Природничо-географічний факультет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   вул. Острозького 32, м. Вінниця

   (0432) 27-64-66

   Facebook

   Instagram

Про факультет

На факультеті функціонує 16 лабораторій, в т.ч. біохімії, генетики, фізіології рослин, анатомії людини, гістології, неорганічної хімії, метеорології і кліматології, зоології, ботаніки, фізколоїдної і органічної хімії; 22 навчальних кабінети, комп`ютерний клас, дві студентські наукові лабораторії, кабінети методики викладання географії, біології, хімії. Обладнано біологічний стаціонар для спостережень та дослідів, метеомайданчик, створено геологічний і зоологічний музеї, оранжерею, живий куточок. Придбано необхідне обладнання для проведення всіх видів навчально-польової практики.

Навчально-виховний процес забезпечують три кафедри:


У їх штаті 45 викладачів, в т.ч. 6 — докторів наук, з них 4 професори, 41 кандидати наук, доценти.

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання.

Основними напрямками роботи кафедр факультету є:

Навчання на факультеті університету донедавна здійснювалося за п'ятирічною класичною формою, на денному і заочному відділеннях. З 2010 року відбулося продовження терміну навчання (на 1 рік) за рахунок збільшення тривалості навчання в магістратурі. Пізніше, й до тепер, підготовка ступеня вищої освіти (СВО) рівня бакалавр - упродовж чотирьох років (на денному і заочному відділеннях) з можливістю продовження терміну навчання (на 1,5 року) за СВО рівня магістр.

Спеціальності та спеціалізації

Бакалавр ( термін навчання 4 роки):

Галузь знань 01 Освіта:

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини). Освітні програми: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія. Середня освіта. Біологія. Здоров’я людини. Географія

014.06 Середня освіта (хімія), додаткова спеціалізація: 05 Біологія

014.07 Середня освіта (географія), додаткова спеціалізація: туристично- краєзнавча робота

014.15 Середня освіта (Природничі науки). Освітні програми: Середня освіта. Природничі науки


Галузь знань 09 Біологія:

242 Туризм. Спеціалізація: Ескурсознавство. Освітні програми: Туризм. Ескурсознавство.


Галузь знань 09 Біологія:

091 Біологія. Освітня програма: Біологія.


Галузь знань 10 Природничі науки:

102: Хімія. Спеціалізація: Прикладна хімія;

103 Науки про Землю. Спеціалізація. Конструктивна географія.Магістр (термін навчання після отримання диплома бакалавра або спеціаліста 1,4 роки) за спеціальностями:

Галузь знань 01 Освіта:

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Освітня програма: Хімія

014.06 Додаткова предметна спеціальність: Середня освіта (Хімія). Освітня програма: Біологія та здоров’я людини, хімія.

014.07 Середня освіта (географія). Додаткова спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. Освітня програма: Середня освіта. Географія. Краєзнавчо-туристична робота.


Галузь знань 09 Біологія:

091 Біологія. Спеціалізація: Фізіологія і біохімія рослин. Освітня програма: Біологія. Фізіологія і біохімія рослин.


Галузь знань Природничі науки:

102 Хімія. Освітня програма: Прикладна хімія (хімічний контроль об’єктів довкілля, харчових продуктів, лікарських препаратів)

103 Науки про Землю. Освітня програма: Конструктивна географія

Факультет має значний досвід в підготовці кадрів на стаціонарі, як основних спеціальностей — «Географія « (з 1974 року); «біологія» (з 1995 року), «Хімія» (з 1995 року), так і додаткових — «Географія і біологія» (з 1974 року); «Географія і екологія», « Географія та основи економіки», « Біологія і хімія» (з 2001 року).

На заочній формі навчання підготовка ведеться з 90-х років ХХ ст. за спеціальностями «Географія» (з 1991 року), «Географія, Екологія», «Біологія», «Хімія, Екологія» (з 1997 року).В процесі навчання студенти набувають умінь:

Спеціально розроблений навчальний план включає поглиблене вивчення геологічних, фізико та суспільно-географічних, біологічних, хімічних і екологічних дисциплін, підкріплення теоретичних навиків на польових практиках і в наукових лабораторіях факультету.

Випускники факультету мають порівняно з іншими випускниками педвузу кращі можливості працевлаштування, що обумовлено широким і комплексним характером форматом підготовки та тісними міждисциплінарними зв’язками з суміжними спеціальностями.

