8908

Наукова діяльність

На факультеті працює 84 викладачі, з яких: 6 докторів наук (в т.ч. 4 професори (Крутій К.Л., Годлевська В.Ю., Мозгальова Н.Г., Брилін Б.А), 2 професори університету (Лазаренко Н.І., Лапшина І.М.), 1 народна артистка України, професор (Швець І.Б.), заслужений діяч мистецтв України Завальнюк А.Ф., заслужений працівник культури України Вацьо М.В., 3 заслужених артисти України, 41 кандидат наук, з них 30 доцентів. 13 викладачів факультету навчаються в аспірантурі.

Щорічно викладачі факультету активно публікують свої наукові доробки. Лише за 2018-2019 навчальний рік викладачами факультету видано 490 одиниць друкованої продукції загальним обсягом 575, 36 друкованих аркушів. З них: участь у 19-ти колективних монографіях; 3 підручники з грифом МОН України для початкової школи; 8 навчально-методичних посібників для закладів дошкільної, початкової та вищої освіти; 31 методична розробка; 429 статей (з них 5 статей – у виданнях, які входять до SCOPUS, 7 статей – у WOS; 81 стаття – Copernicus; 41 стаття – в інші закордонні видання; 101 стаття – у вітчизняних фахових виданнях, 194 статті – у збірниках наукових праць).

За цей період викладачі факультету взяли участь у 37 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях (семінарах), майстер-класах. Факультет є організатором Всеукраїнських конференцій з міжнародною участю: «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами», «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя», «Музичне мистецтво та освіта: досвід й інноваційні шляхи розвитку». Щорічними є 4 звітні наукові конференції студентів і викладачів факультету.

Факультет плідно співпрацює з 22 науковими установами та вищими навчальними закладами України. Підписано угоди про науково-дослідне і навчальне співробітництво більш ніж з двадцятьма зарубіжними ЗВО та науковими установами, зокрема Польщі: Старопольська Школа Вища (м. Кельце), Вища Школа Лінгвістична (м. Ченстохова), Куявсько-Поморська вища школа, Міжнародна літня школа «Bothmer International Summer School», Ягелонський Колегіум – Торунська вища школа, Поморська Академія в Слупську, WYZSZA SZKOLA HUMANITAS; Норвегії: Європейський центр ім. Вергеланда, University College South East Norway; Швеції: Folkuniversite; США: University of Pennsylvania; Литви: Шяуляйський університет; Киргистану: Міжнародний університет Ататюрк-Алатоо; Словаччини: Братиславський університет ім. Коменського; Румунії: Інститут теології, Білорусії: Барановічський державний університет, Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический університет имени Максима Танка», Мозирський державний педагогічний університет ім.І.П.Шамякіна, Брестський державний університет ім..О.С.Пушкіна, Молдови: Республіканський музичний ліцей-інтернат імені С.Рахманінова м. Кишинів.

В арсеналі факультету продовжує розвиватися нова форма співробітництва із зарубіжними ЗВО. Зокрема, вже 26 студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної навчаються за програмами «Подвійний диплом» (Україна-Польща): 21 студент – у Старопольській Школі Вищій (м. Кельце, Польща) та 5 студентів – у Вищій Школі Лінгвістичній (м. Ченстохова, Польща). Двоє студентів магістратури (Голюк Р. та Шкрабалюк С.) пройшли трьохмісячну літню педагогічну практику в Іспанії за програмою «Еразмус+».

Викладачі факультету беруть участь у 16 міжнародних освітніх організаціях, фондах, проектах, програмах.

В рамках Угоди про науково-методичну, творчу, практичну співпрацю між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та ГО «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» на кафедрі дошкільної та початкової освіти працює експериментальний майданчик, створений з метою використання сучасних інноваційних технологій виховання й розвитку дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти.

Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» (до авторського колективу входять Голюк О.А., Демченко О.П., Кіт Г.Г.; наук. Керівник К.Л.Крутій.) активно впроваджується в практику роботи закладів дошкільної освіти України (Дошкільна академія «УнікУм» Інституту обдарованої дитини НАПН України; ЗДО Вінницької, Дніпропетровської, Сумської, Київської, Львівської, Черкаської, Чернігівської та ін. областей).

На факультеті створено і працюють:

Лабораторія логопедії «ЛогоКлуб». Керівник: асистент Король А.В.

Зміст роботи: сприяння експериментальній, науково-дослідній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики в галузі спеціальної та інклюзивної освіти під час організації та здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі з порушеннями мовлення.

Форми роботи: Problem-Based Learning – проблемно-орієнтоване навчання, що реалізується в рамках співпраці з Фолькуніверситетом, Швеція; дистанційно-інтерактивні форми роботи із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; тестові форми перевірки знань студентів за допомогою програмного додатку chat-bot із застосуванням штучного інтелекту.

