переглядів:         головна ВДПУ

Місцезнаходження деканату: вул. Острозького, 32, корпус №3, 7 поверх, кімн. 706

Телефон міський: - (0432) 27-64-66.

Спеціальності

Стаціонарна форма навчання:

 • географія, біологія;
 • географія, екологія;
 • географія, основи економіки;
 • біологія, хімія;
 • хімія, екологія;
 • хімія, біологія;
 • хімія, основи інформатики і комп′ютерні технології.

Заочна форма навчання:

 • географія, екологія;
 • біологія;
 • хімія, екологія.

Навчання на факультеті університету донедавна здійснювалося за п'ятирічною класичною формою, на денному і заочному відділеннях. З 2010 року можливе продовження терміну навчання (на 1 рок) за рахунок збільшення тривалості навчання в магістратурі.

  Нині за новими навчальними планами факультет здійснює підготовку за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (очна та заочна форма навчання):
 • Бакалаврів (термін навчання 4 роки).
  • Напрям підготовки 0401 - Природничі науки, спеціальності:
  • 6.040101 – хімія;
  • 6.040102 – біологія;
  • 6.040104 – географія.
 • Спеціалістів ( термін навчання 1 рік).
  • Напрям підготовки 0101 – Педагогічна освіта, спеціальності:
  • 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія;
  • 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія;
  • 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти. Географія.
 • Магістрів (термін навчання після отримання диплома бакалавра або спеціаліста 1-2 роки)
  • Напрям підготовки 0101 – Педагогічна освіта, спеціальності:
  • 8.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія;
  • 8.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія;
  • 8.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти. Географія.

Факультет має значний досвід в підготовці кадрів на стаціонарі, як основних спеціальностей — “Географія ” (з 1974 року); “біологія” (з 1995 року), “Хімія ” (з 1995 року), так і додаткових — “Географія і біологія”(з 1974 року); “Географія і екологія”, “ Географія та основи економіки”, “ Біологія і хімія” (з 2001 року).

На заочній формі навчання підготовка ведеться з 90-х років ХХ ст. за спеціальностями “Географія” (з 1991 року), “Географія, Екологія”, “Біологія”, “Хімія, Екологія” (з 1997 року).


В процесі навчання студенти набувають умінь:

 • аналізувати і узагальнювати природні і соціально-економічні показники, що характеризують стан природи і суспільства;
 • володіти методами прогнозування розвитку природно-економічних систем;
 • керувати навчальним процесом і підрозділами освітнього простору, самостійно приймати рішення по питаннях вдосконалення педагогічних технологій в навчальному процесі;
 • розробляти варіанти педагогічних прийомів і обґрунтовувати їх вибір з врахуванням критеріїв психолого-педагогічної ефективності навчання;
 • характеризувати екостан території в глобальному, регіональному і локальному аспектах для комплексної оцінки системи «оточуючесередовище — людське суспільство».
 • оцінювати зміни навколишнього середовища (хімічне, радіоактивне та ін.) під впливом урбанізації і господарської діяльності людини, види діяльності на різні середовища, виникнення і розвиток несприятливих природних процесів, зміну фізичних полів Землі тощо;
 • оцінка стану і управління сучасними ландшафтами;

Випускники факультету мають порівняно з іншими випускниками педвузу кращі можливості працевлаштування, що обумовлено широким і комплексним характером форматом підготовки та тісними міждисциплінарними зв’язками з суміжними спеціальностями.

На факультеті функціонує 16 лабораторій, в т.ч. біохімії, генетики, фізіології рослин, анатомії людини, гістології, неорганічної хімії, метеорології і кліматології, зоології, ботаніки, фізколоїдної і органічної хімії, основ медичних знань; 22 навчальних кабінети, комп’ютерний клас, дві студентські наукові лабораторії, кабінети методики викладання географії, біології, хімії. Обладнано біологічний стаціонар для спостережень та дослідів, метеомайданчик, створено геологічний і зоологічний музеї, оранжерею, живий куточок. Придбано необхідне обладнання для проведення всіх видів навчально-польової практики.

Функціонує очна і заочна аспірантура 11.00.11 “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів” (кафедра фізичної географії), 03.00.12 “Фізіологія рослин” (кафедра біології) та 05.17.01 “Технологія неорганічних речовин” (кафедра хімії).

Навчально-виховний процес забезпечують п’ять кафедр – фізичної географії, економічної і соціальної географії, біології, хімії, анатомії, фізіології та основ медичних знань. У їх штаті 69 викладачів, в т.ч. 6 професорів, з них 5 - доктори наук, 30 кандидатів наук, доцентів

На факультеті створені наукові школи з антропогенного ландшафтознавства (керівник - д.г.н., проф. Денисик Г.І.), фізіології рослин (керівник - д.б.н. проф. Кур’ята В.Г), розробки наукових основ та технологій отримання складних добрив (керівник - д.т.н., проф. Крикливий Д.І.).

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Професори Г.І. Денисик і В.Г. Кур’ята є членами спецрад та експертних рад МОНУ.