На факультеті створено умови для продовження навчання в аспірантурі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або освітнього ступеня «магістр» для здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальностями:

091 Біологія та 091 Біологія (перехрест);

103 Науки про Землю

Наукові школи

Антропогенне ландшафтознавство(керівник - д.г.н., проф. Денисик Г.І.),

фізіологія рослин (керівник - д.б.н. проф. Кур’ята В.Г),

На факультеті упродовж 2000–2019 рр. видавався науковий збірник ВАК серії «Географія» (індексувався Copernicus) та продовжує видаватися збірник наукових праць викладачів і студентів факультету «Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження» (з 1998 року здійснено 23 випуски).Кафедрами факультету регулярно проводяться міжнародні й всеукраїнські наукові конференції, зокрема тільки з початку ХХІ ст.: у 2003 році – міжнародну конференцію з антропогенного ландшафтознавства, в якій взяли участь 64 науковці з України та зарубіжжя; у 2007 році – міжнародну наукову конференцію з історичної географії зі 104 учасниками, з яких 36 – з інших міст і держав; у 2008 році – Міжнародний науково практичний семінар з перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Польщі; в 2010 році проведено міжнародну науково-практичну конференцію, присв’ячену культурним ландшафтам, а у 2013 році – такого ж рівня науково-практичну конференцію, присв’ячену антропогенному ландшафтознавству. У 2018 році проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію присв’ячену мікроосередковим процесам в антропогенних ландшафтах та І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію з питань етнокультурного ландшафтознавства. У 2019 та 2020 рр. продовжену практику проведення науково-практичних інтернет-конференцій з концентрацією уваги на каркасні (селитебні й дорожні) антропогенні ландшафти (Всеукраїнський рівень з міжнародною участю, 2019) та «Сучасні проблеми розвитку природничої географії України» (2020 р.). Дві Всеукраїнські науково-практичні (2010, 2012) та дві міжнародні (2015, 2017 інтернет-конференція) конференції були присв’ячені питанням перспектив розвитку хімічної та екологічної освіти. Окрім того, щороку проводиться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (2014-2020 рр.) з акцентуванням уваги на підготовку майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

18-21 травня 2016 р. на базі факультету відбувся ХІІ з’їзд Українського географічного товариства, а упродовж 2017–2019 років – Всеукраїнський студентський географічний турнір на кубок професора, доктора географічних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Г.І. Денисика.

Упродовж 2014-2020 рр. співробітниками кафедри біології проводяться тренінги по домедичній допомозі та невідкладних станах (доц. Л.С. Гудзевич).

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Професори Г.І. Денисик, А.В. Гудзевич і В.Г. Кур’ята є членами спецрад. Окрім того Г.І. Денисик і В.Г. Кур’ята є членами експертних рад МОНУ.

У процесі навчання студенти отримують фундаментальні знання з дисциплін географічного, біологічного та хімічного циклів, усвідомлюють екологічні проблеми України і регіону та основні шляхи їх розв’язання, вчаться організовувати екскурсії, туристичні походи, вести польові спостереження та краєзнавчу роботу з учнями, керувати гуртковою роботою в школі, проводити олімпіади, тематичні вечори, вікторини.

Навчальні практики з природничо-географічних дисциплін проходять у мальовничих куточках Вінницької області, Поділля, Придніпров’я, Кримських (до 2014 року) та Карпатських гір, узбережжя Чорного та Азовського морів.

На факультеті є комп’ютерний клас, кожна кафедра має комп’ютери, відеотехніку, фото- і відеотеку. Зібрано цикл відеофільмів «Дивний світ природи», «Тварини світу», «Органічний світ материків» тощо, відеоматеріали про літні навчально-польові практики.