Бюро медіації (міжнародний коопераційний проект «Building mediation bureaus and training mediators», фінансується Німецькою службою академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD). Координатор проекту: проф. Крутій К.Л.

Зміст роботи: медіація як спосіб мирного вирішення конфліктів, розвиток медіативної компетентності майбутніх педагогів.

Напрями роботи: науково-експертна, навчальна (проведення тренінгів), послуги з медіації.

Форми роботи: воркшопи, тренінги, семінари, розробка і запровадження новітніх програм із медіації.

Центр авторських методик і модерних практик. Керівник: проф. Крутій К.Л.

Зміст роботи: упровадження та практична реалізація авторських методик і модерних (новітніх) практик в освітній процес вишу та інших освітніх закладів реґіону та України, удосконалення науково-методичної та функціональної підготовки майбутніх педагогів, яка дозволяє гнучко орієнтуватися в рухомій структурі дошкільної, початкової та інклюзивної освіти. Форми роботи: авторські семінари, воркшопи, вебінари в мережі інтернет, семінари-тренінги, брифінги, «круглі столи», моделювання квазі-професійної діяльності, презентації та веб-конференції.

Лабораторія мистецької освіти. Керівник: доцент Старовойт Л.В.

Зміст роботи: сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання; проведення лабораторних занять з дисциплін «Трудове навчання з методикою формування компетентності в технологічній освітній галузі», «Художня праця та основи дизайну», «Методика навчання освітньої галузі «Технології»», «Теорія і практика мистецької діяльності», «Основи мистецької діяльності з практикумом», «Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей» на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями; забезпечення використання можливостей інформаційних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і здобувачів вищої освіти.

Викладачі факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної (доц. Кіт Г.Г., ст. викл. Колосова О.В.) виступають у якості експертів «Державної служби якості освіти»: здійснюють експертизу професійних компетентностей вчителів початкових класів – учасників сертифікації. Близько 10 викладачів, аспірантів та студентів факультету отримали статус експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і приступили до здійснення акредитації освітніх програм.

Традиційно на факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної науково-дослідна робота зі студентами спрямовується на активне залучення майбутніх педагогів до роботи в наукових і проблемних групах, участі у конкурсах та олімпіадах, до виконання різного роду наукових досліджень, до представлення результатів власних дослідницьких пошуків у наукових публікаціях та виступах на науково-практичних конференціях, семінарах тощо. Наразі на факультеті функціонує 27 студентських наукових та проблемних груп.

Всі факультетські кафедри активно залучаються до керівництва студентською науковою роботою, урізноманітнюють форми участі студентів у пошуково-дослідницькій діяльності. Студенти факультету розширюють географію презентацій своїх наукових здобутків. Лише у 2019 році більше 30 студентів взяли участь у міжнародних наукових конференціях, які відбулися за межами України, зокрема у Польщі, Білорусії, Литві.

Щорічно зростає кількість студентів – учасників олімпіад та конкурсів. У 2019 році 162 студенти взяли участь у І етапі Всеукраїнських олімпіад з різних спеціальностей (15 найкращих з них було направлено в базові заклади вищої освіти для участі у ІІ етапі), 40 студентів взяли участь у І етапі Всеукраїнських конкурсів з різних спеціальностей (9 з них направлено для участі у ІІ етапі конкурсу).

Під керівництвом викладачів факультету у 2019 році 24 студенти взяли участь у 5 Всеукраїнських олімпіадах та 6 Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 16 студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної посіли призові місця, що дало змогу факультету зайняти І місце серед структурних підрозділів університету по кількості перемог студентів у фахових конкурсах та олімпіадах.

Третій рік поспіль (2018, 2019, 2020) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського є базовим закладом для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Початкова освіта”, а ФДПОМ, зокрема кафедра дошкільної, початкової освіти та мистецтв – його організатором.

З року в рік зростає кількість студентських публікацій, зокрема, у 2017 році було 188 публікацій, у 2018 році 275 публікацій, у 2019 – 291 публікація.

На факультеті видаються 7 збірників, в яких студенти можуть публікувати свої наукові роботи, зокрема:

• Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх закладів: збірник матеріалів регіональних педагогічних читань;

• Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами: збірник матеріалів науково-практичної конференції;

• Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку: збірник матеріалів науково-практичної конференції;

• Актуальні проблеми музичної освіти та виховання: збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції викладачів і студентів;

• Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій: збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції викладачів і студентів;

• Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя: збірник матеріалів науково-практичної конференції.2021 © ВДПУ