Наукова робота кафедри


На кафедрі виконується держбюджетна тема “Фізіолого-біохімічні основи застосування синтетичних регуляторів росту з антигібереліновим механізмом дії в рослинництві”. Державний реєстраційний номер: 0100U005527. Науковий керівник – д.б.н., проф. Кур′ята В.Г.

Суть процесу дослідження полягає у встановленні механізмів функціонування донорно-акцепторної системи рослин за дії ретардантів з метою розробки нових технологій рослинництва з використанням препаратів антигіберелінової дії і з урахуванням сучасних екологічних і санітарно-гігієнічних вимог. В основу проекту було покладено власні дослідження авторів, а також спільні роботи з відділом екології фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України про можливість регуляції донорно-акцепторних відносин у рослин за допомогою антигіберелінових препаратів – ретардантів і етиленпродуцентів. Особливої уваги приділено регуляції відносин в системі “депо асимілятів – ріст” як основи гетеротрофного розвитку рослини на ранніх етапах онтогенезу. Обґрунтовується концепція екзогенного перерозподілу асимілятів в бік господарсько-важливих органів внаслідок змін гормонального балансу рослин при застосуванні препаратів з антигібереліновим механізмом дії. Розробляються теоретичні основи принципово нових технологій вирощування сільськогосподарських культур (соя, картопля, ріпак, соняшник, цукровий буряк) із застосуванням ретардантів і етиленпродуцентів з урахуванням сучасних токсиколого-гігієнічних і екологічних вимог. В межах теми за останні три роки захищено три кандидатські дисертації, отримано сім державних патентів на винаходи. Матеріалами власних досліджень доповнено курси лекцій з фізіології та анатомії рослин.

Біохімічні дослідження
Біохімічні дослідження
Науково-дослідна лабораторія кафедри
Науково-дослідна лабораторія кафедри
Дослідницька робота у вегетаційному будиночку
Дослідницька робота у вегетаційному будиночку
Фіксування біологічного матеріалу рідким азотом
Фіксування біологічного матеріалу рідким азотом
Вивчення мезоструктурної організації листової пластинки
Вивчення мезоструктурної організації листової пластинки
Морфологічні дослідження сої
Морфологічні дослідження сої

Результати проведених досліджень свідчать, що в основі переорієнтації потоків асимілятів під впливом екзогенних регуляторів росту знаходиться перебудова гормонального комплексу і фотосинтетичного апарату рослин, функціонування системи “депо асимілятів – ріст”. Вивчення особливостей продукційного процесу сільськогосподарських культур свідчить, що ретарданти викликають зміни гормонального статусу в бік накопичення абсцизової кислоти і зменшення вмісту ауксинів, цитокінінів і гіберелінів. Розроблено принципово новий спосіб підвищення продуктивності озимого ріпаку, продовження періоду спокою у бульб картоплі, встановлено особливості ското- і фотоморфогенезу за дії антигіберелінових препаратів.


Вивчення водно-болотної орнітофауни

Виробничі дослідження з регуляторами росту рослин

Другий напрямок наукової роботи кафедри – збір даних та виготовлення кадастру тваринного світу Вінницької області. Замовник – Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

В межах теми вивчено видовий склад і виготовлено кадастр хребетних тварин області. За матеріалами польових досліджень і фондів зоологічних музеїв України, матеріалів наукових публікацій, фахової літератури, а також польових щоденників до кадастру внесено 286 видів хребетних тварин. Серед них 31 вид променеперих риб, 12 видів земноводних, 9 видів плазунів, 194 види птахів і 40 видів ссавців. Підготовлено наукове обґрунтування створення орнітологічного заказника місцевого значення “Іванівський”. Завершується підготовка двох кандидатських дисертацій, матеріали досліджень використовуються при проведенні польових практик, викладанні курсу “Зоологія хребетних”.

Вегетаційний дослід
Вегетаційний дослід
Вивчення морфологічних характеристик
Вивчення морфологічних характеристик

Отримані результати можуть бути використані для формування екологічної мережі загальнодержавного, регіонального та локального рівнів, виділення природних ядер та екологічних коридорів. За даними кадастру визначені види, які потребують охорони на території Вінницької області.


Публікації


Кур’ята Володимир Григорович - завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

Навчально-методичні праці.

1. Кур’ята В.Г. Анатомія рослин.- Вінниця, 2006.- 123 с.

2. Кур’ята В.Г. Фізіологія рослин. Ч.1.- Вінниця, 2008.- 100 с.

3. Кур’ята В.Г. Фізіологія рослин. Ч.2.- Вінниця, 2008.- 105 с.

4. Голунова Л. А. Вплив хлормекватхлориду на симбіотичну азотфіксацію та продуктивність сої / Л. А. Голунова, В. Г. Кур’ята // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти : міжнар. наук. конф., 13-15 жовтня 2008 р. : матеріали конф. – Харків, 2008. – С.129-130.

5. Екофізіологічні особливості та продуктивність ріпаку / Б. І. Гуляєв, В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2008. – Т. 40, № 2. – С. 101-110.

6. Кур’ята В. Г. Дія хлормекватхлориду на використання резервних ліпідів при проростанні насіння соняшнику (Helianthus annuus L.) / В. Г. Кур’ята, Т. І. Рогач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – 2008. – № 1 (35). – С. 26-31.

7. Кур’ята В. Г. Вміст крохмалю та різних форм цукрів в бульбах картоплі при виході із стану спокою за дії ретардантів / Кур’ята В. Г., Ткачук О. О., Рогальська Л. М. // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Біологічні науки. – 2006.-№1.-С. 95-99.

8. Пат. № 34704, Україна, МПК6 А 01 G 7/00. Спосіб підвищення виходу олії з рослин ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І., Корнійчук О. В., Кірізій Д. А., Ткачов В. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2008 00367; заявл. 11.01.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

9. Пат. № 34705, Україна, МПК6 А 01 G 7/00. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І., Корнійчук О. В., Кірізій Д. А., Ткачов В. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2008 00368; заявл. 11.01.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

10. Рогач В. В. Особливості морфогенезу і анатомічної будови рослин озимого ріпаку за дії ретардантів / В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята // Актуальні питання географічних, хімічних, біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 100-102.

11. Рогач Т. І. Вплив хлормекватхлориду на анатомічну будову і продуктивність рослин соняшнику (Нelianthus annuus L.) / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2008. – С. 71-77.

12. Рогач Т. І. Дія хлормекватхлориду на якісні характеристики соняшникової олії при проростанні насіння / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Наука та освіта – ’2006 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-31 січня 2006 р. : матеріали. – Т. 18. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 33-34.

