //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Вип.42. Вінниця: ВДПУ, 2014. – С. 125-128.
 7. Гудзевич Л.С. Синдром хронічної втоми у дітей та підлітків / Л.С. Гудзевич, Р.А. Крешун //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Вип.43. Вінниця: ВДПУ, 2015. – С. 396-398.
 8. Гудзевич Л.С. Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів / Л.С. Гудзевич, Р.А. Крешун // Збірник наукових праць ВДПУ “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. Вінниця, 2015. Вип. 41.? С. 33-38.
 9. Гудзевич Л.С. Особливості формування навичок першої допомоги в умовах професійної підготовки майбутніх учителів/Л.С. Гудзевич, А.В.Колібабчук //Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukova przestrzen Europy-2015” Volume 21. Medycyna: Przemysl. Nauka i studia. . – P. 17–18.
 10. Гудзевич Л.С. Показники зовнішнього дихання здорових підлітків м.Вінниці у залежності від особливостей соматотипу /Л.С. Гудзевич, Б.О. Куц//Вістник проблем біології і медицини.- 2017.- Вип. 4 . Т 2(140) - С. 76-79.
 11. Гудзевич Л.С. Аналіз гормонального статусу в період сомато-статевого дозрівання підлітків / Л. С. Гудзевич, Б.О. Куц //Світ медицини та біології. 2017. № 1(59) Т.13 - С. 45-48. - Режим доступу
 12. Гудзевич Л.С. Використання симуляційних технологій при викладанні навчальної дисципліни “Сестринська справа”/ Л.С. Гудзевич // Science and life. : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 16-17 November 2017 [Electronic resource] / Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek. – P. 124-131.
 13. Гудзевич Л.С., Куц Б.О. Медико-соціальна характеристика підлітків з дермато-косметологічною патологією у м. Вінниця/Л.С. Гудзевич, Б.О. Куц//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – с.172-174.
 14. Gudzewytch L.S., Kuts B.А Medical-social characteristic and analysis of hormonal status of girls with acne in Vinnitsa/ L.S., Gudzewytch, B.А. Kuts // SWorld Journal, Issue №12 (Scientific world, Ivanovo, 2017) – URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j13.pdf (date:. 14/03/2017 ) - page 9-16 -j12-005.
 15. Гудзевич Л.С. Показники зовнішнього дихання здорових підлітків м. Вінниці у залежності від статі, віку та особливостей соматотипу. Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2016-2017 н.р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; відпов. ред. В. Г. Кур’ята. Вінниця, 2017. С. 41-69.
 16. Гудзевич Л.С.Форми та методи навчання студентів домедичної допомоги / Л.С. Гудзевич // Сучасні проблеми біологічної науки та методика її викладання у закладах вищої освіти: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2017-2018 н.р. – Вінниця, 2018. – 314 с. – С. 135-145.
 17. Гудзевич Л.С. Меланома:деякі сучасні аспекти розвитку та діагностики / Л.С. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ. - Вип. 16 (21). – Вінниця, 2018. – С. 71-75.
 18. Вивчення студентами немедичних закладів вищої освіти базової серцево-легеневої реанімації // Актуальні проблеми біології та методики її викладання у закладах вищої освіти: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2018-2019 н.р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; відпов. ред. В. Г. Кур’ята. Вінниця, 2019.С.187-195.
 19. Gudzewych L. Applied Aspect of "Nursing" Teaching in the High School / Gudzewych L., Vasilieva S., Sarafmyuk P., Zavalnyuk O., Baurko N.,Stepanenko I.//Human Health: Realities and Prospects. Monographicseries. Volume 4. "HealthandBiosensors". - Drohobych: Posvit, 2019. - Р.165-174.
 20. Гудзевич Л. С. Стан вакцинопрофілактики дифтерії та правця в Україні. //Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ. - Вип. 17(22). – Вінниця, 2019. – С. 88-92.
 21. Гудзевич Л. С. Інфекційні захворювання дитячого населення як медико-соціальна проблема та їх профілактика/ Л. С. Гудзевич, А. М. Маловічко // Матеріали VІ Міжнароднї наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології» (21–22 жовтня 2020 р., м. Вінниця) – Вінниця, 2020. – С. 118-119.
 22. Homologation of the Olympic ski stadiums as the basis for the requirements for the technical, tactical and functional training of cross country athletes ///Journal of Physical Education and Sport, suppl. Supplement issue 1; Pitesti Vol. 20, (Feb 2020): 372-377.
 23. Hudzevich A.V., Nikitchenko L.O., Baiurko N.V., Hudzevich L.S. Geoecological approaсh to organization of naturalized anthropogenically-modified territory. Journal of Geology Geography And Geoecology, 29 (3), 520-529. 23/1,0 д.а DOI:10.15421/112047
 24. Hudzevich A.V., Liubchenko V. Ye., Bronnikova L., Hudzevich L.S. Landscape approach to take into account regional features organization of environmental management of the protected area. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series “Geology. Geography. Ecology”, 52, 119-129. 27


Шевчук Оксана Анатоліївна - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I.V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.A., Knyazyuk O.V. Common wheat: ecological plasticity by biological and technological markers. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 2016. 6 (3). Р. 311-318.
 2. Sakalova G., Vasylinych Т., Shevchuk О., Tkachuk О. Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8 (1). Р. 568-572.doi: 10.15421/2017_250
 3. Shevchuk O.A., Tkachuk О.О., Kuryata V.G., Khodanitska О.О., Polyvanyi S.V. Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1). Р. 115-120.
 4. Kuryata V.G., Polyvanyi S.V., Shevchuk О.А., Tkachuk O.O. Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1). Р. 127-134.
 5. Khodanitska O.O., Kuryata V.G., Shevchuk О.А., Tkachuk О.О., Poprotska I.V. Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (2). Р. 119-126.
 6. Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vovkohon A.G., Shevchuk О.А., Matviichuk O.O. Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (3). Р. 180-188.
 7. Tymchuk I., Shkvirko O., Sakalova H., Malovanyy M., Dabizhuk T., Shevchuk О., Matviichuk O., Vasylinych T. Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development. Journal of Ecological Engineering. 2020. 21 (5). Р. 88-96.
 8. Shevchuk О.А., Kravets O. O., Shevchuk V.V., Khodanitska O.O., Tkachuk O.O., Golunova L.А., Polyvanyi S.V., Knyazyuk O.V., Zavalnyuk O.L. Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 104–106.
 9. Rohach V.V., Rohach T.I., Kylivnyk A.M., Polyvanyi S.V., Bayurko N.V., Nikitchenko L.O., Tkachuk O.O., Shevchuk О.А., Hudzevych L.S., Levchuk N.V. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 111–114.
 10. Polyvanyi S.V., Golunova L.A., Baiurko N.V., Khodanitska O.O., Shevchuk V.V. Rоgаch Т.І., Tkachuk O.O., Knyazyuk O. V. Zavalnyuk O. L., Shevchuk О.А. Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 101–103.
 11. Шевчук О.А., Кур'ята В.Г. Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 137 с.
 12. Шевчук О.А. Ботаніка. Морфологія рослин: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки: 6.040102 Біологія*. Вінниця. 2014. 132 с.
 13. Шевчук О.А., Голунова Л.А., Ткачук О.О., Шевчук В.В., Криклива С.Д. Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека. Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 84. С. 86-90.
 14. Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі. Вісник Уманського національного університету садівництва: науково-виробничий журнал. 2018. №1. С. 66-71. DOI 10.31395/2310-0478-2018-1-66-71
 15. Шевчук О.А. Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів. Сільське господарство та лісівництво: Збірник наукових праць. 2018. №8. С. 109-119.
 16. Шевчук О.А. Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка. Сільське господарство та лісівництво: Збірник наукових праць. 2017. №7 (Том 2). С. 62-69.
 17. Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2018. №10. С. 66-73.
 18. Шевчук О.А., Вергеліс В.І., Ткачук О.О., Ходаніцька О.О. Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2019. №14. С. 118-126.
 19. Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І., Врадій О.І. Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2019. №12. С. 225-233.
 20. Шевчук О.А., Ткачук О.О, Ходаніцька О.О. Вергеліс В. І. Морфо-біологічні особливості культури Рhaseolus vulgaris L. за дії регуляторів росту рослин. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №1. С. 3-8. DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-3-8
 21. Ходаніцька О.О., Шевчук О.А., Ткачук О.О., Шевчук В.В. Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (Linum usitatissimum L.) при застосуванні стимулятора росту. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2019. №4(19). С. 35–40.DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2019.188317
 22. Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Вергеліс В.І. Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №2. С. 49-53. DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47
 23. Шевчук О.А., Криклива С.В., Шевчук В.В., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Вергеліс В.І. Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» с. Гвоздів. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2020. №1 (22). С. 39-43. DOI: 10.15587/2519-8025.2020.198951
 24. Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Вергеліс В.І., Ватаманюк О.В. Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2020. №17. С. 42–50. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-4
 25. Москалець В.В., Москалець Т.З., Гриник І.В., Шевчук О.А., Ходаніцька О.О. Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в Інституті садівництва НААН України. Садівництво. Міжвідомчий тематичний збірник. 2020. 75. С. 37–49. DOI: 10.35205/0558-1125-2020-75-37-49