Студенти мають можливість поглиблювати знання у численних гуртках та наукових групах (з ландшафтознавства, фізіології рослин, органічної хімії, гідрометеорології, екології, краєзнавства, туризму). Наукові доробки студентів знаходять своє відображення в публікаціях, виступах на міжнародних конференціях, у дипломних роботах. Студенти факультету щороку беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсах студентських наукових робіт, на яких займають високі місця. Так, О. Левченко і С. Хабіб зайняли відповідно І і ІІІ місця в 2000 році на олімпіаді з географії В Луцьку і вибороли І командне місце, а в 2001 році С. Хабіб зайняла ІІІ місце в особистому заліку. В 2002 році переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з географії в Луцьку став студент 4 курсу Кокус В., а Жупанов О. зайняв 3 місце (разом вони посіли І командне місце). На Всеукраїнському конкурсі з педмайстерності в Житомирі студентка Носуліч Т. в 2002 році стала переможцем. В 2003 році Кокус В. зайняв ІІ місце на олімпіаді з географії в Чернівцях, а студентка 5 курсу Носуліч Т. в цьому ж році зайняла ІІ місце на конкурсі студентських наукових робіт з методики викладання географії, який проводився в Києві. З року в рік поліпшуються показники наших студентів на олімпіадах з біології і хімії - в 2003 році вони ввійшли в першу десятку. У 2005 році студентка Білявська Лілія стала переможницею Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, а вже за рік (2006 р.) у Чернівцях студент 4-го курсу Мартинов М. підтвердив високий науковий рівень факультету при захисті наукової роботи, поданої на конкурс з географії (3-є місце). 2007 рік приніс ще цілий ряд перемог: Холковська Тетяна, студентка V курсу виборола ІІ місце при захисті студентської наукової роботи у Чернівцях; Сломінська Людмила, студентка V курсу зайняла 3-є місце з екології, а Лисюк Тетяна, студ. ІІІ-го курсу посіла 4-е місце за спеціальністю «англійська мова».

Результативними були і 2009-2010 рр. У 2-му турі Всеукраїнської олімпіади з географії, яка відбулася в педуніверситеті міста Переяслав-Хмельницький Тетяна Прокопчук у 2009 р. і Ганна Прокопчук у 2010 році зайняли І-і місця. Тоді ж Яцьків Олег, студент магістратури, зайняв І місце (2009) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт проведений в м. Львів (Львівський інститут економіки і туризму), а Липко Маріанна - 2 місце (2010). У 2011 році Яремчук Оксана посіла І місце у першій міжнародній конференції молодих вчених (Київський національний університет), у цьому ж році Денисик Богдан став переможцем Всеукраїнської олімпіади з географії (Переяслав-Хмельницький). Плідним на нагороди був і 2012 рік - дипломами ІІІ ступеня у турнірі по захисту науково-дослідних робіт з туризму були нагороджені Яремчук Оксана, Маліновська Галина, Орлова Вероніка (Київський національний торгово-економічний університет). Дипломом І ступеня Денисик Богдан був нагороджений як переможець захисту науково-дослідних робіт з географії (Чернівецький національний університет), він і став переможцем в цьому році всеукраїнської олімпіади з географії (Київський національний університет). 2013 рік ознаменувався перемогою на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з екологвї та екологічної безпеки - диплом І ступеня отримала Курлянцева Аліна (Донецький національний університет), дипломом ІІІ ступеня по захисту науково-дослідних робіт з географії нагороджений Денисик Богдан (Чернівецький національний університет). Головатюк Наталя нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямком "Туризм" (Київський національний торгово-економічний університет), Кравець Оксана нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з біології (Запоріжський університет) у 2014 році. Переможцем 2 туру олімпіади з географії у 2016 році став Стефанков Л.Л. (м. Переяслав-Хмельницький).

Кравець Оксана нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з біології (Запорізький університет) у 2014 році, а Головатюк Наталя у 2015 році та Стефанков Л.Л. у 2016 р. нагороджені дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямком «Географія» (Мелітополь).

Досить плідними у наукових здобутках студентів виявилися 2017 - 2019 роки. Так, у 2017 році студент 1 курсу, спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) Церклевич Д. зайняв І місце серед студентів 1-2 курсів педагогічних університетів, а студенти Стефанков Леонід, Гаманчук Одександр та Злобін Борислав на ВСО з географії здобули 2, 4, і 5 місце відповідно. Три других місця здобули студенти факультету на конкурсі з географії (Стефанков Леонід), з туризму (Дідус Вікторія) та зі спеціальності «Техногенна безпека» (Єлісєєва Діана).

У 2018 р. Тута Альона на СВО з біології посіла ІІІ місце. У тому ж році та у 2019 рр. на СВО з географії призером став Стефанков Л. – І місце, а з хімії Церклевич Д. – ІІ місце. На Всеукраїнському конкурсі з географії Слівінська Анна зайняла ІІ місце у 2018 році, а уже у 2019 році В. Соколовський – І місце та А. Савчук (туризм) – 3 місце. У 2020 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії диплом першого ступеня отримали Булаївська Людмила та Лебедовський Артем.