13. Рогач Т. І. Зміни у хімічному складі насіння та якості олії соняшнику за дії хлормекватхлориду / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти : міжнар. наук. конф., 13-15 жовт. 2008 р. : матеріали. – Харків, 2008. – С. 149-150.

14. Рогач Т. І. Особливості проростання насіння соняшника під впливом хлормекватхлориду / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 102-104.

15. Шевчук О. А. Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка / О. А. Шевчук, В. Г. Кур′ята // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 71-75.

16. Шевчук О. А. Дія ретардантів на накопичення та перерозподіл вуглеводів у вегетативних органах рослин цукрового буряка / О. А. Шевчук, В. Г. Кур′ята // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2008.– Вип. 35. – С. 86-93.

17. Шевчук О. А. Накопичення та перерозподіл елементів мінерального живлення у вегетативних органах рослин цукрового буряка за дії ретардантів / О. А. Шевчук, В. Г. Кур′ята // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2007. – Вип. 32. – С. 18-26.

18. Шевчук О. А. Особливості насіннєвої продуктивності рослин цукрового буряка при обробці квітконосних пагонів ретардантами / О. А. Шевчук, В. Г. Кур′ята // Наукові записки. Серія: біологія. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2008. – № 2 (36). – С. 42-46.


Камінський Олексій Минович - кандидат біологічних наук, доцент.

1. Камінський О.М. Основи наукових досліджень. – Вінниця, 2006. – 54 с.

2. Камінський О.М. Основи сільського господарства. – Вінниця, 2007. – 188 с.

3. Камінський О.М. Методика досліджень на шкільних ділянках. Лекції. Вінниця, 2007. - 77 с.

4. Kамінський О.М. Теоретична біологія і методологія біології / О.М.Камінський, В.О.Камінський. – Вінниця, 2008. – 118 с.

5. Камінський О.М. Історія біології / О.М. Камінський, В.О. Камінський. – Вінниця, 2009. – 400 с.


Ременюк Галина Леонтіївна - кандидат біологічних наук, доцент.

1. Ременюк Г.Л. Спрямованість окисно-відновних процесів під впливом регуляторів росту при проростанні насіння /Г.Л. Ременюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ - Вінниця, 2006.- Вип. 3.- С. 81.

2. Ременюк Г.Л. Нвчальна програма з курсу „Обрані глави мікробіології” для студ. спец. „Біологія”, 2006 р.

3. Ременюк Г.Л Начальна програма з спецкурсу „Екологія мікроорганізмів” для студ. магістратури спец. „Магістр-дослідник біології”, 2007 р.

4. Ременюк Г.Л. Лабораторний практикум з мікробіології для студентів природничо-географічного факультету спец. „Біологія”, 2008.

5. Ременюк Г.Л. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з біохімії для студентів природничо-географічного факультету денної та заочної форми навч., 2008.

6. Ременюк Г.Л. Курс лекцій для студентів магістратури. ”Екологія мікроорганізмів”. Вінниця – 2009 р.


Левчук Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

1. Міжпредметні зв’язки в еколого-педагогічній підготовці студентів природничих факультетів. – Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. Випуск 1. –Горлівка: Видавництво ГДПІМ, 2005.– С..89-93.

2. Левчук Н.В. Макодай О.І. Біологічна і соціальна екологія. Навч.посібник. Вінниця: “Планер”, 2006. — 101 с.

3. Формування екологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін– Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 5. – Вінниця: ВАТ ”Віноблдрукарня”, 2008, с. 49 – 52.

4. Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до екологічної освіти учнів. – Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія:// ЗБ. наук. праць. – Випуск 23. – Вінниця:ПП «Едельвейс і К», 2008, с. 204- 209.

5. Професійна компетентність майбутнього вчителя природничих дисциплін у галузі екологічної освіти школярів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: //Зб. наук. праць. - Випуск 24 / Редкол.: Сметанський (голова) та ін.— Вінниця: Тов «Планер», 2008. - С.277-281.

6. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до діяльності в галузі екологічної освіти на засадах сталого розвитку. Тернопіль, 2009.


Князюк Олег Вікторович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

1. Князюк О. В. Особливості будови і розміщення по профілю ґрунту кореневої системи кукурудзи залежно від мінеральних добрив і густоти рослин / О. В. Князюк // Вісник БДАУ : зб. наук. праць. – Біла церква, 2006. – Вип. 37. – С. 70-75.

2. Князюк О. В. Вплив хлормеквату на морфогенез і продукційний процес кукурудзи / О. В. Князюк // Вісник БДАУ : зб. наук. праць. – Біла церква, 2006. – Вип. 37. – С. 66-70.

3. Князюк О. В. Особливості морфогенезу і продукційного процесу кукурудзи в залежності від обробки рослин хлормекватом / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. – Вип. 3. – Вінниця, 2006. – С. 83-84.

4. Князюк О. В. Формування фотосинтетичної продуктивності кукурудзи залежно від норм добрив / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. – Вип. 4. – Вінниця, 2007. – С. 94-96.

5. Князюк О. В. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з систематики рослин для студентів природничо-географічного факультету спеціальності „Біологія” заочної форми навчання / О. В. Князюк. – Вінниця, 2007. – 106 с.

6. Князюк О. В. Методичні рекомендації до проведення навчально-польової практики з основ сільського господарства для студентів спеціальності „Біологія” / О. В. Князюк. – Вінниця, 2008. – 56 с.

7. Князюк О. В. Лабораторний практикум. Систематика нижчих і вищих рослин / О. В. Князюк. – Вінниця, 2008. – 162 с.


Шевчук Оксана Анатоліївна - кандидат біологічних наук, доцент.

1. Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка // О.А. Шевчук, В.Г. Кур′ята / Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 71-75.

2. Шевчук О.А. Накопичення та перерозподіл елементів мінерального живлення у вегетативних органах рослин цукрового буряка за дії ретардантів // О.А. Шевчук, В.Г. Кур′ята / Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2007. – Вип. 32. – С. 18-26.

3. Шевчук О.А. Дія ретардантів на накопичення та перерозподіл вуглеводів у вегетативних органах рослин цукрового буряка // О.А. Шевчук, В.Г. Кур′ята / Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2008.– Вип. 35. – С. 86-93.

4. Криклива С.Д. Вивчення лікарських рослин при проведенні навчально-польової практики з ботаніки // С.Д. Криклива, О.А. Шевчук, Т.О. Болоховська, Л.А. Клімас / Вісник Вінницького національного медичного університету. – Вінниця, 2007. – 11(2/2). – С. 718-722.