Сарафинюк Петро Васильович - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Peculiarities of rheovasography parameters of the shin in volleyball players, wrestlers, athletes with mesomorphic somatotype / V. M. Moroz, O. P. Khapitska, Yu. V. Kyrychenko, S. O. Kulibaba, P. V. Sarafynyuk // Світ медицини та біології. – 2018. – № 1 (63). – С. 52-56.
 2. Psychophysiological conditions and competition in highly qualified combat sambo wrestlers / R. Tron, I. Hruzevich, S. Salnicova, V. Kormiltsev, P. Sarafinyuk, Y. Kyrychenko, Y. Yakusheva, R. Kropta // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – №18(2), Art 87. – P. 600-605.
 3. Sarafiniuk, L.А., Syvak, A.V., Radyoha, R.V.,Sarafinjuk, P.V.,Matseyko, I.I. Reculiarities of heart rate variability indicators in track-and-field athletics with mesomorphic somatotype // World of Medicine and Biology 2020. Vol. 3(73). P. 101-106. (Web of Science).
 4. Sarafinjuk, L.A., Khapitska, O.P., Fedoniuk, L.Ya., Fomina, L.V., Merkulova, D.A.,Kyrychenko, Yu.V.,Sarafinjuk, P.V. The peculiarities of the body's external structure and indicators of central hemodynamics of volleyball players of different positions // Wiadomosci Lekarskie 2020. Vol. 73(5). P. 920-924. (SCOPUS).
 5. Sarafinjuk, L.A., Khapitska, O.P., Smolko, N.M., Smolko, D.G., Fedoniuk, L.Ya., Sarafinjuk, P.V., Matceyko, I.I. Ontogenetic features of sonographic indicators of the uterus in acrobats of the ukrainian ethnic group // Wiadomosci Lekarskie. 2020. Vol. 73(6). P. 1194-1198.
 6. Патент на корисну модель Україна. Спосіб моделювання належних показників реґіонарного кровотоку стегна у борців мезоморфного соматотипу залежно від параметрів зовнішньої будови тіла / Мороз В.М., Хапіцька О.П., Сарафинюк Л.А., Сарафинюк П.В., Качан В.В.; заявник та патентовласник ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – № u2018 01235; заявл. 09. 02. 2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21.
 7. Syvak A.V., Sarafyniuk L.A., Sarafyniuk P.V., Pilhanchuk L.I., Sorokina N.O. Features of the relationship between cardiointervalographic indices and constitutional characteristics in highly skilled mesomorphic somatotype wrestlers // Reports of morphology. 2019. Volume 25, №4. – p. 44-50.
 8. Sarafyniuk L.A., Khapitska O.P., Sarafyniuk P.V., Koliadenko S.V., Cherkasova L.A. Change of anthropometric indicators in qualified young women volleyball players during the annual training macrocycle // Reports of morphology. 2020. Vol. 26, №1. – p. 14-18.


Ткачук Олеся Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Sakalova G., Vasylinych Т., Shevchuk О., Tkachuk О. Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8 (1). Р. 568-572. doi: 10.15421/2017_250
 2. Shevchuk O. A., Tkachuk О. О., Kuryata V. G., Khodanitska О. О., Polyvanyi S. V. Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1). Р. 115-120.
 3. Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Shevchuk О. А., Tkachuk O. O. Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1). Р. 127-134.
 4. Khodanitska O. O., Kuryata V. G., Shevchuk О. А., Tkachuk О. О., Poprotska I. V. Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (2). Р. 119-126.
 5. Shevchuk О. А., Kravets O. O., Shevchuk V. V., Khodanitska O. O., Tkachuk O. O., Golunova L. А., Polyvanyi S. V., Knyazyuk O. V., Zavalnyuk O. L. Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 104–106.
 6. Rohach V. V., Rohach T. I., Kylivnyk A. M., Polyvanyi S.V., Bayurko N. V., Nikitchenko L. O., Tkachuk O. O., Shevchuk О. А., Hudzevych L. S., Levchuk N. V. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 111–114.
 7. Polyvanyi S. V., Golunova L. A., Baiurko N. V., Khodanitska O. O., Shevchuk V. V. Rоgаch Т. І., Tkachuk O. O., Knyazyuk O. V. Zavalnyuk O. L., Shevchuk О. А. Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 101–103.
 8. Ткачук О. О., Кур'ята В. Г. Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі. – Вінниця, 2016. – 150 с.
 9. Кур’ята В. Г., Ткачук О. О. Дія паклобутразолу і декстрелу на анатомічну будову листків картоплі // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.– 2002.– №2 (17).– С.63-66.
 10. Ткачук О.О. Вплив ретардантів на інтенсивність проростання та гістогенез паростків бульб картоплі при виході їх зі стану спокою // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 1 (57).– 2012. – С. 132-136.
 11. Ткачук О. О. Вплив ретардантів на вміст різних форм вуглеводів в органах картоплі // Агробіологія. – № 11, Біла церква, 2013. – С. 94 – 97.>
 12. Ткачук О. О. Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – №3 (114), 2014. – С. 41-44.
 13. Ткачук О.О. Вплив паклобутразолу на анатомо-морфологічні показники рослин картоплі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 2015. – № 2. – С. 47-50. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2015_2_12
 14. Ткачук О. О. Вплив паклобутразолу на вміст вуглеводів у рослинах картоплі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015. – №1. – С. 144-147.
 15. Ткачук О. О. Вивчення отруйних рослин під час проходження польової практики з ботаніки // Biomedical and biosocial anthropology. – 2015, № 24. – С. 169-172.
 16. Шевчук О. А., Голунова Л. А., Ткачук О. О., Криклива С. Д. Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. Вип. 29. № 3-4.– 2017. – С. 32-37.
 17. Шевчук О. А., Голунова Л. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В., Криклива С. Д. Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека // Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. – Вип. 84. – С. 86-90.
 18. Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Географія. 2018. Вип. 30. – №3-4. – С. 119-128.
 19. Ходаніцька О. О., Шевчук О. А., Ткачук О. О. Ефективність застосування амонійних добрив для оптимізації продуктивності озимої пшениці // Збірник наукових праць Національного Наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2018. – С. 69-75.
 20. Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці // Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2019. – №14. – С. 118-126.
 21. Шевчук О. А., Ткачук О. О, Ходаніцька О. О. Вергеліс В. І. Морфо-біологічні особливості культури Рhaseolus vulgaris L. за дії регуляторів росту рослин // Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. – №1. – С. 3-8. DOI 10.31395/2310-0478-2019-1-3-8
 22. Ходаніцька О. О., Шевчук О. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В. Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (Linum usitatissimum L.) при застосуванні стимулятора росту // Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2019. – №4(19). – С. 35–40. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2019.188317
 23. Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів // Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. – №2. – С. 49-53. DOI 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47
 24. Шевчук О. А., Криклива С. В., Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» с. Гвоздів. // Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2020. – №1 (22). – С. 39-43. DOI: 10.15587/2519-8025.2020.198951.
 25. Москалець Т. 3., Гриник І. В., Москалець В. В., Бублик М. О., Князюк О. В., Кравець О. А., Ткачук О. О. Стан і перспективи селекції та вирощування плодово-ягідних рослин, малопоширених в культурі, в сучасному садівництві України // Садівництво Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. 75. – С. 58-78. DOI: 10.35205/0558-1125-2020-75-58-78.


