Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїЗбірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15р.) виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій.

Головні наукові напрями:

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес освітніх закладів.
  2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів.
  4. Діяльність коледжів і училищ в умовах інформатизації вищої освіти.
  5. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентів ВНЗ.

Робочі мови – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001

Телефон: +3(80432)279076

Факс: +3(80432)279076

E-mail: sit@vspu.edu.ua

ISSN: 2412-1142 (print)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вимоги до оформлення статті (Requirements for article) ...

Індексація базами даних:

Серія: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Рік випуску Номер випуску
2018 рік
Випуск №50
2017 рік
Випуск №49
Випуск №48
2016 рік
Випуск №47
Випуск №46
Випуск №45
Випуск №44
2015 рік
Випуск №43
Випуск №42
Випуск №41
2014 рік
Випуск №40
Випуск №39
Випуск №38
Випуск №37
2013 рік
Випуск №36
Випуск №35
Випуск №34
2012 рік
Випуск №33
Випуск №32
Випуск №31
Випуск №30
Випуск №29
2011 рік
Випуск №28
Випуск №27
2010 рік
Випуск №26
Випуск №25
Випуск №24
Випуск №23
2009 рік
Випуск №21
2008 рік
Випуск №20
Випуск №19
Випуск №18
Випуск №17
Випуск №16
2007 рік
Випуск №15
Випуск №14
2006 рік
Випуск №12
Випуск №11
Випуск №10
Випуск №9
2005 рік
Випуск №8
Випуск №7
2004 рік
Випуск №6
Випуск №5
Випуск №4
2003 рік
Випуск №3
2002 рік
Випуск №2.2
Випуск №2.1
2000 рік
Випуск №1

Ukrainian Title:

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Official web-site journal:

http://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php

Acronym English:

Sućas. inf. tehnol. innov. metod. navćanná pidgotovci fahivciv: metodol. teor. dosvid probl.

English Title:

Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems

ISSN: 2412-1142 (print)

e-ISSN: 2415-8097

Periodicity:

Quarterly

It main text edition:

Ukrainian, English, Russian, German, Polish

Indexing other databases:

Subjects journal:

Education

Founded edition:

2003

Owner edition:

Vinnytsia State Pedagogical University after Mikhailo Kotsyubinsky

Roman Gurevych / Institute of magistracy, postgraduate, doctoral / Vinnytsia State Pedagogical University after Mikhailo Kotsyubinsky 21100, Vinnitsa, vul.Ostrozkoho 32

Sućasni informacijni texnolohiji ta innovacijni metodyky navćannja u pidhotovci faxivciv: metodolohija, teorija, dosvid, problem

Склад редакційної колегії збірника наукових праць

Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, директор (головний редактор).

Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра математики і інформатики, завідувач (заступник головного редактора).

Шевченко Людмила Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті, доцент (відповідальний секретар).

Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор.

Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік-секретар.

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор.

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор.

Козяр Михайло Миколайович, доктор педагогічних наук, професор. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ректор.

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, завідувач.

Матяш Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра алгебри і методики навчання математики, завідувач.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра дошкільної і педагогічної освіти, завідувач.

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра математики і інформатики.

Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра психології, професор.

Кадемія Майя Юхимівна, кандидат педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті, завідувач.

Беженар Юлія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Установа освіти «Вітебський державний університет імені М. П. Машерова», художньо-графічний факультет, декан (Білорусь).

Гуревич Ірина, професор, PhD, технічний університет м. Дармштадт. Інститут переробки знань, директор (ФРН).

Ляска Евгенія Івона, доктор педагогічних наук габілітований, професор звичайний. Жешувський університет, вища школа педагогічна в Мисловицях (Польща).