5. Криклива С.Д. Фітозоологічні особливості Вінницької області // С.Д. Криклива, О.А. Шевчук / Наукові записки. Серія: Географія Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 48-53.

6. Шевчук О.А. Порівняльна характеристика запасів лікарської сировини роду шипшина (Rosa L.) на прикладі різних фітоценотичних угруповань // О.А. Шевчук / Вісник Вінницького національного медичного університету. – Вінниця, 2008. – 12(21). – С. 158-161.

7. Шевчук О.А. Особливості насіннєвої продуктивності рослин цукрового буряка при обробці квітконосних пагонів ретардантами // О.А. Шевчук, В.Г. Кур′ята / Наукові записки. Серія: біологія. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2008. – 2(36). – С. 42-46.

8. Шевчук О.А. Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів, вміст різних форм абсцизової кислоти та накопичення азоту в органах рослин цукрового буряка // О.А. Шевчук / Наукові записки. Серія: біологія. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2008 – 2(36). – С. 37-42.

9. Шевчук О.А. Накопичення та перерозподіл вуглеводів у вегетативних органах рослин цукрового буряка за дії ретардантів // О.А. Шевчук / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – №14 (153). – С. 131-136.

10. Шевчук О.А. Характеристика видового складу рослинності запалавних лук малих річок на прикладі притоки Південного Бугу річки Постолова // О.А. Шевчук / Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2008. – С. 77-80.

11. Шевчук О.А. Вплив ретардантів на насіннєву продуктивність рослин цукрового буряка // О.А. Шевчук / Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2007. – С. 96-99.

12. Шевчук О.А., Ходаніцький В.К. Дія хлормекватхлориду на карпогенез і якість насіння цукрового буряка // О.А. Шевчук, В.К. Ходаніцький / Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2008. – С. 84-86.

13. Шевчук О.А. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів у рослинництві // Шевчук О.А. / Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчя науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта». – 2007 р.: матеріали конф. – Умань: УДПУ ім. Павла Тичини, 2007. – С. 75-76.

13. Шевчук О.А. Ботаніка. Морфологія рослин. Навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей: «Біологія і хімія», «Хімія і біологія», «Географія і біологія», «Біологія» денної та заочної форми навчання. – Вінниця, 2007. – 132 с.

14. Шевчук О.А. Конспект лекцій з систематики рослин. Частина 1. навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету спеціальності «Біологія і хімія». – Вінниця, 2007. – 168 с.

15. Шевчук О.А., Голунова Л.А. Лабораторний практикум з систематики рослин для студентів природничо-географічного факультету. Частина 1. систематика нижчих та вищих (Архегоніати) рослин. – Вінниця, 2007. – 80 с.

16. Шевчук О.А. Методичні рекомендації для навчально-польової практики з систематики рослин для студентів ІІ курсу природничо-географічного факультету спеціальності «Біологія і хімія». – Вінниця, 2006. – 41 с.

17. Шевчук О.А., Голунова Л.А. Методичні рекомендації з навчально-польової практики з ботаніки для студентів І курсу природничо-географічного факультету денної та заочної форми навчання. – Вінниця, 2007. – 48 с.

18. Шевчук О.А. Систематика вищих рослин. Частина 2. Покритонасінні рослини. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу природничо-географічного факультету спеціальності «Біологія і хімія».– Вінниця, 2008. – 168 с.

19. Шевчук О.А., Голунова Л.А. Лабораторний практикум. Ботаніка. Анатомія та морфологія рослин» для студентів І курсу природничо-географічного факультету. – Вінниця, 2008. – 68 с.

20. Шевчук О.А., Голунова Л.А. Лабораторний практикум з систематика рослин. Частина 2. Покритонасінні рослини для студентів ІІ курсу природничо-географічного факультету.– Вінниця, 2008. – 78 с.

21. Шевчук О. А. Флористична характеристика заплав малих річок Східного Поділля / О. А. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2009. – Вип. 17. – С. 45-49.

22. Шевчук О. А. Рідкісні та зникаючі види рослин лісів Вінницької області / О. А. Шевчук // Актуальні питання географічних, хімічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наук. праць ВДПУ. – Вінниця., 2009. – С. 105-109.

23. Шевчук О. А. Систематика нижчих та вищих рослин. Список основних програмних таксонів та об’єктів нормативного курсу «Ботаніка. Систематика рослин» [для студентів ІІ курсу природничо-географічного факультету денної форми навчання] / О. А. Шевчук, Л. А. Голунова. – Вінниця: «Ландо ЛТД», 2009. – 50 с.

24. Шевчук О. А. Поширення основних рідкісних та зникаючих видів лікарських рослин у різних флороценотичних комплексах Вінниччини / О. А. Шевчук // Актуальні питання географічних, хімічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наук. праць ВДПУ. – Вінниця., 2010. – С. 99.

25. Шевчук О. А. Геоботаніка : навчальний посібник [для студентів природничо-географічного факультету спеціальності «Біологія і хімія»] / О. А. Шевчук, Л. А. Голунова. – Вінниця: «Ландо ЛТД», 2010. – 108 с.

26. Шевчук О. А. Методичні рекомендації для лабораторних занять з геоботаніки [для студентів природничо-географічного факультету спеціальності «Біологія і хімія»] / О. А. Шевчук, Л. А. Голунова. – Вінниця: «Ландо ЛТД», 2010. – 86 с.

27. Шевчук О А. Рідкісні та зникаючі види рослин водно-прибережної рослинності Вінницької області / О. А. Шевчук // Актуальні питання географічних, хімічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наук. праць ВДПУ. – Вінниця., 2011. – С. 120.

28. Шевчук О. А. Вплив паклобутразолу на накопичення азоту в органах рослин цукрового буряка / О. А. Шевчук, І. А. Козік // Актуальні питання географічних, хімічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наук. праць ВДПУ. – Вінниця., 2011. – С. 126-127.

29. Шевчук О. А. Методичні рекомендації для лабораторних занять з курсу «Методика досліджень на пришкільних дослідних ділянках» [для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей «Біологія і хімія» та «Біологія» заочної форми навчання] / О. А. Шевчук. – Вінниця: «Ландо ЛТД», 2011. – 77 с.

30. Шевчук О. А. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник [для студентів природничо-географічного факультету] / О. А. Шевчук, Н. В. Баюрко, Л. О. Білявська. – Вінниця: «Ландо ЛТД», 2011. – 112 с.

