Склад кафедри


Щепотіна Наталя Юріївна – в.о. завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в 2012 році за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, організатора спортивно-масової роботи (диплом магістра з відзнакою). Закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в 2015 році за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

З 2012 р. по 2022 р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2022 р. – в.о. завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань» за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ). На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 06 червня 2022 року присвоєно вчене звання доцента.

Щепотіна Н.Ю. здійснює активну науково-педагогічну діяльність – є автором понад 90 наукових і навчально-методичних праць, серед яких публікації, включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, статті у фахових виданнях України, свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір, навчально-методичні посібники, колективні монографії. Систематично бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Підготувала призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (фізична культура і спорт), м. Дніпро (2018 р.) Липовецьку Юлію. Входить до складу редакційних колегій наукового фахового видання України категорії «Б» «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (Вінниця-Житомир), науково-методичного журналу «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування» (м. Вінниця). Була залучена до міжнародної експертизи в якості незалежного рецензента наукових статей до журналів «Human Movement» (Scopus, Польща), Journal of Applied Sports Sciences (Болгарія).

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Вступ до спеціальності та спортивні споруди і обладнання», «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Нетрадиційні засоби фізичного виховання», «Адаптивна фізична культура».

Асаулюк Інна Олексіївна – декан факультету фізичного виховання і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент

З 2020 року працює деканом факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут в 1995 році за спеціальністю – фізична культура і методика спортивно-масової роботи. Працює в університеті з 1996 року.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Швидкісно-силова підготовка семиборок 12-14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки» у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Куц О.С.

У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей» у Національному університеті фізичної культури і спорту України (м.Київ) за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Кашуба В.О.

За період науково-педагогічної діяльності Асаулюк І.О. є автором більше 100 наукових публікацій. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

Під керівництвом Асаулюк І.О. у червні 2015 року захищена кандидатська дисертація Шевчук М.А., в грудні 2018 року кандидатська дисертація Маринчука П.І. , в листопаді 2020 року кандидатська дисертація Турлюк В.В.

Асаулюк І.О. є науковим керівником аспіранток та 1-го року навчання Олефір Д.С., 2-го року навчання - Буй І.В.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Історія фізичної культури та традиції фізичної культури в Україні», «Теорія і методика спортивної підготовки», «Методи дослідження у фізичному вихованні і спорті», «Основи педагогічної майстерності».

Дмитренко Світлана Миколаївна

Дмитренко Світлана Миколаївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут у 1994 році за спеціальністю – фізичне виховання. Працює в університеті з 1994 року.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив різних рухових режимів на фізичний стан молодших школярів, які проживають в зоні підвищеної радіації» у спеціалізованій Вченій раді Волинського державного університету імені Л. Українки. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Козлова К.П.

За період науково-педагогічної діяльності Дмитренко С.М. є автором більше 100 наукових публікацій. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

З 2017 по 2019 рік – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і методика спортивно-масової роботи», «Основи теорії і методики спортивного тренування», «Культура життєдіяльності учнів СЗОШ».

Ковальчук Андрій Андрійович

Ковальчук Андрій Андрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Закінчив Вінницький державний педагогічний університет у 2011 році за спеціальністю – олімпійський та професійний спорт. Працює в університеті з 2020 року.

Закінчив Вінницький державний педагогічний університет у 2011 році за спеціальністю – олімпійський та професійний спорт. Працює в університеті з 2020 року.

З 2011 року по 2020 рік працював викладачем кафедри фізичного виховання у Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 08.881.01 Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Яковлів В. Л.

У 2018 році проходив наукове стажування в університеті WSG (Wysza Szkola Gospodarki) у м. Бидгощ (Польща). За темою: «Академічний рівень освіти для бакалаврського та магістерського ступеня з фізичної культури, спорту та туризму в Єропейському Союзі», що засвідчено сертифікатом (NR ISIKF /2018/20).

Отримав сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у 2018 році.

У 2019 році отримав звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.

У 2019 році взяв участь у Міжнародному веломарафоні Париж-Брест-Париж. В рамках цього велозаїзду успішно подолав 1220 км за 81 год. 10 хв.

За період науково-педагогічної діяльності Ковальчук А.А. є автором більше 27 публікацій, із них 25 наукових та 2 навчальних посібника у співавторстві «Особливості технічної підготовки волейболісток на основі спеціалізованих тренувальних пристроїв в умовах вищого навчального закладу» О. С. Куц, В. Л. Яковлів (2016 р.), «Волейбол у закладах вищої освіти» Т. В. Вознюк, О. В. Ковальчук (2019 р.), 2 публікації в періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus (2019 р.).