Рогач Віктор Васильович - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Rohach, V.V., Reshetnyk, K. S., Kuryata, V. G., Rohach, T.I. (2020). Effect of gibberellin inhibitors on the accumulation and redistribution of various forms of carbohydrates and nitrogen-containing compounds in Solanum melongena L. plants. Biologija 66(1), 35–46.
 2. Рогач В. В. Вплив синтетичних стимуляторів росту на морфофізіологічні характеристики та біологічну продуктивність культури картоплі / В. В. Рогач, Т. І. Рогач // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2015. – Т. 23 (2). – С. 221-224. Kuriata, V.G., Rohach, V.V., Rohach, T.I., Khranovska, T.V., 2016. The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae) Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, ekologija 24(1), 221–224.
 3. Kuriata, V.G., Rohach, V.V., Rohach, T.I., Khranovska, T.V., 2016. The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae) Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, ekologija 24(1), 221–224.
 4. Рогач В. В. Дія гібереліну і ретардантів на морфогенез, фотосинтетичний апарат та продуктивність картоплі / В. В. Рогач, І. В.
 5. Кур'ята В.Г. Вплив гіберелової кислоти та тебуконазолу на формування листкового апарату та функціонування донорно-акцепторної системи рослин овочевих пасльонових культур / В.Г. Кур'ята, В.В. Рогач, О.І. Буйна, О.В. Кушнір, О.В. Буйний // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Т. 8 (2). – С. 162-168.
 6. Рогач В.В. Вплив стимуляторів росту на фотосинтетичний апарат, морфогенез і продукційний процес баклажана (Solanum melongena) / В.В. Рогач // Biosystems Diversity. – 2017. – Т. 25 (4). – С. 297-304.
 7. Рогач В.В. Динаміка накопичення та перерозподілу різних форм вуглеводів та азоту в органах рослин томатів за дії ретардантів / В.В. Рогач, О.О. Кравець, О.І. Буйна, В.Г. Кур'ята // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Т. 9 (2). – С. 293-299.
 8. Rogach V. V., Morphogenesis, pigment content, phytohormones and productivity of eggplants under the action of gibberellin and tebuconazole / V. V. Rogach, L. V. Voitenko, M. M. Shcherbatiuk, I. V. Kosakivska, T. I. Rogach // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. – Vol.. 11 (1). – С. 129-135.
 9. Rohach V.V. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture / V.V. Rohach, T.I. Rohach, A.M. Kylivnyk, S.V. Polyvanyi, N.V. Bayurko, L.O. Nikitchenko, O.O. Tkachuk, O.A. Shevchuk, L.S. Hudzevych, N.V. Levchuk // Modern Phytomorphology. – 2020. – № 14 (2020). – С. 111-114.
 10. Кур’ята В. Г. Дія ретардантів на морфогенез і продуктивність рослин озимого ріпаку / В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, Б. І. Гуляєв // Физиология и биохимия культ. растений. – 2004. – Т. 36, № 2. – С. 167-172.
 11. Кур’ята В. Г. Дія паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст абсцизової кислоти в листках деяких сільськогосподарських рослин / В. Г. Кур’ята, В. А. Негрецький, В. В. Рогач, Л. А. Голунова, С. В. Мазніченко, Б. І. Гуляєв // Физиология и биохимия культ. растений. – 2005. – Т. 37, № 5. – С. 452-458.
 12. Екофізіологічні особливості та продуктивність ріпаку / Б. І. Гуляєв, В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2008. – Т. 40, № 2. – С. 101-110.
 13. Рогач В.В. Морфогенез, фотосинтез і продуктивність баклажанів за впливу регуляторів росту з різними механізмами дії / В. В. Рогач, Кірізій Д.А., Стасик О.О., Рогач Т.І. // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – № 2 (52). – С. 152-168.
 14. Rohach V.V. The effect of growth promotors and retardants on the morphogenesis, photosynthesis and productivity of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) / V.V. Rohach, D.A. Kiriziy, O.O. Stasik, S. Mickevicius, T.I.Rohach // Fiziol. rast. genet. 2020, vol. 52, no. 4, 279-294.
 15. Рогач В.В. Вплив антигіберелінових препаратів на накопичення і перерозподіл різних форм вуглеводів у рослин картоплі сорту Санте / В.В. Рогач, О.В. Рябоконь, Т. І. Рогач // ScienceRise: Biological Science, 2019. – Т. 4 (20). – С. 41-47.
 16. Рогач В.В. Вплив фоліарної обробки синтетичними регуляторами росту на морфогенез, вміст пігментів, фітогормонів та продуктивність Solanum melongena L. / В. В. Рогач , Л. В. Войтенко, М. М. Щербатюк, Т. І. Рогач , І. В. Косаківська // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія : Біологія. – 2020. – № 2 (50). – С. 105-118.
 17. Рогач В. В. Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотмістких сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії паклобутразолу / В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Біологія. – 2004. – № 3-4 (24). – С. 28-33.
 18. Рогач В. В. Вплив хлормекватхлориду на морфогенез та продуктивність озимого ріпаку/ В. В. Рогач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Біологія. – 2011. – № 4 (49). – С. 70-76.
 19. Рогач В.В. Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин томатів за дії регуляторів росту / В. В. Рогач, В. Г. Кур'ята, О. І. Буйна, О. В. Буйний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 174-179.
 20. Рогач В.В. Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин баклажанів за дії стимуляторів росту / В. В. Рогач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Біологія. – 2019. – № 2 (76). – С. 98-103.
 21. Рогач В. В. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих щирних кислот олії ріпаку / В.В. Рогач, В.Г. Кур’ята, С.В. Поливаний. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 156 с.
 22. Kuryata V.G. Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops / V.G. Kuryata, S.V. Polyvanyi, T. I. Rogach, O. O. Khodanytska, V. V. Rogach // The Potential of Modern Science, Volume 1. – London : Sciemcee Publishing. 2019. – Р. 130-156.
 23. Рогач В.В. Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії хлормекватхлориду / В.В. Рогач // Агробіологія – 2010. – Випуск 4 (80). – С.45-50.
 24. Рогач В. В. Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку / В. В. Рогач // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки – 2011. – Випуск 8 (48). – С. 43-49.
 25. Рогач В. В. Ріпак – перспективна олійна культура нашої держави / В. В. Рогач // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки – 2012. – Випуск 1 (57). – С. 114-120.
 26. Рогач В.В. Дія ретардантів на морфофізіологічні показники, продуктивність та період спокою картоплі / В. В. Рогач, І. В. Попроцька, Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 1. – С. 51-54.
 27. Буйний О. В. Вплив 1-нафтилоцтової кислоти на формування фотосинтетичного апарату та врожайність помідорів / О. В. Буйний, В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 17-20.
 28. Буйний О. В. Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів / О. В. Буйний, В. Г. Кур’ята, В.
 29. В. Рогач // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 4 (87) С. 111-118.
 30. Буйна О.І. Вплив есфону та хлормекватхлориду на формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів / О. І. Буйна, В. В. Рогач // Збірник наукових праць Подільського державного агротехнічного університету. Сільськогосподарські науки – 2016. – Випуск. 24 (1). – С. 18-25.
 31. Бровко О. В. Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого / О. В. Бровко, В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач // Агробіологія. – 2016. – № 1 С. 86-92.
 32. Бровко О. В. Вплив синтетичних регуляторів росту 1-НОК та 6-БАП на морфогенез та продуктивність перцю солодкого / О. В. Бровко, В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія Агрономія – 2016. – № 1 С. 1-8.
 33. Буйна О. І. Формування фотосинтетичного апарату та продуктивності помідорів за дії тебуконазолу / О. І. Буйна, В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2016. – № 2. – С. 72-76.
 34. Рогач В.В. Вплив рістстимуляторів Вітазиму та 6-бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого/ В. В. Рогач, О.В. Кушнір, В.В. Плотніков // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 1 (93) С. 95-101.
 35. Кур’ята В. Г. Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру/ В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О.В. Кушнір // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 2 (94) С. 86-92.
 36. Буйна О. І. Вплив регуляторів росту рослин з протилежним напрямком дії на морфогенез, листковий апарат та продуктивність томатів / О. І. Буйна, О. В. Буйний, В. В. Рогач, В. Г. Кур'ята // Таврійський науковий вісник. – 2018. – Вип. 1 (100) С. 95-101.