31. Шевчук О. А. Тестові завдання та питання модульно-рейтингового контролю з курсу [«Геоботаніка» для студентів природничо-географічного факультету ОКР «спеціаліст» та «магістр»] / О. А. Шевчук, Л. А. Голунова. – Вінниця: «Ландо ЛТД», 2011. – 89 с.


Ткачук Олеся Олександрівна - кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології.

1. Ткачук О.О. Вплив паклобутразолу, декстрелу та хлормекватхлориду на стан спокою бульб картоплі в період зберігання / Ткачук О.О. // Молодь і поступ біології: ІІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів: тези доповідей. – Львів, 2006. – С. 404-405.

2. Кур’ята В.Г. Вміст крохмалю та різних форм цукрів в бульбах картоплі при виході із стану спокою за дії ретардантів / Кур’ята В.Г., Ткачук О.О., Рогальська Л.М. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологічні науки. – 2006.-№1.-С. 95-99.

3. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів в рослинництві / Шевчук О.А., Ткачук О.О., Голунова Л.А., Кур’ята І.В., Рогальська Л.М.,Рогач В.В. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця. - 2006.– Вип.12.- С.118-123

4. Ткачук О.О. Дія ретардантів на морфогенез, перерозподіл асимілятів і продуктивність картоплі / О.О. Ткачук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ - Вінниця, 2007.- Вип. 4.- С. 111-114.

5. Ткачук О.О. Анатомо-морфологічні зміни рослин картоплі за дії ретардантів / Ткачук О.О., Глухова О.І. // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. пр. ВДПУ - Вінниця, 2007.- Вип. 4.- С. 124 -125.

6. Ткачук О.О. Вплив ретардантів на вміст вуглеводів у листках і бульбах картоплі / Ткачук О.О., Бернацька О.І // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. пр. ВДПУ - Вінниця, 2008.- Вип. 5.- С. 66-67.

7. Ткачук О.О. Вплив ретардантів на вміст азоту в листках та бульбах картоплі / Ткачук О.О. // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. пр. ВДПУ - Вінниця, 2008.- Вип. 5.- С. 80-82.

8. Ткачук О.О. Зошит для лабораторних робіт із цитології для студентів природничо–географічного факультету заочної форми навчання.– Вінниця: ВДПУ, 2006. - 24 с.

9. Зошит для лабораторних робіт із цитології для студентів природничо–географічного факультету денної форми навчання спеціальності „біологія і хімія”. – Вінниця: ВДПУ, 2007. - 56 с.

10. Ткачук О.О Вплив ретардантів на вміст азоту, фосфору та калію у рослин картоплі // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2-ох томах / НАН України Ін-т фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин; головний редактор В.В.Моргун – К… Логос, 2009.– С. 663-669.

11. Ткачук О.О. Екологічні аспекти застосування регуляторів росту в сільському господарстві // ”Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи досліджень“. – 2009.– 109-111 с.

12. Ткачук О.О. Зошит для лабораторних робіт з екології людини (для студентів природничо-географічного факультету заочної форми навчання). – Вінниця. – 2009. – 32с.

13. Ткачук О.О. Цитологія. Навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету спеціальності “Біологія і хімія”. – Вінниця: ВДПУ. – 2010. – 114 с.


Кириєнко Тетяна Василівна - cтарший викладач.

1. Кириєнко Т.В. Порівняльно-анатомічний огляд систем органів тварин. / Т.В. Кириєнко // Навчальний посібник. – Вінниця 2006.

2. Кириєнко Т.В. Що треба знати про гельмінти. / Т.В. Кириєнко // Методичні вказівки для вчителів школи. – Вінниця 2007.

3. Кириєнко Т.В. Форми організації екологічної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. / Кириєнко Т.В. // Матеріали міжнародної конференції, Біологія ХХІ століття. Теорія, практика, викладання. – Київ 2007.

4. Кириєнко Т.В. Стан захворювання на гельмінти дітей шкільного віку. / Т.В. Кириєнко // Збірник матеріалів ІХ конференції: Екологічні проблеми регіонів України. – Одеса 2007.

5. Кириєнко Т.В. Орнітофауна Дністровського лиману. / Т.В. Кириєнко // Методичні вказівки для вчителів по проведенню біологічних екскурсій. – Вінниця. – 2008.

6. Кириєнко Т.В. Морфо - функціональні особливості корів української червоно- рябої породи. / Т.В. Кириєнко // Матеріали науково-практичної конференції. – Одеса 2008.


Рогач Віктор Васильович - кандидат біологічних наук, асистент.

1. Екофізіологічні особливості та продуктивність ріпаку / Б. І. Гуляєв, В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2008. – Т. 40, № 2. – С. 101-110.

2. Пат. № 34704, Україна, МПК6 А 01 G 7/00. Спосіб підвищення виходу олії з рослин ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І., Корнійчук О. В., Кірізій Д. А., Ткачов В. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2008 00367; заявл. 11.01.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

3. Пат. № 34705, Україна, МПК6 А 01 G 7/00. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності ріпаку / Кур’ята В. Г., Рогач В. В., Гуляєв Б. І., Корнійчук О. В., Кірізій Д. А., Ткачов В. І. ; заявник і патентовласник Ін-т фізіол. рослин і генет. НАН України. – u 2008 00368; заявл. 11.01.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

4. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів у рослинництві / О. А. Шевчук, О. О. Ткачук, Л. А. Голунова, І. В. Кур’ята, Л. М. Рогальська, В. В. Рогач // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 118-123.

5. Рогач В. В. Особливості морфогенезу і анатомічної будови рослин озимого ріпаку за дії ретардантів / В. В. Рогач, В. Г. Кур’ята // Актуальні питання географічних, хімічних, біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 100-102.

6. Рогач В.В. Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії хлормекватхлориду / В.В. Рогач // Агробіологія. –Біла Церква, 2010. – Випуск 4 (80). – С.45-50.

7. Рогач В. В. Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку / В. В. Рогач // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки – 2011. – Випуск 8 (48). – С. 43-49.


Баюрко Наталія Василівна - aсистент.

1. Баюрко Н.В. Виховання у учнів ціннісного ставлення до природи у позаурочній роботі з біології. Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ - Вінниця, 2007.- Вип. 4.- С. 104–107.

2. Баюрко Н.В., Гавенко О.О. Сучасний стан екологічної свідомості учнів підліткового віку / Н.В. Баюрко, О.О. Гавенко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ - Вінниця, 2007.- Вип. 4.- С. 121–123.

3. Баюрко Н.В., Кириєнко Т.В. Форми організації екологічної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Біологія ХХІ ст.: теорія, практика, викладання /Н.В. Баюрко, Т.В. Кириєнко // Збірник матеріалів Міжнародної конф. К., 2007. – С.363 – 364.

