Переглядів: - 6157


Директор інституту

Роман Семенович Гуревич – знаний учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Народився 18 березня 1948 року в місті Вінниця. Закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю «фізика та електротехніка» (1971 р.).

Працював у Вінницькому міському середньому професійно-технічному училищі №4, викладав фізику та електротехніку (1971-1981 рр.)

У 1979 році у Москві захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування системи міжпредметних зв’язків природничонаукових і професійно-технічних дисциплін» (наукові керівники – академік АПН СРСР С.Я.Батишев і старший науковий співробітник Н.М.Розенберг) за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.ГУРЕВИЧ РОМАН СЕМЕНОВИЧ
Учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Доктор педагогічних наук, професор, Член-кореспондент НАПН України, академік АНВО України

Упродовж 1981-1983 років працював у Мозирському державному педагогічному університеті імені Н.К.Крупської в Білорусі старшим викладачем кафедри педагогіки і психології.

З 1983 року Р. С. Гуревич працює у Вінницькому державному педагогічному інституті (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання, деканом педагогічно-індустріального факультету, директором Інституту математики, фізики і технологічної освіти. Нині є директором інституту магістратури, аспірантури і докторантури.

У 1988 році одержав учене звання доцента, а у 1994 році Міністерство освіти і науки України присвоїло йому як виняток вчене звання професора.

У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах» (науковий консультант – дійсний член НАПН України С.У.Гончаренко) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Р. С. Гуревич активно здійснює педагогічну, наукову й організаторську діяльність в галузі освіти. Викладає навчальні предмети «Методологія і методика наукових досліджень» студентам магістратури, «Теорія і методика трудового та професійного навчання» майбутнім бакалаврам, керує виконанням курсових і дипломних робіт студентів, працює з аспірантами та докторантами.

Роман Семенович створив наукову школу – підготував чотирьох докторів наук (М. М. Козяр, В. А. Петрук, А. М. Коломієць, О. М. Гомонюк) і 56 кандидатів наук, серед яких директори навчальних закладів, викладачі та вчителі, представники силових структур тощо.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та її історія і 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Член докторської спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Р. С. Гуревич – член колегії управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації, член ученої ради Вінницького державного педагогічного університету, голова ученої ради Інституту магістратури, аспірантури і докторантури.

Упродовж 20 років керував експериментальним педагогічним майданчиком з проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес у Вінницькому ВПУ № 4, спільною науково-дослідною лабораторією з інформаційних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України і Вінницького державного педагогічного університету. Нині є керівником науково-дослідної лабораторії з проблеми використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Роман Семенович бере активну участь у розробці держбюджетної тематики за замовленням МОНМС України. Напрям наукових досліджень – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, електронне та мобільне навчання тощо.

Є членом двох наукових комісій МОНМС України – з технологічної освіти та держбюджетної тематики.

держбюджетної тематики. Р. С. Гуревич – автор наукового проекту – міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, проблеми, перспективи». У травні 2012 року відбулася XІ конференція на базі Вінницького державного педагогічного університету, в якій взяло участь понад 400 фахівців з України, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Норвегії та інших країн.

Під керівництвом професора Гуревича Р. С. підготовлено та видано 364 збірники наукових праць, що мають статус провідного наукового фахового видання.

Р. С. Гуревич є автором і співавтором 464 друкованих праць, серед яких 8 монографій, понад 50 навчальних і методичних посібників, з них 8 – з грифом МОН України, 63 – методичні рекомендації, впроваджені у навчальний процес, а також 188 наукових статей у фахових виданнях з переліку, затвердженому ВАК України. Наукові праці опубліковані також у Білорусі, Польщі, Росії, Словаччині.

Брав участь у 176 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях з проблем педагогіки, теорії і методики професійної освіти.

За визначні здобутки в галузі освіти і науки Р.С. Гуревичу присвоєне почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1998), нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2003), «Петро Могила» (2006), «За наукові досягнення» (2008), медаллю Національної АПН України «Ушинський К.Д.» (2008), Почесними грамотами МОН України, Національної АПН України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради, управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

Р. С. Гуревич є Почесним працівником Вінницького державного педагогічного університету, Вінницького Міжрегіонального вищого професійного училища № 4, почесним доктором Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, почесним доктором Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, переможцем конкурсу на звання «Людина року» у номінації «Діяч науки» Вінницької області (2006).

Найважливіші наукові праці: «Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ» (2011); «Основи електротехніки: практикум з розв’язування задач» (2011); «Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах» (2010); «Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах» (2009); «Інформаційно-комунікаційні технології в міжкультурній комунікації» (2009); «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях» (2006) та ін.

Своєю невтомною працею Роман Семенович Гуревич робить вагомий особистий внесок у розвиток національної системи освіти.

2018 © ВДПУ