Патенти

 1. Пат. 64920 А, Україна, МПК6 А 01 G 7/00, А 01 N 43/653. Спосіб підвищення урожаю насіння і виходу олії у ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – № 2003010834 ; заявл. 30.01.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3.
 2. Пат. № 34704, Україна, МПК6 А 01 G 7/00. Спосіб підвищення виходу олії з рослин ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І., Корнійчук О. В., Кірізій Д. А., Ткачов В. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2008 00367; заявл. 11.01.08; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.
 3. Пат. № 34705, Україна, МПК6 А 01 G 7/00. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І., Корнійчук О. В., Кірізій Д. А., Ткачов В. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2008 00368; заявл. 11.01.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.
 4. Пат. № 65748, Україна, МПК6 2011.01 А01С21/00. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності соняшнику/ Ткачов В. І.. Стпростишен М.В., Гуляєв Б. І., Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Рогач Т.І., Корнійчук О. В.; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2011 07304; заявл. 09.06.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
 5. Пат. № 115224, Україна, МПК: А01G 7/00. Спосіб підвищення урожайності культури томатів/ Рогач В. В., Бержан П.Г., Корнійчук О. В., Рогач Т.І., Буйний О.В., Кур’ята В. Г.; заявник і патентовласник Ін-т кормів та с/г господарства Поділля. НААН України. – u 2016 10307; заявл. 10.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7.
 6. Пат. № 102203, Україна, МПК: А01G 7/00, А01N 25/00. Спосіб підвищення урожайності культури баклажана/ Рогач В. В., Бержан П.Г., Корнійчук О. В., Рогач Т.І., Піскорська Т.В., Кур’ята В. Г.; заявник і патентовласник Ін-т кормів та с/г господарства Поділля. НААН України. – u 2015 02574; заявл. 23.03.2015 ; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20.
 7. Пат. № 101631, Україна, МПК: А01N 25/00, А01G 7/00,. Спосіб підвищення урожайності культури перцю солодкого / Рогач В. В., Бержан П.Г., Корнійчук О. В., Рогач Т. І., Бровко О. В., Кур’ята В. Г.; заявник і патентовласник Ін-т кормів та с/г господарства Поділля. НААН України. – u 2015 02572; заявл. 23.03.2015; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 8.
 8. Спосіб підвищення урожайності соняшнику : Пат. № 136635 МПК (2006) А01G 7/00, А01Р 21/00. / Кур’ята В.Г., Рогач Т.І., Корнійчук О.В., Рогач В.В.; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – u 2019 02643 ; Заявл. 18.03.2019 ; Опубл. 27.08.2019, Бюл. №16/2019.


Попроцька Ірина Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Кур'ята І. В. Особливості використання резервних ліпідів у проростаючому насінні соняшника HELIANTHUS ANNUUS L. за дії гібереліну і ретардантів / І. В. Кур'ята, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культурных растений. – 2007. – Т.39, №2. – С. 114–121.
 2. Кур'ята І. В. Дія гібереліну і паклобутразолу на гістогенез і депонування вторинного крохмалю в паростках картоплі при виході бульб зі стану спокою / І. В. Кур'ята, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культурных растений. – 2007. – Т.39, №4. – С. 343–352.
 3. Кур’ята І. В. Регуляція донорно-акцепторних відносин в системі депо асимілятів – ріст у проростків гарбуза (Cucurbita pepo L.) під впливом гібереліну і хлормекватхлориду за умов ското- і фотоморфогенезу / І. В. Кур’ята, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культурних растений. – 2008. – 40, №5. –С.448–457.
 4. Кур’ята І. В. Регуляція у рослин донорно-акцепторних відносин в сиcтемі «депо асимілятів–ріст» у процесі проростання / І. В. Кур’ята // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: 03.00.12 – фізіологія рослин. – Київ, 2011. – 23 с.
 5. Кур’ята І. В. Функціонування донорно-акцепторної системи рослин у процесі проростання за дії гібереліну і ретардантів/ І.В. Кур’ята // Физиология и биохимия культ. растений. – 2012. – 44. – №6. – С. 484– 494.
 6. Попроцька І. В. Зміни в полісахаридному комплексі клітинних стінок сім’ядолей проростків гарбуза за різної напруженості донорно-акцепторних відносин в процесі проростання / І. В. Попроцька // Физиология и биохимия культ. растений. – 2014. – 46 (3). – С. 190–195.
 7. Кур'ята В. Г. Фізіологічні основи застосування ретардантів на олійних культурах/ В.Г. Кур’ята, І.В. Попроцька // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т. 48, № 6. – C. 475–487.
 8. Rogach V.V. Effect of gibberellin and retardants on morphogenesis, photosynthetic apparatus and productivity of the potato / V.V. Rogach, I.V. Poprotska, V.G. Kuryata // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016.- 24(2).- C. 416-419. DOI: https://doi.org/10.15421/011656
 9. Poprotska І. V. The features of gas exchange and use of reserve substances in pumpkin seedlings in conditions of skoto- and photomorphogenesis under the influence of gibberellin and chlormequat-chloride / І. V. Poprotska, V. G. Kuryata // Regul. Mech. Biosyst. – 2017. – 8(1). – Р. 71–76. DOI: https://doi.org/10.15421/021713
 10. Kuryata V. G. The impact of growth stimulators and retardants on the utilization of reserve lipids by sunflower seedlings / V. G. Kuryata, І. V. Poprotska, Т. І. Rogach // Regul. Mech. Biosyst. – 2017. – 8(3). – Р. 317–322. DOI: https://doi.org/10.15421/021750
 11. Poprotska I. V. The influence of light on the germination process and use of the reserve substances of seeds under the action of antigibberellic agents // Proceedings of the 1st European Conference on Biology and Medical Sciences. Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2017. - Pp. 58-63.
 12. Попроцька І. В. Регуляція донорно - акцепторних відносин у рослин в системі «депо асимілятів – ріст» у процесі проростання. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. - 122 с.
 13. Кур’ята, В. Г. / Фізіолого - біохімічні основи застосування ретардантів в рослинництві / В. Г. Кур’ята, І. В. Попроцька. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – 98с.
 14. Khodanitska O. O. Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants / O. O. Khodanitska, V.G. Kuryata, O.A. Shevchuk, O.O. Tkachuk, I.V. Poprotska // Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. –9 (2). – P.119-126.
 15. Kuryata, V. G. Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride / V. G. Kuryata, L. A. Golunova, I. V. Poprotska, O. O. Khodanitska // Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. – 9(2). – Р.5-13.
 16. Poprotska I. Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto-and photomorphogenesis / I. Poprotska, V. Kuryata, О. Khodanitska, S. Polyvanyi, L. Golunova, Y. Prysedsky // Biologija. – 2019. –65(4). – Р. 296–307. DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v65i4.4123
 17. Кур'ята В.Г., Попроцька І.В. Про роботу Вінницького регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин. – Фізіологія рослин і генетика. – Том 52, № 5. – С. 422-433, doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.05.422
 18. Кур'ята В.Г., Кушнір О.В., Попроцька І.В., Кравець О.О. Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопи¬чення та перерозподіл елемен¬тів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicum annuum L.). – Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Том 52, № 4. – С. 353-364, doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.04.353