4. Баюрко Н.В. Виховання соціальної активності молодших підлітків через залучення їх до різних форм і видів екологічної діяльності // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Українська науково - практична конф. 25-26 вересня 2008 р. : зб. наук. праць. – Вінниця, 2008.– С. 4-7.

5. Баюрко Н.В. Позакласна робота з екологічної освіти і виховання учнів. Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2007. – 105с.

6. Методичний посібник для проведення навчально-виховних заходів з екологічної тематики в дитячо-юнацьких таборах відпочинку /Автори-укладачі Наталя Баюрко, Олександр Мудрак, Андрій Дручинський. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2007.– 144 с.

7. Бібліотека ВЕЛ. Серія „Екологічна освіта та виховання: організація роботи літнього екологічного табору”.// Упоряд.: Тимочко Т.В., Мудрак О.В., Баюрко Н.В., Дручинський А.М. - Березень, 2008р.- №3 (51) – 32 с.


Голунова Людмила Андріївна - aсистент.

1. Голунова Л. А. Дія ретардантів на вміст азоту у вегетативних органах і насінні сої / Л. А. Голунова // Молодь і поступ біології : ІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів, 21-24 березня 2006 р. : збірник тез. - Львів, 2006. – С. 368-369.

2. Голунова Л. А. Вплив ретардантів на ростові показники, вміст олії та активність ліпаз у проростаючому насінні сої / Л. А. Голунова // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- та агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення : міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2006 р. : матеріали конф. – Трускавець – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 27-30.

3. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів у рослинництві / О. А. Шевчук, О. О. Ткачук, Л. А. Голунова та ін. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 118-123.

4. Голунова Л. А. Дія ретардантів на ростові процеси та біохімічні характеристики насіння сої / Л. А. Голунова // Умение и нововьедения – 2007 : ІІІ міжнародна наук. конф., 16-31 октомври 2007 година : матеріали конф. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2007. – Т. 12. Биологии. Физическая культура и спорт. – С. 3-4.

5. Голунова Л. А. Дія ретардантів на жирнокислотний склад проростаючого насіння сої / Л. А. Голунова // Проблеми підвищення адаптативного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату : міжнародна наук.-практ. конф., 26-28 лютого 2008 р. : тези доповідей. – Біла Церква, 2008. – С.20-21.

6. Голунова Л. А. Вплив хлормекватхлориду на симбіотичну азотфіксацію та продуктивність сої / Л. А. Голунова, В. Г. Кур’ята // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти : міжнар. наук. конф., 13-15 жовтня 2008 р. : матеріали конф. – Харків, 2008. – С.129-130.


Матвійчук Олександр Анатолійович - старший викладач.

1. Матвійчук О.А. Стан популяцій родини Rallidae у Вінницькій області / О.А. Матвійчук // Психолого-педагогічні засади природничо-географічної та економічної освіти: досвід, проблеми, перспективи: Всеукр. наук.–практ. конф. 29-30 вересня 2005 р.: тези доповідей – Вінниця, 2005. – С. 84–85.

2. Матвійчук О.А. Видовий склад птахів антропогенних ландшафтів м.?Вінниці в осінньо-зимовий період / О.А. Матвійчук // Теорія і практика сучасного природознавства: [зб.наук.праць]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005 р. – С. 124–128.

3. Матвійчук О.А. Орнітофауна водно-болотних комплексів м. Вінниці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2005. – № 1–2 (25). – С. 40–44.

4. Матвійчук О.А. Сучасний стан і проблеми охорони авіфауни Вінницької області / О.А. Матвійчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: [зб.наук.праць]. – Вип. 3. – Вінниця, 2006. – С. 90–91.

5. Серебряков В.В. Попередня оцінка стану орнітоценозів антропогенних ландшафтів Верхнього Побужжя у гніздовий період / В.В. Серебряков, О.А. Матвійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006р. – № 3–4 (30). – С. 94–100.

6. Матвійчук О.А. Заходи щодо збереження орнітофауни водно-болотних комплексів Східного Поділля / О.А. Матвійчук, А.Б. Пірхал // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем: Всеукр. наук. конф. 12–13 лютого 2008 р. – Львів, 2008. – С. 109–113.

7.Матвійчук О. Залети шпака рожевого Sturnus roseus (Sturnidae, Passeriformes) на Вінниччину / О. Матвійчук // Вестн. зоологи. – 2008. – № 42 (3). – С. 274.

8. Матвійчук О.А. Колоніальні чаплеві (Ardeidae) Вінницького Побужжя / О.А. Матвійчук, В.В. Серебряков // Питання біоіндикації та екології. – 2008. – Вип. 13. – № 1. – С. 113–119.

9. Матвійчук О.А. Осіннє-зимова авіфауна водойм м. Вінниці / О.А. Матвійчук, О.В. Гулеватий // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: [зб.наук.праць]. – Вип. 5 (10). – Вінниця, 2008. – С. 73–75.

10. Вдовиченко С.М., Матвійчук О.А. Тваринний світ / Географія Вінницької області: Пробний навч. посібник для середньої школи, - Вінниця: Гіпаніс, 2004.

11. Шевчук О.А., Матвійчук О.А. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Зоологія безхребетних» для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. – Вінниця: ВДПУ, 2008.

12. Матвійчук О.А., Макодай О.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з зоології безхребетних (для студентів спеціальностей „хімія і біологія”, „географія і біологія”).- Вінниця, Планер”, 2007. – 48 с.

13. Матвійчук О.А., Макодай О.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з зоології безхребетних (для студентів спеціальності „біологія і хімія”).- Вінниця, 2007. – 80 с.

14. Матвійчук О.А., Макодай О.І. Навчально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації.- Вінниця, 2008.- 56 с.

15. Вдовиченко С.М., Матвійчук О.А. Тваринний світ / Природа Вінниччини: Пробний навч. посібник для середньої школи. - Вінниця: Консоль, 2009. – С. 97 – 108.

16. Матвійчук О. Гніздування сірого сорокопуда, Lanius excubitor (Laniidae, Passeriformes) у Вінницькій області / О. Матвійчук // Вестн. зоологи – 2009. – №. 43 (4) – С. 340.

17. Матвійчук О.А., Макодай О.І., Білявська Л.О. Начально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації: для студентів І курсу спеціальності „біологія і хімія” природничо-географічних факультетів. – Вінниця, 2009. – 56 с.

18. Матвійчук О.А., Макодай О.І., Білявська Л.О. Начально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації: для студентів І курсу спеціальностей „хімія і біологія”, „географія і біологія” природничо-географічних факультетів. – Вінниця, 2009. – 54с.