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Основи наукових досліджень», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Практикум із складнокоординаційних видів спорту» та «Сучасні педагогічні технології викладання фізичної культури».

Хуртенко Оксана Вікторівна

Хуртенко Оксана Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1992 році за спеціальністю – фізичне виховання.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутніх організаторів-тренерів психологічної готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях» у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 19.00.03 – психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Томчук М.І.

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала більше 80 наукових публікацій, з них 3 монографії, 3 навчально-методичні посібника. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

На сьогоднішній день є членом спеціалізованої ради К70.705.02 по захисту кандидатських дисертацій Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Систематично підвищує кваліфікацію в «Академії фітнесу України».

У 2019 році підготувала призерок ІІ туру Конкурсу студентських наукових робіт спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) Ломачевську Ольгу та Черешнюк Катерину.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Інноваційні педагогічні технології в системі фізичного виховання», «Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів», «Соціологія фізичного виховання», «Фізичне виховання у ЗВО».

Яковлів Володимир Леонтійович

Яковлів Володимир Леонтійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського у 1983 році за спеціальністю – фізичне виховання.

З 1997 по 2019 рік працював деканом факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Спортивная ориентация юных легкоатлетов в учебных группах начальной подготовки» в Ленінградському державному інституті фізичної культури імені П.Ф. Лесгафта за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика фізичної культури, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Чихачев Ю.Т.

У 2017 році під керівництвом Яковліва В.Л. захищена кандидатська дисертація Ковальчука А.А.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 120 наукових праць, з них 1 монографія, 5 навчально-методичних посібника та більше 100 наукових публікацій. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

Яковлів В.Л. – член виконкому обласного відділення НОК України, керівник обласного відділення олімпійської академії України.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Управління підготовкою юних спортсменів», «Теоретичні основи дитячо-юнацького спорту», «Теорія і методика фізичного виховання».

Маринчук Петро Ігорович

Маринчук Петро Ігорович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач

Закінчив магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2004 році за спеціальністю «Спорт».

У 2014 році вступив до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У грудні 2018 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Корекція фізичного стану студентів спеціальності «Музичне мистецтво» засобами фізичного виховання » у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Асаулюк Інна Олексіївна.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Основи педагогічної майстерності», «Теорії і методика фізичного виховання».

Солоненко Марина Анатоліївна

Солоненко Марина Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач

Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського в 2011 році за спеціальністю – олімпійський і професійний спорт.

В 2011 році вступила в аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У червні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія спортивного відбору акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей» у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Асаулюк Інна Олексіївна.

З 2017 року перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною.

Герасимишин Віктор Петрович

Герасимишин Віктор Петрович – викладач

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут в 1994 році за спеціальністю – початкове військове навчання і фізичне виховання.

Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 1994 року.

В 2010-2013 р.р. навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 20 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Підвищення спортивної майстерності».

Хоронжевський Леонід Євгенович – викладач

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1987 рік по спеціальності – початкове військове навчання і фізичне виховання.

У 2010 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 15 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Ритміка і хореографія», «Спортивно-педагогічне вдосконалення».

Чуйко Юрій Андрійович - викладач

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1987 році за спеціальністю – початкове військове навчання і фізичне виховання. Працює на кафедрі теоретико-методичних основ фізичного виховання з 1987 року. У 2001 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 15 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», проводить заняття з підвищення спортивної майстерності зі спортивної гімнастики.

Антонюк Андрій Едуардович - викладач

Закінчив магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в 2020 році за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

У 2021 році вступив до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Програмування тренувального процесу борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки» для здобуття наукового ступеня доктора філософії (науковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Асаулюк І.О.).

З 2021 року працює на посаді викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував понад 10 фахових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Спортивна боротьба», «Практикум з єдиноборств».

Олефір Дана Сергіївна - викладач

Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в 2019 році за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

У 2020 році вступила до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Програмування тренувального процесу акробатів у річному макроциклі» для здобуття наукового ступеня доктора філософії (науковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Асаулюк І.О.).

З 2021 року працює на посаді викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Серед наукових праць є публікації, включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, статті у фахових виданнях України.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів», «Теорія і методика професійної підготовки фітнес-тренерів», «Практикум з аеробіки».

Сірак Тетяна Миколаївна - старший лаборант

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2008 році за спеціальністю «Початкове навчання».

Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 2002 року.