Навчально-методичні посібники:

 1. Попроцька І.В. Вибрані глави екології. Конспект лекцій. Посібник / І.В. Попроцька, В.Г. Кур’ята. – Вінниця, 2017. - 168 с.
 2. Попроцька І. В. Стійкість рослин. Навчально-методичний посібник / І. В. Попроцька. – Вінниця, 2018. - 107 с.
 3. Кур’ята В. Г. Лабораторний практикум з фізіології рослин. Навчально-методичний посібник / В. Г. Кур’ята, І. В. Попроцька. – Вінниця, 2018. - 116 с.


Завальнюк Оксана Леонідівна - старший викладач.

 1. О. A. Shevchuk, O. O. Kravets, V. V. Shevchuk, O.O.Khodanitska, O. O. Tkachuk, L. А. Golunova, S. V. Polyvanyi , O. V. Knyazyuk, O. L. Zavalnyuk / Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants / ISSN 2226-3063 e-ISSN 2227-9555 Modern Phytomorphology 14: 104–106, 2020
 2. Shevchuk, Т.І. Rоgаch, O.O. Tkachuk, O. L. Zavalnyuk, O. V. Knyazyuk O. A. Shevchuk / Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride / ISSN 2226-3063 e-ISSN 2227-9555 Modern Phytomorphology 14: 101–103, 2020


Баюрко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології.

 1. Баюрко Н.В. Виховання у учнів ціннісного ставлення до природи у позаурочній роботі з біології. Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ - Вінниця, 2007.- Вип. 4.- С. 104–107.
 2. Баюрко Н.В., Гавенко О.О. Сучасний стан екологічної свідомості учнів підліткового віку / Н.В. Баюрко, О.О. Гавенко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ - Вінниця, 2007.- Вип. 4.- С. 121–123.
 3. Баюрко Н.В., Кириєнко Т.В. Форми організації екологічної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Біологія ХХІ ст.: теорія, практика, викладання /Н.В. Баюрко, Т.В. Кириєнко // Збірник матеріалів Міжнародної конф. К., 2007. – С.363 – 364.
 4. Баюрко Н.В. Виховання соціальної активності молодших підлітків через залучення їх до різних форм і видів екологічної діяльності // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Українська науково - практична конф. 25-26 вересня 2008 р. : зб. наук. праць. – Вінниця, 2008.– С. 4-7.
 5. Баюрко Н.В. Позакласна робота з екологічної освіти і виховання учнів. Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2007. – 105с.
 6. Методичний посібник для проведення навчально-виховних заходів з екологічної тематики в дитячо-юнацьких таборах відпочинку /Автори-укладачі Наталя Баюрко, Олександр Мудрак, Андрій Дручинський. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2007.– 144 с.
 7. Бібліотека ВЕЛ. Серія „Екологічна освіта та виховання: організація роботи літнього екологічного табору”.// Упоряд.: Тимочко Т.В., Мудрак О.В., Баюрко Н.В., Дручинський А.М. - Березень, 2008р.- №3 (51) – 32 с.


Рогач Тетяна Іванівна - кандидат сільськогосподарських наук, cтарший викладач.

 1. Кур’ята В. Г. Морфофізіологічні зміни в рослин Helianthus annuus під впливом хлормекватхлориду / Кур’ята В. Г., Рогач Т. І. // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Біологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 2. – С. 151-155. https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/2009-bio-2.pdf
 2. Рогач Т. І. Продуктивність та якісні характеристики олії соняшнику за дії хлормекватхлориду / Рогач Т. І., Кур’ята В. Г. // Агробіологія : зб. наук. праць. – Біла Церква. – 2010. – Вип. 4 (80). – С. 37-41.
 3. Рогач Т. І. Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на врожайність та якість олії соняшнику [Електронний ресурс] / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – № 1 (23). – Режим доступу до журн. : http://nd.nubip.edu.ua/2011-1/11rtioqs.pdf
 4. Рогач Т. І. Накопичення та перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин соняшника в онтогенезі за дії хлормекватхлориду / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Вип. 8 (48). – С. 49-54.
 5. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності соняшнику : Пат. № 65748 МПК (2011.01) А01С 21/00. / Ткачов В. І., Старостишин В. М., Гуляєв Б. І., Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Рогач Т. І., Корнійчук О. В. ; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – u 2011 07304 ; Заявл. 09.06.2011 ; Опубл. 12.12.2011, Бюл. №23.
 6. Рогач Т. І. Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез та продуктивність соняшнику / Т. І. Рогач // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Вип. 1 (57). – С. 121-127.
 7. Рогач В. В. Дія ретардантів на морфофізіологічні показники, продуктивність та період спокою картоплі / В. В. Рогач, І. В. Попроцька, Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 1. – С. 51-54.
 8. Рогач В. В. Вплив синтетичних стимуляторів росту на морфофізіологічні характеристики та біологічну продуктивність культури картоплі / В. В. Рогач, Т. І. Рогач // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2015. – Т. 23 (2). – С. 221-224. DOI: https://doi.org/10.15421/011532
 9. Рогач Т. І. Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на якість продукції Helianthus аnnuus L. / Т. І. Рогач // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 80-83.
 10. Пат. № 101631, Україна, МПК: А01N 25/00, А01G 7/00. Спосіб підвищення урожайності культури перцю солодкого / Рогач В. В., Кур’ята В. Г., Корнійчук О. В., Бержан П. Г., Рогач Т. І., Бровко О. В.; заявник і патентовласник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – u 2015 02572; заявл. 23.03.2015 ; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 8.
 11. Пат. № 102203, Україна, МПК: А01G 7/00, А01N 25/00. Спосіб підвищення урожайності культури баклажана / Рогач В. В., Кур’ята В. Г., Корнійчук О. В., Бержан П. Г., Рогач Т.І., Піскорська Т.В. ; заявник і патентовласник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – u 2015 02574; заявл. 23.03.2015 ; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20.
 12. Kuriata V. G. The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae) / V. G. Kuriata, V. V. Rohach, T. I. Rohach, T. V. Khranovska // Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu. Biologija, ekologija. – 2016. – V 24(1). – Р. 221-224. DOI: https://doi.org/10.15421/011628
 13. Пат. № 115224, Україна, МПК (2017.01) А01G 7/00. Спосіб підвищення урожайності культури томатів / Рогач В. В., Кур’ята В. Г., Корнійчук О. В., Бержан П. Г., Рогач Т. І., Буйний О. В. ; заявник і патентовласник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – u 2016 10307; заявл. 10.10.2016 ; опубл. 10.04.2017 , Бюл. № 7.
 14. Кур’ята В. Г. Вплив стимуляторів росту та ретардантів на утилізацію резервної олії проростками соняшнику / В. Г. Кур’ята, І. В. Попроцька, Т. І. Рогач // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – V. 8(3). – Р. 317–322. DOI: https://doi.org/10.15421/021750
 15. Рогач Т. І. Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему : монографія / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята. – Вінниця : ТВОРИ, 2018. – 139 с.
 16. Kuryata V. G. Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops / V. G. Kuryata, S. V. Polyvanyi, T. I. Rogach, O. O. Khodanytska, V. V. Rogach // The Potential of Modern Science, Volume 1. – London : Sciemcee Publishing. 2019. – Р. 130-156.
 17. Спосіб підвищення урожайності соняшнику : Пат. № 136635 МПК (2006) А01G 7/00, А01Р 21/00. / Кур’ята В. Г., Рогач Т. І., Корнійчук О. В., Рогач В. В.; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – u 2019 02643 ; Заявл. 18.03.2019 ; Опубл. 27.08.2019, Бюл. №16/2019.
 18. Рогач В. В. Вплив антигіберелінових препаратів на накопичення і перерозподіл різних форм вуглеводів у рослин картоплі сорту Санте / В. В. Рогач, О. В. Рябоконь, Т. І. Рогач // ScienceRise: Biological Science. – 2019. – №4(19). – С. 41-47. DOI: 10.15587/2519-8025.2019.188951
 19. Rogach V. V. Morphogenesis, pigment content, phytohormones and productivity of eggplants under the action of gibberellin and tebuconazole / V. V. Rogach, L. V. Voytenko, M. M. Shcherbatiuk, I. V. Kosakivska, T. I. Rogach // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. – Vol. 11(1). – P. 116–122. doi:10.15421/022017
 20. Rogach V. Influence of gibberellin inhibitors on the accumulation and redistribution of various forms of carbohydrates and nitrogencontaining compounds in plants of Solanum melongena L. / Viktor Rogach, Kateryna Reshetnyk, Volodymyr Kuryata, Tatyana Rogach // Biologija. – 2020. – Vol. 66, No. 1. – P. 35–46. DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v66i1.4189
 21. Рогач В. В. Вплив фоліарної обробки синтетичними регуляторами росту на морфогенез, вміст пігментів, фітогормонів та продуктивність Solanum melongena L. / В. В. Рогач, Л. В. Войтенко, М. М. Щербатюк, Т. І. Рогач, І. В. Косаківська // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія : Біологія. – 2020. – № 2(50). – С. 105-118.
 22. Рогач В. В. Морфогенез, фотосинтез і продуктивність баклажанів за впливу регуляторів росту з різними механізмами дії / Рогач В. В., Кірізій Д. А., Стасик О. О., Рогач Т. І. // Фізіологія рослин і генетика. – 2020, Т. 52(2). – С. 152-168. doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.02.152
 23. Rohach V. V. The effect of growth promotors and retardants on the morphogenesis, photosynthesis and productivity of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) / Rohach V. V., Kiriziy D. A., Stasik O. O., Mickevicius S., Rohach T. I. // Фізіологія рослин і генетика. – 2020, Т. 52(4). – С. 279-294. doi: https://doi.org/10.15407/frg2020.04.279.
 24. Rohach V. V. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture / V. V. Rohach, T. I. Rohach, A. M. Kylivnyk, S. V. Polyvanyi, N. V. Bayurko, L. O. Nikitchenko, O. O. Tkachuk, O. A. Shevchuk, L. S. Hudzevych, N. V. Levchuk // Modern Phytomorphology. – 2020. – Vol. 14. – Р. 111-114.
 25. Polyvanyi S. V. Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride / S. V. Polyvanyi, L. A. Golunova, N. V. Baiurko, O. O. Khodanitska, V. V. Shevchuk, Т. І. Rоgаch, O. O. Tkachuk, O. L. Zavalnyuk, Shevchuk O. A. // Modern Phytomorphology. – 2020. – Vol. 14. – Р. 101-103.