19. Матвійчук О.А., Серебряков В.В. Проблеми охорони птахів заповідних територій Вінницької області // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матер. Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології, Київ-Канів, 15–18 вересня 2009 р. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 279–281

20. Матвійчук О.А. Стан популяції денних хижих птахів у Вінницькій області // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДПУ. – 2009. – Вип. 6(11). – С. 111–113.

21. Серебряков В.В., Давыденко И.В., Горобец Л.В., Дебелый Я.Ю., Лонина Л.Б., Мартюшева А.А., Матвийчук А.А., Панчук А.С., Пшеничный С.В., Сулема К.К., Яненко В.А. Глобальные изменения климата и эволюция // Современные взгляды на эволюцию органического мира: Матер. международной научн. конф., Киев, 18–20 ноября 2009 г. – К., 2009. – С. 71.

22. Матвійчук О.А., Серебряков В.В. Орнітофауна Верхнього і Середнього Побужжя. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 280 с.


Макодай Олександр Іванович - асистент.

1. Макодай О.І. Видовий склад іхтіофауни Вінницької області / О.І. Макодай // Актуальні питання природничо-географічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження: [зб.наук.праць]. – Вип. 3. – Вінниця, 2006.

2. Макодай О.І. Удосконалення пластикових пасток для пасивного збору зоопланктону ”АСТ” / О.І. акодай // Актуальні питання природничо-географічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження. [зб.наук.праць].– Вінниця, 2007.

3. Макодай О.І. Характеристика видового складу іхтіофауни малих річок на прикладі притоки Південного Бугу річки Постолова./ О.І.Макодай // Актуальні питання географічних, хімічних, біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження. [зб.наук.праць]. Вип. 5(10) – Вінниця, 2008.

4. Макодай О.І. До фауни риб Вінницької області. / О.І. Макодай, В.Р. Алексієнко // Питання біоіндикації та екології. – 2008. – Вип. 13. – № 1. – Запоріжжя 2008.

5. Левчук Н.В. Макодай О.І. Біологічна та соціальна екологія. – Вінниця 2007. – 108 с.

6. Матвійчук О.А. Макодай О.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з зоології безхребетних. Для студентів 1 курсу денної форми навчання природничо-географічного факультету (спеціальність „біологія і хімія”) Вінниця ВДПУ. – 2006 – 80 с.

7. Матвійчук О.А. Макодай О.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з зоології безхребетних. Для студентів 1 курсу денної форми навчання природничо-географічного факультету (спеціальність „географія і біологія”, „хімія і біологія”) Вінниця ВДПУ. – 2006 – 47 с.

8. Матвійчук О.А., Макодай О.І. Навчально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації. – Вінниця:, Планер, 2007. – 56с.

9. Наукове обґрунтування створення орнітологічного заказника місцевого значення „Іванівський”. Укладачі: Матвійчук О.А., Макодай О.І., Пірхал А.Б., Ремінний В.Ю., к.б.н. Шевчук О.А., к.б.н. Криклива С.Д., Низькошапка Р.В. – Вінниця, 2008.- 28 с.

10. Матвійчук О.А., Макодай О.І., Білявська Л.О. Начально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації: для студентів І курсу спеціальності „біологія і хімія” природничо-географічних факультетів. – Вінниця, 2009. – 56 с.

11. Матвійчук О.А., Макодай О.І., Білявська Л.О. Начально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації: для студентів І курсу спеціальностей „хімія і біологія”, „географія і біологія” природничо-географічних факультетів. – Вінниця, 2009. – 54с.


Кур’ята Ірина Володимирівна - асистент.

1. Кур′ята І.В. Дія гібереліну і паклобутразолу на гістогенез і депонування вторинного крохмалю в паростках картоплі при виході бульб зі стану спокою / І.В. Кур′ята, Д.А. Кірізій // Физиология и биохимия культурных растений. – 2007. – Т.39, №4. – С. 343–352.

2. Кур’ята І.В. Вплив гібереліну і ретардантів на особливості використання олії в проростаючому насінні соняшнику / І.В. Кур′ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2006. – С. 99–100.

3. Кур’ята І.В. Вплив гібереліну і декстрелу на особливості використання олії у проростаючому насінні соняшника HELIANTHUS ANNUUS L. / І.В. Кур′ята // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф, 19-20 жовтня 2006 р. – Трускавець - Дрогобич, 2006. – С. 41–43.

4. Кур’ята І.В. Дія гібереліну та ретардантів на активність ліпаз і якісні характеристики олії при проростанні насіння соняшнику / І.В. Кур′ята // Молодь та поступ біології: збірник тез Другої міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 21-24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 382–383.

5. Кур’ята І.В. Особливості гістогенезу та депонування вторинного крохмалю в паростках картоплі при проростанні бульб, оброблених паклобутразолом / І.В. Кур′ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2007. – С. 118–121.

6. Кур′ята І.В. Особливості використання резервних ліпідів у проростаючому насінні соняшника HELIANTHUS ANNUUS L. за дії гібереліну і ретардантів / І.В. Кур′ята, Д.А. Кірізій // Физиология и биохимия культурных растений. –2007. – Т.39, №2. – С. 114–121.

7. Кур’ята І.В. Особливості анатомічної будови паростків картоплі при проростанні бульб, оброблених гібереліном / І.В. Кур′ята // Наука и образование-2007: материалы V междунар. науч.-практ. конф., 3-15 января 2007 г. – Т.4. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 10–12.

8. Кур’ята І.В. Особливості проростання та використання резервної олії насіння CUCURBITA PEPO L., обробленого гібереліном або хлормекватхлоридом / І.В. Кур′ята // Ставайки съвременна наука-2007: материали за 5-а междунар. науч. практ. конф., 1-15 окт. 2007 г. – Т.8. – София :Бял ГРАД-БГ ООД, 2007. – С. 36–37.

9. Кірізій Д.А. Вплив гібереліну і хлормекватхлориду на газообмін проростків гарбуза (CUCURBITA PEPO L.) / Д.А. Кірізій, І.В. Кур′ята // Наука и образование без граница-2007: Материали за 3-а междунар. науч. практ. конф., 16-27 дек. 2007 г. – Т.13. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2007. – С. 7–8.

10. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів в рослинництві / О.А. Шевчук, О.О. Ткачук, Л.А. Голунова [та ін.] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.– Вінниця, 2006.– Вип.12. – С. 118–123.–(Серія: Географія).