Результати підтверджують високий рівень викладання географічних та хіміко-біологічних дисциплін у нашому вузі та на кафедрах.

Факультет є науковим куратором національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (представник – проф. Гудзевич А.В.).

Різноманітний зміст та форми виховної роботи на факультеті: щорічні традиційні факультетські заходи (посвята в студенти, день відкритих дверей, огляди художньої самодіяльності, зустріч з випускниками минулих років (27 березня), тиждень факультету, день останнього дзвоника, турнір КВК, конкурс «Міс факультету», день здоров’я тощо), діяльність туристичного клубу «Дикобраз», в якому беруть активну участь студенти інших факультетів і вузів Вінниці; наукові студентські групи «Віч-на-віч», «Озон» і « Еколог», які регулярно проводять акції з охорони флори і фауни Поділля. На факультеті функціонує університетський «Клуб кімнатного квітникарства» та народний аматорський ансамбль танцю «Роза вітрів» (з 2009 р.; керівник к.г.н. Канська В.В.). Усе це сприяє моральному, естетичному та екологічному вихованню студентів, формує гармонійну особистість.

Чимало випускників факультету стали нині знаними працівниками освіти і науки. Близько 3000 вчителів мають першу категорію, а більше 100 вищу. Більше 500 випускників отримали диплом з відзнакою, а більше 100 захистили кандидатські дисертації та докторські. У наукових установах та закладах освіти, заповідниках України, природоохоронних організаціях працюють доктори: біологічних наук – Л.А. Сарафинюк і В.В. Родінкова, педагогічних наук Г.М. Пустовіт, сільськогосподарських – О.В. Мудрак; кандидати: геолого-мінералогічних наук – В.І. Корінний, географічних наук – С.П. Дорошкевич, В.М. Чехній, Г.С. Хаєцький, І.В. Мартусенко, К.О. Буткалюк, А.Г. Кізюн, О.І. Бабчинська, Г.В. Чернова, М.О. Шмагельська, Н.Є. Копер, Г.В. Мудрак, Л.В. Страшевська, О.В. Рябоконь, О.О. Антонюк; біологічних наук –М.Н. Білко, Н.П. Воловик, М.М. Зеленецький, О.В. Орлов, С.Д. Криклива, С.М. Горбатюк, В.Ю. Ремінний; педагогічних наук Н.О. Пустовіт, А.А. Ребрина та ін.

Низка випускників з вченими ступенями працює на факультеті та різних кафедрах університету – доктори: географічних наук – А.В. Гудзевич, В.М. Воловик, Ю.В. Яцентюк; педагогічних наук – О.В. Столяренко, О.А. Блажко; кандидати географічних, біологічних, медичних, сільськогосподарських і педагогічних наук – Л.І. Стефанков, Н.В. Бірюкова, О.В. Дєдов, В.А. Сапогов, Н.В. Левчук, І.І. Мацейко, Л.М. Кирилюк, І.М. Война, В.С. Канський, П.В. Сарафинюк, О.О. Бекас, О.М. Вальчук, О.М. Шевчук, О.П. Чиж, Л.С. Гудзевич, В.В. Рогач, О.О. Ткачук, О.А. Шевчук, О.А. Матвійчук, Л.А. Голунова, І.В. Попроцька, О.О. Ходаніцька, Т.В. Рогач, Л.О. Нікітченко, В.В. Канська, С.В. Поливаний, Н.В. Баюрко, А.В. Блажко, Р.Д. Крикливий, Т.Ю. Холковська, О.О. Кравець, Г.С. Шаталюк та ін.

Факультет підтримує тісні творчі зв’язки з Інститутом географії НАН України, Інститутом фізіології і генетики НАН України, з Київським, Таврійським, Одеським, Волинським університетами, Київським, Тернопільським, Мелітопольським педуніверситетами, Українським НДІ кормів, Укргідрометеоцентром (Україна); Могильовським державним університетом ім. О.О. Кулішова (Білорусь); Бельцьким державним університетом ім. Руссо (Молдова); Братиславським університетом (Словаччина); Свентокшиською педакадемією, Жешівською політехнікою, Келецькою вищою школою (Польща); Житисуським державним університетом імені І. Жансугурова(Казахстан) та ін.