Голунова Людмила Андріївна - кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Голунова Л. А. Дія ретардантів на вміст азоту у вегетативних органах і насінні сої / Л. А. Голунова // Молодь і поступ біології : ІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів, 21-24 березня 2006 р. : збірник тез. - Львів, 2006. – С. 368-369.
 2. Голунова Л. А. Вплив ретардантів на ростові показники, вміст олії та активність ліпаз у проростаючому насінні сої / Л. А. Голунова // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- та агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення : міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2006 р. : матеріали конф. – Трускавець – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 27-30.
 3. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів у рослинництві / О. А. Шевчук, О. О. Ткачук, Л. А. Голунова та ін. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 118-123.
 4. Голунова Л. А. Дія ретардантів на ростові процеси та біохімічні характеристики насіння сої / Л. А. Голунова // Умение и нововьедения – 2007 : ІІІ міжнародна наук. конф., 16-31 октомври 2007 година : матеріали конф. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2007. – Т. 12. Биологии. Физическая культура и спорт. – С. 3-4.
 5. Голунова Л. А. Дія ретардантів на жирнокислотний склад проростаючого насіння сої / Л. А. Голунова // Проблеми підвищення адаптативного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату : міжнародна наук.-практ. конф., 26-28 лютого 2008 р. : тези доповідей. – Біла Церква, 2008. – С.20-21.
 6. Голунова Л. А. Вплив хлормекватхлориду на симбіотичну азотфіксацію та продуктивність сої / Л. А. Голунова, В. Г. Кур’ята // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти : міжнар. наук. конф., 13-15 жовтня 2008 р. : матеріали конф. – Харків, 2008. – С.129-130.


Нікітченко Лілія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 1. Нікітченко Л.О. /Л.О.Нікітченко, А.В. Горобець,Н.Р. Опушко,Н.В. Левчук// Упровадження засобів дистанційного навчання в процесі вивчення природничих дисциплін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія,теорія, досвід, проблеми.
 2. Victor Rohach. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture /Victor Rohach Tatiana Rohach, Anatoly Kylivnyk, Stepan Polyvanyi, Nataliia Bayurko, Liliia Nikitchenko, Olesia Tkachuk, Oksana Shevchuk, Liudmyla Hudzevych, Nataliia Levchuk// Modern Phytomorphology. 14: 111–114,
 3. 2020
 4. Anatoliy Hudzevich. Geoecological approaсh to organization of naturalized anthropogenically-modified territory /Anatoliy Hudzevich, Lilia Nikitchenko, Natalia Baiurko, Ludmila Hudzevich, Valentina Frytsiuk, Natalia Levchuk// Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(3), p. 520–529
 5. Нікітченко Л.О. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін з використанням мультимедійних засобів /Нікітченко Л.О.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2018. – № 1-С. 63-71
 6. Nikitchenco L.O. Forming Professional Competence in The Process of Teaching Biology Students. // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.– 2017. – №8. – 78-82.
 7. Нікітченко Л.О. Методика навчання біології та природознавства: методичні рекомендації для студентів природничо-географічного факультету / Л.О. Нікітченко, Н.В. Левчук– Вінниця:, 2016. – 88 с.
 8. Нікітчекно Л.О. Практикум з основ педагогічної майстерності вчителя біології: навчальний посібник / Нікітченко Л.О., Шевчук О.А., – Вінниця: ВДПУ, 2016. – 127 с.
 9. Нікітченко Л.О. Застосування методів проблемного навчання у процесі вивчення курсу основи педагогічної майстерності.//Л.О. Нікітчекно/ Наукові записки ВДПУ серія педагогіка і психологія №44 2015р. с 69-72
 10. Нікітченко Л.О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики//Л.О. Нікітченко, Н.В Левчук./ Монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»,2017.? 296с.
 11. Нікітченко Л.О. Роль і місце лабораторних та практичних робіт із біології як однієї з форм особистісної орієнтації студентів. /Нікітченко Л.О. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 5 (59)Суми. 2016р. с. 168-175
 12. Нікітченко Л.О. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики./ Л.О. Нікітченко// Сучасні проблеми біологічної науки та методики її викладання у закладах вищої освіти : збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів 2017-2018 н.р. ? Вінниця, 2018.? 314с. ? С.219-230.
 13. Нікітченко Л.О. Принципи формування педагогічної майстерності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки/Нікітченко Л.О.// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. С.368-372
 14. Нікітчекно Л.О. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики /Нікітченко Л.О.// Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання:Збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2016-2017 н.р. –Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»,2017. –С. 313-332
 15. Нікітченко Л.О. Суть та зміст турестично-краєзнавчої роботи в школі.Актуальні питання географічних і біологічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження/ збірник наукових праць ВДПУ: [відп.ред. Гудзевич А.В.].-Вінниця,2019.- Випуск 17 (22.) C.100-102
 16. Нікітченко Л.О. Особливості формування екологічної культури учнів старших класів на уроках біології./ Нікітченко Л.О. Мандренко Ю.// Актуальні питання географічних, біологічних і хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ; відп.ред. А.В. Гудзевич.-Вінниця, 2018.?вип 16(21) ?128?132.
 17. Victor Rohach. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture /Victor Rohach Tatiana Rohach, Anatoly Kylivnyk, Stepan Polyvanyi, Nataliia Bayurko, Liliia Nikitchenko, Olesia Tkachuk, Oksana Shevchuk, Liudmyla Hudzevych, Nataliia Levchuk// Modern Phytomorphology. 14: 111–114, 2020
 18. Anatoliy Hudzevich. Geoecological approaсh to organization of naturalized anthropogenically-modified territory /Anatoliy Hudzevich, Lilia Nikitchenko, Natalia Baiurko, Ludmila Hudzevich, Valentina Frytsiuk, Natalia Levchuk// Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(3), p. 520–529 DOI: https://doi.org/10.15421/112047
 19. Nikitchenco L.O. Forming Professional Competence in The Process of Teaching Biology Students. // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.– 2017. – №8. – 78-82. DOI: 10.24195 / 2414-4665-2017-8-11