11. Кур’ята І.В. Особливості анатомічної будови паростків картоплі при виході з періоду спокою за дії гібереліну та паклобутразолу / І.В. Кур′ята // Молодь та поступ біології: збірник тез третьої міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 23-27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 425–426.

12. Кур’ята І.В. Утилізація ліпідів та вміст вищих жирних кислот при проростанні насіння соняшника та гарбуза, обробленого гібереловою кислотою / І.В. Кур′ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2008. – С. 69–70.

13. Кур’ята І.В. Особливості морфогенезу і утилізації жирних кислот в процесі зеленіння сім’ядолей гарбуза за дії гібереліну і хлормекватхлориду / І.В. Кур′ята // Молодь та поступ біології: збірник тез IV міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 7-10 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 393–394.

14. Кур’ята І.В. Вплив гібереліну та хлормекватхлориду на особливості проростання насіння гарбуза (CUCURBITA PEPO L.) / І.В. Кур′ята, Д.А. Кірізій // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: матеріали міжнар. наук. конф., 13–15 жовтня, 2008 р. – Харків, 2008. – С. 139–140.

15. Кур’ята І.В. Регуляція донорно-акцепторних відносин у системі депо асимілятів-ріст у проростків гарбуза під впливом гібереліну і хлормекватхлориду за умов ското- і фотоморфогенезу / І.В. Кур′ята, Д.А. Кірізій //Физиология и биохимия культурных растений. – 2008. – Т.40, №5. – С. 448–457.

16. Кур’ята І. В. Зміни в полісахаридному комплексі клітинних стінок сім’ядолей проростків гарбуза під впливом гібереліну та хлормекватхлориду / І. В. Кур'ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2010. – С. 101–102.


Рогач Тетяна Іванівна - асистент.

1. Поплавська Л. І. Стан церебральної гемодинаміки та зовнішнього дихання у дівчат юнацького віку / Л. І. Поплавська, М. В. Вернигородська, Т. І. Вапнярчук та ін. // Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52. – № 2. – С. 153.

2. Рогач Т. І. Дія хлормекватхлориду на якісні характеристики соняшникової олії при проростанні насіння / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Наука та освіта – ’2006: ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-31 січня 2006 р.: матеріали. – Т. 18. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 33-34.

3. Рогач Т. І. Особливості проростання насіння соняшника під впливом хлормекватхлориду / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 102-104.

4. Рогач Т. І. Дія хлормекватхлориду на активність ліпаз та якісні характеристики соняшникової олії при проростанні насіння / Т. І. Рогач // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- та агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2006 р. : матеріали конф. – Трускавець – Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 76-79.

5. Рогач Т. І. Дія регуляторів росту на мезоструктурну організацію листка соняшника (Helianthus annuus L.) / Т. І. Рогач // Современные научные достижения – ’2007: ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 01-14 февр. 2007 г.: материалы. – Т. 5. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – С. 48-49.

6. Рогач Т. І. Вплив трептолему на динаміку накопичення олії в насінні та продуктивність соняшника / Т. І. Рогач // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ.– Вінниця, 2007. – Вип. 4. – С. 114-117.

7. Рогач Т. І. Особливості впливу регуляторів росту на морфометричні показники та продуктивність рослин соняшника / Т. І. Рогач // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2008: IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 15-28 lutego 2008 r. : materialy. – Т. 7. – Przemysl : Nauka i studia, 2008. – С. 37-38.

8. Рогач Т. І. Вплив хлормекватхлориду та трептолему на морфометричні показники і продуктивність рослин соняшника / Т. І. Рогач // Молодь та поступ в біології: IV Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 7-10 квіт. 2008 р. : зб. тез. – Львів, 2008. – С. 401-402.

9. Рогач Т. І. Вплив регуляторів росту рослин на проростання насіння соняшнику / Т.І. Рогач // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. праць ВДПУ. – Вінниця, 2008. – Вип. 5. – С. 64-66.

10. Кур’ята В. Г. Дія хлормекватхлориду на використання резервних ліпідів при проростанні насіння соняшнику (Helianthus annuus L.) / В. Г. Кур’ята, Т. І. Рогач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – 2008. – № 1 (35). – С. 26-31.

11. Рогач Т. І. Вплив хлормекватхлориду на анатомічну будову і продуктивність рослин соняшнику (Нelianthus annuus L.) / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2008. – С. 71-77.

12. Рогач Т. І. Зміни у хімічному складі насіння та якості олії соняшнику за дії хлормекватхлориду / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти : міжнар. наук. конф., 13-15 жовт. 2008 р.: матеріали. – Харків, 2008. – С. 149-150.

13. Рогач Т. І. Особливості морфогенезу і продуктивність соняшнику за дії трептолему / Т. І. Рогач // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. ; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. Т. І. – С. 680-686.

14. Кур’ята В. Г. Морфофізіологічні зміни в рослин Helianthus annuus під впливом хлормекватхлориду / Кур’ята В. Г., Рогач Т. І. // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Біологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 2. – С. 151-155.

15. Рогач Т. І. Продуктивність та якісні характеристики олії соняшнику за дії хлормекватхлориду / Рогач Т. І., Кур’ята В. Г. // Агробіологія : зб. наук. праць. – Біла Церква. – 2010. – Вип. 4 (80). – С. 37-41.

16. Рогач Т. І. Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на врожайність та якість олії соняшнику [Електронний ресурс] / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – № 1 (23). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_7/11rtioqs.pdf

17. Рогач Т.І. Накопичення та перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин соняшника в онтогенезі за дії хлормекватхлориду / Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Вип. 8 (48). – С. 49-54.


Нікітченко Лілія Олександрівна - асистент.

1. До питання структури і методики лабораторних занять з шкільного курсу біології та методики його викладання. / Маньковська Р.М, Білявська Л.О. // Біологія XXI століття: теорія практика, викладання: Матеріали міжнародної наукової конференції. - Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 254.

2. Білявська Л.О. Реалізація особистісно - орієнтованого навчання на уроках хімії. / Л.О. Білявська // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження. Збірник наукових праць ВДМУ. – Вип.3 – Вінниця, 2006.- С. 80-81.

3. Формування системи екологічних знань учнів в процесі вивчення розділу «Рослини». / Левчук Н.В. Білявська Л.О. // Materialy IV mezinarodni vedecko - prakticka konference «Efektivni nastroje modernich ved - 2008». - Dil 9. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – С. 96-97.

