переглядів: 6185        головна ВДПУ

Місцезнаходження деканату: вул. Острозького, 32, корпус №3, 7 поверх, кімн. 706

Телефон міський: - (0432) 27-64-66.

Наукова діяльність

На факультеті створені наукові школи з антропогенного ландшафтознавства (керівник - д.г.н., проф. Денисик Г.І.), фізіології рослин (керівник - д.б.н. проф. Кур’ята В.Г).

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Професори Г.І. Денисик і В.Г. Кур’ята є членами спецрад та експертних рад МОНУ.

На факультеті видається науковий збірник ВАК серії “Географія” та збірник наукових праць викладачів і студентів факультету “Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження”.

Регулярно проводяться міжнародні і всеукраїнські наукові конференції зокрема, тільки в ХХІ ст.: «Ландшафти і сучасність», 2000; «Антропогенні географія й ландшафтознавство в XX і XXI століттях», 2003; «Історична географія: початок ХХІ сторіччя», 2007; «Культурний ландшафт: теорія і практика», 2010; «Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку», 2013), міжнародний науково практичний семінар «Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Польщі», 2008 р.; Всеукраїнські конференції з географічної тематики в педуніверситетах Умані (2005, 2008, 2010, 2012, 2014), Кривого Рогу (2006, 2011), Вінниці (1999, 2011); з хімії та екології на базі факультету – «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (2010 р.), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (2012 р.), «Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція) у 2014 році, інтернет-конференція «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика» та Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (2015 р.). 17-21травня 2016 року заплановано проведення на базі кафедри географії природничо-географічного факультету черговий ХІІ з’їзд Українського географічного товариства під гаслом «Українська географія: сучасні виклики». У планах 2016 року й проведення Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої проблемам хімічної ї екологічної освіти.

Основними напрямками роботи кафедр факультету є: поглиблення професійної підготовки студентів та відповідність змісту навчання практичним запитам сучасної школи; підвищення ефективності навчально-виховного процесу, покращення науково-методичної і наукової роботи викладачів, педагогізація навчання і налагодження тісних зв’язків зі школами; пошук ефективних методів викладання дисциплін та методів контролю за якістю знань студентів, суттєве покращення самостійної і індивідуальної роботи студентів; пошук нових форм і методів навчання, впровадження передових сучасних методик викладання.

Функціонує очна і заочна аспірантура 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» (кафедра географії), 03.00.12 «Фізіологія рослин» (кафедра біології).

Навчально-виховний процес забезпечують три кафедри – географії, біології, хімії. У їх штаті 45 викладачів, в т.ч. 5 — докторів наук, з них 3 професори, 41 кандидати наук, доценти.

Факультет підтримує тісні творчі зв’язки з Інститутом географії НАН України, Інститутом фізіології і генетики НАН України, з Київським, Таврійським, Одеським, Волинським університетами, Київським, Тернопільським, Мелітопольським педуніверситетами, Українським НДІ кормів, Укргідрометеоцентром (Україна); Інститутом водних проблем РАН у Москві, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Калінінградським державним університетом, Кубанським державним медичним університетом, Воронезьким державним університетом, Брянським педуніверситетом (Росія); Могильовським державним університетом ім. О.О. Кулішова (Білорусь); Бельцьким державним університетом ім. Руссо (Молдова); Братиславським університетом (Словаччина); Свентокшиською педакадемією, Жешівською політехнікою, Келецькою вищою школою (Польща) та ін.