Ходаніцька Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології.

 1. Кур’ята В.Г., Ходаніцька О.О. Особливості анатомічної будови і функціонування листкового апарату та продуктивність рослин льону олійного за дії хлормекватхлориду // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – Том 8, № 1. – С. 918-926. doi: 10.15421/2018_294
 2. Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Kuryata V. G., Khodanitska O. O., Polyvanyi.S.V. Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment // Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. – Том 9, № 1. 115-120.
 3. Kuryata, V. G., Golunova, S. V. L. A., Poprotska, I. V., & Khodanitska, O. O. (2019). Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 5-13.
 4. Khodanitska, O. O., Kuryata, V. G., Shevchuk, O. A., Tkachuk, O. O., & Poprotska, I. V. (2019). Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants. Ukrainian Journal of Ecology, 9, 2. 119-126.
 5. Poprotska, I., Kuryata, V., Khodanitska, О., Polyvanyi, S., Golunova, L., & Prysedsky, Y. (2019). Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto-and photomorphogenesis. Biologija, 65(4), 296–307.
 6. Kolisnyk, O. M., Khodanitska, O. O., Butenko, A. O., Lebedieva, N. A., Yakovets, L. A., Tkachenko, O. M., ... & Kurinnyi, O. V. (2020). Influence of foliar feeding on the grain productivity of corn hybrids in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 40-44. doi:10.15421/2020_61
 7. Shevchuk О. A., Kravets O. O., Shevchuk V. V., Khodanitska O. O., Tkachuk O. O., Golunova L. А., Polyvanyi S. V., Knyazyuk O. V., Zavalnyuk O. L. (2020). Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants. Modern Phytomorphology. 14, 104-106.
 8. SV Polyvanyi, LA Golunova, NV Baiurko, OO Khodanitska, VV Shevchuk, ТІ Rоgаch, OO Tkachuk, OL Zavalnyuk, OA Shevchuk (2020). Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellis preparation chlormequat chloride. Modern Phytomorphology. 14, 101-103.
 9. Ходаницкая Е. А., Курьята В.Г. Влияние хлормекватхлорида на формирование фотосинтетического апарата и продуктивность растений льна // ScienceRise: Biological Science ». – 2018 – №6 (15). – С. 18-23. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2018.153463
 10. Шевчук О.А. Морфо-біологічні особливості культури Рhaseolus vulgaris L. за дії регуляторів росту рослин / О.А. Шевчук, О.О. Ткачук, О.О, Ходаніцька та ін. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2019. – №1. – С. 3-8. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-3-8
 11. Шевчук О. А. Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів / О. А. Шевчук, О.О. Ходаніцька, О. О. Ткачук, В. І. Вергеліс // Вісник Уманського національного університету садівництва. - № 2. – 2019. – С. 43-47. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-43-47
 12. Князюк О. В., Шевчук О.А., Липовий В. Г., Ходаніцька О.О., Ватаманюк О. В. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби // Вісник Уманського національного університету садівництва. - № 2. – 2019. – С. 54-58. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-54-58
 13. Ходаніцька, О.O., Шевчук, O.А., Ткачук, O.О., & Шевчук, В.В. (2019). Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (Linum usitatissimum L.) при застосуванні стимулятора росту. ScienceRise: Biological Science, 4 (20), 35-40. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2019.188317
 14. Шевчук О.А., Криклива С.Д., Шевчук В.В., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Вергеліс В.І. (2020). Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» с.Гвоздів. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 1(22), 39-43. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2020.198951
 15. Ходаніцька О.О. Дія хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез, продуктивність та жирнокислотний склад насіння льону олійного. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. –148 с.
 16. Kuryata V.G. Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops/ V.G. Kuryata, S.V. Polyvanyi, T. I. Rogach, O. O. Khodanytska, V. V. Rogach // The Potential of Modern Science, volume 1. – London.: Sciemcee Publishing. 2019. – 130-156
 17. Кур’ята В.Г., Ходаніцька О.О.Особливості морфогенезу і продукційного процесу льону-кучерявцю за дії хлормекватхлориду і трептолему // Физиология и биохимия культ. растений. – 2012. – Т. 44, № 6. – С. 522-528.
 18. Ходаніцька О.О. Регуляція продуктивності та якості продукції льону олійного за допомогою регуляторів росту з різним напрямком дії // Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Вип. 1 (57). – С. 153-157.
 19. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г. Вплив регуляторів росту на вміст азоту, фосфору та калію у рослинах льону олійного // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013. – № 3 (56). – С.102-108.
 20. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г. Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на якість олії льону сорту Орфей // Питання біоіндикації та екології. – 2013. – Вип. 18, № 2. – С. 77-88.
 21. Ходаніцька О.О. Продукційний процес льону олійного сорту Орфей за дії хлормекватхлориду // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 31-33.
 22. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г., Корнійчук О.В. Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури // Агробіологія: Збірник наукових праць Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла церква, 2011. – Вип. 6 (86). – 182 с. – С. 119-123.
 23. Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Вергеліс В.І., Ватаманюк О.В. (2020). Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів. Сільське господарство та лісівництво. 17, 42-50. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-4
 24. Пат. 91888 Україна, МПК (2014.01) А01G 7/00. Спосіб підвищення продуктивності льону олійного / Кур'ята В.Г., Ходаніцька О.О., Корнійчук О.В.; власник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України. – № u 2013 13330; заяв. 15.11.2013; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
 25. Пат. 129838 Україна, А01G 7/00. Спосіб підвищення врожайності льону олійного / Кур'ята В.Г., Ходаніцька О.О., Корнійчук О.В.; власник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України. – опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.


Поливаний Степан Володимирович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології.

Монографії

 1. Kuryata V.G. Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops/ V.G. Kuryata, S.V. Polyvanyi, T. I. Rogach, O. O. Khodanytska, V. V. Rogach // The Potential of Modern Science, volume 1. – London.: Sciemcee Publishing. 2019. – 130-156
 2. Поливаний С.В. Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонапльного комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного/ С.В. Поливаний , В.Г.Курята -. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 140 с.
 3. Рогач В. В. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих щирних кислот олії ріпаку / В.В. Рогач, В.Г. Кур’ята, С.В. Поливаний. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 156 с.

Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus

 1. Kuryata V. G. Formation and functioning of source-sink relation system of oil poppy plants under treptolem treatment towards crop productivity / V.G. Kuryata, S.V Polyvanyi // Ukrainian journal of ecology. – 2018. – 8(1). – C. 11 – 20. doi: 10.15421/2017_182
 2. Kuryata, V.G., Polyvanyi, S.V. (2018). Features of morphogenesis, donor-acceptor system formation and efficiency of crop production under chlormequat chloride treatment on poppy oil. Ukrainian Journal of Ecology, 8(4), 165-174.
 3. Kuryata, V.G., Polyvanyi, S.V., Shevchuk, O.A., Tkachuk, O.O. (2019). Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 127-134.
 4. Shevchuk, O.A., Tkachuk, O.O., Kuryata V.G., Khodanitska, O.O., Polyvanyi, S.V. (2019). Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 115-120.
 5. Poprotska I., Kuryata V, Khodanitska O., Polyvanyi, S., Golunova, L. (2019). Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto- and photomorphogenesis. BIOLOGSJA, 65(4), 296-307/ DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v65i4.4123
 6. Polyvanyi S.V. Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride / S.V. Polyvanyi, L.A. Golunova, N.V. Baiurko, O.O. Khodanitska, V.V. Shevchuk, Т.І. Rоgаch, O.O. Tkachuk, O.A. Shevchuk // Modern Phytomorphology. – 2020. – № 14 (2020). – Р. 101-103.
 7. Shevchuk O. A. Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants / O. A. Shevchuk, O. O. Kravets, O. O. Khodanitska, O. O. Tkachuk, L. А. Golunova, S. V. Polyvanyi, O. V. Knyazyuk, O. L. Zavalnyuk // Modern Phytomorphology. – 2020. – № 14 (2020). – Р. 104-107.
 8. Rohach V.V. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture / V.V. Rohach, T.I. Rohach, A.M. Kylivnyk, S.V. Polyvanyi, N.V. Bayurko, L.O. Nikitchenko, O.O. Tkachuk, O.A. Shevchuk, L.S. Hudzevych, N.V. Levchuk // Modern Phytomorphology. – 2020. – № 14 (2020). – С. 111-114.

Патенти

 1. Патент України № 115223, МПК A01G7/00, Спосіб підвищення урожайності насіння і виходу олії з рослин маку олійного / Кур’ята В.Г., Поливаний С.В., Корнійчук О.В. Власник: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України,- Заявка №u 2016 10306; від 10.10.2016, Публікація 10.04.17- Бюл. №7.

Фахові статті

 1. Polyvanyi, S. (2019). Influence of growth inhibitors on a leaf aparatus of poppy oil. Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences, (8(381), 11-16. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-381-11-16
 2. Поливаний С.В. Анатомо-морфологічні особливості будови листкового апарату рослин маку олійного за дії стимуляторів росту / С.В. Поливаний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2018. – № 3-4. (74) ) – 163 с. – С. 21-27.
 3. Поливаний С.В. Вплив регуляторів росту на особливості перерозподілу елементів мінерального живлення та продуктивність рослин маку олійного / С.В. Поливаний // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – с. 141-147. doi:10.25128/2078-2357.19.1.18
 4. Поливаний С.В. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність Papaver somniferum L. за дії трептолему / С.В. Поливаний // Біологія та екологія. 2019. – Т 5, № 1. – 196 с. – с. 126-133.

Навчально методичні посібники

 1. Поливаний С.В. Конспект лекцій з дисципліни Радіобіологія для студентів спеціальності 091 Біологія, підготовки бакалаврів на осно-ві початкового рівня (коротко-го циклу) вищої освіти здобутої за іншою спеціальністю. Вінниця: ВДПУ, 2018. – 269с.
 2. Поливаний С. В. Тестові завдання з курсу фізіологія та екологія рослин. Навчально-методичні матеріали для студентів біологічних спеціальностей. - Вінниця: ТВОРИ, 2019. – 205 с.
 3. Поливаний С. В. Навчально-методичні рекомендації «Тести з зоології» для студентів біологічних спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія 1 та 2 року підготовки. Вінниця: ВДПУ. – 2017 р. – 32с.


Кравець Оксана Олексіївна - кандидат біологічних наук, старший викладач.

Статті в наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Kuryata, V.G., Kushnir, О.V., Kravets, О.О. (2018). Features of morphogenesis, accumulation and redistribution of assimilate and nitrogen containing compounds in tomatoes under retardants. Ukrainian Journal of Ecology. 8(1). 356-362. doi: 10.15421/2018_222
 2. Kuryata, V.G., Kushnir, О.V., Kravets, О.О. (2020). Effect of 6-Benzylaminopurine on Morphogenesis and Production Process of Sweet Pepper (Capsicum annuum L.). Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 106-111. doi: 10.15421/2020_71
 3. Shevchuk, О. A., Kravets O. O., Shevchuk, V. V., Khodanitska, O. O., Tkachuk, O. O., Golunova, L. А., Polyvanyi, S. V., Knyazyuk, O. V., Zavalnyuk, O. L. (2020). Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants. Modern Phytomorphology. 14, 104-106. doi.org/10.5281/zenodo.200119
 4. Моskаlеts, Т.Z., Vоvkоhоn, А.H., Ovezmyradova, O.B., Merzlova, H.V., Nevmerzhitska, O.M., Plotnytska, N.M., Gurmanchuk, O.V., Nasikovskyi, V.A., Kravets, О.О., Моskаlеts, V.V. (2020). Parameters of adaptability, biological and economical valuable traits of the soft wheat promising lines. Ukrainian Journal of Ecology, 10(5), 197-205. doi: 10.15421/2020_230
 5. Рогач, В. В., Кравець, О. О, Буйна, О. І., Кур’ята В. Г. (2018). Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів та азоту в органах рослин томатів за дії ретардантів. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 9(2). 293-299. doi:10.15421/021843

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Kuryata, V. G., Kravets, O. O. (2017). Peculiarities of the growth, formation of leaf apparatus and productivity of tomatoes under action of retardants folicur and ethephon. The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology. 1(40), 127-132.
 2. Кур’ята, В.Г., Кушнір, О.В., Попроцька І.В., Кравець, О.О. (2020). Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопичення і перерозподіл елементів живлення у зв’язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicum annuum L.). Фізіологія рослин і генетика. 52, № 4. С. 353-364. doi.org/10.15407/frg2020.04.353
 3. Кур’ята, В.Г., Кравець, О.О. (2016). Дія есфону на ростові процеси і морфогенез томатів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія. № 1(65), 80-85.
 4. Кур’ята, В.Г., Кравець, О.О. (2018). Регуляція морфогенезу, перерозподілу асимілятів, азотовмісних сполук та продуктивності томатів за дії гібереліну й ретарданту фолікуру. Физиология растений и генетика. 50(2), 95-104.
 5. Кравець, О. О., Кур’ята, В.Г. (2018). Особливості перерозподілу елементів мінерального живлення та продуктивність томатів за дії фолікуру та есфону. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2(73), 140-146.

Монографії/Розділи монографій у закордонних виданнях виданих мовою ЄС

 1. Kuryata, V. G., Kravets, O. O. (2018). Effect of retardant folicur on morphogenesis, photosynthetic apparatus and productivity of tomatoes. Acta carpathica 29-30. Rzeszow, 79-87.
 2. Kuryata, V. G., Kravets, O. O. (2019). Features of morphogenesis and functioning of donor-acceptor system under actions of gibberellin and retardants treatments on tomato plants. The Potential of Modern Science. Volume 1. London, 198, 114-129.
 3. Kravets, O.O., Kuryata, V.G. (2020). Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment. Noisiel, France, 122 p.
переглядів: 10409

 
     

2021 © ВДПУ