4. Білявська Л.О. Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.-2011.-№4 С.39-44

5. Білявська Л.О. Структура фахової практики як складової частини у процесі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія Педагогіка і психологія:// Зб. наук.праць. Випуск 32. / Редкол.: Шахов та ін.. Вінниця: ТОВ «Планер», 2010р. С. 288-293

6. Білявська Л.О. Структурні компоненти професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія Педагогіка і психологія:// Зб. наук.праць. Випуск 33. / Редкол.: Шахов та ін.. Вінниця: ТОВ «Планер», 2010р. С. 181-185

7. Білявська Л.О. Фахова практики як невідємна складова підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія Педагогіка і психологія:// Зб. наук.праць. Випуск 34. / Ред.кол.: Шахов та ін.. Вінниця: ТОВ «Планер», 2011р. С. 86-90

8. Білявська Л.О. Принципи організації фахової практики майбутніх вчителів природничих дисциплін. Психолого- педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Імені Павла Тичини/ Ред.кол. : Побірченко Н.С. та ін.- Умань: ПП Жовтий О.О.,2011 Випуск 38 С.17-25

9. Білявська Л.О. Реалізація особистісно-орієнтованого навчання на уроках хімії// Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження // Збірник наукових праць ВДПУ,Вип..3.-Вінниця, 2006.- С. 147-150.

10. Білявська Л.О. Основні види самостійної роботи студентів під час проходження фахової практики. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. Тернопіль ТНПУ імені Володимира Гнатюка.2011р. C-13-14.

11. Білявська Л.О. Дослідницька діяльність студентів як один із способів підвищення якості професійної підготовки. Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naykowych badan-2011» 07-15 lipsa.Volume 9. Pedagogiczne nayki.: Przemysl. Nayka i studia-s.29-31.

12. Білявська Л.О. Екскурсія, як один з методів роботи, під час проведення фахової практики. Материали за VII-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси съвременната наука», 17-25 април. Том 25. Педагогически науки . Сифия «бял ГРАД-БГ»ООД 2011г. С.58-60.

13. Білявська Л.О. Становлення особистісної позиції майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі проведення фахової практики. Материали за V-а международна научна практична конференция, «Основните проблемина съвременната наук», 17-25 април. Том 14. Педагогически науки . Сифия «бял ГРАД-БГ»ООД 2009г. С.32-35

14. Левчук Н.В. Формування системи екологічних знань учнів в процесі вивчення розділу «Рослини» // Левчук.Н.В., Білявська Л.О./ Materialy IV mezinarodna vedecko - prakticka konference «Efektivnн nastroje modernнch ved - 2008». - Dнl 9. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 104 stran С. 66-68

15. Білявська Л.О. Завдання фахової практики у підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін. Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problem nowoczesnych nauk-2010» 07-15 lipsa.Volume 21. Pedagogiczne nayki.: Przemysl. Nayka i studia-s.18-20

16. Білявська Л.О. Аналіз стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності. Materialy VII mezinarodnн vedecko - prakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy - 2011». - Dнl 10. Psychologie a sociologie. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - stran-79-81

17. Матвійчук О.А. Навчально-польова практика з зоології безхребетних. Методичні рекомендації.// Матвійчук.О.А., Макодай О.І., Білявська Л. О./ ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Вінниця 2009р.-56 с

18. Шевчук О.А. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету// Шевчук О.А.,Баюрко Н.В. Білявська Л.О./ ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Вінниця 2011.-106 с


Ходаніцька Олена Олександрівна - аспірант.

1. Ходаніцька О.О. Вплив хлормекватхлориду і трептолему на насіннєву продуктивність льону олійного // Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a vznik – 2009/2010» (27 prosincu 2009 – 05 ledna 2010). – Dil. 19. – Praha, Publishing house «Education and Science» s.r.o. – 41-43.

2. Ходаніцька О.О. Дія хлормекватхлориду і трептолему на мезоструктурну організацію листка льону олійного // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2010» (07-15 stycznia 2010 roku). – Volume 14. – Przemysl, Nauka i studia. – 30-33.

3. Ходаніцька О.О. Анатомічні особливості стебла льону олійного за дії хлормекватхлориду та трептолему // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2010» (07-15 lutego 2010 roku). – Volume 12. – Przemysl, Nauka i studia. – С. 37-39.

4. Ходаніцька О.О., Кур'ята В.Г. Вплив трептолему на анатомічну організацію стебла льону олійного // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2010» (27 unora – 05 brezen 2010 roku). – Dil. 12. – Praha, Publishing house «Education and Science» s.r.o. – 60-61.

5. Ходаніцька О.О., Кур'ята В.Г. Вплив хлормекватхлориду на будову вегетативних органів льону // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ. – Вінниця, 2010. – Вип. 7(12). – 152 с. – С. 95-96.

6. Ходаніцька О.О. Вплив хлормекватхлориду і трептолему на ріст, урожайність та якість продукції рослин льону // Матеріали ХІ конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». – Київ, 2010. – 353 с. – С. 191-193.

7. Ходаніцька О.О., Кур'ята В.Г. Вміст олії в насінні льону та її якісні характеристики за дії регуляторів росту рослин // Матеріали за VІ международна научна практична конференция «Образование и наука 21 век – 2010» (17-25 октомври, 2010). – Том 16. – София, «БялГРАД-БГ» ООд. – С. 63-66.

8. Ходаніцька О.О., Кур'ята В.Г. Cтруктура врожаю олійного льону при застосуванні сучасних стимуляторів росту рослин // Materialy VIІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2011» (07-15 lutego 2011 roku). – Volume 11. – Przemysl, Nauka i studia. – С. 44-46.

9. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г. Жирнокислотний склад олії льону за дії хлормекватхлориду і трептолему // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ. – Вінниця, 2011. – Вип. 8(13). –244 с. – С. 130-131.

10. Кур’ята В.Г., Ходаніцька О.О. Вплив хлормекватхлориду на урожайність та якісні характеристики олії льону // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві / Збірник наукових праць. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – 468 с. – С. 203-208.

11. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г. Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії льону // Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вінниця, 2011. – Вип. 70. – 248 с. – С. 54-60.

12. Ходаніцька О.О., Кур’ята В.Г., Корнійчук О.В. Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури // Агробіологія: Збірник наукових праць Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла церква, 2011. – Вип. 6 (86). – 182 с. – С. 119-123.


Поливаний Степан Володимирович - аспірант.

1. Поливаний С.В. Дія хлормекватхлориду та трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії маку сорту Беркут/ С.В. Поливаний // Найновите постижения на європейската наука-2011: материали за 7-а междунар. науч. практ. конф., 17-25 юни. 2011 г. – Т.8. – София :Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. – С. 21–25.


переглядів: 9020

 
     

2018 © ВДПУ